Profilaktyka onkologicznaPobieranie 2,23 Mb.
Strona1/25
Data30.10.2017
Rozmiar2,23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


MINISTER ZDROWIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

W 2013 R.

Podstawa prawna:


art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego

„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143,

poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 325)WARSZAWA 2014


Spis treści

Wprowadzenie 4 1. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów 8

  1. Prewencja pierwotna nowotworów 8

  2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 15

  3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi 15

  4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 27

  5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe 31

 2. . Programy inwestycyjne 37

 1. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów 37

 2. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie

i modernizacja zakładów radioterapii 39

 1. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii 45

 2. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce

z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net... 50

 1. Programy poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci 53

 1. Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci 53

  1. 1 Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci ... 54

   1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci 56

   2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci 58

   3. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki

i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci 59

   1. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym 61

10.6 Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości 64

 1. . Programy edukacyjne 65

  1. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej 65

  2. Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii 67

 1. Pozostałe pogramy 69

12) Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach 69

Epidemiologia 75

Spis tabel 80

Spis rysunków 81

Spis skrótów 82

Załącznik nr 1. Poziom zgłaszalności na badania cytologiczne w poszczególnych powiatach w 2013 r. Analiza zmian w stosunku do 2012 r.

Załącznik nr 2. Poziom zgłaszalności na badania mammograficzne w poszczególnych powiatach w 2013 r. Analiza zmian w stosunku do 2012 r.

Wprowadzenie


Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 325).

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest programem interwencyjnym (wspomagającym działania w zakresie onkologii), a jego cele są doraźne.
Celem Programu jest m.in:

 • osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, w tym poprzez wdrożenie populacyjnych programów badań przesiewowych i zapewnienie ich jakości,

 • stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych, poprzez programy szkoleń lekarzy specjalistów,

 • utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.W ramach Programu podejmuje się działania, dotyczące w szczególności:

 1. rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu, niewłaściwego żywienia i stylu życia;

 2. wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania nowotworów, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;

 3. zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;

 4. standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;

 5. uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;

 6. upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;

 7. rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;

 8. rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;

 9. poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;

 10. upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. realizowanych było 12 zadań, które można przyporządkować do 5 grup:
 1. Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów:


 1. Prewencja pierwotna nowotworów.

 2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

 3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

 4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe z podziałem na trzy moduły.
 1. Programy inwestycyjne:


 1. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów.

 2. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.

 3. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii.

 4. Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”.
 1. Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci:


  1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.

  2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.

  3. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.

  4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci.

  5. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.

  6. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.
 1. Programy edukacyjne:


  1. Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej.

  2. Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii. 1. Pozostałe programy:


12) Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.
Zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. były pozytywnie zaopiniowane przez Radę do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych

 • organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach programu i realizowane były zgodnie z uchwałą Nr 75/2013 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w 2013 r. oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015, zmienioną uchwałą nr 244/2013 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w 2013 r. oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015.

Realizatorzy zadań Narodowego programu zostali wybrani w drodze postępowania konkursowego prowadzonego w 2013 r., z tym, że realizatorzy zadań inwestycyjnych oraz realizatorzy niektórych zadań profilaktycznych (Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe) zostali wybrani w roku 2012 na lata 2012-2013, a realizatorzy zadań pn. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi zostali wybrani w roku 2010 na lata 2011-2015, tj. do końca realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Środki zaplanowane na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, określone w programie zaakceptowanym przez Kolegium Ministra Zdrowia dnia 13 marca 2013 r., wynosiły 252 500 000,00 zł, w tym: 189 877 000,00 zł stanowiły

środki majątkowe, a 62 623 000,00 stanowiły środki bieżące (w tym zawarto propozycję przeniesienia do Programu kwoty w wysokości 2 500 000,00 zł z „Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc”).

Zgodnie z przyjętą ustawą budżetową na 2013 r., na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r., zaplanowane zostały środki w wysokości 250 000 000,00 zł, z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia w części 46 – Zdrowie.

W związku z powyższym na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2013 r. zostały ostatecznie przeznaczone środki w wysokości 250 000 000,00 zł, w tym: 189 877 000,00 zł stanowiły środki majątkowe, a 60 123 000,00 zł stanowiły środki bieżące.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, planowane nakłady na realizację działań profilaktycznych z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych musiały stanowić nie mniej niż 10% ogólnej wartości środków przeznaczonych na program.

W 2013 r. na profilaktykę zostało przeznaczonych 49 801 311,59 zł z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, nie licząc środków, które przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację programów profilaktycznych w dziedzinie onkologii.

Środki finansowe przeznaczone w 2013 r. przez NFZ na badania profilaktyczne raka piersi, to kwota w wysokości 95,6 mln zł, natomiast na badania profilaktyczne raka szyjki macicy przeznaczono 36,03 mln zł.


W dalszej części sprawozdania za 2013 r. zostaną przedstawione opisy poszczególnych zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, wraz z ich celami i uzyskanymi efektami oraz informacją na temat wydatkowanych środków finansowych.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna