Procedura ostrzegania I alarmowania przed zagrożeniami z powietrzaPobieranie 51,44 Kb.
Data26.11.2017
Rozmiar51,44 Kb.PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA


SPO-12

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA

I. Cel procedury, koordynator działań, podstawy prawne

Cel procedury

Koordynator działań

Uczestnicy

Określenie procesu przekazania komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniu uderzeniami z powietrza,
w tym spowodowanych lotem obiektu stanowiącego zagrożenie terrorystyczne typu „RENEGADE” (zwanym dalej „zagrożeniem z powietrza”), dowódcom jednostek wojskowych i organom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, z możliwie dużym wyprzedzeniem, tak aby niezwłocznie po wykryciu zagrożenia umożliwić skuteczne zaalarmowanie wojsk i ludności cywilnej.

Minister Obrony Narodowej

 • w zakresie działań instytucji (podmiotów) wojskowych.

Minister Spraw Wewnętrznych

 • w zakresie działań instytucji (podmiotów) cywilnych.
 • Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;

 • Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP);

 • Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania (ODN), Dowódca Mobilnej Jednostki Dowodzenia Obroną Powietrzną (MJDOP), Dowódca 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia
  i Naprowadzania (RODN);

 • ministrowie, kierownicy urzędów centralnych;

 • wojewodowie, starostowie, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast);

 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni zgodnie z zapisami art. 176 a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2014.243, t.j.);

 • Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Wejście

Wyjście

Podstawy prawne działań

Uzyskanie informacji
o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, w tym spowodowanych lotem obiektu stanowiącego zagrożenie terrorystyczne typu „RENEGADE”.

Przekazanie komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, w tym spowodowanych lotem obiektu stanowiącego zagrożenie terrorystyczne typu „RENEGADE”, dowódcom jednostek wojskowych
i organom właściwym
w sprawach zarządzania kryzysowego, tak aby niezwłocznie po wykryciu zagrożenia umożliwić skuteczne zaalarmowanie wojsk i ludności cywilnej

 1. ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

 3. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;

 4. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

 5. ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin;

 7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym;

 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach;

 9. decyzja nr 286/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w Siłach Zbrojnych RP „Instrukcji funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza”.
II. Przebieg działań

TRYB URUCHAMIANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dyżurna Zmiana Bojowa Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP) monitoruje polską przestrzeń powietrzną całodobowo, w ramach narodowego i sojuszniczego systemu obrony powietrznej, w każdym stanie gotowości obronnej państwa.

 2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia COP-DKP aktywuje system ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza. Decyzję taką może podjąć Dyżurny Dowódca Obrony Powietrznej (DDOP).

 3. Za zorganizowanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej odpowiada właściwy terenowo – wojewoda, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta). W odniesieniu do osób przebywających w obiektach administracji publicznej – właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) lub kierujący daną jednostką organizacyjną/podmiotem administracji państwowej.

 4. W czasie pokoju, w warunkach braku zagrożeń, funkcjonowanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza może być sprawdzane
  w ramach ćwiczeń, a także podczas cyklicznych treningów organizowanych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez COP-DKP.

 5. System powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza jest uruchamiany doraźnie w przypadku zidentyfikowania zagrożenia z powietrza dla części lub całego terytorium kraju oraz na stałe:

 • w warunkach wprowadzonego stanu wyjątkowego lub wojennego, albo;

 • w przypadku wprowadzenia 3 lub 4 stopnia alarmowego w związku z zagrożeniem terrorystycznym z przestrzeni powietrznej.

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

 1. Proces ostrzegania i alarmowania przebiega następująco:

W przypadku zidentyfikowania zagrożenia z powietrza

W warunkach wprowadzonego stanu wyjątkowego lub wojennego,
albo w przypadku wprowadzenia 3 lub 4 stopnia alarmowego
w związku z zagrożeniem terrorystycznym z powietrza


 1. Po zidentyfikowaniu zagrożenia Dyżurna Zmiana Bojowa (DZB COP – DKP) przekazuje dyżurnemu RCB oraz dyżurnemu Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP komunikat o zagrożeniu
  i konieczności uruchomienia urządzeń KF radiowej sieci ostrzegania na przewidywanym obszarze zagrożenia,

1”) Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub wojennego albo w przypadku wprowadzenia 3 lub 4 stopnia alarmowego w związku z zagrożeniem terrorystycznym
z powietrza - dyżurny RCB:

 • przekazuje dyżurnemu wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (WCZK) komunikat o nakazie natychmiastowego uruchomienia odbiorników KF radiowej sieci ostrzegania na terenie województwa i prowadzenia nasłuchu
  w trybie całodobowym;

 • informuje CZK oraz wyznaczone punkty kontaktowe ministrów/kierowników urzędów centralnych/wybranych podmiotów administracji państwowej
  o możliwym zagrożeniu,

 1. Dyżurny RCB:

 • przekazuje dyżurnemu wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (WCZK) komunikat nakazujący natychmiastowe uruchomienie odbiorników KF radiowej sieci ostrzegania na terenie województwa;

 • informuje CZK oraz wyznaczone punkty kontaktowe ministrów /kierowników urzędów centralnych/wybranych podmiotów administracji państwowej o zagrożeniu,

2”) Dyżurny WCZK nakazuje na terenie województwa uruchomienie odbiorników KF radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniu z powietrza oraz informuje służby wojewódzkiego systemu ratowniczego o zagrożeniu (PSP, PRM, Policja i inne),

 1. Dyżurny WCZK nakazuje na terenie województwa natychmiastowe
  uruchomienie odbiorników KF radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniu
  z powietrza oraz informuje służby wojewódzkiego systemu ratowniczego
  o zagrożeniu (PSP, PRM, Policja i inne),

3”) Dyżurny RCB informuje Dyżurną Zmianę Bojową COP - DKP o uruchomieniu odbiorników KF radiowej sieci ostrzegania na terenie kraju,

 1. Ośrodki ostrzegania ODN/MJDOP/RODN rozpowszechniają w swoim sektorze odpowiedzialności komunikat o zagrożeniu z powietrza, z wykorzystaniem radiowej sieci ostrzegania,

4”) Ośrodki ostrzegania ODN/MJDOP/RODN rozpowszechniają w swoim sektorze odpowiedzialności komunikat o zagrożeniu z powietrza, z wykorzystaniem radiowej sieci ostrzegania,

 1. Dyżurny powiatowego centrum zarządzania kryzysowego (PCZK) po otrzymaniu z odbiornika KF komunikatu radiowego o zagrożeniu, uruchamia procedurę alarmowania ludności cywilnej na terenie powiatu poprzez OGŁOSZENIE ALARMU, w szczególności z wykorzystaniem:

 • systemu syren alarmowych;

a także:

5”) Dyżurny powiatowego centrum zarządzania kryzysowego (PCZK) po otrzymaniu
z odbiornika KF komunikatu radiowego o zagrożeniu, uruchamia procedurę alarmowania ludności cywilnej na terenie powiatu poprzez OGŁOSZENIE ALARMU,
w szczególności z wykorzystaniem:

 • systemu syren alarmowych;

a także:

 • ośrodków radiowych i telewizyjnych;

 • systemów teleinformatycznych;

 • urządzeń rozgłoszeniowych stacjonarnych i na pojazdach,

 1. W przypadku gdy PCZK nie dysponuje odbiornikiem KF radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniu z powietrza, procedurę alarmowania ludności cywilnej na terenie zagrożonego powiatu uruchamia dyżurny WCZK lub rozpowszechnia sygnał o zagrożeniu w sieci alarmowania wojewody,

6”) W przypadku gdy PCZK nie dysponuje odbiornikiem KF radiowej sieci ostrzegania
o zagrożeniu z powietrza, procedurę alarmowania ludności cywilnej na terenie
zagrożonego powiatu uruchamia dyżurny WCZK lub rozpowszechnia sygnał
o zagrożeniu w sieci alarmowania wojewody,

 1. Ministrowie/kierownicy urzędów centralnych/kierujący daną jednostką organizacyjną/podmiotem administracji państwowej, po uzyskaniu informacji o ogłoszonym alarmie dla ludności cywilnej na terenie właściwym dla usytuowania urzędu, uruchamiają procedurę alarmowania osób przebywających w urzędzie,

7”) Ministrowie/kierownicy urzędów centralnych/kierujący daną jednostką organizacyjną/podmiotem administracji państwowej, po uzyskaniu informacji o ogłoszonym alarmie dla ludności cywilnej na terenie właściwym dla usytuowania urzędu, uruchamiają procedurę alarmowania osób przebywających w urzędzie,

 1. ODWOŁANIE ALARMU następuje po komunikacie radiowym z odbiornika KF otrzymanym z Ośrodka ostrzegania ODN/MJDOP/RODN i jest realizowane w trybie przyjętym przy ogłaszaniu alarmu,

8”) ODWOŁANIE ALARMU następuje po komunikacie radiowym z odbiornika KF otrzymanym z Ośrodka ostrzegania ODN/MJDOP/RODN i jest realizowane w trybie przyjętym przy ogłaszaniu alarmu,

 1. Na wniosek Dyżurnej Zmiany Bojowej COP - DKP, dyżurny RCB:

 • przekazuje dyżurnemu WCZK komunikat nakazujący wyłączenie
  odbiorników KF radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniu z powietrza;

 • informuje CZK oraz wyznaczone punkty kontaktowe ministrów /kierowników urzędów centralnych/wybranych podmiotów administracji państwowej o odwołaniu zagrożenia.

9”) Po zniesieniu stanu wyjątkowego lub wojennego albo odwołaniu 3 lub 4 stopnia alarmowego dyżurny RCB:

 • przekazuje dyżurnemu WCZK komunikat nakazujący wyłączenie odbiorników KF radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniu z powietrza;

 • informuje DZB COP-DKP o wyłączeniu odbiorników KF;

 • informuje CZK oraz wyznaczone punkty kontaktowe ministrów/kierowników urzędów centralnych/wybranych podmiotów administracji państwowej
  o odwołaniu zagrożenia.

DODATKOWE POTRZEBY

 1. W przypadku gdy dyżurny RCB nie będzie miał możliwości przekazywania odbiorcom komunikatów dotyczących zagrożenia, zadanie to realizuje dyżurny Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KGPSP (zadanie 6.2 i 6.9).

 2. Służba dyżurna RCB i KCKRiOL KG PSP, dyżurni WCZK oraz dyżurni PCZK posiadający odbiorniki KF do odbioru sygnałów o zagrożeniu z powietrza uczestniczą
  w comiesięcznych treningach sprawdzających funkcjonowanie systemu, inicjowanych przez Dyżurną Służbę Operacyjną COP-DKP. Dyżurni PCZK nie posiadający
  radiowych odbiorników KF biorą udział w treningu pracując w radiowej sieci alarmowania wojewody. W tym przypadku sygnał o zagrożeniu uderzeniami
  z powietrza rozpowszechnia dyżurny WCZK.

 3. Treść komunikatów o zagrożeniu, przekazywanych w relacjach COP-DKP-RCB-WCZK określa Dowódca COP - Dowództwo Komponentu Powietrznego.

 4. Do ogłoszenia i odwołania alarmu dla ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza stosuje się formę i treść OGŁOSZENIE ALARMU/ODWOŁANIE ALARMU,
  określoną w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. poz. 96).

 5. Niezbędne są unormowania prawne dotyczące systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach z powietrza, w celu zintegrowania rozwiązań przyjętych dla
  systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach z powietrza. Propozycje zmian legislacyjnych przedstawi Minister Obrony Narodowej.

 6. Szef Obrony Cywilnej Kraju:

 • koordynuje proces przygotowania, rozbudowy i modernizacji wszystkich elementów systemu alarmowania ludności na terenie kraju;

 • monitoruje udział centrów zarządzania kryzysowego oraz punktów kontaktowych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego w comiesięcznych treningach z ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, prowadzonych przez COP-DKP oraz przygotowuje sprawozdania z ich przebiegu.

BUDŻET ZADANIA

Koszty przygotowania i funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania są finansowane: • na poziomie krajowym i wojewódzkim – z budżetu państwa z części, której dysponentem są ministrowie kierujący działami administracji rządowej, centralne
  organy administracji rządowej oraz wojewodowie;

 • na poziomie powiatowym i gminnym – z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

III. Stosowane rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych

OGŁOSZENIE I ODWOŁANIE ALARMU
akustyczny sygnał alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

OGŁOSZENIE ALARMU

modulowany dźwięk syreny

w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ………… (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …………………………………(podać nazwę miasta, terenu)

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznejODWOŁANIE ALARMU

ciągły dźwięk syreny

w okresie trzech minutPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm …..……. (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla ……………………………….... (podać nazwę miasta, terenu)


KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

UPRZEDZENIE
O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie …………………………………………..….

około godz. …….. min ……..…. może nastąpić skażenie ………………………………….…… (podać rodzaj skażenia) w kierunku ……………………………..……….. (podać kierunek)


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie


o zagrożeniu …………..(podać rodzaj skażenia)

dla ………………………………………………………..……..UPRZEDZENIE
O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI


Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie


o zagrożeniu ……………. (podać rodzaj zakażenia)

dla …………………………………………………………………..UPRZEDZENIE O KLĘSKACH
ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców …………………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne


dla mieszkańców)


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie


o zagrożeniu ……………… (podać rodzaj klęski)

dla ………………………………………………………………
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna