Priorytet 1: Zapewnienie funkcjonalnej, łatwo dostępnej infrastruktury technicznej oraz życia w czystym środowisku naturalnymPobieranie 328,38 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2018
Rozmiar328,38 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Sprawozdanie z realizacji

Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Strzelce Krajeńskie

za rok 2011

Priorytet 1: Zapewnienie funkcjonalnej, łatwo dostępnej infrastruktury technicznej oraz życia w czystym środowisku naturalnymCel 1.1
Efektywne zarządzanie gospodarką wodną
D1.1.1

Budowa i modernizacja ujęć wodnych
D1.1.2

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
D1.1.3

Instalacja urządzeń służących poprawie jakości wody (hydroforni, stacji uzdatniania wody, urządzeń przesyłowo-magazynowych)
D1.1.4

Tworzenie indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę wraz z uzdatnianiem na terenie wiejskim

Zrealizowano:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielisławicach.

12 sierpnia 2011r. pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a Konsorcjum Firm: Zakład Usług Chemiczno – Technicznych „AQUA” cz.d.a. mgr inż. Teresa Wróbel - Rzepiela, ul. Husarska 7, 66-015 Przylep i AQUA-GRUPA SBS Sp. z o. o., ul. M.C. Skłodowskiej 25, 65-124 Zielona Góra została zawarta umowa na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielisławice” z terminem wykonania: do 15.11.2011r. Wartość całości robót, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wyniosła: 454.812,86zł brutto.

Za niewykonanie zadania w terminie umownym, Wykonawcy robót naliczono kary umowne w wysokości 100.058,86zł. Ostateczna kwota wydatkowana na roboty budowlane wyniosła 354.754zł.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zlecono JM Projekt Jakub Mańdzij,


ul. Wodociągowa 2b, 66 – 500 Strzelce Kraj. za kwotę 7.995zł.

Zadanie ostatecznie odebrano 7 grudnia 2011r.

Na zadanie Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Gorzów Wlkp.,
po uprzednim złożeniu wniosku o dofinansowanie przyznała dotację w wysokości 334.000zł. Po dokonaniu wizji lokalnej wyremontowanej stacji, ANR przekazała Gminie przyznaną dotację.

2. Wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich (204.000,00zł) z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej.

Uchwałą Nr 6/2011 Burmistrza Strzelec Krajeńskich – Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2011r. podwyższono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa o kwotę 54.000zł. Powyższa kwota została wykorzystana na rozszerzenie zadania dotyczącego ul. Strumykowej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, droga) o projekt sieci wodociągowej – 9.000zł (pozostałe 45.000zł przeznaczono na dokończenie prac modernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Ogardach). Ponadto uchwałą Burmistrza – Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Sp. z o.o. z dnia 25 października 2011r. podwyższono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa o kwotę 150.000zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jesionowej-Kalinowej w Strzelcach Krajeńskich, która stanowi etap II ul. P.C.K - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Cel 1.2
Kształtowanie właściwej gospodarki ściekowej
D1.2.1

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
D1.2.2

Budowa kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i deszczowej)
D1.2.3

Budowa indywidualnych systemów kanalizacyjnych na terenie wiejskim

Zrealizowano:

1.Opracowanie kosztorysów inwestorskich

W sierpniu 2011r. zlecono firmie EURO PROJEKT Obsługa Inwestycji s.c. Dorota Thiemann, Anna Domaszczyńska aktualizację kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pn. „Budowa kolektora w miejscowości Żabicko do m. Bobrówko wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabicko” i „Budowa kolektora kanalizacji


i przepompowni głównej w m. Brzoza do m. Piastowo i dalej do Strzelec Kraj. wraz
z systemem kanalizacji sanitarnej w m. Piastowo, z podziałem kosztów celem kwalifikacji dla środków pomocowych PROW. Faktura na kwotę 3.500zł za zlecenie została zapłacona po protokolarnym odbiorze zadania (09.09.2011r.)

2. Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją na budowę kanalizacji sanitarnej


z Długiego do Strzelec Kraj.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, 1 marca 2010r. Gmina zawarła umowę z EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Czerwonego Krzyża 10, ze Skwierzyny na „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę głównej przepompowni ścieków w miejscowości Długie oraz kolektor tłoczny od tej przepompowni i sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w mieście Strzelce Krajeńskie”. Termin umownego wykonania zadania to 30 listopada 2010r., za kwotę: 67.100zł. Właściciele nieruchomości przez którą miała przebiegać kanalizacja nie zgodzili się na jej przebieg w zaproponowanym miejscu, co wstrzymało procedurę wydawania decyzji lokalizacyjnej. Nastąpiła konieczność wydłużenia terminu wykonania zadania do 30.06.2011r.

Ponadto, 14 stycznia 2011r. zawarto z Pracownią Projektową „Eko-Instal” Harasimowicz i Wspólnicy Spółka Jawna, umowę na wykonanie dodatkowych map do celów projektowych przy realizacji w/w inwestycji. Wykonanie dodatkowym map spowodowane było również zmianą trasy przebiegu kolektora tłocznego. Koszt dodatkowych map to 2.000zł. Całość zadania zrealizowano i protokolarnie odebrano.

3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 14.070,39 zł, jako dotację celową na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na podstawie uchwały Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. W ramach ww. kwoty dofinansowano budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków i jednego zbiornika bezodpływowego.Cel 1.3
Tworzenie funkcjonalnej sieci drogowej o wysokim standardzie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
D1.3.1

Budowa nowych ulic, dróg, chodników, parkingów
D1.3.2

Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej
D1.3.3

Wsparcie dla inwestycji - budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich
D1.3.4

Wydzielanie i budowa ścieżek rowerowych
D1.3.5

Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie miasta i gminy
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna