Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategiczny Plan Terytorialno- funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 rokuPobieranie 3,4 Mb.
Strona1/22
Data30.01.2018
Rozmiar3,4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategiczny Plan Terytorialno- Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku


Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu

Strategiczny Plan Terytorialno- Funkcjonalny w ramach inicjatywy

Aktywne Roztocze” do 2023 rokuSPIS TREŚCI

1.

Wprowadzenie


4

1.

Podstawa prawna i cel opracowania Prognozy

4

1.2.

Zawartość merytoryczna Prognozy

4

1.3

Metodologia wykonania Prognozy

5

2.

Analiza zawartości Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku

6

2.1.

Zawartość i cele Strategicznego Planu

6

2.2.

Powiązania Strategicznego Planu z innymi dokumentami

9

2.2.1

Poziom wspólnotowy

9

2.2.2

Poziom krajowy

10

2.2.3

Poziom regionalny

11

3.

Opis stanu środowiska naturalnego „Aktywnego Roztocza”na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

13

3.1.

Istniejący stan środowiska

13

3.1.1

Powietrze atmosferyczne

13

3.1.2

Wody powierzchniowe

14

3.1.3

Wody podziemne

16

3.1.4

Hałas

19

3.1.5

Promieniowanie elektromagnetyczne

23

3.1.6

Budowa geologiczna i gleba

24

3.1.7

Warunki klimatyczne

26

3.1.8

Ochrona przyrody i roślinności

26

3.1.9

Zabytki i dobra materialne

58

4.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Strategicznego Planu Terytorialno- Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku

67

5.

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby w jakich te cele i problemy środowiska zostały uwzględnione podczas jego opracowania

73


5.1.

Ocena spójności celów Strategicznego Planu w celami ustanowionymi w dokumentach rangi międzynarodowej

73

5.2

Ocena spójności celów Strategicznego Planu w celami ustanowionymi w dokumentach krajowych

80

6.

Przewidywane oddziaływanie na środowisko

86

6.1.

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

86

6.2

Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami.


89

6.3.

Oddziaływania wtórne i skumulowane

129

6.4

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru


130

7.

Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego oddziaływania na środowisko ustaleń projektowanego dokumentu

132

8.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

132

9.

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Strategii

133

10.

Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu Strategii

133

11.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

134

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna