Prof dr hab inż. Jan Zawadiak „Procesy utleniania”Pobieranie 41,25 Kb.
Data28.05.2018
Rozmiar41,25 Kb.

Technologia Chemiczna-Procesy
Prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak

Procesy utleniania” (2-3 wykłady) 1. Podstawowe pojęcia

 2. Znaczenie przemysłu chemicznego

 3. Ekonomika procesów chemicznych

 4. Droga rozwoju procesu technologicznego

 5. Rodzaje procesów chemicznych

 6. Procesy utleniania, czynniki utleniające, aparaty, zagrożenia

 7. Otrzymywanie tlenku etylenu

 8. Otrzymywanie bezwodnika ftalowego

Literatura uzupełniająca 1. 1. Technologia podstawowych syntez organicznych, E.Grzywa, J.Molenda, WNT Warszawa 2008.Prof. dr hab. inż. Witold Gnot

Elektrochemia stosowana” (1 wykład) 1. Definicja elektrochemii i zakres stosowania metod elektrochemicznych w praktyce.

 2. Elektrosynteza związków organicznych.

 3. Elektroredukcja związków organicznych.

  1. Uwodornienie związków nienasyconych.

  2. Katodowa hydrodimeryzacja i odszczepienie grup funkcyjnych.

 4. Elektroutlenienie związków organicznych.

  1. dimeryzacja - elektrosynteza Kolbego.

  2. transformacja grup funkcyjnych.

  3. podstawienie i utlenienie pośrednie.

 5. Hydrometalurgia – elektrochemiczne otrzymywanie metali z roztworów wodnych i elektrorafinacja metali.

Literatura uzupełniająca 1. R.Dylewski, W.Gnot, M.Gonet, „Elektrochemia Przemysłowa – Wybrane Procesy i Zagadnienia”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej – nr 2172 -1999.

 2. W.Gnot, Chemik LXI, 2008.

 3. R.Dylewski, Chemik 50, nr 9 i 10, 1997; Chemik 51, nr 7/8, 1998.

 4. W.Gnot, Chemia Stosowana XXXI, nr 4, 1987.Prof. dr hab. inż. Jan Łukaszczyk

Polimery i tworzywa sztuczne” (2 wykłady) 1. Pojęcia i definicje podstawowe.

 2. Metody prowadzenia polimeryzacji:

  1. Polimeryzacja w masie: blokowa, blokowo-strąceniowa i w fazie gazowej.

  2. Polimeryzacja w roztworze: roztworowa i roztworowo-wytrąceniowa.

  3. Polimeryzacja w układach dyspersyjnych: suspensyjna i emulsyjna.

 3. Metody prowadzenia polikondensacji.

  1. Polikondensacja w stopie i polikondensacja azeotropowa.

  2. Polikondensacja w roztworze.

  3. Polikondensacja międzyfazowa.

 4. Wybrane zagadnienia z zakresu wykorzystania polimerów i tworzyw.

Literatura uzupełniająca 1. R.T.Sikorski, "Podstawy chemii i technologii polimerów", PWN Warszawa, 1985.

 2. J.Pielichowski, A.Puszyński, "Technologia tworzyw sztucznych", WNT Warszawa, 1992.

 3. W.Szlezyngier, "Tworzywa sztuczne", t.I, II i III, OWPR Rzeszów, 1996, 1999.

 4. Z.Florjańczyk, S.Penczek (red.), "Chemia polimerów", t.I, OWPW Warszawa, 1996, t.II, OWPW Warszawa, 1997Dr inż. Tadeusz Bieg

Procesy przetwarzania surowców odnawialnych” (1 ½ wykładu) 1. Bariery rozwojowe w różnych etapach historii rozwoju przemysłowej syntezy organicznej.

 2. Przyczyny zainteresowania się surowcami odnawialnymi w przemysłowej syntezie organicznej.

 3. Procesy jednostkowe charakterystyczne dla procesów z wykorzystaniem surowców odnawialnych.

 4. Procesy przemysłowej syntezy organicznej wykorzystujące surowce węglowodanowe:

  1. Chemiczne przetwarzanie węglowodanów:

   1. reakcje glikozydacji i jej przemysłowa realizacja przy produkcji alkilopoliglikozydów (APO), niejonowych środków powierzchniowo-czynnych.

   2. reakcje grupy karbonylowej w cukrach redukujących z aminami: procesy reduktywnego aminowania cukrów redukujących. Otrzymywanie amidów cukrowych stosowanych jako środki powierzchniowo-czynne typu [MEGA-n].

   3. reakcje utlenienia cukrów.

  2. Przemysłowa hydroliza skrobi.

  3. Biotransformacje D-glukozy na skalę przemysłową ( bioetanol, kwas octowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, butanol, izopropanol, gliceryna).

  4. Przetwarzanie celulozy:

   1. otrzymywanie kwasów karboksylowych i II-rzędowych alkoholi (proces MixAlco).

   2. etanol celulozowy.

   3. etery celulozy (karboksymetyloceluloza).

   4. estry celulozy (octan, ksantogenian, azotan).

   5. celuloza w procesach wytwarzania włókien dla przemysłu włókienniczego.

  5. Sacharoza (przemysłowa synteza sukralozy, estry i etery sacharozy).

  6. Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (Biodiesel).

Literatura uzupełniająca 1. M.Taniewski, Przemysłowa synteza organiczna, Kierunki rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice /1991/.

 2. B.Burczyk, Zielona chemia, Zarys, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław /2006/.Dr inż. Dymitr Czechowicz

Procesy rafineryjne” (1 ½ wykładu) 1. Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących ropy naftowej (skład chemiczny, własności fizykochemiczne, poziom wydobycia, zasoby, udział w produkcji energii pierwotnej itp.).

 2. Przedstawienie najważniejszych produktów otrzymywanych z ropy naftowej.

 3. Omówienie najważniejszych procesów rafineryjnych (kraking, reforming, hydrokraking, procesy hydrorafinacji, alkilacja i in.) z uwzględnieniem powiązań w obszarze surowców i produktów występujących w typowej rafinerii.

Literatura uzupełniająca 1. Technologia podstawowych syntez organicznych, E.Grzywa, J.Molenda, WNT Warszawa 2007.

 2. Handbook of Petroleum Refining Processes, R.Meyers, McGraw-Hill New York, 2005.

 3. Handbook of Petrochemical Production Processes, R.Meyers, McGraw-Hill New York, 2007.
 4. Ullmann's Encylopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH Weinheim, 2007.
Dr inż. Danuta Gillner

Estryfikacja” (1 wykład) 1. Przegląd przemysłowych metod estryfikacji.

  1. Zalety i wady poszczególnych metod.

  2. Zastosowanie w przemyśle.

 2. Produkcja wielkotonażowa estrów.

  1. Przykłady estrów produkowanych na skalę przemysłową.

  2. Stosowane katalizatory – zalety, wady i zakres stosowalności poszczególnych katalizatorów.

  3. Stosowane układy reakcyjne i warunki procesów.

  4. Metody przesunięcia równowagi reakcji (w zależności od struktury reagentów i produktów).

Literatura uzupełniająca 1. K. Weissermel, H.-J., Arpe, „Industrial Organic Chemistry”, IV.Ed., Wiley-VCH GmbH&Co. KGaA, Weinheim, 2003.

 2. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, V Ed., VCH Verlagsgesselschaft mBH, Weinheim 1987.

 3. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, V Ed., John Wiley& Sons, Inc., New Jersey, 2004.Dr inż. Krzysztof Jastrząb

Kompleksowe procesy technologiczne w technologii nieorganicznej” (2 wykłady) 1. Technologia związków azotowych:

  1. przygotowanie gazu syntezowego; omówienie procesów absorpcyjnych i katalitycznych podczas przygotowania gazu syntezowego przy produkcji amoniaku takich jak konwersja tlenku węgla, usuwanie CO2, metanizacja itp.

  2. synteza amoniaku: typy instalacji, kinetyka i statyka procesu, katalizator, omówienie reaktora kontaktowego z wydmuchem, warunki prowadzenia procesu.

  3. otrzymywanie kwasu azotowego: typy instalacji, utlenianie NO do NO2 - kinetyka i statyka procesu, absorpcja NOx - mechanizm, budowa instalcji, warunki prowadzenia procesu.

  4. otrzymywanie saletry amonowej: etapy procesu, budowa instalacji, zagrożenia występujące podczas produkcji i składowania saletry amonowej.

  5. otrzymywanie mocznika; mechanizm chemiczny procesu, budowa instalacji, typy reaktorów, warunki prowadzenia procesu.

 1. Technologia kwasu siarkowego.

  1. źródła SO2, surowce siarkonośne, spalanie siarki, H2S itp.

  2. utlenianie SO2 do SO3, statyka i kinetyka procesu, katalizatory, budowa i zasada działania reaktora półkowego, warunki prowadzenia procesu.

  3. absorpcja SO3, budowa absorbera, warunki prowadzenia procesu.

  4. metoda otrzymywania kwasu siarkowego metodą podwójnej konwersji.

 2. Technologia związków fosforowych.

  1. surowce fosforonośne.

  2. otrzymywanie fosforu metodą elektrotermiczna i termiczną.

  3. otrzymywanie kwasu fosforowego metodą mokrą i termiczna.

  4. otrzymywanie superfosfatu.

  5. otrzymywanie superfosfatu potrójnego.

 3. Produkcja sody metodą Solvaya: wypalanie wapienia, gaszenie wapna, oczyszczanie solanki, absorpcja amoniaku i CO2, karbonizacja solanki, filtracja wodorowęglanu, kalcynacja, regeneracja amoniaku, kaustyfikacja sody.

Literatura uzupełniająca 1. E.Bortel, H.Koneczny, Zarys technologii chemicznej, PWN Warszawa, 1992.

 2. J.Kepiński, Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN Warszawa, 1987.Dr inż. Krzysztof Skutil

Wytwarzanie głównych monomerów” (1 wykład) 1. Definicja monomeru i główne produkowane monomery

 2. Proces pirolizy olefinowej jako główne źródło olefinowych monomerów

  1. surowce do procesu

  2. mechanizm termicznego rozkładu alkanów i główne reakcje uboczne

  3. warunki procesu i ich wpływ na uzyskiwane wydajności

  4. optymalizacja parametrów (reżimy pirolizy)

  5. uproszczony schemat przemysłowej instalacji pirolizy (główne węzły instalacji)

 1. Inne poza pirolizą olefinową źródła lekkich olefin i dienów

 2. Styren – zastosowanie i główne metody produkcji

 3. Chlorek winylu – główne metody produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów surowcowych w produkcji tego monomeru

 4. Akrylonitryl – zastosowanie i metody produkcji (ze szczególnym naciskiem na zagospodarowanie produktów ubocznych)

 5. Kaprolaktam – prównanie metod bazujących na benzenie i fenolu

 6. Metakrylan metylu - zastosowanie i główne metody produkcji

 7. Produkcja monomerów w Polsce

Literatura uzupełniająca 1. E. Grzywa, J. Molenda: „Technologia podstawowych syntez organicznych”, tom 1-2, WNT, Warszawa 2009.

 2. R. A. Meyers „ Handbook of Petrochemicals Production Processes”, The Mc Graw-Hill , New York, 2005.

 3. M. Taniewski: „Przemysłowa synteza organiczna : kierunki rozwoju” , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.Dr inż. Anna Tokarska

Zasady przetwórstwa wysokotemperaturowej smoły koksowniczej” (1 wykład) 1. Budowa chemicznej substancji organicznej węgla kamiennego.

 2. Zjawiska towarzyszące koksowaniu węgla, skład lotnych produktów procesu koksowania, oczyszczanie surowego gazu koksowniczego, otrzymywanie i skład smoły koksowniczej i benzolu koksowniczego.

 3. Cel przetwórstwa smoły i benzolu koksowniczego.

 4. Procesy jednostkowe w przetwórstwie smoły i benzolu:

  1. Destylacja.

  2. Ekstrakcja.

  3. Krystalizacja.

 5. Krótka charakterystyka paku węglowego i jego zastosowanie.

Literatura uzupełniająca 1. Praca zbiorowa pod redakcją H. Zielińskiego, Koksownictwo, rozdział 12 i 13, str. 355- 451. Wydawnictwo „Śląsk”1986.

 2. J. Szuba, Technologia smoły węglowej, WNT Warszawa 1973.

 3. B. Karabon –Smoła węglowa i benzol koksowniczy jako surowce przemysłu chemicznego – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.Dr inż. Teresa Zaremba

Ceramika, szkło, materiały wiążące” (1 wykład) 1. Ogólny schemat operacji technologicznych podczas produkcji tworzyw ceramicznych:

  1. przygotowanie zestawów surowcowych.

  2. formowanie wyrobów.

  3. suszenie.

  4. wypalanie, spiekanie, topienie.

  5. szkliwienie wyrobów.

 2. Podstawowe wiadomości dotyczące zjawisk fizykochemicznych, zachodzących podczas procesów wypalania, spiekania i topienia.

 3. Operacje technologiczne podczas produkcji ceramiki właściwej (ceramika budowlana, ceramika szlachetna, ceramika ogniotrwała), budowlanych spoiw mineralnych powietrznych i hydraulicznych (wapno, gips, cement portlandzki), szkła, emalii oraz ceramicznych materiałów ściernych.

Literatura uzupełniająca 1. Ciecińska M. i in.: Technologia szkła, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2002.

 2. Kordek M.: Ceramika szlachetna i techniczna, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.

 3. Małolepszy J. red.: Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.

 4. Piech J.: Wyłożenia ogniotrwałe pieców i urządzeń cieplnych, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 1999.

 5. Szymański E.: Współczesna ceramika budowlana, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1995.

 6. Szymański E.: Technologia materiałów budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna