Procedura odwołania wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Komitetu lgr stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”Pobieranie 22,12 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar22,12 Kb.


Załącznik nr 13 do ogłoszenia o konkursie nr V/2012/PORYBY/4.1.1 - 4

Termin naboru: 16.09.2013 - 16.10.2013 r.Procedura odwołania wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zaktualizowanego Uchwałą XIV/72/13 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 24.06.2013 r.

Procedura odwołania
§ 27


 1. W celu umożliwienia wnioskodawcy odwołania się od decyzji Komitetu po podjęciu uchwał Przewodniczący Posiedzenia lub Sekretarz za pośrednictwem Biura, strony internetowej niezwłocznie informują o wynikach posiedzenia – liście zbiorczej wniosków wraz z informacją o ilości uzyskanych punktów i limicie środków oraz możliwości złożenia odwołania osobiście lub dostarczenie do siedziby LGR, w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia informacji, decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

 2. Odwołanie na wzorze będącym załącznikiem do Regulaminu dotyczyć może wyłącznie uwag zawartych w protokole publikowanym ma stronie internetowej w terminie wskazanym w piśmie oraz wyników oceny w ramach poszczególnych kryteriów. W ramach odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe informacje lub załączniki.

 3. Komitet rozpatruje odwołania, które wpłynęły w terminie na wzorze pisma dotyczącego odwołania (wzór pisma stanowi załącznik do Regulaminu).

  1. Odwołanie może dotyczyć wyłącznie:

a) stwierdzenia niezgodności złożonej operacji z LSROR,

b) liczby przyznanych punktów w ramach wyboru operacji według lokalnych kryteriów wyboru,  1. W przypadku odwołania od liczby przyznanych punktów wnioskodawca powinien sprecyzować od oceny których kryteriów się odwołuje.

 1. Termin odwoławczego posiedzenia Komitetu ustalany jest nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia protokołu.

 2. W przypadku nie wpłynięcia odwołania, Przewodniczący odwołuje ustalone wcześniej odwoławcze posiedzenie Komitetu listownie lub za pomocą aplikacji.

 3. Przewodniczący Komitetu lub Pracownik Biura w ramach aplikacji nadają wnioskom, do których wpłynęły odwołania status „Odwołanie”, a Członkowie Komitetu ponownie mogą ocenić niniejsze wnioski w formie elektronicznej.

 4. Na posiedzeniu odwoławczym Komitet rozpatruje odwołanie zgodnie ze złożonym wnioskiem odwoławczym.

 5. Quorum ustala się w stosunku do liczby osób uczestniczących w posiedzeniu związanym z oceną.

 6. Jeżeli odwołania rozpatrzono na korzyść wnioskodawcy, a liczba uzyskanych przez wnioskodawcę punktów kwalifikuje wniosek do wpisania na listę operacji wybranych do dofinansowania, Komitet podejmuje stosowną uchwałę i umieszcza wniosek na liście operacji przeznaczonych do dofinansowania.

 7. W przypadku uzyskania w wyniku odwołania mniejszej ilości punktów Komitet uznaje ocenę pierwotną. Komitet aktualizuje listy operacji wybranych oraz niewybranych.

 8. Uchwała Komitetu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wybór operacji

Miejsce, data złożenia wniosku


Komitet LGR

Partnerstwo dla Doliny Baryczy”Data wpływu wniosku (wypełnia LGR)

Wnioskuję o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji.

Numer ewidencyjny (nadany w dniu złożenia wniosku)
Wnioskodawca:
Reprezentowany Sektor:
Tytuł projektu:
Wnioskowana kwota pomocy:
Zgodność z LSROR:
Ilość uzyskanych punktów:
Odwołuję się od uchwały (wpisać nr uchwały) z dn,

Komitetu LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” dotyczącej wniosku złożonego w ramach konkursu V/2013/PORYBY/4.1.1-4.1.4 w ramach działania (odpowiednie zaznaczyć)
(4.1.1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
(4.1.2) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
(4.1.3) Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
(4.1.4) Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

W związku z (odpowiednie zaznaczyć):
Stwierdzeniem niezgodności złożonej na konkurs operacji z LSROR
Liczbą przyznanych punktów w ramach wyboru operacji według lokalnych kryteriów wyboru

Wniosek swój motywuję

Prosimy o uzasadnienie złożenia odwołania poprzez odniesienie się do uwag zawartych w protokole opublikowanym na stronie internetowej w terminie wskazanym w piśmie oraz wyników oceny w ramach poszczególnych kryteriów.

W ramach odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe informacje lub załączniki.
Czytelny podpis / pieczęć wnioskodawcy lub pełnomocnika©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna