Priorytet XII: bezpieczeństwo zdrowotne I poprawa efektywności systemu ochrony zdrowiaPobieranie 447,05 Kb.
Strona1/6
Data10.02.2018
Rozmiar447,05 Kb.
  1   2   3   4   5   6

PROGRAM OPERACYJNYINFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
2014 – 2020
Kryteria wyboru projektów

OŚ PRIORYTETOWA IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

 1. Kryteria formalne

  l.p.

  Nazwa kryterium

  Opis kryterium

  TAK/NIE  Wniosek złożony w terminie1.

  Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest w ogłoszeniu o konkursie. Datę złożenia wniosku dla projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym określa IP/IW indywidualnie dla każdego projektu w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie (o którym mowa w art. 48 ust 1 ustawy wdrożeniowej), mając na względzie zapisy deklaracji2 potencjalnego beneficjenta (wnioskodawcy) o przygotowaniu projektu wzajemnej współpracy oraz dotrzymanie zasady n+3.


  Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu.

  Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych instytucji organizujących nabór wniosków, do których odwołanie zawiera się w ogłoszeniu o naborze projektów lub w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. Formularz dotyczący projektów pomocy technicznej dystrybuowany będzie indywidualnie do potencjalnych beneficjentów (wnioskodawców).


  Wniosek wypełniony jest w języku polskim.

  Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Tytuł i opis projektu w jasny i nie budzący wątpliwości sposób powinien obrazować faktyczne zadanie lub realizację pewnego etapu większego przedsięwzięcia, które zostanie w określonych ramach zrealizowane.


  Zgodność okresu realizacji projektu z okresem programowym.

  Zgodnie z zasadą n+3 realizacja projektu musi zakończyć się przed końcem 2023 roku.


  Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników.

  Zakres wymaganych załączników projektów konkursowych zawarty jest w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym zestawienie wymaganych dokumentów określa instytucja przyjmująca wniosek.

  Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z odpowiednimi polskimi oraz unijnymi przepisami, szczególnie jeśli chodzi o przepisy o ochronie środowiska, przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

  Kryterium spełnione jest gdy złożona przez potencjalnego beneficjenta (wnioskodawcę) dokumentacja aplikacyjna spełnia określone warunki:


  • złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku,

  • wniosek zawiera wszystkie strony,

  • wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione,

  • wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,

  • wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame,

  • wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną,

  • wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy,

  • do wniosku załączono wszystkie wymagane załączniki,

  • wszystkie załączniki są czytelne (w szczególności skany dokumentów, mapy),

  • załączniki w wersji elektronicznej zostały zapisane w formatach niewymagających specjalistycznego oprogramowania (np. PDF, JPG),

  • modele finansowe zostały zapisane w formacie „xls, xlsx, xlsm lub xlsb” z aktywnymi (odblokowanymi) formułami.


  Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, „Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ” oraz regulaminem konkursu (w przypadku projektów wybieranych w trybie konkursowym).

  Warunkiem spłonienia kryterium jest zapewnienie zgodności projektu co najmniej w zakresie:

  • Typ/rodzaj projektu jest zgodny z przewidzianym w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ,

  • Zgodność projektu z zakresem i opisem działania / poddziałania,

  • Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta lub katalogiem ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych,

  • Nie przekroczono pułap maksymalnego poziomu dofinansowania,

  • Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu (o ile dotyczy),

  • Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartość wydatków kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy),

  • Wnioskodawcy składający wniosek są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie dofinansowania w zakresie określonym we wniosku,

  • Zgodność projektu z planem gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentem równoważnym (dotyczy działań 1.3.2, 1.5, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 6.1).


  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

  Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że wobec potencjalnego beneficjenta (wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów takich jak:

  a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

  b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

  c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
  Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (jeśli dotyczy)

  Czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01)?


  Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej

  Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projektu nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.


  Projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiących zał. nr 5 do SZOOP

  Zgodnie z pkt 5 (podrozdział 8.3) wytycznych horyzontalnych System wyboru projektów, w przypadku projektów w trybie pozakonkursowym, nie ma możliwości wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu, który został usunięty wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych.


  Wniosek o dofinansowanie został złożony do właściwej instytucji

  Wniosek został złożony do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie lub wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie w dla danego działania/poddziałania w przypadku projektów konkursowych.
 2. Kryteria merytoryczne II stopnia

l.p.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

TAK/NIE

1.

Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników.

Zakres wymaganych załączników projektów konkursowych zawarty jest w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym zestawienie wymaganych dokumentów określa instytucja przyjmująca wniosek. W ramach kryterium oceniana będzie również zgodność zapisów wniosku z wymogami instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie. Aktualna instrukcja do wypełnienia wniosku jest dostępna wraz z regulaminem konkursu.
1.1

Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

Sprawdzana jest zgodność z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (gdy mają zastosowanie), także w zakresie wykazania, że wybrany wariant realizacji projektu jest najlepszy spośród możliwych, spójność i czytelność przyjętych dodatkowych założeń, poprawność dokonanych wyliczeń, w szczególności wyliczeń mających wpływ na wysokość wydatków kwalifikowanych i wartość dofinansowania w tym wielkość luki finansowej. W przypadku kwestii nieuregulowanych w powyższych Wytycznych, należy sprawdzić zgodność z Załącznikiem III do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 207 z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz Podręcznikiem Kosztów i Korzyści KE na perspektywę finansową 2014-2020. Kryterium nie ma zastosowania jeśli poprawność została sprawdzona na wcześniejszym etapie oceny projektu, a dane mające wpływ na poziom dofinansowania nie uległy zmianie.
1.2.

Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.

Ocena polegać będzie na weryfikacji spójności informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w tym dokumentacji technicznej. Wymóg spójności dokumentów nie oznacza konieczności sporządzania na nowo dokumentów przygotowanych na wcześniejszym etapie przygotowania projektu (np. studium wykonalności). Różnice pomiędzy dokumentami przygotowywanymi w oparciu o ogólne informacje a dokumentem ostatecznym nie oznaczają niespełnienia kryterium, konieczne jest jedynie wyjaśnienie przyczyn różnic oraz zaktualizowanie informacji, które są umieszczone we wniosku o dofinansowanie, w szczególności tych mających wpływ na wysokość dofinansowania.
1.3.

Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków …”. Ponadto weryfikowany jest sposób opisu wydatków kwalifikowalnych pod kątem uzasadnienia włączenia do wydatków kwalifikowalnych tych wydatków, dla których, zgodnie z Wytycznymi3, warunkiem koniecznym dla ich uznania za kwalifikowalne jest ich wskazanie we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie.
2.

Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania PO IiŚ

W zależności od priorytetu/działania/typu projektu udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Szczegółową listę wymaganych dokumentów określa instytucja organizująca konkurs w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym określa instytucja pośrednicząca.
3.

Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów.

Sprawdzane jest, czy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) posiada procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem.

W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach PO IŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w „Wytycznych do kwalifikowania wydatków….4. Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) przedstawi procedury wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w PO IiŚ.


4.

Pomoc publiczna

Sprawdzana jest zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej, tj. czy wsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Jeśli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, czy przedstawiono odpowiednie wyjaśnienia, na przykład w zakresie: • braku wystąpienia korzyści dla wnioskodawcy odbiegającej od rynkowej (np. ze względu na spełnienie kryteriów Altmark lub spełnienie Testu Prywatnego Inwestora);

 • nieprowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu prawa UE;

 • braku możliwości zakłócenia konkurencji na wewnętrznym rynku UE;

 • braku wpływu wsparcia na handel między państwami członkowskimi UE?

Wyjaśnienia powinny zawierać odniesienia do właściwych dokumentów instytucji Unii Europejskiej, na przykład do:

 • Siatek analitycznych dotyczących infrastruktury oraz

 • (projektu) Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Jeśli wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i czy wskazano podstawę zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym UE wraz z wyjaśnieniem, czy pomoc podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE?
5.

Wykonalność finansowa projektu

Sytuacja finansowa potencjalnego beneficjenta/operatora (wnioskodawcy) nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania projektu.
6.

Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.

Sprawdzane jest, czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

 • ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm);

 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z poźn.zm);

 • ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn.zm);

 • ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm).

Weryfikacji podlega pełna dokumentacja, zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych5.
7.

Trwałość projektu

Sprawdzane jest zachowanie przez projekt (operację) zasady trwałości, zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 1. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne wnioskodawca oraz podmiot kontrolujący wnioskodawcę (właściciel/właściciele wnioskodawcy) złożyli oświadczenie, w którym zobowiązali się, że w okresie 5 lat (okres może zostać skrócony do 3 lat w przypadkach utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej:

 • wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;

 • nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

 • nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłyby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

 1. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne wnioskodawca nie będący małym lub średnim przedsiębiorstwem oraz podmiot kontrolujący wnioskodawcę (właściciel/właściciele wnioskodawcy) złożyli oświadczenie, w którym zobowiązali się, że w okresie 10 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej, nie dojdzie do przeniesienie działalności produkcyjnej, której dotyczyło dofinansowanie, poza obszar UE?
8.

Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn

Sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans płci. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest to, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury.
9.

Zasada zrównoważonego rozwoju

Sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
10.

Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)

Sprawdzane jest, czy projekt jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego przyjętymi w ramach przynajmniej jednego z poniższych obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health.


DZIAŁANIE 9.1: Infrastruktura ratownictwa medycznego
Kryteria wspólne dla wszystkich typów projektów
1. Dodatkowe kryteria formalne


l.p.

Nazwa Kryterium

Opis Kryterium

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

12

Logika projektu

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku pozytywnej oceny wszystkich elementów:
12a

problem, który ma zostać rozwiązany został szczegółowo przedstawiony i poparty danymi z podaniem ich źródła;
12b

cele projektu wynikają ze zdiagnozowanego problemu;
12c

działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z celów projektu i zostały przedstawione w sposób klarowny i szczegółowy;
12d

harmonogram realizacji projektu jest kompletny, przedstawiono w nim sekwencje poszczególnych działań, powiazania między nimi oraz wszystkie fazy projektu
12e

przedstawiony został system zarządzania projektem uwzględniający przejrzysty podział zadań między poszczególnymi członkami zespołu projektowego
13

Analiza ryzyka

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku pozytywnej oceny wszystkich elementów:
13a

w projekcie zostało uwzględnione ryzyko w kluczowych obszarach
13b

opisane zostały metody zarządzania ryzykiem w sposób klarowny i szczegółowy
13c

w projekcie przewidziano monitorowanie ryzyka oraz działania zaradcze
14

Efektywność kosztowa projektu (racjonalność i efektywność wydatków projektu)

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku pozytywnej oceny wszystkich elementów:
14a

wszystkie wydatki przedstawione w kosztorysie/kalkulacji kosztów są efektywne kosztowo, tj. uzasadnione i adekwatne z punktu widzenia zakresu i celów projektu
14b

wydatki są racjonalne, tzn. oparte na wiarygodnych źródłach, tj.

- w zakresie robót budowlanych – kosztorys inwestorski oparty o aktualny cennik dostępny na rynku np. wydawnictwa SEKOCENBUD

-w zakresie usług lub dostaw - rozeznanie rynku, cennik lub inne)

- z przeprowadzonej analizy wariantów wynika, że rozwiązanie przyjęte do realizacji (wybrany wariant realizacji inwestycji) jest rozwiązaniem najlepszym biorąc pod uwagę aspekty: instytucjonalny, techniczny i środowiskowy, a także najbardziej uzasadnionym z punktu widzenia efektywności kosztowej  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna