Priorytet I: tworzenie produktu turystycznegoPobieranie 29,44 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar29,44 Kb.


PRIORYTET I: TWORZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Program

Opis

Zadania

Źródła finansowania

Program rozwoju zintegrowanej sieci szlaków turystycznych

Program integrujący ofertę turystyczną powiatu choszczeńskiego wokół sieci szlaków tematycznych i przyrodniczych, przyczyniających się do rozwoju infrastruktury szlaków, proponujący ich system funkcjonowania oraz wzajemnych połączeń. Docelowo program stworzyć ma spójną ofertę podróżowania po powiecie choszczeńskim w oparciu o szlaki tematyczne, historyczne, przyrodnicze stwarzające możliwość wypoczynku krótko i długoterminowego. Rozwój zintegrowanej sieci szlaków turystycznych przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu jak również wpłynie na wydłużenie okresu turystycznego. W celu realizacji programu wymagana jest ścisła współpraca gmin i powiatu.

- infrastruktura szlaków turystycznych

- rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej

- wyznaczenie sieci dróg i szlaków

- oznakowanie szlaków

- promocja oferty turystycznej powiatu na terenie szkół i innych placówek edukacyjnych


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego,

Priorytet I, IV, V, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oś 3 i oś 4 LeaderProgram wsparcia rozwoju atrakcji turystycznych i systemu ich marketingu

Stworzenie warunków do promocji atrakcji turystycznych (naturalnych, wytworzonych przez człowieka, kulturowych) powiatu. Zadaniem programu jest wpłynięcie na rozwój istniejących już na mapie turystycznej regionu atrakcji. Pomoże on również rozwinąć się atrakcjom w początkowej fazie rozwoju a także przyczyni się do kreowania nowych. Zadaniem powiatu jest ścisła współpraca z gminami jak również z istniejącymi stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu celem identyfikacji atrakcji o znaczącym znaczeniu dla rozwoju turystyki powiatu jak również wyeksponowanie ich na mapie powiatu jako atrakcji o szczególnym znaczeniu. Działania powiatu, gmin oraz stowarzyszeń powinny być ukierunkowane na wspólna promocję atrakcji turystycznych dającą tym samym do zrozumienia, iż wszystkie atrakcje stanowią wspólne produkty turystyczne


-wsparcie instytucjonalne

- wskazanie atrakcji turystycznych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju powiatu

- dostosowanie oferty turystycznej dla różnych grup wiekowych

- organizacja szkoleń

- marketing atrakcji
z wykorzystaniem różnych nośników w tym multimedialnych


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego,

Priorytet I, III, IV

Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki

Oraz lokalnie:

PROW oś 3 ,


Program rozwoju agro- i ekoturystyki

Program z założenia ma wpłynąć na podniesienie standardów wypoczynku na wsi poprzez rozwój agroturystyki i kategoryzację obiektów. Wsparciem należy objąć gospodarstwa, które będą tworzyć sieci tematyczne wokół typów turystyki aktywnej, specjalistycznej bądź tych które będą chciały wykorzystywać walory kulturowe i historyczne powiatu. Zadaniem gmin i powiatu jest opracowanie procedury, której zadaniem będzie kategoryzacja gospodarstw oraz wyznaczanie standardów bazy agroturystycznej. Dodatkowo należy podjąć wszelkie niezbędne kroki zmierzające do rozwoju gospodarstw agroturystycznych poprzez organizację szkoleń na terenie powiatu choszczeńskiego dla właścicieli gospodarstw celem wskazania możliwych źródeł dofinansowania operacji zmierzających do renowacji, rozbudowy oraz modernizacji tychże gospodarstw.

- infrastruktura

-systemy jakości

- szkolenia, warsztaty,

-promocja

- marketing

- organizacja szkoleń

- opracowanie procedury kategoryzacji i standaryzacji gospodarstw agroturystycznych


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet I, IV,

Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki

Oraz lokalnie:

PROW oś 3 i oś 4 Leader
Program rozwoju

turystyki aktywnej w nowych formach

Program ma na celu wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju nowych form turystyki, promowanie aktywnej turystyki rowerowej, konnej, pieszej itp. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż powiat choszczeński obfituje w liczne jeziora oraz rzeki. Ten element krajobrazu scala niewątpliwie gminy i tworzy kluczową atrakcję turystyczną skierowaną przede wszystkim do miłośników szaleństw wodnych. Naturalne walory przyrodnicze i jezior powiatu choszczeńskiego pozwalają na spędzanie wolnego czasu w bardzo różny sposób: profesjonalne kajakarstwo, spływy kajakowe, turystyka motorowodna, turystyczne zwiedzanie jezior, odpoczynek nad jeziorami, nauka kajakarstwa, wędkarstwo itp. Głównym zadaniem gmin i powiatu będzie opracowanie produktów turystycznych przy maksymalnym wykorzystaniu walorów przyrodniczych i naturalnych w tym; stworzenie sieci dobrze zagospodarowanych stanic wodnych jak również organizacja zawodów wędkarstwa o randze powiatowej oraz krajowej, jak również wykorzystanie darów natury w celu opracowania tradycyjnych potraw powiatu z wykorzystaniem ryb, grzybów i owoców lasu , dziczyzny przyrządzanych na różne sposoby.

-opracowanie nowych produktów

- maksymalne wykorzystanie walorów naturalnych i przyrodniczych powiatu w celu rozwoju turystyki aktywnej

- wykorzystanie lokalnych darów natury

-szkolenia warsztaty

- marketing

- promocja
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet I, II,III, V

Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki

Oraz lokalnie:

PROW oś 3 i oś 4 Leader
Program rozwoju oferty wypoczynku weekendowego

Program ukierunkowany na turystę tzw. weekendowego , odwiedzającego powiat w celu krótkotrwałego wypoczynku (ferie, długie weekendy, sylwester, itp.). Ma na celu popularyzację wypoczynku na terenie powiatu poza sezonem letnim. Celem wydłużenie okresu turystycznego należy zdiagnozować atrakcje turystyczne oraz opracować ofertę turystyczną skupiającą się nie tylko na wykorzystaniu walorów w sezonie letnim ale również wskazanie atrakcji turystycznych regionu z uwzględnieniem innych pór roku – podział oraz podkreślenie ich walorów. Opracowanie programów rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, wyciszających i relaksacyjnych, przejazdy saniami po lesie itp. Organizacja imprez tematycznych przeznaczonych dla konkretnego grona odbiorców.


- powstanie nowych usług,

- wskazanie atrakcji turystycznych

- rozbudowa oferty turystycznej

- badania,

- akcje marketingowe


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet I, III, V

Pogramy lokalne PROW oś 3 i 4 LeaderProgram rozwoju turystyki kulturowej

Program ukierunkowany na promocję wielokulturowego charakteru powiatu. Rola gminy i powiatu powinna być ukierunkowana na wspieranie lokalnych artystów propagujących kulturę regionu, stworzenie bogatego kalendarza imprez i wydarzeń kulturowych nadają nowy atrakcyjny wizerunek dla powiatu. Wykorzystanie elementów promocji i marketingu w celu zapewnienia dobrej reklamy i zapewnienia większej liczby odbiorców.

-imprezy i wydarzenia kulturalne

-koncerty

- programy

-konferencje, kursyRegionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet I,II, III, V

Programy lokalne: PROW oś 3 i oś 4 LeaderProgram promocji pól golfowych i turystyki aktywnej

Popularyzacja golfa jako dyscypliny sportowej dostępnej dla rodzin, młodzieży szkolnej.

Golf jako gra polegająca na dokładności i cierpliwości będąca znakomitym testem umysłu i techniki, nieodłącznie kojarząca się z pobytem na świeżym powietrzu. Promowanie gry w golfa już wśród najmłodszych mieszkańców powiatu choszczeńskiego poprzez zachęcanie wycieczek szkolnych do odwiedzania pola golfowego „Modry Las”, utworzenie grup treningowych, szkółek golfowych, szkolenie zawodników, organizacja imprez.- nowe produkty,

- popularyzacja gry w golfa wśród najmłodszych

-nowe oferty

-infrastruktura

-promocja

- marketingRegionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet I, III, IV,V

Programy lokalne: PROW oś 3 i oś 4 Leader
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna