Proces produkcyjny –pojęcia podstawowePobieranie 81,26 Kb.
Data08.11.2017
Rozmiar81,26 Kb.


PROCES TECHNOLOGICZNY

I JEGO DOKUMENTY
Opracowała: mgr inż. Jolanta Bednarska


Świebodzin 2002r.
Proces technologiczny


 1. Proces produkcyjny – suma wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie pracy gotowego wyrobu (prawidłowego pod względem jakościowym) z materiałów, półfabrykatów, części lub zespołów. Proces produkcyjny obejmuje proces technologiczny oraz działania pomocnicze takie jak: magazynowanie, transport międzyoperacyjny, kontrolę i konserwację.
 1. Proces technologiczny – główna część procesu produkcyjnego, w której następuje obróbka części oraz montaż części w zespoły i wyrób.

Rozróżnia się: 1. Struktura procesu technologicznego.

PROCES TECHNOLOGICZNYOperacja 1 Operacja 2 Operacja 3 .................. Operacja n

Ustawienie 1 Ustawienie 2 Ustawienie 3 .................. Ustawienie n

Pozycja 1 Pozycja 2 Pozycja 3 .................. Pozycja n

Zabieg 1 Zabieg 2 Zabieg 3 ................... Zabieg n

Przejście 1 Przejście 2 Przejście 3 .................... Przejście n
 1. Operacja - część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym przez jednego pracownika (lub grupę pracowników) na jednym przedmiocie (lub grupie przedmiotów) bez przerw na inną pracę.
 1. Ustawienie (zamocowanie) – unieruchomienie w ustalonym położeniu części z siłą potrzebną do wykonania danej operacji.
 1. Pozycja – każde z możliwych położeń części (lub kilku jednocześnie obrabianych części) względem zespołów roboczych obrabiarki, przy jednym zamocowaniu w uchwycie z urządzeniem podziałowym lub na stole obrotowym.
 1. Zabieg – część operacji, której cechy zależne są od rodzaju obróbki:
 1. w obróbce skrawaniem:
 • zabieg prosty – część operacji odnosząca się do obróbki jednej powierzchni, jednym narzędziem przy stałych (niezmiennych) parametrach obróbki,
 • zabieg złożony – część operacji odnosząca się do obróbki zespołu powierzchni jednym narzędziem, wykonującym ruchy posuwowe według określonego programu (np. obróbka kopiowa) lub do obróbki zespołu powierzchni zespołem narzędzi o sprzężonych ruchach posuwowych przy stałym nastawieniu parametrów skrawania (np. obróbka wałka stopniowanego jednocześnie kilkoma nożami w suporcie przednim tokarki wielonożowej),
 1. w obróbce plastycznej – to np. podstawowa czynność w procesie tłoczenia, wykonywana z użyciem jednego przyrządu bez zmiany narzędzia, w której zachodzi tylko jedna zmiana kształtu tłoczonego przedmiotu,
 1. w obróbce cieplnejto część operacji, wykonywanej przy stałych parametrach (temperatura, prędkość nagrzewania, prędkość chłodzenia),
 1. w obróbce wykańczającej – to część operacji wykonywana przy stałych parametrach zależnych od metody obróbki (np. powlekanie galwaniczne),
 1. w montażu – to część operacji, w której dołącza się do określonego zespołu jednakowe części lub zespoły (np. przykręcanie jednakowymi śrubami pokrywy do korpusu skrzyni biegów).
 1. Przejście – część zabiegu, w której następuje zdjęcie jednej warstwy materiału za pomocą jednego lub kilku narzędzi przy określonym posuwie.


Operacja, zabieg i przejście to czynności główne procesu technologicznego, ustawienie i pozycja to czynności pomocnicze.


 1. Cykl produkcji – okres obejmujący realizację procesu produkcyjnego. W ramach cyklu produkcyjnego poszczególnym częściom składowym procesu produkcyjnego odpowiadają właściwe im czasy wykonania.

Cykl jest to więc suma czasu trwania poszczególnych operacji i czasu przerw pomiędzy nimi.


Czas realizacji procesu produkcyjnego

- czynności pomocnicze


- operacje procesu technologicznego


- czas przerw w realizacji procesu


Graficzna interpretacja cyklu produkcyjnego


 1. Takt produkcji – to okres upływający pomiędzy wyprodukowaniem dwóch kolejnych gotowych wyrobów.
 1. Techniczna norma czasu tn– czas niezbędny do wykonania n jednostek przedmiotów prawidłowych pod względem jakości. Wyznacza się ją ze wzoru:


(min)
gdzie: Tpz – czas przygotowawczo – zakończeniowy,

n - ilość jednostek przedmiotów,

tj – czas jednostkowy

Głównym składnikiem czasu jednostkowego jest czas główny tg inaczej zwany czasem obróbki.Obliczamy go z zależności:

(min)

gdzie: L – droga pracy narzędzia (mm),

ld – długość dobiegu narzędzia (mm),

l - długość obrabianej powierzchni (mm),

lw - długość wybiegu narzędzia (mm),

p - posuw (mm/obr),

n - prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego lub narzędzia (obr/min)
Normę czasu można obliczyć, dobrać z normatywów lub określić na podstawie chronometrażu

(ręczny pomiar czasu).
 1. Opracowanie technologiczne procesu obróbki – polega na ustaleniu kolejności operacji, zabiegów, ustawień, pozycji i przejść potrzebnych do wykonania danego przedmiotu, uszeregowanie ich w określonej kolejności i ustalenie czasu trwania każdej czynności. Opracowanie to wykonuje się na podstawie analizy obróbki (analiza rysunku technicznego, sposobu obróbki, ustalenie narzędzi skrawających i kontrolnych, sposobu ustawienia, itp.).
 1. Dokumentacja techniczna produkowanego wyrobu – zbiór wszystkich dokumentów niezbędnych do jego wykonania, prawidłowego pod względem jakości. W skład dokumentacji technicznej wchodzi: 1. dokumentacja konstrukcyjna (rysunki złożeniowe, wykonawcze, montażowe, wykaz części, warunki odbioru technicznego (WOT), dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR), warunki eksploatacji i inne),
 1. dokumentacja technologicznazbiór dokumentów technologicznych określających proces technologiczny produkowanego wyrobu i potrzebne do tego środki technologiczne takie jak:
 • karta technologiczna,

 • instrukcja technologiczna (karta instrukcyjna obróbki i montażu),

 • wykaz pomocy warsztatowych (uchwytów, narzędzi do obróbki i montażu),

 • karta normowania czasu,

 • karta normowania materiału,

 • rysunki materiałów wyjściowych i półfabrykatów (surówek),

 • rysunki pomocy specjalnych, i inne.

Zakres dokumentacji zarówno konstrukcyjnej jak i technologicznej, zależy od wielkości produkcji (jednostkowa, małoseryjna, wielkoseryjna, masowa) i im większa produkcja tym jest bardziej szczegółowa.


 1. Karty instrukcyjne i technologiczne .


W produkcji jednostkowej stosuje się karty technologiczne uproszczone, natomiast w produkcji wielkoseryjnej i masowej stosuje się pełną dokumentację technologiczną z kartami technologicznymi i kartami instrukcyjnymi.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna