Procedura odwoławcza tryb postępowania z wnioskiem po odrzuceniuPobieranie 15,52 Kb.
Data06.12.2017
Rozmiar15,52 Kb.


PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY

W SPRAWIE WYBORU OPERACJI
§ 1
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w biurze Stowarzyszenia LGD „ Razem dla Rozwoju” przy ul. Rębowskiej 52/3,4,6, 09-450 Wyszogród, w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD.

§ 2
Ocena wniosku przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie. W pierwszej kolejności wniosek podlega wstępnej weryfikacji pod kątem niepodlegania wnioskodawcy wykluczeniu z możliwości otrzymania pomocy oraz terminowości złożenia wniosku.
§ 3

Do wyłącznej kompetencji Rada stowarzyszenia należy wybór projektów do finansowania. Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady (na podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności. W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania: • czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR ?

 • czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR ?

 • czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?

Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Rady. Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej jako zgodnych z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia LSR. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez wszystkich członków Rady na imiennych kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny w sytuacji gdy bezwzględna większość głosów ( 50% +1 obecnych na posiedzeniu członków Rady) została oddana na opcję , iż konkretna operacja jest zgodna z LSR). Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen. Nad przebiegiem głosowania czuwa specjalnie do tego powołana komisja skrutacyjna. Wyniki oceny operacji z LSR zawierające listę wybranych operacji i listę operacji niegodnych z LSR zamieszczone zastaną na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywną ocenę Członków Rady w przypadku uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów uwzględniając stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku rozbieżności stanowisk członków Rady decydujący głos posiada Przewodniczący Rady. Wnioskodawcy po każdym etapie zostaną powiadomieni w sposób pisemny o wynikach głosowania w terminie 2 dni od dnia dokonania wyboru projektów.

§ 4
Od rozstrzygnięć Rady Decyzyjnej przysługuje wnioskodawcy wniesienie odwołania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie polega na złożeniu wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. Należy złożyć je osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika w Biurze LGD. Każde wpłynięcie odwołania jest rejestrowane i otrzymuje swój numer .Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Następnie dokonuje się jego sprawdzenia pod względem formalnym. Odwołaniem nieprawidłowym pod względem formalnym jest taki dokument:

 • który wpłynął do Biura Stowarzyszenia po czasie

 • który został złożony na nieodpowiednim formularzu

 • nie został wypełniony na komputerze lub maszynie do pisania

 • nie zawiera pisemnego uzasadnienia odwołania

 • nie zawiera numeru wniosku nadanego na etapie rejestracji

 • nie zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR bądź przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

§ 5

W przypadku, gdy wpłyną odwołania wnioskodawców od decyzji Rady (przed upływem terminu przekazania listy wybranych operacji do SW i ARiMR), na posiedzeniu Rady Decyzyjnej następuje ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy. Jeżeli odwołania rozpatrzono na korzyść wnioskodawcy a liczba uzyskanych przez wnioskodawcę punktów kwalifikuje wniosek do wpisania na listę operacji wybranych, następuje aktualizacja listy operacji wybranych i niewybranych, (ponieważ ponowne rozpatrzenie wniosków może spowodować, że wcześniej zakwalifikowane wnioski mogą posiadać mniejszą liczbę punktów od ponownie zweryfikowanych) – następuje podjęcie uchwały. Biuro LGD przygotowuje i wysyła pisma informujące o wybraniu w wyniku ponownej weryfikacji operacji do realizacji oraz o niewybraniu - do osób, których operacje usunięto z listy operacji wybranych (ze względu na małą liczbę uzyskanych punktów na skutek zakwalifikowania operacji z odwołań).


§ 6
W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, Biuro LGD:

 1. sporządza listy operacji (po uwzględnieniu wyników oceny dokonanej na skutek złożonych odwołań):

- które zostały wybrane do finansowania, ustalając ich kolejność według liczby

punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji,

- które nie zostały wybrane.
2. przekazuje do SW i ARiMR następujące dokumenty:


 • wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich wykazem,

 • wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu , wraz z ich wykazem,

 • wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie wyboru,

 • lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałą,

 • wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru,

 • lista wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałą.

3. informuje wnioskodawców na piśmie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru o:

- wybraniu albo niewybraniu operacji, wskazując przyczyny niewybrania,

- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełnienia

kryteriów wyboru operacji lub miejscu na liście operacji wybranych,

- w roku , w którym po raz ostatni zostawanie podana do publicznej wiadomości

informacja o naborze wniosków, LGD wskazuje czy operacja mieści się w ramachlimitu dostępnych środków.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna