Procedury wysokospecjalistyczne z zakresu wideoskopowej ablacjiPobieranie 184,62 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar184,62 Kb.

PROCEDURY WYSOKOSPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU WIDEOSKOPOWEJ ABLACJI
Ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Tel./fax (012) 423 20 88, 427 81 70e-mail: sekretariat@cmj.org.pl
OCENA JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH

FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES 01.04.2009 – 31.12.2009 ROKUPROCEDURA WYSOKOSPECJALISTYCZNA NR 1313. WIDEOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM, NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU

MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
OCENA OGÓLNA

Przygotowano na podstawie:

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.267.2661 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do Spraw zdrowia (Dz.U.09.25.155.).

  3. Komunikatu Komisji Wspólnot Europejskich do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

  4. Materiałów do konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2009 r.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie!


I. DANE ŚWIADCZENIODAWCY
I.1.

Nazwa jednostki

     

I.2.

Nazwa oddziału/kliniki

     

I.3.

Ulica      

Nr      

I.4.

Kod pocztowy

    -      

I.5.

Miasto

     

I.6.

Tel. sekretariatu oddziału/kliniki

   

      -     -    

I.7.

Faks sekretariatu oddziału/kliniki   

      -     -    

I.8.

E-mail sekretariatu oddziału/kliniki

     II.ILOŚĆ WYKONANYCH PROCEDUR WIDEOSKOPOWEJ ABLACJI W OKRESIE 01.04.2009 – 31.12.2009 :

II.1. Proszę podać liczbę wykonanych procedur w okresie 01.04.2009 – 31.12.2009 r.:      


II.2. Proszę podać liczbę procedur wideoskopowej ablacji wykonanych u dzieci (grupa wiekowa 0-18 roku życia),

w okresie 01.01.2009-31.12.2009:      


II.3. Proszę podać liczbę procedur wideoskopowej ablacji wykonanych u osób dorosłych (grupa wiekowa od 19 roku

życia), w okresie 01.01.2009-31.12.2009:      

III. PERSONEL ODDZIAŁU/KLINIKI WYKONUJACEGO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
III.1. Dane dotyczące Kierownika oddziału/kliniki
III.1.1.

     

     


(tytuł naukowy) (imię i nazwisko)


III.1.2.

Uzyskane specjalizacje (proszę wymienić)

Rok uzyskania
III.1.2.1.

     

     
III.1.2.2.

     

     
III.1.2.3.

     

     
III.1.2.4.

     

     
III.2. Zespół oddziału/kliniki

III.2.1. System pracy lekarzy w oddziale/kliniceetatowy

kontraktowy

mieszany
III.2.2. Kwalifikacje i forma zatrudnienia personelu lekarskiego (w punktach III.2.2.1 – III.2.2.6. proszę podać liczbę lekarzy zaangażowanych w realizację procedury wideoskopowej ablacji)
Wyszczególnienie

Liczba osób

III.2.2.1.

Liczba lekarzy zatrudnionych w oddziale/klinice

     

III.2.2.2.1.

w tym zaangażowanych w procedurę wideoskopowej ablacji

     

III.2.2.2.

Liczba lekarzy ze specjalizacją II st. z kardiochirurgii przeszkolonych w leczeniu zaburzeń rytmu zaangażowanych w procedurę wideoskopowej ablacji

     

III.2.2.3.

Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii zaangażowanych w procedurę wideoskopowej ablacji pod nadzorem lekarza ze specjalizacją II st. z kardiochirurgii

     

III.2.2.4.

Liczba lekarzy ze specjalizacją II st. z anestezjologii zaangażowanych w procedurę wideskopowej ablacji

     

III.2.2.5.

Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii zaangażowanych w procedurę wideskopowej ablacji pod nadzorem lekarza ze specjalizacją II. st. z anestezjologii

     

III.2.2.6.

Liczba lekarzy ze specjalizacją II st. z kardiologii przeszkolonych w leczeniu zaburzeń rytmu, zaangażowanych w procedurę wideoskopowej ablacji

     Stan zatrudnienia proszę podać na dzień 31.12.2009
III.2.3. Liczba lekarzy na dyżurze nocnym w oddziale/klinice:      
III.2.4. Personel pielęgniarski oddziału/kliniki

Wyszczególnienie

Liczba osób

III.2.4.1.

Liczba pielęgniarek zatrudnionych w oddziale/klinice

     

III.2.4.2.

Liczba pielęgniarek, które ukończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej w 2009 roku

     

III.2.4.3.

Liczba pielęgniarek, które posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego

     

III.2.4.4.

Liczba pielęgniarek, które posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu intensywnej opieki medycznej


     

III.2.4.5.

Liczba pielęgniarek, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego

     

III.2.4.6.

Liczba pielęgniarek przeszkolonych w zakresie kardiologii inwazyjnej

     

III.2.5. Czy w oddziale/klinice jest zatrudniony perfuzjonista?TAK NIE
III.2.6. Proszę podać liczbę zatrudnionych perfuzjonistów:      
III.2.7. Skład zespołu operacyjnego:

Personel

Liczba

Liczba lekarzy ze specjalizacją II st. z kardiochirurgii operujących, przeszkolonych w leczeniu zaburzeń rytmu

     

Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji II st. z kardiochirurgii pod nadzorem lekarza ze specjalizacją II st. z kardiochirurgii

     

Liczba lekarzy ze specjalizacją II st. z kardiologii przeszkolonych w leczeniu zaburzeń rytmu

     

Liczba lekarzy asystentów

     

Liczba pielęgniarek operacyjnych

     

Liczba pielęgniarek operacyjnych pomagających

     

Liczba perfuzjonistów

     

Liczba lekarzy ze specjalizacją II st. z anestezjologii

     

Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii pod nadzorem lekarza ze specjalizacją II. st. z anestezjologii

     

Liczba pielęgniarek anestezjologicznych

     

III.2.8. Czy pacjenci oddziału/kliniki mają zapewnioną opiekę psychologa?TAK NIEIV. MIEJSCE WYKONYWANIA PROCEDURY

IV.1. Czy oddział/klinika posiada możliwość mapowania elektrofizjologicznego, np. system CARTO?TAK NIE
IV.2. Czy oddział/klinika posiada stałe zabezpieczenie oddziału kardiologicznego?

TAK NIE
IV.3. Czy oddział/klinika posiada typową salę do zabiegów hybrydowych?

TAK NIE
Jeżeli NIE, proszę podać rodzaj sali i jej wyposażenie:

     …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV.4. Proszę podać system stosowany w jednostce w celu ablacji:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV.5. Proszę podać rodzaj znieczulenia stosowanego przy ablacji:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV.6. Rodzaj techniki wykorzystywanej przy ablacji:

fale częstotliwości radiowej

krioterapia
IV.7. Proszę podać rodzaj stosowanych torów wizyjnych i źródła światła:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV.8. Czy oddział/klinika ma zapewnioną całodobową dostępność laboratorium diagnostycznego?

TAK NIE

IV.9. Wyposażenie sali operacyjnej w specjalistyczny sprzęt medyczny:


Aparat do znieczulenia


TAK

NIE

Kardiomonitor z możliwością inwazyjnego monitorowania układu krążenia i parametrów życiowych / System monitorujący

TAK

NIE

Defibrylator / Kardiowerter

TAK

NIE

Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi

TAK

NIE

Stymulator zewnętrzny serca

TAK

NIE

Kolumna anestezjologiczna z wyciągiem gazów anestetycznych

TAK

NIE

Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

TAK

NIE

Stół operacyjny

TAK

NIE

Pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe

TAK

NIE

Urządzenie do terapii termicznej (nagrzewnica)

TAK

NIE

Lampa operacyjna bezcieniowa

TAK

NIE

Diatermia chirurgiczna

TAK

NIE

Aparat do krążenia pozaustrojowego

TAK

NIE

Kardiomonitor transportowy kompaktowy

TAK

NIE

Zestaw piły do cięcia mostka / Zestaw narzędzi chirurgicznych do małoinwazyjnych, wideotorakoskopowych operacji serca

TAK

NIE

Kolumna chirurgiczna

TAK

NIE

Pompa centryfugalna

TAK

NIE

Tor wizyjny do wideotorakoskopii wraz z osprzętem (optyka, światłowody, insuflacja)

TAK

NIE

Generator do ablacji epikardialnej

TAK

NIE

Aparat do echokardiografii z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych

TAK

NIE

IV.10. Wyposażenie oddziału klinicznego:

Liczba łóżek


     

Aparat do EKG


TAK

NIE

Aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

TAK

NIE

Pulsoksymetr

TAK

NIE

Inhalator

TAK

NIE

Wózek reanimacyjny

TAK

NIE

Pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe

TAK

NIE

IV.11. Wyposażenie pracowni hemodynamicznej:

Aparatura rentgenowska umożliwiająca uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości przy zminimalizowanej dawce promieniowania rentgenowskiego (fluoroskopia pulsacyjna), proste wykonywanie projekcji osiowych, rejestrację obrazu z możliwością bieżącego odtwarzania, łatwe opracowanie obrazu (wykonywanie pomiarów, obliczanie parametrów czynnościowych), archiwizację na trwałych nośnikach obrazu


TAK

NIE

Strzykawka ciśnieniowa do angiografii

TAK

NIE

Aparatura rejestrująca stan hemodynamiczny pacjenta

TAK

NIE

Hemoksymetr

TAK

NIE

Aparat do znieczulania z możliwością monitorowania funkcji życiowych pacjenta

TAK

NIE

Pełen zestaw specjalistycznego sprzętu medycznego służącego do wykonywania diagnostycznych i leczniczych cewnikowań serca, w tym sprzęt do usuwania ciał obcych z układu sercowo - naczyniowego

TAK

NIE

Defibrylator i stymulator do czasowej stymulacji zewnętrznej serca

TAK

NIEV. STANOWISKO INTENSYWNEGO NADZORU

V.1. Stanowisko intensywnego nadzoru nad chorym poddanym procedurze wideskopowej ablacji znajduje się w oddziale/klinice wykonującym świadczenie wysokospecjalistyczneTAK NIE

V.2. Stanowisko intensywnego nadzoru nad chorym poddanym procedurze wideoskopowej ablacji znajduje się w innym oddziale na terenie jednostkiTAK NIE
Jeśli TAK, proszę podać nazwę oddziału:      ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..


V.3. Personel oddziału intensywnej opieki pooperacyjnej:

Personel

Liczba

Liczba lekarzy dyżurnych

     

Liczba lekarzy ze specjalizacją II st. z kardiochirurgii

     

Liczba lekarzy ze specjalizacją II st. z anestezjologii i intensywnej terapii

     

Liczba pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej

     

V.4. Wyposażenie oddziału intensywnej opieki pooperacyjnej


Respiratory


TAK

NIE

Kardiomonitory

TAK

NIE

Systemy monitorujące

TAK

NIE

Defibrylator / Kardiowerter

TAK

NIE

Pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe

TAK

NIE

Urządzenie do terapii termicznej (nagrzewnica)

TAK

NIE

Aparat do suchego rozmrażania preparatów krwiopochodnych

TAK

NIE

Stymulator zewnętrzny serca

TAK

NIE

Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi

TAK

NIE

Łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowym / Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodlezynowym

TAK

NIE

Przewoźny aparat RTG

TAK

NIE

Aparat do EKG

TAK

NIE

Wózek reanimacyjny

TAK

NIE

V.5. Czy jednostka posiada aktualny certyfikat akredytacji w ochronie zdrowia?TAK NIE
V.6. Czy oddział/klinika prowadzi systematycznie (co najmniej raz w roku) badania opinii pacjentów?

TAK NIEVI. ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE
VI.1. Zakażenia związane z opieką zdrowotną

VI.1.1. Czy w oddziale/klinice opracowano procedury przeciwdziałania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną?TAK NIE
Jeżeli TAK, proszę podać procedury:

     …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

VI.1.2. Czy w jednostce wdrożono program monitorowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną obejmujący oddział/klinikę?

TAK NIE
VI.1.4. Proszę podać liczbę pacjentów spośród poddanych procedurze wideoskopowej ablacji w 2009 roku, u których zdiagnozowano zakażenia:      

VI.1.7. Kierownictwo i personel oddziału/kliniki regularnie zapoznaje się z wynikami monitorowania zakażeń związanych z opieką zdrowotnąTAK NIE

VI.1.8. Personel kliniki/oddziału systematycznie uczestniczy w szkoleniach dotyczących zakażeń związanych z opieką zdrowotną


TAK NIEVI.2. Inne zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem leków oraz powikłania po zabiegach chirurgicznych bądź w ich trakcie


VI.2.1. Czy oddział/klinika prowadzi rejestrację istotnych zdarzeń niepożądanych?

TAK NIE
jeżeli TAK, proszę podać liczbę zdarzeń w 2009 roku:      
Proszę podać jakie zdarzenia:

     …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….
VI.2.2. Czy w oddziale/klinice pracuje stały zespół do analizy zdarzeń niepożądanych? TAK NIE
VI.2.3. Czy wyniki analizy są znane wszystkim osobom biorącym udział w procedurze wideoskopowej ablacji?

TAK NIE

Dane osoby odpowiedzialnej za podane informacje

imię i nazwisko:      

stanowisko:      

podpis osoby odpowiedzialnej za podane informacje:      

data wypełnienia ankiety:      
Dane osoby do kontaktu z CMJ

imię i nazwisko:      

numer telefonu: kierunkowy (       ) nr telefonu:       nr faxu:      

e-mail:      


OCENA ŚWIADCZĘŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWAOCENA OGÓLNA ZA OKRES 01.04.2009 – 31.12.2009 R.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna