ProducentPobieranie 109,72 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar109,72 Kb.


Producent
Scheppach

Fabrikation von Holtzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen


Drogi kliencie
Życzymy Ci wiele przyjemności i sukcesów dzięki Twojej nowej maszynie scheppach.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi odpowiedzialności za wyrób producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie tego urządzenia oraz uszkodzenie spowodowane przez to urządzenie, które powstało w wyniku:

 • niewłaściwej obsługi,

 • postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi,

 • napraw wykonywanych przez nieupoważnione osoby trzecie,

 • instalowania i stosowania wszelkich części nieoryginalnych,

 • niewłaściwego użytkowania,

 • uszkodzenia układu elektrycznego powstałego wskutek nieprzestrzegania obowiązujących wymagań elektrycznych i przepisów VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Zalecenia:Przed montażem urządzenia i jego uruchomieniem przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi.

Niniejsze instrukcje obsługi mają na celu zapoznać cię z twoim urządzeniem i umożliwić wykorzystanie jego możliwości.

Instrukcje obsługi zawierają ważne uwagi, jak pracować na maszynie bezpiecznie, fachowo i ekonomicznie, oraz jak uniknąć niebezpieczeństw, zaoszczędzić kosztów napraw, zmniejszyć czas przestoju oraz zwiększyć niezawodność i przedłużyć czas eksploatacji maszyny.

Poza przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa zawartych w niniejszych instrukcjach obsługi, należy również zawsze przestrzegać stosownych przepisów krajowych.

Włóż instrukcje obsługi do plastikowych teczek, aby zabezpieczyć je przed zabrudzeniem i wilgocią i przechowuj je w pobliżu maszyny. Każdy operator przed rozpoczęciem pracy musi uważnie przeczytać instrukcje i dokładnie je stosować. Na maszynie mogą pracować jedynie osoby, które zostały przeszkolone w użytkowaniu maszyny oraz zostały poinformowane o różnych niebezpieczeństwach i zagrożeniach. Musi być przestrzegane wymaganie dotyczące minimalnego wieku operatora.

Poza przestrzeganiem wymagań dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszych instrukcjach obsługi oraz odpowiednich przepisów krajowych, należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad technicznych dotyczących pracy na maszynach do obróbki drewna.


Uwagi ogólne


 • Po rozpakowaniu sprawdź wszystkie części, czy nie zostały one uszkodzone podczas transportu. W przypadku reklamacji natychmiast poinformuj dostawcę.

 • Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.

 • Sprawdź, czy dostawa jest kompletna.

 • Zapoznaj się z urządzeniem przed jego użyciem, dokładnie czytając niniejsze instrukcje.

 • Jako części zużywalne lub zamienne stosuj tylko oryginalne akcesoria scheppach. Części zapasowe można otrzymać od swojego dealera.

 • Przy zamawianiu podaj numer katalogowy części oraz typ i rok produkcji maszyny.


Ostrzeżenie

Stosuj odpowiednie zabezpieczenie obwodu, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego, pożaru lub uszkodzenia narzędzia.

Twoja maszyna jest fabrycznie wykonana na napięcie znamionowe 230 V. Podłącz ją do obwodu 230 V/15 A i zastosuj bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik 15 A.
deco-flex

Zakres dostawy


Wyrzynarka
Giętki wałek
Zestaw akcesoriów
Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Wymiary długszerwys mm

630320380

Wymiary stołu mm

255415

Długość brzeszczotu mm

133

Max. wysokość cięcia mm

50

Głębokość robocza mm

400

Ruch podnoszący mm

15

Prędkość podnoszenia 1/min (elektronicznie)

550 - 1650

Ustawianie ukośne stołu stopnie w lewo

0 - 45

Ciężar kg

14,5

Złącze odciągu wiórów  mm

35

Silnik

Silnik elektryczny

230 V/50 Hz

Pobór mocy P1 W

90

Poziom ciśnienia akustycznego w uszach operatora mierzonego zgodnie z DIN 45635 przy max. prędkości podczas biegu jałowego

76 dB (A)


Akcesoria specjalne
Brzeszczot uniwersalny z kołkiem, mm

135  2,0  0,25 Z 10

1 zestaw = 6 sztuk, Nr artykułu 8800 0011
Brzeszczot do drewna/plastiku z kołkiem, mm

135  2,0  0,25 Z 7

1 zestaw = 6 sztuk, Nr artykułu 8800 0012
Brzeszczot do drewna z kołkiem, mm

135  3,0  0,5 Z 4

1 zestaw = 6 sztuk, Nr artykułu 8800 0013
Za pomocą takiego znaku w niniejszych instrukcjach obsługi oznaczono miejsca, które muszą być przestrzegane ze względów bezpieczeństwa.
Zasady dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przy używaniu narzędzi elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń.

Przed próbą uruchomienia urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje. Zachowaj niniejsze instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Bałagan w miejscu pracy i na stołach roboczych sprzyja obrażeniom.

 • Zastanów się nad środowiskiem obszaru roboczego. Nie narażaj narzędzi na deszcz. Nie używaj narzędzi w środowisku wilgotnym i mokrym. Obszar roboczy powinien być dobrze oświetlony. Nie używaj narzędzi w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów.

 • Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym. Unikaj dotykania powierzchni uziemionych.

 • Nie dopuszczaj osób obcych. Nie pozwól osobom nie zaangażowanym w pracy, zwłaszcza dzieciom, dotykać narzędzi lub przewodów i utrzymuj je z dala od obszaru roboczego.

 • Narzędzia przechowuj osobno. Narzędzia, kiedy nie są one używane, należy przechowywać w suchym, zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

 • Nie przeciążaj narzędzi. Pracę wykona się lepiej i bezpieczniej przy zastosowaniu odpowiednich prędkości.

 • Stosuj odpowiednie narzędzia. Nie przeciążaj małych narzędzi, aby wykonać pracę, którą powinno wykonywać się narzędziami przeznaczonymi do pracy przy dużych obciążeniach. Nie stosuj narzędzi do celów, dla których nie są one przeznaczone, na przykład nie używaj pilarki tarczowej, aby ciąć gałęzie drzewa lub kłody.

 • Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań lub biżuterii, bo mogą one zostać złapane przez ruchome części. Przy pracy na dworze zalecane jest obuwie przeciwślizgowe. Przy długich włosach noś zabezpieczające je okrycie.

 • Noś sprzęt ochronny. Używaj okularów ochronnych. Przy operacjach cięcia wytwarzających pył noś maskę ochronną lub przeciwpyłową.

 • Podłącz odciąg wiórów. Jeżeli urządzenie ma być podłączone urządzenia zbierającego wióry, to zapewnij takie podłączenie i właściwe jego stosowanie.

 • Nie nadwerężaj przewodów. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby wyłączyć go z gniazdka. Przewody utrzymywać z dala od wysokiej temperatury, smarów i ostrych krawędzi.

 • Zabezpiecz przedmiot obrabiany. Jeśli to możliwe, do trzymania przedmiotu obrabianego stosuj zaciski lub imadło. Jest to bezpieczniejsze niż trzymanie rękami.

 • Nie przekraczaj zasięgu. Utrzymuj właściwe oparcie i równowagę przez cały czas.

 • Dbaj o narzędzia. W celu lepszej i bezpieczniejszej pracy narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Przestrzegaj instrukcji dotyczących smarowania oraz wymiany akcesorii. Okresowo sprawdzaj kable zasilające, a w przypadku uszkodzenia powinny być one wymienione przez osoby upoważnione. Okresowo sprawdzaj kable przedłużające a w przypadku uszkodzenia wymień je. Ręce powinny być suche, czyste, bez oleju i smaru.

 • Odłączaj narzędzia. Odłączaj narzędzia od zasilania, jeśli nie są używane, przed naprawą i przy wymianie akcesorii, takich jak brzeszczoty, wiertła, frezy.

 • Wyjmuj klucze i wkrętaki. Wyrób sobie nawyk sprawdzania przed włączeniem urządzenia, czy klucze lub wkrętaki nastawcze zostały wyjęte z narzędzia.

 • Unikaj przypadkowego włączania. Przy wkładaniu wtyczki upewnij się, czy przełącznik jest na pozycji „off”.

 • Stosuj kable przedłużające przeznaczone do pracy na dworze. Przy używaniu narzędzia na zewnątrz stosuj wyłącznie kable przedłużające przeznaczone do pracy na dworze i odpowiednio oznakowane.

 • Bądź czujny. Patrz na to, co robisz, zachowaj zdrowy rozsadek i nie pracuj, kiedy jesteś zmęczony.

 • Sprawdzaj, czy części nie zostały uszkodzone. Przed ponownym użyciem narzędzi należy je dokładnie sprawdzić, aby określić czy będą działać właściwie i spełniać odpowiednie zadania. Sprawdź ustawienie w linii części ruchomych, połączenia części ruchomych, uszkodzenie części, mocowanie i wszystkie inne warunki, które mogą wpływać na działanie. Zabezpieczenia oraz inne części, które są uszkodzone, powinny zostać odpowiednio naprawione lub wymienione przez upoważnione centrum obsługi, o ile niniejsza instrukcja obsługi nie stanowi inaczej. Nie używaj narzędzia, jeśli wyłącznik nie włącza i wyłącza.

 • Ostrzeżenie. Stosowanie akcesoria i przystawek innych niż zalecane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzyko obrażeń.

 • Naprawy narzędzia powinny wykonywać wykwalifikowane osoby. To urządzenie elektryczne spełnia odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Naprawy powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby stosujące oryginalne części zapasowe; w przeciwnym przypadku można spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.


Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dotyczące wyrzynarek

 • Wyrzynarka ta jest przeznaczona do stosowania w suchych warunkach i wyłącznie do pracy wewnątrz budynku.

 • Nie tnij elementów materiału zbyt małych, aby trzymać je ręcznie na zewnątrz osłony brzeszczotu.

 • Unikaj niewygodnego położenia ręki, kiedy nagłe wyślizgnięcie może spowodować przesunięcie ręki do brzeszczotu.

 • Stosuj zawsze osłonę brzeszczotu, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wskutek pęknięcia brzeszczotu.

 • Nigdy nie opuszczaj obszaru roboczego wyrzynarki przy wyłączonym zasilaniu 01) albo przed całkowitym zatrzymaniem maszyny.

 • Nigdy nie wykonuj prac związanych z rozmieszczaniem, montażem, ustawianiem na stole, podczas działania narzędzia tnącego.

 • Nigdy nie włączaj wyrzynarki, zanim nie usuniesz ze stołu wszystkich obiektów: (narzędzia, ścinki drewna, itp.) poza elementem obrabianym oraz urządzeniami posuwającymi i podpierającymi związanymi z zaplanowaną operacją.

Właściwe użytkowanie


Maszyny oznakowane CE spełniają wszystkie obowiązujące wytycznym CE dotyczące maszyn, jak również wszystkie odpowiednie wytyczne dla każdej maszyny.

 • Maszynę należy używać wyłącznie w stanie technicznym idealnym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w instrukcji obsługi i tylko przez osoby zdające sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które są w pełni świadome ryzyka występującego przy pracy na tej maszynie. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu, zwłaszcza te, które wpływają na bezpieczeństwo maszyny, powinny być więc natychmiast usuwane.

 • Instrukcje obsługi producenta oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i pracy oraz dane techniczne dotyczące kalibracji i wymiarów muszą być przestrzegane.

 • Należy również przestrzegać odpowiednie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, oraz inne, ogólnie znane zasady bezpieczeństwa technicznego.

 • Maszyna może być używana, konserwowana i obsługiwana tylko przez osoby przeszkolone i zaznajomione z jej działaniem oraz z procedurami. Samowolne zmiany wprowadzone w maszynie zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody.

 • Maszyna może być używana tylko z oryginalnymi akcesoriami i narzędziami wyprodukowanymi przez producenta.

 • Każde inne użytkowanie jest bezprawne. Producent nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe wskutek bezprawnego użytkowania; odpowiedzialność za ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Pozostałe zagrożenia


Maszyna została zbudowana przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki, zgodnie ze znanymi zasadami bezpieczeństwa. Mogą jednak wystąpić jeszcze pewne pozostałe zagrożenia.

 • Długie włosy oraz luźne ubrania mogą być niebezpieczne, jeśli element obrabiany jest obracany. Noś środki ochrony osobistej, takie jak siatka na włosy oraz ściśle dopasowane ubrania

 • Wióry drewniane oraz pył mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Noś środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i maska przeciwpyłowa.

 • Stosowanie niewłaściwych lub uszkodzonych kabli elektrycznych może prowadzić do obrażeń spowodowanych prądem elektrycznym.

 • Nawet po przedsięwzięciu wszystkich środków bezpieczeństwa, mogą wystąpić jeszcze pewne pozostałe zagrożenia, które nie są łatwe do przewidzenia.

 • Pozostałe zagrożenia można zminimalizować stosując instrukcje podane w „Środki ostrożności” oraz „Właściwe użytkowanie” jak również w całej instrukcji obsługi.

 • Nie przeciążaj niepotrzebnie maszyny: nadmierny nacisk przy cięciu może prowadzic do szybkiego uszkodzenia brzeszczotu i obniżenia osiągów pod względem wykończenia i precyzji cięcia

 • Unikaj przypadkowego włączenia: nie wciskaj przycisku start, jeżeli wtyczka jest włożona do gniazdka.


Cechy konstrukcji wyrzynarki, Rys. 1


 1. Śruba zaciskowa: do wyjmowania brzeszczotu.

 2. Osłona brzeszczotu: zabezpiecza ręce przed obrażeniami.

 3. Uchwyt elementu obrabianego

 4. Dmuchawa wiórów: utrzymuje przestrzeń roboczą wolną od pyłu.

 5. Elektroniczny przełącznik prędkości

Deco 402: Przełącznik prędkości

 1. Przełącznik On/Off (Włącz/ Wyłącz)

 2. Podziałka kątowa: na tej podziałce możesz odczytać kąt położenia stołu.

 3. Oświetlenie

 4. Giętki wałek z uchwytem do wiercenia

 5. Przyrząd nastawczy do brzeszczotów bez kołka


Montaż
Ustawienie stołu pilarki, Rys. 2

Ustawienie podziałki kątowej

 • Zwolnij przycisk gwiazda (1) i ustaw blat stołu (2) na kąt prosty (3) w stosunku do brzeszczotu.

 • Zastosuj przymiar kąta 90º do ustawienia kąta prostego między brzeszczotem a stołem. Brzeszczot będzie pod kątem 90 º.

 • Zamknij przycisk gwiazda ponownie, kiedy odstęp między brzeszczotem a kątem 90º jest minimalna. Blat stołu powinien być pod kątem 90º do brzeszczotu.

 • Poluzuj śrubę zabezpieczającą i ustaw wskaźnik na pozycję zero. Dokręć śrubę. Proszę zwrócić uwagę, że podziałka kątowa jest przydatnym elementem wyposażenia pomocniczego, lecz nie powinna być stosowana do prac precyzyjnych. Do prób użyj drewna odpadowego, doreguluj blat stołu, jeśli zachodzi potrzeba.

Uwaga: Blat stołu nie powinien być na bloku silnika, może to powodować niepożądane zakłócenia.

Poziomy blat stołu i cięcia pionowe, Rys. 2+3

 • Stół powinien być w pozycji pionowej 450 albo pozostawać w pozycji poziomej.

 • Można odczytać przybliżony kąt nachylenia stosując podziałkę kątową umieszczona pod blatem roboczym. W celu uzyskania bardziej dokładnej nastawy, użyj drewna odpadowego do prób; doreguluj blat stołu, jeśli zachodzi potrzeba.


Montaż osłony brzeszczotu, Rys. 4

Zainstaluj osłonę brzeszczotu w uchwycie, jak pokazano na schemacie. Zamocuj śruby z nakrętką i podkładką. • Podnieś pilarkę na ramę i podstawę i popchnij ją na stół.

 • Zapoznaj się z elementami roboczymi pilarki oraz z jej właściwościami.


Mocowanie pilarki na stole roboczym, Rys. 5

 • Stół roboczy wykonany z litego drewna jest lepszy niż stół ze sklejki, ponieważ wibracje i hałas są bardziej zauważalne w przypadku sklejki.

 • Konieczne narzędzia i drobne części do montażu pilarki na stole roboczym nie są dostarczone wraz z pilarką. Jednak wyposażenie powinno być co najmniej następujące:

 1. Obudowa pilarki

 2. Podłoże z gumy piankowej

 3. Stół roboczy

 4. Uszczelka płaska

 5. Podkładka

 6. Nakrętka sześciokątna

 7. Nakrętka zabezpieczająca

 8. Śruba sześciokątna

Opis ilościowy

4 śruby sześciokątne (6mm) 1/4-20  długość

4 płaskie uszczelki (7mm) 9/321.0

4 podkładki (7mm) 9/321.0

8 śrub sześciokątnych (6mm) 1/4-20

Najpierw wywiercić otwory na powierzchni osadzenia a następnie wsadzić śruby. • Podłoże z gumy piankowej dla zmniejszenia hałasu nie jest również dostarczany z pilarka. Jednak bardzo zalecamy zastosowanie takiego podłoża, aby utrzymać wibracje i hałas na poziomie minimalnym. Idealny rozmiar to 400  240 mm.


Wymiana brzeszczotu

Ostrzeżenie: Wyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę zasilającą przed zainstalowaniem brzeszczotu, aby uniknąć obrażeń, które może spowodować przypadkowe załączenie pilarki.


 1. Brzeszczoty płaskie

A. Brzeszczoty płaskie

Przy brzeszczotach płaskich zastosuj adapter (rys. 6).Brzeszczot jest mocowany za pomocą śrub z łbem z sześciokątnym gniazdem.

A 1 Wyjmowanie brzeszczotu, rys. 7+8

 • Wyjąć brzeszczot przesuwając występ stołu w górę, i odkręcając śrubę mocującą (1).

 • Lekko wciśnij górne ramię (5) w dół (rys. 10).

 • Następnie wyjmij ostrze ciągnąc je w przód z podpór i przez dostępne otwory w stole.

A 2 Wkładanie brzeszczotu:

 • Włożyć brzeszczot z dwoma adapterami do dolnej podpory, a drugi koniec do górnej podpory.

 • Lekko wciśnij górne ramię (5) w dół (rys. 10) przed zahaczeniem go.

 • Dokręć brzeszczot za pomocą śrub mocujących (1) (rys. 11) obracając je w prawo. Sprawdź naciąg brzeszczotu. Obracaj dalej w prawo w celu lepszego napięcia brzeszczotu.
 1. Brzeszczoty brzeszczotach kołkami

B 1 Wyjmowanie brzeszczotu, rys. 7+8

 • Wyjąć brzeszczot odkręcając najpierw śrubę mocującą (1).

 • Wyjmij ostrze z górnej i dolnej podpory przez lekki nacisk górnego ramienia w dół (rys. 10).

B 2 Wkładanie brzeszczotu, rys. 9-12


 • Wprowadź jeden koniec brzeszczotu przez otwór w stole i włóż kołek brzeszczotu w wycięcie. Powtórz tę procedurę dla górnej podpory brzeszczotu.

 • Lekko dociśnij górne ramię w dół przed zahaczeniem go. Rys 10; Nr 5

 • Sprawdź położenie kołków brzeszczotu w podporach (rys. 12).

 • Dokręć brzeszczot za pomocą śrub mocujących. Sprawdź naciąg brzeszczotu. Obracaj dalej w prawo w celu lepszego napięcia brzeszczotu (Rys. 11).Operacje podstawowe
Wyrzynarka jest podstawowym „narzędziem do wycinania krzywizn”, które może również wykonywać cięcia krawędzi prostych i kątowych. Przed przekazaniem do eksploatacji zapoznaj się z następującymi ważnymi inforacjami.

 • Wyrzynarka nie tnie drewna automatycznie. Musisz posuwać ręcznie drewno do brzeszczotu.

 • Proces cięcia występuje tylko, podczas gdy brzeszczot przesuwa się w dół.

 • Przesuwaj drewno do brzeszczotu powoli, ponieważ zęby brzeszczotu są małe i tną tylko podczas ruchu w dół.

 • Wszystkie osoby wykonujące prace na wyrzynarce musza być przeszkolone. Ostrze może łatwo pęknąć podczas takiego szkolenia, ponieważ operator nie jest jeszcze zaznajomiony z pilarką.

 • Wyrzynarka jest najlepiej dopasowana do płyt drewna o grubości mniejszej niż 2,5 mm.

 • Jeżeli chcesz ciąć płyty drewniane o grubości większej niż 2,5 mm, przesuwaj drewno do brzeszczotu szczególnie powoli i unikaj gwałtownych krzywizn, aby zapobiec pęknięciu brzeszczotu.

 • Zęby brzeszczotu tępią się z czasem, więc brzeszczoty muszą być wymieniane. Brzeszczoty są odpowiednie do czasu działania 1/2 do 2, w zależności od rodzaju drewna.

 • Aby otrzymać prawidłowe cięcie spróbuj i upewnij się, że brzeszczot odpowiada rodzajowi włókna drewna.

 • Przy cięciach precyzyjnych oraz przy cięciu metali nieżelaznych prędkość wyrzynarki musi być zmniejszona do minimum.


Cięcia wewnętrzne

Ostrzeżenie: Wyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę zasilającą przed zainstalowaniem brzeszczotu, w celu uniknięcia obrażeń, które może spowodować przypadkowe załączenie pilarki.

Wyrzynarka ta jest odpowiednia również do cięć wewnętrznych – cięć nie rozpoczynających się przy krawędzi elementu obrabianego. Postępuj w następujący sposób: • Wywierć w elemencie obrabianym otwór 6 mm.

 • Poluzuj naciąg brzeszczotu i zwolnij naciąg.

 • Umieść wywiercony otwór nad otworem brzeszczotu w stole roboczym.

 • Załóż brzeszczot przez otwór w elemencie obrabianym i przez otwór stołu roboczego oraz zamocuj brzeszczot do uchwytów.

 • Po zakończeniu cięcia wewnętrznego, wyjmij brzeszczot i zdejmij element obrabiany ze stołu roboczego.


Giętki wałek, Rys. 15

 • Z gwintowanej złączki zdejmij nasadkę zabezpieczającą (Rys. 16).

 • Umieść giętki wałek na gwintowanej złączce (Rys. 17).

 • Zamocuj narzędzie w uchwycie w uchwycie wiertarskim (D.3.2).

 • Mocno zamocuj gwintowany wałek przy uchwycie i włącz regulację prędkości.

 • Przy pracach wykończeniowych wyjmij giętki wałek i umieść na miejscu nasadkę zabezpieczającą.

Uwaga: Przy pracy z giętkim wałkiem zakryj brzeszczot osłoną.
Połączenia elektryczne
Zainstalowany silnik elektryczny jest podłączony fabrycznie, w stanie gotowym do pracy.

Podłączenie do zasilania wykonywane przez klienta, jak również kable przedłużające muszą być zgodne z krajowymi przepisami.


Ważne informacje:

W przypadku przeciążenia silnik automatycznie wyłącza się. Silnik możesz włączyć ponownie po okresie chłodzenia, który może się zmieniać.


Uszkodzenia przewodów elektrycznych

W przewody elektrycznych izolacja często ulega uszkodzeniu.

Przyczyną mogą być:


 1. Zgniecenia powstałe przy przejściach przewodów łączących przez drzwi lub okna.

 2. Pętle spowodowane przez niewłaściwe przyłączenia lub prowadzenia przewodów łączących.

 3. Przecięcia powstałe wskutek krzyżowania się przewodów łączących.

 4. Uszkodzenia izolacji powstałe przy wyciąganiu na siłę przewodów z gniazdek ściennych.

 5. Pęknięcia spowodowane starzeniem się izolacji.

Tak uszkodzonych przewodów elektrycznych nie wolno stosować i są one bardzo niebezpieczne ze względu na uszkodzoną izolację.


Regularnie sprawdzaj, czy przewody elektryczne nie zostały uszkodzone. Upewnij się, czy przewody są odłączone do sieci, kiedy je sprawdzasz.

Przewody elektryczne muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi.


Silnik jednofazowy

 • Napięcie zasilające powinno być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej silnika.

 • Przewody przedłużające o długości do 25 muszą mieć przekrój 1,5 mm2 a przy długości większej niż 25 m muszą mieć przekrój co najmniej 2,5 mm2.

 • Sieć zasilająca jest zabezpieczona bezpiecznikiem zwłocznym 16 A.

Połączenia elektryczne oraz naprawy sprzętu elektrycznego mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.


W przypadku jakichkolwiek zapytań, proszę podać następujące informacje:

 • Producent silnika

 • Rodzaj prądu silnika

 • Dane z tabliczki znamionowej silnika

 • Dane z tabliczki znamionowej wyłącznika

Jeśli zwracasz silnik, zawsze prześlij całą jednostkę napędową wraz z wyłącznikiem.
Konserwacja
Ostrzeżenie: Dla bezpieczeństwa przy pracach związanych z konserwacją wyłącz silnik i wyjmij wtyczkę.
Uwagi ogólne

Powlekanie woskiem stołu roboczego ułatwia przesuwanie elementu obrabianego do brzeszczotu.


Silnik

Kable zasilające należy natychmiast wymienić w przypadku wyrwania, przecięcia lub uszkodzenia w inny sposób.

Nie smaruj łożysk silnika, ani części wewnętrznych!
Łożyska ramienia wyrzynarki

Smaruj łożyska ramienia wyrzynarki co 50 godzin. Postępuj następujący sposób (Rys. 14). • Przekręć pilarkę na bok

 • Stosuj duże ilości oleju SAE 20na koniec wałka oraz na łożyska z brązu.

 • Olej smarujący powinien działać przez całą noc.

 • Następnego dnia powtórz tę procedurę dla drugiego boku pilarki.Deklaracja zgodności z wytycznymi UE
Niniejszym my, scheppach Fabrication von Holzbearbeitungs-machinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen deklarujemy, że następująca zakwalifikowana maszyna pod względem konstrukcji i projektu w wersji dostarczonej przez nas spełnia odpowiednie przepisy wytycznych UE podane poniżej.

W przypadku modyfikacji maszyny deklaracja ta przestaje być ważna.


Nazwa maszyny:

Wyrzynarka
Typ maszyny:

Deco-flex
Odpowiednie wytyczne:

Dyrektywa maszynowa 98/37/WE, ostatnia zmiana 98/79/WE, Dyrektywa niskonapięciowa 72/23/EWG, ostatnia zmiana 93/68/EWG, Dyrektywa EMC 89/336/EWG, ostatnia zmiana 93/68/EWG.
Organ notyfikujący:

TÜV Rheinland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH, 51 101 Köln
Miejsce, data:

Ichenhausen, 10. 12. 2004

Podpis:


W imieniu Wolfganga Windricha

Wykrywanie i usuwanie usterek
Ostrzeżenie: Dla bezpieczeństwa przy pracach związanych z naprawą i konserwacją wyłącz silnik i wyjmij wtyczkę.Problem

Prawdopodobna przyczyna

Naprawa

Brzeszczot pęka

Nieprawidłowo ustawiony naciąg

Ustawić prawidłowy naciąg

Za duże obciążenie

Przesuwaj element obrabiany wolniej

Nieodpowiedni rodzaj brzeszczotu

Zastosuj odpowiedni brzeszczot

Element obrabiany nie jest prowadzony prosto

Unikaj wywierania nacisku z boku

Silnik nie działa

Przeciążenie sieci zasilającej

Wymień uszkodzone części

Uszkodzenie silnika

Zawołaj serwis. Nie próbuj naprawiać silnika samemu, ponieważ musi to wykonać wyszkolony personel.

Wibracje

UWAGA: Pilarka drga nieco przy normalnej pracy silnika.Pilarka nieprawidłowo zainstalowana

Patrz instrukcje podane wcześniej w niniejszej instrukcji obsługi dotyczące instalowania pilarki

Nieodpowiednia podstawa

Przy cięższym stole roboczym są mniejsze wibracje. Stół ze sklejki drga zawsze bardziej niż stół z litego drewna. Wybierz stół roboczy najlepiej dopasowany do swoich warunków pracy

Stół roboczy nie jest dokręcony albo jest na silniku

Dociśnij dźwignię blokującą

Silnik nie jest zamocowany

Dokręć śruby silnika

Brzeszczot odchyla się

Uchwyty nie są ustawione w liniiUchwyty nie są ustawione w linii

Poluzuj śruby za pomocą których uchwyty są zamocowane do ramienia. Ustaw w linii uchwyty tak, aby były one prostopadłe względem siebie i ponownie dokręć śruby.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna