Procedura oceny zgodności operacji z lsr I oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru § 1 Użyte sformułowania I skróty w niniejszej uchwale oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”Pobieranie 326,19 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar326,19 Kb.

Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
obszar gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów


Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

§ 1
Użyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają:

LGD – Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”;

Rada – Rada Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”;

Regulamin – Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”;

Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”;

Zarząd – Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”;

Przewodniczący – Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”;

Posiedzenie – Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”;

Statut – Statut Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”;

Dyrektor Biura – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”;

Ustawa – Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Instytucja wdrażająca – Instytucje wymienione w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy.

§ 2

Rada LGD dokonuje oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze i obowiązujących przepisach prawa, w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął terminu do składania wniosków o przyznanie pomocy.§ 3

 1. Członkowie Rady przystępujący do procedury zobowiązani są złożyć na ręce Przewodniczącego oświadczenie o bezstronności w podejmowaniu decyzji, którego wzór zatwierdza Zarząd.

 2. Rada, zgodnie z Regulaminem, podejmuje uchwałę o wykluczeniu z udziału w dyskusji i głosowaniu nad daną operacją członków Rady, którzy nie podpisali oświadczenia o bezstronności dla danej operacji.

 3. Po głosowaniach w sprawie wykluczenia przygotowywana jest lista biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji.

 4. Nazwiska członków Rady, którzy uchwałą Rady zostali wykluczeni z procedury oceny danej operacji umieszcza się na osobnej liście z dopiskiem przy każdym z nazwisk: „wykluczony z głosowania”, co wskazane osoby potwierdzają własnym podpisem;

 5. Członkowie Rady, którzy pozostają bezstronni, podpisują się na liście, o której jest mowa w ust. 3.

 6. Lista bezstronnych członków Rady LGD mogących wziąć udział w dyskusji i głosowaniu sporządzana jest według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 4

 1. Przed przystąpieniem do oceny Dyrektor Biura zlecana ekspertowi zewnętrznemu albo pracownikowi Biura przygotowanie streszczenia operacji – karty operacji dla każdego z rozpatrywanych wniosków, którego wzór został określony przez Zarząd.

 2. Karty, o których jest mowa w ust. 1, przekazywane są Radzie na pierwszym spotkaniu prowadzonym w ramach prowadzonej Procedury.

 3. Członkowie Rady mają prawo do wglądu w Biurze LGD do każdego złożonego wniosku od pierwszego dnia posiedzenia, na którym są rozpatrywane do dnia przekazania pełnej dokumentacji Instytucji wdrążającej.

§ 5

 1. Rada spośród siebie na pierwszym spotkaniu, prowadzonym w ramach niniejszej Procedury, podejmując stosowną uchwałę, wybiera osoby, które referować będą poszczególne wnioski.

 2. Członkowie Rady wybrani do referowania poszczególnych wniosków przygotowują streszczenia operacji zgodne ze wzorem określonym przez Zarząd.

 3. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1, muszą pozostawać bezstronni wobec wniosków, których zreferowanie pozostanie im powierzone.

§ 6

 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, których przebieg określa Regulamin.

 2. Moderatorem dyskusji musi być osoba będąca bezstronna wobec rozpatrywanego wniosku.

 3. Dyskusje, o których mowa w ust. 1, rozpoczynają się od zreferowania wniosku przez Członka Rady, o którym mowa w § 5, a następnie przez eksperta zewnętrznego albo pracownika Biura, o którym mowa w § 4, którzy przedstawiają swoje stanowisko na temat danej operacji.§ 7

 1. Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. Operacjom uznanym za zgodne z lokalną strategią rozwoju każdy z członków Rady indywidualnie przydziela punkty, zgodnie z Kryteriami wyboru operacji obowiązujących dla danej kategorii Działania.

 2. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wniosku według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest:

 1. na podstawie kart ocen, których wzory zatwierdza Zarząd;

 2. zgodnie z przyjętymi kryteriami, które zostały określone w załączniku nr 9 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.

 1. Za ocenę według kryteriów wyboru operacji przyjmuje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez członków Rady biorących udział w głosowaniu.

 2. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 3, Przewodniczący tworzy listy operacji ocenionych, zatwierdzane uchwałą Rady, których wzory zatwierdza Zarząd.

 3. Operacje ocenione, spełniające kryterium minimum wpisywane są na listę operacji wybranych w kolejności według liczby uzyskanych punktów z jednoczesną informacją, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. 1. Operacje oznaczone, jako zgodne z LSR, ale nie uzyskały kryterium minimum i operacje oznaczone, jako niezgodne z LSR oraz te, które nie podlegały ocenie wpisuje na listę operacji niewybranych. 1. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, LGD przekazuje wnioskodawcom listę operacji ocenionych, o której mowa w ust. 4, wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami prawa informacjami, w tym:

 1. Informacją o zgodności operacji z LSR albo jej niezgodności wskazując przyczyny niezgodności;

 2. Liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji; z jednoczesną informacją, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

 3. Możliwości złożenia odwołania od wyniku oceny zgodnie z odpowiednią procedurą.

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Rada.

 2. Decyzje Rady, podejmowane zgodnie z pkt. 1 uwzględniają sposób postępowania określony w dokumencie „Zasady wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania (LGD), Samorządem Województwa (SW) i Agencją Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w związku z realizacją naborów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Schemat graficzny procedury oceny zgodności operacji z LSR

i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru


Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg kryteriów lokalnych

START

NIE


Sprawdzenie bezstronności członków Rady

Wykluczenie z głosowania

TAK


Wpisanie na listę bezstronnych członków RadyWybór Referenta operacji spośród:

- bezstronnych członków Rady,

- pracowników lub ekspertów zewnętrznych zaproponowanych przez Prezesa Zarządu

Zarządzenie przerwy w Posiedzeniu

Przygotowanie streszczeń operacji – kart operacji przez referentów

Udostępnienie złożonych wniosków wszystkim bezstronnym członkom Rady

Wznowienie Posiedzenia – przekazanie przez Referentów wszystkim członkom Rady wypełnionych kart operacji

Dyskusja


Sprawdzenie zgodności lub niezgodności operacji z LSR

TAK


Podjęcie uchwały o zgodności lub niezgodności operacji z LSR

Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji operacji uznanych za zgodne z LSRPrzyjęcie listy ocenionych operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Procedura wyboru operacji przez LGD


Schemat tabelaryczny procedury oceny zgodności operacji z LSR

i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboruCzynność

Osoba odpowiedzialna

Używane dokumenty

Adresat/II strona czynności

Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji

Przewodniczący Rady/Prezes Zarządu

Oświadczenie o bezstronności
Wykluczenie z głosowania

Przewodniczący Rady

Uchwała o wykluczeniu z głosowania
Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu

Przewodniczący Rady

Lista biorących udział w głosowaniu
Przygotowanie streszczeń operacji – kart operacji przez niezależnych ekspertów/pracowników Biura

Prezes Zarządu

Wzór karty operacji

Rada

Wybór referujących poszczególne operacje

Przewodniczący Rady

Uchwała Rady

Członkowie Rady

Przygotowanie streszczenia operacji – karty operacji przez referującego

Członkowie Rady

Wzór karty operacji

Rada

Zreferowanie streszczenia opisu operacji – karty operacji

Członkowie Rady/
Eksperci zewnętrzni/
Pracownicy Biura
Uczestnicy Posiedzenia Rady

Dyskusja

Przewodniczący RadySprawdzenie zgodności operacji z LSR

Członkowie Rady

Karta oceny zgodności operacji z LSR
Podjęcie uchwały o niezgodności operacji z LSR

Przewodniczący Rady

Uchwała o niezgodności operacji z LSR
Podjęcie uchwały o zgodności operacji z LSR

Przewodniczący Rady

Uchwała o zgodności operacji z LSR
Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Członkowie Rady

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów
Przyjęcie listy ocenionych operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Przewodniczący Rady

Lista rankingowa


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna