Profesjonalzim w badanich naukowychPobieranie 35,9 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar35,9 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)
PROFESJONALZIM W BADANICH NAUKOWYCH


2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktycznaCentrum Edukacji Medycznej


4. Typ kursufakultatywny
limit grup – w r. akad. 2013/2014 1 grupa 24 os., w kolejnych latach możliwe zwiększenie limitu.


5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejstudia magisterskie jednolite


6. Rok studiówIV


7. Semestr7 lub 8


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursuDr n. med. Janusz Janczukowicz

10. Osoby prowadzące zajęciaPracownicy Centrum Edukacji Medycznej oraz współpracujących jednostek UMed

11. Efekty nauczaniaKurs zapoznaje studentów z podstawami profesjonalnego prowadzenia badań naukowych umożliwiając im uzupełnienie w ten sposób deficytów edukacyjnych związanych z brakiem wymogu przygotowania w czasie studiów medycznych pracy licencjackiej i magisterskiej.


Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Po zakończeniu kursu student zna podstawy profesjonalnego prowadzenia badań naukowych w naukach biomedycznych

Po ukończeniu kursu student:

 • wyjaśnia pojęcie konfliktu interesów oraz specyfikę konfliktu interesów w naukach biomedycznych i w edukacji medycznej,

 • omawia znaczenie przepisów związanych z ochroną przed wystąpieniem konfliktu interesów,

 • omawia sposoby identyfikowania wystąpienia konfliktu interesów,

 • przedstawia podstawy i podaje przykłady konfliktu interesów w praktyce lekarskiej,
 • wyjaśnia problematykę związaną z plagiatem w badaniach naukowych

 • omawia znaczenie etyczne plagiatu i autoplagiatu

 • potrafi przedyskutować aspekty analizy bezpieczeństwa podmiotów badawczych oraz przeanalizować tą problematykę w przypadku projektowanego badania

 • wyjaśnia znaczenie teorii w badaniach naukowych

 • omawia paradygmaty i analizuje ich związek z doborem metody badawczej

 • rozróżnia specyfikę badań ilościowych i jakościowych i wyjaśnia zastosowanie badań jakościowych i ilościowych w naukach biomedycznych

 • wyjaśnia różnice pomiędzy badaniami ilościowymi na poziomie definiowania próby, zbierania oraz analizy danych

 • zna teoretyczne zasady doboru próby i ustalenia jej liczebności

 • omawia typy kwestionariuszy, strategie zbierania danych i ich dalszej analizy

 • wyjaśnia zasady analizy piśmiennictwa

 • zna właściwą kolejność przygotowania projektu naukowego zależną od wybranego paradygmatu i metodologii badawczej

 • zna schemat przygotowywanie planu badania

Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Po zakończeniu kursu student posiada podstawowe umiejętności z zakresu profesjonalnego planowania i prowadzenia badań naukowych.

Student potrafi w podstawowym zakresie:


 • przeanalizować krytycznie możliwość wystąpienia konfliktu interesów we własnej pracy badawczej oraz zaplanować odpowiednie metody zapobiegawcze • wybrać właściwą metodę badawczą
 • opracować własny projekt badawczy
 • przygotować ankietę badawczą
 • przygotować wniosek do komisji bioetycznejPostawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Student rozwija profesjonalne postawy etyczne związane z prowadzeniem badań naukowychStudent rozwija:
- umiejętność pracy w grupie

- umiejętność udzielania i odbierania feedbacku edukacyjnego

- umiejętność samooceny własnych deficytów i potrzeb edukacyjnych

- umiejętność analizy wydarzeń krytycznych i znaczących w odniesieniu do działalności naukowej

- odpowiedzialność za etyczne i profesjonalne prowadzenie badań naukowych


12. Sposób nauczania-zajęcia stacjonarne

-nauka samodzielna

-e-learning13. Liczba godzin zajęć-zajęcia w grupach seminaryjnych oraz e-learning– 25h


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeWiedza i umiejętności z zakresu kursu „Wstęp do profesjonalizmu akademickiego i lekarskiego”

15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniająceStudenci zainteresowani problematyką kursu mogą dalej rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę w czasie pracy w kole naukowym działającym przy Centrum Edukacji Medycznej,przygotowując swoje własne projekty naukowe.


16. Zawartość kursu
Zajęcia w grupach seminaryjnych
Podstawy profesjonalnego prowadzenia badań naukowych

- konflikt interesów w badaniach medycznych, socjologicznych i edukacyjnych

- problematyka uczciwości w badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu

- etyka w badaniach naukowych


Teoretyczne podstawy badań naukowych

- znaczenie teorii w badaniach naukowych

– paradygmaty i ich związek z doborem metody badawczej
Zasady prowadzenia badań ilościowych i jakościowych

- wybranie metody badawcze

- rodzaje i zasady doboru próby

- zasady ustalania wielkości próby

- podstawy tworzenia kwestionariuszy i ankiet

- zasady analizy piśmiennictwa

- definiowanie problemu badawczego i formułowanie hipotez

- przygotowywanie planu badania

- zasady przygotowywania wniosku o zgodę komisji bioetycznej
Zajęcia w małych grupach
- praca nad przygotowaniem projektu naukowego prowadzona równolegle z poznawaniem kolejnych etapów wiedzy teoretycznej z tego zakresu17. Metody nauczania i uczenia się


W czasie kursu studenci w miarę nabywania nowej wiedzy w małych zespołach przygotowują kolejne elementy projektu pracy naukowej, który zostanie przedstawiony i omówiony w czasie ostatniego spotkania.

Metody dydaktyczne:


 • seminaria

 • zajęcia warsztatowe

 • praca własna18. Zalecane źródła nauczaniaZalecane piśmiennictwo otrzymają studenci w czasie zajęć oraz jako materiały rozesłane wcześniej do indywidualnego przygotowania się do fakultetu.


19. Zasady uzyskiwania zaliczeńAktywne uczestnictwo w ćwiczeniach oraz profesjonalne przygotowanie projektu badania naukowego.


20. Zasady egzaminowania-

21. Język, w którym prowadzone są zajęciaJęzyk polski lub angielski- zgodnie z ustaleniami z dziekanatem


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresempo zaakceptowaniu kursu odpowiednie informacje zostaną umieszczone na stronie Centrum Edukacji Medycznej

www.med-edu.pl
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna