Prof. Sergey Karganov S. A. Karganov. 2009 r. Propozycji „Program przejścia Polski do gospodarki innowacyjnej”Pobieranie 37,89 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar37,89 Kb.

Prof. Sergey Karganov


© S.A. Karganov. 2009 r.

Propozycji „Program przejścia Polski do gospodarki innowacyjnej”


(Projekt rozwojowy)
O ile np. jesteśmy w stanie dość dokładnie

obliczać ponoszone przez państwo lub

przedsiębiorstwa nakłady na działalność

socjalną, ochronę środowiska czy też

badania naukowe, o tyle nie potrafimy z

taką samą dokładnością obliczać spodzie-

wanych efektów (zwłaszcza efektów w

sferze produkcji).”

Roman Milewski [1, str. 36]
Stworzenie warunków efektywnego i stałego rozwoju gospodarki innowacyjnej nie może być realizowane na podstawie obowiązujących metod oceny ekonomicznej i planowania działalności gospodarczej.

Budowa w kraju gospodarki innowacyjnej jest niemożliwa DOPÓKI: • Wskaźnikiem oceny rozwoju gospodarki narodowej jest wzrost wielkości produktu krajowego brutto (PKB), odzwierciedlający nie więcej niż 40 % wyprodukowanej w kraju produkcji i obliczany na podstawie modeli bilansów międzybranżowych W. Leontiewa typu ‘Wejście – Wyjście’ (BMB ‘W – W’) i systemu rachunków narodowych (SRN). [2], [3] i [4].

 • Nie wykorzysta się metody budowy podażowo-popytowych bilansów międzybranżowych produkcji, tj. bilansów ukierunkowanych na konsumpcję, oraz metody optymalizacji takich międzybranżowych bilansów[5] i [6].

 • Nie istnieją osobne metodyki państwowe do oceny efektywności ekonomicznej projektów rozwojowych (inwestycyjnych) [7] i naukowo-technicznych (innowacyjnych) [8].

Metodologiczne i metodyczne rekomendacje oceny efektywności projektów inwestycji UNIDO nie dają możliwości takich doświadczeń oraz pewności otrzymanych wyników. Oprócz tego, rekomendacje UNIDO nie są przydatne do oceny efektywności modernizacji infrastruktury i obiektów społecznej sfery oraz

praktycznie pozbawią wykonawców projektów rozwojowych prawa do zysku od realizacji innowacji.

Co więcej, doświadczony ekonomista na mocy rekomendacji UNIDO może policzyć wielkość każdego zleconego mu efektu ekonomicznego od innowacji...


 • Nie istnieje oficjalna państwowa metodologia i metodyka definiowania cen rynkowych produkcji naukowo-technicznej, nieobecność których pozbawia opracowujących nowe techniki i technologie prawa do oceny wyników pracy w zależności od efektywności innowacji [9].

 • W Polsce funkcjonuje złożony system opodatkowania: 18 różnych podatków i opłat; dopuszcza podwójne opodatkowanie pracujących; uwalnia czynny kapitał od zapłacenia podatków pośrednich (akcyz i VAT) i części podatku CIT oraz zakłóca podstawowe zasady opodatkowania.

 • Systemy rachunkowego, statystycznego i operacyjnego definiowania nie są w stanie wykazać rezultatów innowacji w planach i sprawozdawczych wskaźnikach działalności gospodarczej [10] i [11].

Przezwyciężenie tych braków pozwoli stworzyć konkurencyjną i stabilną działalność gospodarczą w rozwoju.

Każde państwo widzi w gospodarce innowacyjnej przede wszystkim źródło przyrostu bogactwa narodowego (BN) kraju.

Stymulacja rozwoju gospodarki opartej na innowacjach przewiduje osiągnięcie następujących celów :


 • Ocenę rocznych efektów ekonomicznych w działalności inwestycyjnej i innowacyjnej przyrostem BN kraju.

 • Ocenę użyteczności społecznej przyszłych prac lub zadań wielkością przyrostu wyników przy stałym użyciu BN kraju.

 • Obniżenie bezrobocia oraz inflacji na podstawie optymalizacji międzybranżowych dostaw produkcji.

 • Określenie cen rynkowych projektów B+R.

 • Możliwość alternatywnej UNIDO oceny efektu ekonomicznego zagranicznych projektów B+R przy ich wdrożeniu w Polsce.

 • Zmianę ustaw państwowych w kierunkach oceny wartości rynkowej i finansowania projektów B+R, oraz oceny państwowej efektywności ekonomicznej działalności inwestycyjnej i innowacyjnej,

 • Realizację przedsięwzięć upowszechniających warunki oraz reguły funkcjonowania ekonomiki innowacyjnej w kraju. .

Plan realizacji programuІ etap. Przygotowanie naukowych podstaw dla trzech wzajemnie związanych problemów:

Problem pierwszy: Stworzenie przesłanek dla funkcjonowania w kraju ekonomiki innowacyjnej.

W tym opracowanie:

1.1. Metodyki określenia i wykorzystania nowych wskaźników makroekonomicznych: dochód krajowy brutto (DKB) i dochód narodowy brutto (DNB).

1.2. Metodyki stworzenia, wykorzystania i optymalizacji nowych modeli podażowo-popytowych bilansów - bilansów międzybranżowych «Podaż – Popyt» (BMB «P – P»).

1.3. Metodyki oceny rocznego efektu ekonomicznego w wyniku wdrożenia innowacji przyrostem bogactwa narodowego (BN).

1.4. Metodyki oceny różnego rodzaju efektów społecznych przy wdrożeniu innowacji.

1.5. Metodyki oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.

1.6. Metodologii obliczenia cen rynkowych produkcji naukowo-technicznej.Problem drugi: Formowanie bilansów płatniczych i budżetu państwa w warunkach ekonomiki innowacyjnej.

W tym:


2.1. Metodyki budowy na mocy BMB «P – P» bilansów eksportowo importowych, oraz bilansów płatniczych.

2.2. Metodyki prognozowania zmian transakcji ekonomicznych z powodu zmiany obrotów bieżących kapitałowych.

2.3. Metodyki prognozowania kursu waluty krajowej na podstawie zmian BMB «P – P».

2.4. Opracowanie na podstawie BMB «P – P» mechanizmu planowania liczebności agregatów pieniężnych oraz emisji pieniędzy.

2.5. Metodyki oceny na podstawie BMB «P – P» efektywności ekonomicznej kooperacji międzynarodowej.

2.6. Budowa kryteriów monopolizacji działalności bankowej w kraju oraz UE i jej skutków dla kraju

2.7. Planowanie zmian struktury oraz składu dochodów budżetu państwa w wyniku działalności inwestycyjnej oraz innowacyjnej.

2.8. Planowanie wyników zmian struktury wydatków państwa.

2.9. Metodyki audytu społecznej, inwestycyjnej i innowacyjnej działalności państwa.

Problem trzeci: Modernizacja systemów księgowości i opodatkowania, zabezpieczająca funkcjonowanie w kraju mechanizmu ekonomiki innowacyjnej.

W tym:


3.1. Opracowanie podstaw buchalteryjnych i statystycznych oceny kapitału ludzkiego.

3.2. Zmiana systemu księgowości niematerialnych aktywów i dochodów przedsiębiorstw.  1. Opracowanie podstaw księgowości kosztów stworzenia i wprowadzenia innowacji.

  2. Odbicie w bilansie buchalteryjnym operacji obliczenia ludzkiego kapitału i projektów innowacyjnych.

  3. Ocena możliwości uproszczenia systemu opodatkowania z uwzględnieniem propozycji systemu narodowych rachunków.

Termin zakończenia prac І etapu - w ciągu 11 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Wartość – 2,0 mln euro.

Forma sprawozdawczości - po jednym egzemplarzu każdego sprawozdania na papierze i elektronicznym nosicielu dla każdego oficjalnego recenzenta.

ІІ etap. Recenzowanie i zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. Układanie i podpisanie «Protokółu uzgodnienia rozbieżności».

Termin zakończenia prac − w ciągu 2 miesięcy od momentu przyjęcia sprawozdań. Wartość – 0,1 mln euro.

Forma sprawozdawczości − «Protokół rozpatrzenia sprawozdań» z załącznikiem kopii recenzji na papierze i elektronicznych nosicielach i «Protokół uzgodnienia rozbieżności».

ІІІ etap. Opracowanie i korygowanie nowych metodyk i położeń, zabezpieczających funkcjonowanie ekonomiki innowacyjnej, jak również ofert do korygowania aktualnych dokumentów normatywno-prawnych.

Termin zakończenia prac − w ciągu 11 miesięcy od momentu podpisania «Protokółu uzgodnienia rozbieżności». Wartość – 0,5 mln euro.

Forma sprawozdawczości − «Protokół rozpatrzenia sprawozdań» z wynikami rezultatów obliczeń wprowadzenia ekonomiki innowacyjnej i propozycji korygowania aktualnych dokumentów normatywno-prawnych.

ІV etap. Recenzowanie sprawozdań o rezultatach wypróbowania nowych teoretycznych podstaw budowy ekonomiki innowacyjnej. Układanie i podpisanie «Protokółu uzgodnienia korekt».

Termin zakończenia prac − w ciągu 2 miesięcy od momentu przyjęcia sprawozdań. Wartość – 0,05 mln euro.

Forma sprawozdawczości − «Protokół uzgodnienia korekt», wykazujący ocenę wykonanych prac i «Plan przedsięwzięć w celu stworzeniu normatywnie prawnych umów funkcjonowania ekonomiki innowacyjnej w kraju».

V etap. Przygotowanie, uzgodnienie i przyjęcie zmian w normatywno-prawnej dokumentacji i konsultowanie pytań, powstających podczas realizacji podstaw ekonomiki innowacyjnej.

Termin zakończenia prac - w ciągu 12 miesięcy od momentu przyjęcia zmian w normatywno-prawnej dokumentacji. Wartość – 1,5 mln euro.

Forma sprawozdawczości - obecność zgodnych i zatwierdzonych w ustalonym porządku metodyk i położeń, zabezpieczających funkcjonowanie ekonomiki innowacyjnej w kraju.

VІ etap. Działalność informacyjno – edukacyjna dotycząca transferu podstaw ekonomiki innowacyjnej dla przedsiębiorców, kadry naukowej i studentów. W tym: wydanie podręcznika, korygowanie programów naukowych w uczelniach, warsztaty przedsiębiorców. Wartość – 0,2 mln euro.
Literatura:


 1. Podstawy ekonomii Redakcja naukowa Roman Milewski. Wydanie drugie, poprawione. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2000 r.

 2. Sergey Karganov Wady PKB jako wskaźnik oceny poziomu rozwoju gospodarczego. Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie. 2009, 17(89) s. 44-50

 3. Sergey Karganov , Nieprawidłowości informacyjne bilansów międzybranżowych „wejście-wyjście”. Akademia Morska w Szczecinie, ZESZYTY NAUKOWE NR 12(84). Prace Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Szczecin, 2007.

4. Sergey Karganov Osobliwości planowania bilansów międzybranżowych „wejście-wyjście” i ekonomiczno- matematycznego modelu W. Leontjewa. Akademia Morska w Szczecinie, ZESZYTY NAUKOWE NR 12(84). Prace Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Szczecin, 2007.

5. Sergey Karganov Metodologia zbudowania i optymalizacji bilansów międzybranżowych « Popyt – Podaż » produkcji (BMB «P – P»). Akademia Morska w Szczecinie, ZESZYTY NAUKOWE NR 16(88). Prace Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Szczecin, 2009.

6. Sergey Karganov Budowa optymalnych bilansów BMB «P - P» i ich

wykorzystane przy rozwiązaniu problemów zarządzania. Akademia Morska w Szczecinie, ZESZYTY NAUKOWE NR 16(88). Prace Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Szczecin, 2009.

7. Sergey Karganov Ocena efektywności ekonomicznej działalności inwestycyjnej. Stargardinum, Rozprawy, referaty, artykuły. EKONOMIA. Zeszyt 2. Stargard Szczeciński, 2007

8. Sergey Karganov Bariery obowiązującej teorii oceny efektywności ekonomicznej i drogi ich przezwyciężenia. Zb. „Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw”. Redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. Wydawca: Instytut Wiedzy i innowacji, Warszawa,2008 r., pp. 133-146. 1. Sergey Karganov Określenie cen rynkowych na produkcję naukowo-techniczną. Stargardinum, Rozprawy, referaty, artykuły. EKONOMIA. Zeszyt 1. Stargard Szczeciński, 2005

 2. Карганов С.А. Методологические основы оценки экономической эффективности производственных инвестиций: Учеб. Пособие. СПб.: Изд. Центр СПбГМТУ. 2000.

11. С.А. Карганов Необходимые предпосылки для перехода экономики страны на путь инновационного развития. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ. Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции с элементами научной школы для молодёжи. 22-28 ноября 2009 г. Часть 3. г. Тольятти, ТГУ. 2009. стр. 211-217
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna