Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020Pobieranie 105,55 Kb.
Data13.02.2018
Rozmiar105,55 Kb.

Załącznik nr 1 do uchwały nr …./2016

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia „Lider Zielonej Wielkopolski”

z dnia 27.10.2016 r.

w sprawie przyjęcia procedury wyboru i oceny operacji

w ramach LSR Stowarzyszenia Lider Zielonej WielkopolskiProcedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020

SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:


  1. LGD – Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

  2. Zarząd – Zarząd LGD,

  3. Rada – Rada LGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS,

  4. SW – Samorząd Województwa, którego Zarząd zawarł z LGD umowę ramową,

  5. Wniosek – projekt/wniosek o przyznanie pomocy na operację w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,

  6. Operacja – projekt objęty wnioskiem o przyznanie pomocy,

  7. Nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje

  8. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wsparcie na operację w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,

  9. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,

  10. Aplikacja – aplikacja obsługi naborów za pośrednictwem której przeprowadzany jest nabór, dokonywana jest ocena operacji i odbywa się komunikacja z Wnioskodawcą,

  11. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378);

  12. Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.).

  13. Rozporządzenie LSR – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zmianami);

  14. Procedura- Niniejsza procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020

  15. Biuro- Pracownicy i Biuro Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE I SKŁADANIE WNIOSKÓW
 1. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w ramach wdrażania LSR, zwany dalej naborem, przeprowadza się w szczególności na podstawie przepisów:

 1. Ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie polityki spójności,

 2. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, RLKS

 3. Rozporządzenia LSR Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 4. postanowień niniejszej procedury

 1. Zarząd podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu naboru zatwierdzającą Regulamin naboru określający w szczególności:

 1. zakres tematyczny operacji,

 2. termin, miejsce i formę składania wniosków,

 3. wzór wniosku o udzielenie wsparcia,

 4. wzór umowy o udzielenie wsparcia,

 5. wzór wniosku o płatność,

 6. kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, przyjęte Uchwałą Rady oraz z informacją o sposobie przydzielania punktów

 7. informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,

 8. wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłoszonego naboru,

 9. informację o możliwości i sposobie złożenia protestu

 10. sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru,

 11. formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru.
 1. Do dnia poprzedzającego rozpoczęcie biegu terminu składania wniosków:

 1. przeprowadzane zostaje co najmniej jedno spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe w każdej z gmin objętych LSR,

 2. świadczone są przez pracowników biura LGD nieodpłatne usługi doradcze dla potencjalnych wnioskodawców.
 1. Zarząd występuje do Samorządu Województwa nie później niż 30 dni przed planowanym naborem z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków i wolnych środków finansowych. Po uzgodnieniu terminu naboru, ogłoszenie o naborze podaje się do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową LGD oraz tablicę ogłoszeniową w siedzibie Stowarzyszenia nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęciu biegu terminu składania wniosków.
 1. LGD nadaje kolejne numery ogłoszeniom o naborach w następujący sposób – kolejny numer ogłoszenia/rok (np. nr 1/2016, nr 2/2016, itd., a w przypadku, gdy nabór będzie przeprowadzony na przełomie dwóch lat (np. nabór trwa na przełomie 2016r. / 2017 r. to ogłoszenie o naborze otrzymuje nr 1/2017.
 1. Nabór wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem naborów wg załącznika nr 2 do umowy ramowej. Każdy planowany nabór wniosków ma ustalony zakres (temat), termin rozpoczęcia, czas trwania, limit środków, zasady wsparcia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.

Nabór trwa nie krócej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni. Wniosek składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym w informacji o naborze, czyli w biurze LGD.
W terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz określonych w Regulaminie naboru na stronie Internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia publikowana jest informacja o prowadzonym naborze wniosków, zawierająca informacje wynikające z przepisów prawa.


 1. Każdy wniosek złożony w ramach prowadzonego naboru jest rejestrowany w rejestrze prowadzonym przez pracowników biura LGD i otrzymuje indywidualny numer sprawy, który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez Stowarzyszenie. Numer wniosku składa się z trzech ciągów cyfr, z których pierwszy odpowiada – rokowi w którym nabór został ogłoszony, drugi – kolejnemu numerowi naboru przeprowadzanego w danym roku, trzecia –numerowi kolejnemu wniosku składanemu w danym naborze.

 2. Biuro Stowarzyszenia potwierdza złożenie wniosku na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę jego złożenia wraz z numerem sprawy, o którym mowa powyżej, informację o ilości załączników złożonych wraz z wnioskiem oraz opatrzone jest pieczęcią Stowarzyszenia i podpisem osoby przyjmującej wniosek.

 3. Wycofanie wniosku o przyznanie pomocy

Wnioskodawca ma możliwość do wycofania wniosku o przyznanie pomocy. Wprowadza się jednak wymóg pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku. Pismo powinno być skierowane do zarządu i opatrzone datą podjęcia decyzji i czytelnym podpisem. Na pisemny wniosek Wnioskodawcy zwraca się oryginał wniosku w formie tożsamej z składanym dokumentem. W biurze zostaje zachowany ślad rewizyjny wycofania wniosku w postaci kopi wniosku wraz z załącznikami i oryginałem pisma będącego informacją o wycofaniu wniosku.

Wnioskodawca odbiera złożone dokumenty osobiście potwierdzając ten fakt adnotacją o treści: „Potwierdzam osobisty odbiór oryginału wniosku wraz z załącznikami o numerze znaku sprawy (…) w dniu (…) /czytelny podpis/”

Wycofanie dokumentu sprawi, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył.

 1. Wstępna weryfikacja formalna wniosków

Podczas przyjęcia wniosku pracownik biura dokonuje procedury wstępnej weryfikacji formalnej polegającej na sprawdzeniu poprawności składanych dokumentów w kontekście ogłoszonego naboru. Weryfikacja następuje na podstawie karty formalnej weryfikacji wniosków (załącznik nr 1 do procedury). Warunkiem zakwalifikowania wniosku do dalszej oceny zgodności z programem, zgodności z LSR i ocenie według kryteriów wyboru operacji jest otrzymanie wszystkich pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w karcie formalnej weryfikacji wniosku.

Decyzja w sprawie poprawności składanego wniosku jest podjęta przez pracownika LGD w momencie składania wniosku z zachowaniem śladu rewizyjnego w postaci podpisanej przez wnioskodawcę wypełnionej wcześniej karty weryfikacyjnej. Wnioskodawca otrzymuje kopie karty. Operacje, które nie spełniają ww. warunków nie podlegają dalszej ocenie.

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji formalnej biuro przygotowuje tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o przyznanie pomocy w kolejności ich składania, Wykaz ten jest udostępniony do wglądu wszystkim członkom Rady oraz upubliczniony na stronie internetowej LGD.


 1. PROCEDURA WYŁĄCZENIA CZŁONKA RADY OD UDZIAŁU W WYBORZE OPERACJI

 1. Zarząd LGD Lider Zielonej Wielkopolski prowadzi rejestr interesów, bazujący na oświadczeniach poufności i bezstronności przedstawicieli organu decyzyjnego (wzór stanowi załącznik do Regulaminu pracy Rady).

 2. W skład organu decyzyjnego wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

 3. Członek Rady, który jest wnioskodawcą wybieranej przez Radę operacji lub reprezentuje wnioskodawcę lub zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej lub jest z nim spokrewniony lub jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę lub zgłosi inne powiązanie z daną operacją lub co do którego zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze dane operacji, zostaje wykluczony z tego wyboru. Ponadto obowiązkiem są wyłączenia członków Rady w przypadku stwierdzenia innych powiązań. Członkowie Rady są zobowiązani zachować bezstronność w wyborze operacji (każdorazowe wypełnienie deklaracji poufności i bezstronności).

 4. Jeżeli podczas głosowania nad projektem nie zachowano w/w zasad, danemu wnioskodawcy, którego operacja dotyczy, nie przysługuje wsparcie.

 5. Przewodniczący Rady sprawdza czy żaden z jej członków nie jest powiązany w żaden sposób z innym członkiem Rady, co powodowałoby konflikt interesów. Nie może on dopuścić do tego, iż proces wyboru operacji był zdominowany przez władze publiczne ani żadną z grup interesów. Grupa interesu to taka grupa osób, które łączy wspólny interes lub korzyści i której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Mogą to być, np. organizacje branżowe czy grupy producentów. Przed przystąpieniem do głosowania dotyczącego oceny zgodności operacji z LSR i jej wyboru zgodnie z lokalnymi kryteriami, Przewodniczący Rady udostępnia członkom Rady listę z oświadczeniem - pod odpowiedzialnością karną - że podpisujący się na liście nie jest ani wnioskodawcą ani nie jest powiązany w jakikolwiek sposób (określony powyżej) z wnioskodawcami, których wnioski są rozpatrywane na posiedzeniu.

 6. Osoby uznane na podstawie oświadczeń i rejestru interesów za powiązane są wyłączane z głosowania nad wnioskiem, którego to powiązanie dotyczy. Fakt ten odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady, gdzie zamieszcza się imię i nazwisko członka Rady wyłączanego z głosowania oraz imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy powiązanego z wyłączanym członkiem Rady. Osoba wyłączana powinna opuścić salę na czas głosowania nad wyborem tej operacji. W przypadku gdy osobą powiązaną z danym wnioskodawcą jest Przewodniczący Rady, wówczas nie uczestniczy on w głosowaniu nad projektem, którego to powiązanie dotyczy, jednak nie opuszcza sali.

 7. Po opuszczeniu sali przez osoby wyłączone z powodu powiązań z wnioskodawcami Przewodniczący ustala czy władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczącej wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędącymi instytucjami publicznymi, pochodzącymi z sektora gospodarczego i społecznego. W sytuacji stwierdzenia, iż sektor publiczny posiada więcej niż 49% głosów Przewodniczący przeprowadza, wśród nich, losowanie osoby/osób, która będzie wyłączona z głosowania nad projektem i powinna opuścić salę na czas głosowania. Jeżeli przedstawicielem gminy (władzy publicznej) jest Przewodniczący Rady głosowanie wówczas go nie dotyczy.

 8. Osoba, która wyłączona została z wyboru danej operacji ze względu na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu nie powinna brać udziału w całym procesie wyboru danej operacji i powinna opuścić salę co najmniej w momencie głosowania nad wyborem tego projektu.

 9. Przy rozpatrywaniu wniosku gminy wyłączane są osoby reprezentujące tę jednostkę samorządu. Nie są natomiast wyłączane osoby z terytorium gminy, wchodzące w skład Rady.

 10. Jeżeli podczas głosowania nad projektem nie zachowano w/w zasad, danemu wnioskodawcy, którego operacja dotyczy, nie przysługuje wsparcie.

III. PROCEDURA OCENY OPERACJI PRZEZ RADĘ LGD

 1. Posiedzenie Rady w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane i przeprowadzane jest zgodnie z Regulaminem pracy Rady określającym w szczególności:

 1. regulacje zapewniające zachowanie proporcji udziału reprezentantów sektorów tworzących lokalną grupę działania,

 2. zasady dokumentowania przebiegu posiedzenia,

 3. zasady publikowania protokołów z Posiedzeń, podejmowanych uchwał.
 1. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o:

 1. bezstronności w podejmowaniu decyzji, zgodne z postanowieniami Regulaminu,

 2. przynależności do grup interesów.
 1. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowywana jest lista Członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków oraz rejestr interesów członków Rady.
 1. Przy nazwisku członka Rady, który nie pozostaje bezstronny w ocenie na liście, wpisuje się: wykluczony z oceny.


Członkowie Rady, którzy pozostają bezstronni, podpisują się na liście.


 1. Lista biorących udział w ocenie, stanowi załącznik do uchwały o wykluczeniu z oceny.
 1. Każda operacja podlega ocenie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady nie podlegających wykluczeniu.
 1. Weryfikacja zgodności operacji z PROW 2014-2020.

Biuro LGD w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia naboru weryfikuje zgodność operacji z Programem PROW 2014-2020. Weryfikacja polega na wypełnieniu karty których zakres pytań kontrolnych wynika z załącznika do wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 (załącznik nr 2 do procedury
).

Tylko wnioski spełniające wymóg zgodności z programem podlegają dalszej ocenie pod względem zgodności z LSR w kontekście celów i przedsięwzięć, kryteriów lokalnych oraz ustalenie kwoty wsparcia. Po dokonanej analizie zgodności z PROW 2014-2020 biuro przygotowuje wykaz wniosków spełniających wymagania PROW 2014-2020 i przekazuje Radzie do zaakceptowania poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Wykaz ten jest upubliczniony na stronie internetowej LGD.


 1. Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR w kontekście celów i przedsięwzięć.

Karta oceny zgodności operacji z LSR stanowi załącznik nr 3 do procedury. Aby wniosek można było uznać za zgodny z LSR w kontekście celów i przedsięwzięć , w załączniku w miejscu „Przedmiotowa operacja jest zgodna z LSR” należy odpowiedzieć twierdząco. Tylko wnioski uznane za zgodne z LSR mogą podlegać dalszej ocenie pod względem kryteriów wyboru operacji.


 1. Ocena wniosków pod kątem kryteriów wyboru operacji.

Ocena wniosków w kontekście kryteriów wyboru operacji dokonuje Rada niezwłocznie po stwierdzeniu zgodności z LSR. Karty oceny kryteriów wyboru operacji stanowią załącznik nr 4 do procedury.

Wnioskom uznanym za zgodne z LSR przydzielane są punkty stanowiące średnią sumy punktów przyznanych przez każdego oceniającego członka Rady oddzielnie zgodnie z kryteriami wyboru operacji wniosków określonymi dla każdego wdrażanego działania.Aby wniosek uznać za zgodny z kryteriami lokalnymi musi on otrzymać minimalną liczbę punktów (stanowiącą połowę maksymalnej liczby punktów).


 1. Ocena zgodności operacji z PROW 2014-2020, z LSR, ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji a także wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia muszą być dokonane przez Radę w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składani wniosków o przyznanie pomocy.


zgodnie z kryteriami wyboru operacji określonymi w uchwale Rady obowiązującymi dla danego naboru,

w terminie wynikającym z przepisów prawa.


 1. Ustalenie kwoty wsparcia.

Rada podejmując uchwałę, o której mowa powyżej, określa kwotę przyznanego dofinansowania, ustala jednocześnie kwotę wsparcia dla danej operacji. Kwota ta, w określonych przypadkach, może być mniejsza od wnioskowanej.

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, odbywa się przez sprawdzenie czy:

 1. prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla danej grupy Beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR- obowiązkowo,

 2. prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy np. dla danego typu operacji / rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR- fakultatywnie,

 3. kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji - fakultatywnie.

Ustalenie kwoty wsparcia w tym przypadku odbywać się będzie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR i polegać będzie na sprawdzeniu, czy koszty kwalifikowalne określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR

W przypadku, gdy kwota pomocy określona we wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie przekraczać:

 1. kwotę pomocy ustaloną przez LGD, lub

 2. maksymalną kwotę pomocy określoną w § 15 rozporządzenia LSR lub

 3. dostępne dla Beneficjenta limity (pozostający do wykorzystania limit na Beneficjenta w okresie programowania 2014-2020)

– LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy.

W przypadku stwierdzenia przez LGD niekwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii, odbywa się przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR wartość premii. Jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa lub niższa od określonej przez LGD w LSR – LGD ustali kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR

Informacja o proponowanej do ustalenia kwoty wsparcia wprowadzana jest do protokolu z posiedzenia Rady dotyczącego wyboru wniosków i ustalenia kwoty wsparcia. 1. Na podstawie wyników oceny, o której mowa powyżej, tworzona jest lista operacji zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych do finansowania ustalająca ich kolejność według:

 1. liczby przyznanych punktów,

 2. w przypadku operacji, którym przyznano tą samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje wcześniejsza data i godzina przyjęcia wniosku w ramach ogłoszonego naboru przez biuro.
 1. Listy, o których mowa powyżej, zatwierdzone stosowną uchwałą Rady, zawierają w szczególności:

 1. indywidualny numer wniosku,

 2. liczbę przyznanych punktów,

 3. określenie, które wnioski spośród wniosków wybranych do finansowania mieszczą się w limicie środków i wartościach wskaźników w ramach ogłoszonego naboru,

 4. określenie, które wnioski uznane zostały za niezgodne z LSR i nie podlegały ocenie wg. kryteriów wyboru operacji,

 5. ustaloną dla każdej wybranej do finansowania operacji kwotę wsparcia zgodną z zapisami lokalnej strategii rozwoju i obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pracownik Stowarzyszenia sprawuje nadzór nad przebiegiem oceny wniosków
  w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy prawa, regulaminem pracy rady i regulaminem naboru.


 2. Wnioskodawcom w terminie i zakresie wynikającym z przepisów prawa (7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji) przekazywana jest pisemna informacja o wynikach oceny zawierająca w szczególności:

 1. zgodności lub niezgodności projektu z PROW 2014-2020, z LSR wskazując przyczyny niezgodności,

 2. liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny lub miejscu na liście ocenionych projektów,

 3. ustalonej dla operacji kwocie wsparcia

 4. w przypadku wybrania operacji do finansowania także o fakcie mieszczenia się lub niemieszczenia się operacji w limitach (dostępnych środków i wartości wskaźników) wskazanych w informacji o naborze.

 5. możliwości złożenia odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą odwoławczą.


Informacja, o której mowa w pkt. 15 jest wysyłana do wnioskodawcy w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a w przypadku operacji wybranych do finansowania może być wysyłana w postaci skanu pisma na adres e-mail, pod warunkiem, że adres taki wnioskodawca wskazał we wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny wniosków o wybór operacji na stronie internetowej Stowarzyszenia publikowane są:

- Protokół z posiedzenia, zawierający w szczególności:

 1. Listy operacji

 2. listę członków Rady biorących udział w ocenie,

 3. rejestr interesów członków Rady,

 4. informację o wyłączeniach członków Rady z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków wyłączenia dotyczą.

- lista operacji uznanych przez Radę za zgodne z LSR

- lista operacji wybranych do finansowania wraz z informacją, które z tych operacji na dzień przekazania dokumentacji przez LGD do Samorządu Województwa mieściły się w limicie środków przeznaczonych do sfinansowania danego naboru, podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków a także informacją o możliwości złożenia protestu.

IV. PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY STOWARZYSZENIA


 1. Wnioskodawca może wnieść w formie pisemnej do siedziby Biura LGD, protest od rozstrzygnięć Rady w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru operacji. o której mowa powyżej w pkt. 16. Protest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR powinien zawierać informacje w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z oceną Rady oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do każdej oprotestowanej kwestii.

O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie Zarząd Województwa

 1. Protest powinien zawierać (wymagania formalne):

 • oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu

 • oznaczenie wnioskodawcy

 • numer wniosku o dofinansowanie projektu nadany przez LGD

 • numer naboru, w ramach którego został złożony wniosek

 • podanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem

 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie procesu dokonywania oceny – jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce - wraz z uzasadnieniem

 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania (z dołączeniem oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy).

3. Jeżeli wniesiony protest nie spełnia wyżej wymienionych wymogów formalnych lub zawiera oczywiste omyłki, wnioskodawca jest wzywany do jego uzupełnienia lub poprawienia (dotyczy to tylko wymagań formalnych), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z zastrzeżeniem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Wezwanie powoduje wstrzymanie bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dla Zarządu Województwa). Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu protestu Zarząd zwołuje komisję skrutacyjną posiedzenie Rady, która w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia protestu sprawdza wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji pod względem kryteriów i zarzutów ujętych w proteście. Dokonuje ona zmiany podjętej decyzji, co skutkuje skierowaniem operacji do ponownej oceny i w związku z tym Zarząd zwołuje ponownie. Rada przeprowadza drugi raz procedurę ponownie ocenę wniosków, w odniesieniu do których złożono protesty, informując o tym wnioskodawcę zgodnie z przyjętą procedurą oceny. Jeżeli natomiast Komisja Skrutacyjna, po sprawdzeniu otrzymanego protestu w wyniku ponownej oceny Rada stwierdzi brak podstaw do zmiany podjętej decyzji, Zarząd LGD kieruje protest wraz z otrzymaną dokumentacją do Zarządu Województwa.

5. Jeśli do Zarządu Województwa wpłynie od LGD protest wnioskodawcy wraz z całą dokumentacją do rozpatrzenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego otrzymania ZW weryfikuje prawidłowość oceny operacji pod względem kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może się przedłużyć, jednak termin jego rozpatrzenia nie może przekroczyć 60 dni od dnia jego otrzymania. Po rozpatrzeniu protestu Zarząd Województwa informuje wnioskodawcę na piśmie czy została on uwzględniony czy nie wraz z uzasadnieniem. W przypadku, gdy protest zostanie uwzględniony, Zarząd Województwa może skierować projekt do ponownej oceny albo umieścić go na liście operacji wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę lub przekazać sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jeśli stwierdzi, iż doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma poważny wpływ na wynik oceny, o czym również wnioskodawca informowany jest pisemnie. Ponowny proces oceny operacji przez LGD polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w proteście. Informację o ponownej ocenie przekazywana jest wnioskodawcy. Zwoływana jest Rada do powtórnej oceny operacji lub projekt umieszczany jest na liście operacji wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenie procedury odwoławczej. Natomiast w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji poucza się wnioskodawcę pisemnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, gdy mimo, iż wnioskodawca został pouczony o prawie i sposobie jego wniesienia, protest został wniesiony po terminie, złożony przez podmiot, który wykluczony był z możliwości otrzymania wsparcia, nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną się nie zgadza lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną wraz z uzasadnieniem (brak uzasadnienia protestu). Informację o tym fakcie wnioskodawca otrzymuje na piśmie odpowiednio od LGD lub od Zarządu Województwa z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

7. Jeżeli na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, LGD lub Zarząd Województwa, do której wpłynął protest pozostawia go bez rozpatrzenia o czym informuje wnioskodawcę jednocześnie pouczając go o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Natomiast sąd, w tej sprawie, który uwzględnia skargę w sytuacjach uwzględnienia skargi stwierdza tylko jedynie, iż ocena projektu przeprowadzona została naruszając prawo z naruszeniem prawa, natomiast nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Wyniki rozstrzygnięcia odwołania przekazywane są wnioskodawcom w terminie 3 dni od podjęcia decyzji na piśmie z zastrzeżeniem, iż decyzja jest ostateczna i wnioskodawca nie ma możliwości wnieść ponownego odwołania.8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu lub odwołania wniesionego przez wnioskodawcę, od rozstrzygnięć Rady, oraz umieszczenie danej operacji na liście projektów wybranych do dofinansowania, kwota na ten cel pobierana jest ze środków przeznaczonych na kolejny planowany nabór.

9. Pozytywna weryfikacja odwołania może spowodować wciągnięcie operacji na listę operacji objętych wsparciem, pod warunkiem dostępności środków finansowych oraz mieszczenia się operacji w limicie wartości wskaźników wynikających z ogłoszenia o naborze wniosków.
V. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI PODMIOTOWI WDRAŻAJĄCEMU
W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji LGD przekazuje do Zarządu Województwa wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru zgodnie z załącznikiem nr 4 do „Wytycznych nr 2 (…)”, w tym m.in.:

1. oryginały wniosków o przyznanie pomocy2. pełną dokumentację Rady z wyboru wnioskodawcy
VI. INFORMOWANIE WNIOSKODAWCÓW O DECYZJI RADY W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o:

a) wybraniu albo niewybraniu operacji, wskazując przyczyny niewybrania

b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny pod względem spełniania kryteriów
wyboru operacji lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane


c) wskazanie czy projekt mieści się w ramach limitu dostępnych środków

VI. WYDAWANIE OPINII W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ Z BENEFICJENTEM I SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA

 1. Warunkiem ubiegania się przez Beneficjenta o zmianę umowy o przyznaniu pomocy będzie przedstawienie przez Beneficjenta pozytywnej opinii LGD w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta w formie uchwały Rady w tej sprawie (w przypadku, gdy ZW zwróci się do LGD z prośbą o taką opinię).

 2. O wpływie do biura LGD pisma dot. opinii wymienionej w pkt.1, informowany jest Przewodniczący Rady. Opinia Rady w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i SW podejmowana jest przez członków Rady w trybie obiegowym. Wydając opinię Rada dokonuje analizy wpływu zmiany na zgodność ocenianej operacji z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru. Jeżeli planowana zmiana umowy nie wpływa na dokonaną w momencie wyboru operacji ocenę, Rada wydaję pozytywną opinię podejmując uchwałę w zakresie możliwości dokonania zmiany umowy (w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów). Jeśli planowana zmiana powodowałaby, że operacja nie zostałaby wybrana przez LGD do finansowania, Rada dokonuje ponownej oceny zmienionego zakresu operacji pod kątem jej zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji, podejmując uchwałę potwierdzającą brak zgody na zmianę umowy.

 3. Po posiedzeniu Rady dokumenty przekazywane są do biura LGD.

 4. Niezwłocznie po wydaniu opinii przez Radę Biuro LGD przesyła opinię Beneficjentowi.

 5. Przepisy dotyczące właściwości oceny zgodności operacji z LSR stosuje się odpowiednio

VII. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

 1. Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków, oceną i wyborem operacji, przechowywana jest w wersji papierowej/ elektornicznej w Biurze LGD.


2. LGD zobligowana jest także do archiwizowania wszystkich ogłoszeń o naborach wniosków oraz ogłoszeń o wynikach oceny Rady na swojej stronie internetowej, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji każdemu podmiotowi, do końca 2028 r.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jawność dokumentacji

  1. Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez niego operacji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu Wnioskodawcy w Biurze LGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania - z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.

  2. Nie udostępnia się wyników indywidualnych ocen dokonanych przez poszczególnych członków Rady w odniesieniu do danej operacji.

  3. Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w siedzibie i Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.

  4. Obliczanie i oznaczanie terminów

  5. Jeżeli początkiem terminu określonego w niniejszej procedurze w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

  6. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

  7. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

  8. Bezpieczeństwo danych osobowych

  9. W trakcie całego procesu naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji określonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.

  10. Zmiany procedury

  11. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu LGD
   i wymaga uzgodnienia z SW na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej pomiędzy SW a LGD.

  12. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany, podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.

  13. Zasada stabilności

  14. W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji
   w LGD, do sposobu oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu (obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji po przekazaniu wniosku do SW.

  15. W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru operacji ulegną zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu (obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także
   w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji po przekazaniu wniosku do SW.

  16. Odpowiednie stosowanie przepisów

  17. W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

  18. ustawy RLKS,

  19. ustawy w zakresie polityki spójności,

  20. rozporządzenia o wdrażaniu LSR,

  21. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 1. Wzór karty weryfikacji formalnej wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 2. Wzór karty oceny operacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna