Procedura wprowadzania danych v 0Pobieranie 34,53 Kb.
Data22.02.2019
Rozmiar34,53 Kb.MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Rozwoju Systemów Informatycznych


System SIMIK 07-13

Procedura przygotowania dokumentów XML w celu importu do systemu KSI
Wersja 1.6.0

Numer wersji:

1.6.0

Status wersji:

ostateczna

Data obowiązywania:
Historia modyfikacji

Data

Wersja

Opis

Autor

24.11.2007

1.0

Wersja początkowa.

PZI

06.12.2007

1.1

Weryfikacja

PZI

18.12.2007

1.2

Aktualizacja

MRR,PZI

19/21.05.2008

1.3, 1.4, 1.4.1

Weryfikacja, Akceptacja

MF/MRR

19/21.05.2008

1.5.1, 1.5.2.

1.5.3


Weryfikacja, Akceptacja

MF/MRR

10.03.2009

1.6.0

Aktualizacja

MF
Spis treści

1 Skróty terminów 4

2 Przykładowy scenariusz przekazania danych 4

3 Nazewnictwo plików XML. 5

4 Nadawanie numerów dokumentów w plikach XML. 6

5 Przekazywanie danych z Lokalnych Systemów Informatycznych do Krajowego Sytemu Informatycznego (SIMIK 07-13) 6
  1. Skróty terminówKSI Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13)

LSI Lokalny System Informatyczny

MD5 Message-Digest algorithm 5

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

PDF Portable Document Format

SIMIK System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy

Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce (SIMIK 07-13)SimikXML Moduł systemu SIMIK umożliwiający importowanie danych w postaci plików XML z LSI do KSI

URL Uniform Resource Locator

UTF-8 8-bit Unicode Transformation Format - system kodowania Unikodu

W3C World Wide Web Consortium

XML Extensible Markup Language

XMLSchema Standard służący do definiowania struktury dokumentu XML

XSD XML Schema Definition

ZIP

  1. Przykładowy scenariusz przekazania danych

Poniższy rozdział opisuje krok po kroku przykładowy scenariusz przekazania danych do KSI przez użytkownika lokalnego systemu informatycznego.


Krok 1. – wprowadzenie do KSI identyfikatora LSI
Przekazanie do MRR informacji o wykorzystaniu przez instytucję danego LSI.. MRR przydziela unikatowy numer danemu Lokalnemu Systemowi Informatycznemu. Nadany numer jest przekazywany instytucji. Identyfikator LSI jest wykorzystywany w plikach XML w systemie KSI w celu rozróżnienia systemów lokalnych.

Krok 2. – przygotowanie dokumentów XML
Użytkownik wykonuje export danych z LSI do pliku XML, który umieszcza bądź w zasobach sieciowych bądź na własnym komputerze. Pliki XML powinny być zgodne z odpowiednim wariantem schematu XML oraz nazewnictwem umieszczonym w pkt. 6. Zanim plik zostanie wygenerowany powinno nastąpić:

  • zapoznanie się z opublikowanymi schematami oraz z przykładowymi prawidłowymi plikami XML

  • zapoznaniu się ze słownikami centralnymi KSI

  • stworzeniu mechanizmu generującego prawidłowe pliki XML z lokalnej aplikacji

  • sprawdzeniu wygenerowanych plików na zgodność ze schematem, przy czym może to zostać wykonane w lokalnej aplikacji za pomocą darmowego lub płatnego oprogramowania, które można wbudować w lokalną aplikację (np. parser Xerces http://xerces.apache.org/ do wykorzystania w językach java, C++, Perl) lub być używane osobno (np. XSV lub edytory XML). Wiele walidatorów moża odnaleźć w Internecie (np. wpisując w wyszukiwarkę hasło 'XML Schema validator'). Należy jednak zauważyć że walidacja każdego pliku XML ze schematami w systemie lokalnym nie jest konieczna (bardzo przydatna jednak w trakcie tworzenia oprogramowania systemu lokalnego), gdyż wykonywana jest każdorazowo w systemie centralnym SimikXML.

  • Importowane pliki XML powinny być wygenerowane i sprawdzone wg aktualnych i obowiązujących wersji schematów udostępnionych na stronach Ministerstwa Finansów bądź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W przypadku wygenerowania plików XML wg. poprzednich wersji schematów nie obsługujących wersjonowania, pliki XML należy dostosować do obowiązujących wersji schematów.


Krok 3. – Przekazanie Listy użytkowników korzystających z SIMIK XML
Instytucja przekazuje listę użytkowników będących korzystać z aplikacji do administratorów merytorycznych. Administratorzy Merytoryczni IK NSRO weryfikują
i nadają uprawnienia do korzystania z aplikacji SIMIK XML, po czym przesyłają potwierdzenia nadania uprawnień do Instytucji.
Krok 4. – Wprowadzenie dokumentu do systemu SIMIK XML
Użytkownik loguje się do aplikacji ładującej dane do KSI przez Internet. Logowanie następuje na użytkownika istniejącego w KSI i mającego dostęp do aplikacji SIMIK XML przyznany w kroku 3. Dostęp do aplikacji SIMIK XML jest realizowany przez zgłoszenie do administratora merytorycznego, który przydziela odpowiednie uprawnienia.
Krok 5. Wprowadzenie dokumentu do KSI
Użytkownik wskazuje w formatce aplikacji ładującej plik exportu oraz wybiera przycisk “Ładuj”. Jeśli użytkownik posiada w aplikacji SIMIK 07-13 odpowiednie uprawnienia do obsługi ładowanych dokumentów to aplikacja wykona operację ładowania. Dla wniosków o płatność z załączonymi plikami PDF, operacje powyższe należy wykonać krokowo, zgodnie z opisem umieszczonym w dokumencie „SIMIKXML - Dokumentacja użytkownika v1.5.2.doc”
  1. Nazewnictwo plików XML.

Nazwa plików XML przekazywanych z LSI powinna być zgodna z podanym poniżej standardem.


XX_YYYYY_RRMMDDHHMI[SS].xml
gdzie:

XX - typ dokumentów zawartych w pliku XML:


      WN - Wniosek o dofinansowanie
      UD - Umowa/Decyzja o dofinansowaniu
      WP - Wniosek o płatność
      KN - Kontrola
      UW - usunięcie Wniosku o dofinansowanie
      UU - usunięcie Umowy/Decyzji
      UP - usunięcie Wniosku płatniczego
      UK - usunięcie Kontroli
YYYYY - identyfikator systemu lokalnego nadany w KSI (długość do 30 znaków)
RRMMDDHHMISS - data i czas utworzenia dokumentów (odpowiednio RR- rok, MM – miesiąc, DD – dzień, HH – godzina(24), MI- minuty, SS - sekundy)

  1. Nadawanie numerów dokumentów w plikach XML.


Nadawanie numerów dokumentów w plikach xml powinno być zgodne z „Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej” Załącznikiem 2 „Opis tworzenia Jednolitego Identyfikatora Dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13) oraz w Lokalnych Systemach Informatycznych”.

  1. Przekazywanie danych z Lokalnych Systemów Informatycznych do Krajowego Sytemu Informatycznego (SIMIK 07-13)


Dane powinny być przekazywane zgodnie z częstotliwością wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13), tj. po wystąpieniu określonych zdarzeń, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna