Prezydenta miasta ostrowa wielkopolskiegoPobieranie 1,71 Mb.
Strona1/2
Data13.03.2018
Rozmiar1,71 Mb.
  1   2

ZARZĄDZENIE NR 1131 /VII / 2016


PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2016 roku


w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z  dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 )

zarządzam:


§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim nadanym Zarządzeniem nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11.

 1. Pierwszy Zastępca Prezydenta prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta sprawy należące do działania Urzędu z zakresu:

 1. Wydziału Administracji Przestrzennej,

 2. Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,

 3. Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,

 4. Wydziału Rozwoju Miasta,

 5. Inżyniera Miasta,

 6. Miejskiego Konserwatora Zabytków,

 7. Plastyka Miejskiego,

 8. Biura Nadzoru Właścicielskiego.
 1. Drugi Zastępca Prezydenta prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta sprawy należące do działania Urzędu z zakresu:

  1. Wydziału Spraw Obywatelskich,

  2. Wydziału Edukacji i Sportu,

  3. Wydziału Kultury i Sztuki,

  4. Wydziału Spraw Społecznych,

  5. Biura Promocji Miasta,

  6. Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych,

  7. Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych.
 1. Skarbnik prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta sprawy należące do działania Urzędu z zakresu:

 1. Wydziału Finansowego,

 2. Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Kontroli Podatkowej,

 3. Samodzielnego Stanowiska ds. Pomocy Publicznej.
 1. Sekretarz prowadzi w imieniu Prezydenta Miasta sprawy należące do działania Urzędu z zakresu:

 1. Wydziału Organizacyjnego i Technicznego,

 2. Wydziału Informatyki,

 3. Straży Miejskiej,

 4. Biura Zarządzania Kryzysowego,

 5. Biura Kadr i Płac,

 6. Biura Obsługi Prezydenta,

 7. Biura Rady Miejskiej,

 8. Biura ds. Zarządzania Informacją,

 9. Samodzielnego Stanowiska ds. Biuletynu Informacji Publicznej.

2) § 13 otrzymuje brzmienie:


§ 13.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Wydział Organizacyjny i Techniczny, w skład którego wchodzą:

A. Referat Administracyjno – Gospodarczy,

B. Referat Obsługi Korespondencji, 1. Referat Obsługi Mieszkańców,

 2. Archiwum Zakładowe,

 3. Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 1. Wydział Informatyki, w skład którego wchodzą:

A. Referat Infrastruktury Teleinformatycznej,

B. Referat Rozwoju Oprogramowania. 1. Wydział Finansowy, w skład którego wchodzą:

 1. Referat Budżetu i Analiz Ekonomicznych,

B. Referat Księgowości Budżetowej,

C. Referat Podatków Lokalnych. 1. Wydział Egzekucji Administracyjnej i Kontroli Podatkowej. 1. Wydział Administracji Przestrzennej, w skład którego wchodzą:

 1. Referat Architektury i Urbanistyki,

 2. Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami,

 3. Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym. 1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, w skład którego wchodzą:

 1. Referat Zamówień Publicznych,

 2. Referat Gospodarki Komunalnej,

 3. Referat Inwestycyjno – Techniczny,

 4. Referat Transportu Miejskiego,

 5. Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta. 1. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, w skład którego wchodzą:

   1. Referat Ochrony Środowiska,

   2. Referat Gospodarki Odpadami.
 1. Wydział Rozwoju Miasta, w skład którego wchodzą:

   1. Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,

   2. Referat Obsługi Inwestorów. 1. Wydział Spraw Obywatelskich, w skład którego wchodzą:

A. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej,

B. Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych,

C. Urząd Stanu Cywilnego.


 1. Wydział Edukacji i Sportu, w skład którego wchodzą:

   1. Referat Oświaty,

   2. Referat Sportu. 1. Wydział Kultury i Sztuki. 1. Wydział Spraw Społecznych, w skład którego wchodzą:

A. Referat Zdrowia i Rodziny,

B. Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

 1. Straż Miejska. 1. Zespół Radców Prawnych. 1. Biuro Kontroli. 1. Biuro Prasowe. 1. Biuro Nadzoru Właścicielskiego. 1. Biuro Zarządzania Kryzysowego. 1. Biuro Kadr i Płac. 1. Biuro Obsługi Prezydenta. 1. Biuro Rady Miejskiej.
 1. Biuro Promocji Miasta. 1. Biuro Inicjatyw i Konsultacji Społecznych. 1. Biuro ds. Zarządzania Informacją. 1. Pion ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 1. Doradca Prezydenta Miasta. 1. Asystent Prezydenta Miasta. 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 1. Miejski Konserwator Zabytków. 1. Inżynier Miasta. 1. Plastyk Miejski. 1. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. 1. Audytor Wewnętrzny. 1. Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Publicznej. 1. Samodzielne Stanowisko ds. Biuletynu Informacji Publicznej.

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. 1. Upoważnienie do obowiązków w zakresie gospodarki finansowej:

 1. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego upoważnia na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 31 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Naczelników, Komendanta Straży Miejskiej, Kierowników Biur, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pełnomocników, Samodzielne Stanowiska i Kierowników Referatów do obowiązków w zakresie gospodarki finansowej budżetu dotyczących zadań poszczególnych merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu:

 • nadzorowania prac projektu planu finansowego w zakresie zadań realizowanych,

 • bieżącego monitorowania wykonania planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków,

 • zgłaszania Prezydentowi Miasta, Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi, Skarbnikowi, odpowiednio podległym w strukturze organizacyjnej zidentyfikowanych zagrożeń realizacji założonego planu i wypracowanie stanowiska w zakresie rozwiązania powstałego problemu,

 • nadzorowania terminowego składania wniosków do zmian w budżecie,

 • nadzorowania terminowej aktualizacji planu,

 • nadzorowania właściwego prowadzenia rejestru wydatków,

 • sprawowania kontroli merytorycznej realizowanych wydatków.

 1. W przypadku jednoosobowych komórek organizacyjnych Urzędu obowiązki w zakresie gospodarki finansowej, o których mowa w ust. 1, wykonują i nadzorują samodzielnie osoby nimi kierujące. 1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Urzędu należą w szczególności:

  1. Wykonywanie kontroli zarządczej stanowiącej ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji stawianych celów, powierzonych zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

  2. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego miasta.

  3. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań oraz obsługi interesantów.

  4. Współdziałanie z organami samorządowymi, organami rządowej administracji ogólnej oraz innymi instytucjami.

  5. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości.

  6. Przygotowanie okresowych analiz, ocen i informacji.

  7. Tworzenie inicjatyw mających na celu rozwój Miasta.

  8. Prowadzenie wewnętrznego rejestru upoważnień.

  9. Wykonanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych ustalonych dla właściwej komórki organizacyjnej, w procedurach i planach obowiązujących w tym zakresie.

  10. Planowanie inwestycji w zakresie merytorycznego działania danej komórki organizacyjnej.

  11. Współpraca z Referatem Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu opracowującym wnioski aplikacyjne przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na zadania Miasta.

  12. Wprowadzanie i aktualizowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej.

  13. Monitorowanie, wskazywanie i konsultowanie spraw dotyczących przedsiębiorców w zakresie zgodności z przepisami o pomocy publicznej.

  14. Wykonywanie czynności kontroli i nadzoru nad zadaniami Miasta realizowanymi przez jednostki organizacyjne Miasta w ramach nadzoru prowadzonego przez Prezydenta Miasta, Pierwszego Zastępcę Prezydenta i Drugiego Zastępcę Prezydenta, zgodnie z rodzajem zadań podległych komórek organizacyjnych Urzędu. Czynności nadzoru i kontroli wykonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

  15. Realizacja uchwały budżetowej w ramach posiadanych planów jednostkowych.

  16. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta i projektów uchwał Rady dotyczących merytorycznej właściwości komórki oraz konsultowanie ich z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu. 

  17. Realizacja uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie merytorycznej właściwości komórki.

 1. Do wspólnych zadań Biura Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej należy organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, utworzonego na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ogólne zasady organizacji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, stanowią załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

 2. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, w trakcie realizacji swoich zadań, zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa informacji.

4) w § 16 punkt III litera B otrzymuje brzmienie:

B. Referat Księgowości Budżetowej: 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu Miasta i Urzędu.

 2. Kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych.

 3. Realizowanie płatności i załatwianie spraw w banku.

 4. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy dla pracowników Urzędu, sporządzanie listy płac i wypłat.

 5. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych oraz innych świadczeń wymagających sporządzenia listy płac.

 6. Naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

 7. Sporządzanie sprawozdań, deklaracji i informacji rozliczeniowych dla potrzeb ZUS, urzędów skarbowych i urzędów statystycznych.

 8. Obsługa przychodzących z organów egzekucyjnych zajęć wynagrodzeń pracowników Urzędu.

 9. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla celów emerytalno-rentowych na podstawie danych znajdujących się w archiwum Urzędu.

 10. Sporządzanie na podstawie ewidencji księgowej sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych.

 11. Obsługa finansowa rad osiedli.

 12. Dokonywanie odpisów w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 13. Lokowanie wolnych środków pieniężnych.

 14. Kontrola terminowości wpłat należności budżetowych, z wyjątkiem podatkowych oraz ich windykacja.

 15. Przekazywanie do Zespołu Radców Prawnych spraw wymagających wszczęcia egzekucji przymusowej w zakresie należności Miasta o charakterze cywilnoprawnym.

 16. Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT.

 17. Sporządzanie łącznego wykazu udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta.

 18. Prowadzenie spraw związanych z należnościami niepodatkowymi Miasta z tytułu grzywien nałożonych w postępowaniu mandatowym przez Straż Miejską.

 19. Sporządzanie sprawozdań z postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia stosowanego na terytorium RP przez uprawnione organy oraz informacji o liczbie otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych do Wojewody Wielkopolskiego.

 20. Ewidencja księgowa programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 21. Współudział w rozliczaniu środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

 22. Przygotowywanie aktów administracyjnych, w tym przepisów wewnętrznych (instrukcji obiegu dokumentów i zakładowego planu kont) wydawanych przez Prezydenta Miasta oraz należących do kompetencji organu stanowiącego.

 23. Bieżące prowadzenie ewidencji wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kartotekach podatnika.

 24. Terminowa likwidacja nadpłat dotyczących należności budżetowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 25. Rozliczanie wpływów dokonywanych przez inkasenta w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) w § 16 punkt V litera C otrzymuje brzmienie:

C. Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym:   1. Prowadzenie spraw związanych z wyborem zarządcy zabudowanych nieruchomości komunalnych, będących własnością Miasta.

   2. Opracowanie, zatwierdzenie i podpisanie – z zarządcą – umowy o zarządzaniu.

   3. Ustalanie z zarządcą rocznych planów remontów budynków komunalnych objętych zarządem.

   4. Określenie wydatków związanych z zarządem mieniem komunalnym i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na dany rok.

   5. Określenie rocznych dochodów z tytułu zarządzania mieniem komunalnym.

   6. Miesięczne kontrole wydatków i dochodów związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym.

   7. Comiesięczne rozliczanie faktur przedkładanych przez zarządcę i Wspólnoty Mieszkaniowe.

   8. Udział w zebraniach członków Wspólnot Mieszkaniowych.

   9. Udział w komisyjnym otwieraniu ofert i wyborze wykonawców na wykonywanie wszelkich usług remontowych w budynkach komunalnych objętych zarządem.

   10. Udział w komisyjnym odbiorze wszystkich robót budowlanych i remontowych w budynkach komunalnych, wykonywanych przez firmy, wybrane w ramach organizowanych przetargów.

   11. Zawieranie umów z dostawcami mediów.

   12. Zawiadamianie zarządcy o wszelkich zmianach w zasobie mienia komunalnego, celem sporządzania zmian w formie aneksów do umowy o zarządzaniu oraz w deklaracji podatkowej, celem uregulowania podatku od nieruchomości i budynków, objętych zarządem.

   13. Kompletowanie i opiniowanie dokumentacji otrzymanej od zarządcy, celem:

a) przeprowadzenia windykacji należności z tytułu zaległości czynszowych wobec Miasta,

b) zwolnienia z opłaty czynszu lub zawieszenia tych opłat na czas remontu lokalu,c) rozkładania należności oraz zaległości na raty.

   1. Wstępna akceptacja wszystkich nowo zawieranych umów najmu lokali mieszkalnych.

   2. Zawieranie nowych umów najmu na lokale użytkowe (na okres do 3 lat) – zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   3. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych, objętych zarządem.

   4. Udział w zasiedlaniu nowo wybudowanych budynków socjalnych w tym:

     1. protokólarny odbiór nowo wybudowanych budynków socjalnych,

     2. zawieranie umów najmu w budynkach socjalnych na podstawie skierowania z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu.

   1. Nadzorowanie i kontrola pracy zarządcy w zakresie wykonywania zadań i spełnienia wymogów określonych w umowie o zarządzaniu a także w zakresie jakości świadczonych usług.

   2. Elektroniczne prowadzenie ewidencji pomocniczej w postaci książki inwentarzowej dla:

  1. środków trwałych,

  2. pozostałych środków trwałych,

  3. wartości niematerialnych i prawnych tych umarzanych stopniowo, jak również jednorazowo w miesiącu oddania do używania.

   1. Bieżące sprawy, dotyczące gospodarowania mieniem poza majątkiem ruchomym użytkowanym przez Urząd jako jednostkę budżetową, polegające na:

  1. przygotowaniu dokumentów związanych z oddaniem tego mienia:

  2. sporządzanie zestawienia umów użyczenia,

  3. wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia majątku,

  4. przygotowywanie danych i ich terminowe przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego i Technicznego w celu ubezpieczenia majątku będącego w ich gospodarowaniu,

  5. terminowe przekazywanie całej dokumentacji dotyczącej gospodarowania mieniem do Wydziału Finansowego.

   1. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją w Urzędzie.

   2. Realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach majątku będącego na stanie Urzędu.

   3. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.

   4. Sporządzanie sprawozdania dla Urzędu Statystycznego.

   5. Zarządzanie i administracja Stadionem Miejskim.

   6. Monitorowanie i nadzór nad obiektami sportowymi będącymi własnością Miasta.

   7. Prowadzenie spraw związanych z wyborem administratora obiektów sportowo – rekreacyjnych stanowiących własność Miasta z wyłączeniem obiektów znajdujących się przy placówkach oświatowych.

   8. Opracowanie, zatwierdzanie i podpisanie – z administratorem – umowy o administrowanie.

   9. Ustalanie z administratorem rocznych planów remontów obiektów sportowo – rekreacyjnych objętych administrowaniem.

   10. Określenie wydatków związanych z administrowaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta na dany rok.

   11. Miesięczne kontrole wydatków związanych z administrowaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi.

   12. Comiesięczne rozliczanie faktur przedkładanych przez administratora.

   13. Nadzorowanie i kontrola pracy administratora w zakresie wykonywania zadań
    i spełnienia wymogów określonych w umowie o administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi stanowiącymi własność Miasta.

6) w § 16 punkt VI litera B otrzymuje brzmienie:

B. Referat Gospodarki Komunalnej: 1. Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za budowę, utrzymanie i ochronę dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz prowadzącymi strefę parkowania w mieście.

 2. Współpraca z jednostkami zapewniającymi zaopatrzenie miasta w energię cieplną, wodę oraz realizującymi rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

 3. Koordynowanie działań w zakresie realizacji infrastruktury technicznej na terenach przewidzianych pod budownictwo.

 4. Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za oświetlenie w mieście oraz planowanie i nadzór nad jego funkcjonowaniem.

 5. Współpraca z jednostkami prowadzącymi oczyszczanie oraz utrzymującymi zieleń na terenie miasta.

 6. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zwierząt wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 7. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem międzygminnego schroniska dla zwierząt w zakresie organizacji, wykonywania usług/robót oraz nadzór i kontrola nad ich realizacją pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

 8. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk, szaletów publicznych oraz poboru opłaty targowej.

 9. Nadzór nad realizacją zadań własnych Miasta polegających na utrzymaniu i zarządzaniu cmentarzem.

 10. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz opieka nad miejscami pamięci.

 11. Przygotowywanie zezwoleń na wykreślenie hipoteczne związane z remontami budynków mieszkalnych.

 12. Koordynowanie prac związanych z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 13. Współpraca w zakresie merytorycznego przygotowania naborów na stanowiska kierownicze w podległych merytorycznie jednostkach organizacyjnych Miasta.

 14. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją, konserwacją, odbudową i budową nowych urządzeń służących do odprowadzenia wód deszczowych.

 15. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ustalenia kategorii dróg gminnych.

 16. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta.

7) w § 16 punkt VII litera A otrzymuje brzmienie:


   1. Referat Ochrony Środowiska:

    1. Prowadzenie postępowań w sprawie:

     1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

     2. zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,

     3. usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości, naliczania opłat za usuwanie

drzew i krzewów oraz wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni,

     1. zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej

za agresywną,

     1. wydawania nakazów przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego,

w przypadku gdy spowodowane przez właściciela gruntu, zmiany wody szkodliwie

wpływają na grunty sąsiednie. 1. Przygotowywanie projektów planów i programów wynikających z przepisów prawa w zakresie zadań referatu.

 2. Współpraca z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 3. Przygotowanie propozycji utworzenia form ochrony przyrody.

 4. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie właściwości organu gminy, współpraca z innymi organami, występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska, w zakresie zadań referatu.

 5. Współpraca z administracją rządową w zakresie likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

 6. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenia publicznie dostępnych wykazów, dokumentów będących w kompetencji referatu.

 7. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska, dla zadań będących w kompetencji referatu.

 8. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych w Mieście na terenach określonych w obowiązujących przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 9. Gromadzenie informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

 10. Współdziałanie z placówkami oświatowymi i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej.

 11. Opracowanie projektów regulaminów, zarządzeń, decyzji i uchwał w zakresie zadań referatu.

 12. Wyliczanie opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

 13. Przedkładanie informacji Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

 14. Udzielanie dotacji na wymianę węglowych systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

 15. Współpraca z Powiatem Ostrowskim w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.

 16. Organizacja konkursów i akcji ekologicznych.

8) w § 16 punkt IX litera A otrzymuje brzmienie:

A. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej: 1. Prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, pomoc przy wypełnianiu wniosku CEIDG, weryfikacja wniosku i wprowadzanie do centralnej bazy CEIDG przy Ministerstwie Rozwoju.

 2. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zmian we wpisach figurujących w centralnej ewidencji, pomoc przy wypełnianiu wniosku CEIDG, weryfikacja wniosku i wprowadzanie do centralnej bazy CEIDG przy Ministerstwie Rozwoju.

 3. Prowadzenie spraw związanych z zawieszaniem działalności gospodarczej
  we wpisach figurujących w centralnej ewidencji, pomoc przy wypełnianiu wniosku CEIDG, weryfikacja wniosku i wprowadzanie do centralnej bazy CEIDG przy Ministerstwie Rozwoju.

 4. Prowadzenie spraw związanych ze wznowieniem działalności gospodarczej
  we wpisach figurujących w centralnej ewidencji, pomoc przy wypełnianiu wniosku CEIDG, weryfikacja wniosku i wprowadzanie do centralnej bazy CEIDG przy Ministerstwie Rozwoju.

 5. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją działalności gospodarczej we wpisach figurujących w centralnej ewidencji, pomoc przy wypełnianiu wniosku CEIDG, weryfikacja wniosku i wprowadzanie do centralnej bazy CEIDG przy Ministerstwie Rozwoju.

 6. Udzielanie informacji o zasadach podejmowania działalności gospodarczej przyszłym przedsiębiorcom.

 7. Wydawanie duplikatów decyzji o likwidacji działalności gospodarczej.

 8. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych przed 2012 rokiem, gdy organem ewidencyjnym był Prezydent Miasta.

 9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

 10. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą, wygaszeniem i cofnięciem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

 11. Kontrola przestrzegania prawa przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przewozów osób TAXI na terenie Miasta.

 12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofnięciem zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na terenie Miasta.

 13. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Ostrowie Wielkopolskim, Policją i Strażą Miejską i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie kontroli punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

 14. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów na terenie Miasta, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 15. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 16. Rejestracja zezwoleń, licencji i decyzji w centralnym rejestrze działalności regulowanej (CEIDG).

 17. Rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń na terenie Miasta (otrzymanych nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia) oraz zawiadamianie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń, przejazdów i przemarszów.

 18. Sporządzanie sprawozdań okresowych i okazjonalnych do Ministerstwa Rozwoju, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Celnego i innych instytucji państwowych i samorządowych.

 19. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji aktowej w sprawach kierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 20. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w sprawach związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

 21. Rejestracja w systemie elektronicznym wpływającej korespondencji do Wydziału Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny).

9) w § 16 punkt X otrzymuje brzmienie:
X. Do zadań Wydziału Edukacji i Sportu należy:

A. Referat Oświaty:

1. Kreowanie lokalnej polityki oświatowej. 1. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i utrzymaniem publicznych gimnazjów, szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto.

 2. Opracowywanie propozycji do budżetu Miasta związanych z realizacją zadań oświatowych.

 3. Obsługa ekonomiczno-finansowa placówek oświatowych w zakresie przekazywania subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z budżetu miasta – koordynacja i nadzór.

 4. Opracowywanie projektów sieci szkolnej zapewniającej dostępność usług edukacyjnych dla wszystkich dzieci z terenu Miasta objętych obowiązkiem szkolnym.

 5. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkół i placówek oświatowych będących w zakresie działania Miasta.

 6. Analiza i przygotowanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto.

 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 8. Przygotowywanie dla potrzeb placówek wykazów dzieci 5 i 6-letnich.

 9. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto.

 10. Współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych oraz propagowania ciekawych inicjatyw edukacyjno- wychowawczych.

 11. Przedstawianie propozycji z zakresu oświatowych innowacji organizacyjnych.

 12. Wykonywanie zadań związanych z dokonaniem oceny pracy dyrektorów.

 13. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

 14. Przyjmowanie i przygotowanie do realizacji wniosków o założenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

 15. Prowadzenie rejestru zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej oraz ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.

 16. Opracowywanie projektów regulaminów przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto.

 17. Stwarzanie warunków doskonalenia zawodowego dyrektorom podległych placówek oświatowych oraz współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 18. Współpraca z branżowymi związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

 19. Współpraca ze Starostwem Powiatu Ostrowskiego w zakresie tworzenia kierunków nauczania w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

 20. Współpraca z przedstawicielami szkół wyższych działającymi na terenie Miasta.

 21. Prowadzenie spraw z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto.

 22. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 23. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 24. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania związane z wspieraniem przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Miasta.

 25. Administrowanie zmodernizowanym Systemem Informacji Oświatowej. Zbieranie i przetwarzanie danych w ramach systemu.

 26. Obsługa programu PASB w zakresie przygotowania projektów organizacyjnych i budżetu do zatwierdzenia.

 27. Prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego.

 28. Przygotowywanie i prowadzenie właściwej dokumentacji w zakresie obwodów szkolnych.

 29. Monitorowanie programów dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla potrzeb ostrowskich placówek oświatowych.

 30. Koordynowanie procesu opracowania wniosków w zakresie potrzeb oświaty w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 31. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem doradztwa metodycznego na terenie Miasta.

 32. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

 33. Obsługa programu PMdU2 w zakresie pomocy materialnej uczniom.

 34. Opracowanie analiz jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

 35. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji w zakresie ochrony mienia komunalnego, sprawdzanie i przygotowanie projektów zarządzeń dotyczących likwidacji pozostałych środków trwałych.

 36. Wystawianie not księgowych gminom za zwrot kosztów ponoszonych przez Miasto za pobyt dzieci w przedszkolu. Weryfikacja i analiza not z innych gmin, przygotowanie ich do realizacji i wypłaty.

 37. Obsługa programu ODPN w zakresie obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż JST podmiot.

 38. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących zasiłków pieniężnych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

 39. Prowadzenie spraw związanych z zakupem materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów w związku z wejściem w życie tzw. ustawy podręcznikowej.

 40. Monitorowanie programu NFOŚ i GW dotyczącego przeprowadzonej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Miasta.

 41. Administracja i obsługa programu OSON w zakresie ujednolicenia ewidencji dzieci w placówkach oświatowych.

 42. Administracja i obsługa programu NABO w zakresie prawidłowości prowadzonej rekrutacji oraz ujednolicenia systemu naboru do placówek oświatowych.

 43. Administracja i obsługa programu RSPO, w tym wprowadzenie i aktualizacja placówek w systemie.

 44. Koordynowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.

 45. Przeprowadzanie konkursów i nadzór nad realizacją zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez organizacje pozarządowe.

B. Referat Sportu: 1. Współpraca ze środowiskiem sportowym w zakresie kreowania lokalnej polityki w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.

 2. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Miasta.

 3. Opracowywanie propozycji do budżetu miasta związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

 4. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 5. Przeprowadzanie kontroli imprez sportowych dofinansowywanych przez Miasto.

 6. Opracowywanie planów i promowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży placówek oświatowych podległych Miastu.

 7. Wydawanie decyzji w sprawie zezwoleń na organizację imprez masowych.

 8. Organizowanie okolicznościowych spotkań sportowców i działaczy sportowych z władzami Miasta.

 1. Przygotowanie, realizacja przedsięwzięć zleconych przez Prezydenta Miasta w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki (w szczególności wspieranie wieloletnich, sprawdzonych, cyklicznych przedsięwzięć).

 2. Realizacja zadania związanego z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.

 3. Opracowywanie propozycji do budżetu Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu rozwoju sportu przez Miasto.

 4. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem finansowania zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Miasto.

10) w § 16 punkt XII litera A otrzymuje brzmienie:
A. Referat Zdrowia i Rodziny:

 1. Współpraca ze Żłobkiem Miejskim świadczącym usługi opiekuńcze dla dzieci
  w wieku do lat 3 w zakresie bieżącej działalności placówki oraz prowadzenie ewidencji wykorzystania środków finansowych.

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:

     1. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

     2. dokonywanie wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na podstawie pisemnego zgłoszenia

     3. dokonywanie wraz z upoważnionymi przez Prezydenta osobami nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

     4. wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zmiany wpisu jeżeli zaszła konieczności ich dokonania oraz wydawanie decyzji odmownych w razie niedopełnienia wymogów wskazanych w ww. ustawie,

     5. przekazywanie Wojewodzie Wielkopolskiemu sprawozdań rzeczowo– finansowych wykonanych w systemie teleinformatycznym dotyczących realizacji ww. ustawy.

 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań związanych
  z badaniami przesiewowymi wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców dotyczącą w szczególności realizacji programu nauki pływania dla dzieci 6-cio letnich z ostrowskich placówek oświatowych oraz promocji krwiodawstwa.

 3. Współpraca z komórką ds. zdrowia Starostwa Powiatowego w zakresie:

 1. opiniowania spraw ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych i programów profilaktycznych realizowanych na terenie Powiatu,

 2. przekazywania informacji o programach zdrowotnych realizowanych przez Miasto zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem dotacji przekazywanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania publiczne z zakresu pracy referatu.

 2. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie bieżącej działalności placówki oraz prowadzenie ewidencji wykorzystania środków finansowych.

8. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z umarzaniem, odraczaniem terminów płatności, rozkładaniem na raty, należności powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Przygotowywanie projektów planów finansowych dochodów dotyczących wysokości

dotacji przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie

ustawami i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz projektów

planów finansowych wydatków w zakresie nienależnie pobranych środków z pomocy

społecznej i zwrotu ww. środków Wojewodzie.

10. Współpraca w zakresie merytorycznego przygotowania naborów na stanowiska kierownicze w podległych merytorycznie jednostkach organizacyjnych Miasta.

11. Wykonywanie działań związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

12. Współpraca z Dziennym Domem „Senior-WIGOR” w zakresie bieżącej działalności placówki oraz prowadzenie ewidencji wykorzystania środków finansowych.

11) w § 16 punkt XXIV otrzymuje brzmienie:XXIV. Do zadań Biura ds. Zarządzania Informacją należy:

  1. Planowanie i koordynowanie działań związanych z opracowywaniem, funkcjonowaniem i  doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

  2. Ustalanie i wdrażanie procesów wymaganych w SZBI.

  3. Zapewnienie sporządzania dokumentacji SZBI według wymagań opartych na normie ISO dotyczącej wymagań SZBI oraz wytycznych do wdrożenia SZBI wraz z aktualizacją wdrożonej dokumentacji SZBI.

  4. Zapewnienie zgodności SZBI z przepisami prawa.

  5. Opracowywanie zasad organizacji kontroli zarządczej.

  6. Koordynacja procesów w zakresie kontroli zarządczej w tym działań związanych z funkcjonowaniem mechanizmów kontroli, monitorowania i oceny w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej.

  7. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem występującym przy realizacji zadań w Urzędzie.

  8. Planowanie szkoleń z zakresu wdrożonego SZBI oraz z przyjętych rozwiązań w ramach funkcjonowania kontroli zarządczej.

12) w § 16 punkt XXV otrzymuje brzmienie:


XXV. Do zadań Pionu ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej.

 2. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.

 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.

 4. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

 5. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

 6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 7. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.

 8. Koordynowanie działań związanych z realizacją ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

13) w § 16 punkt XXIX otrzymuje brzmienie:XXIX. Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:

 1. Prowadzenie w imieniu Prezydenta Miasta postępowań administracyjnych oraz wydawanie w związku z tymi postępowaniami decyzji i postanowień.

 2. Prowadzenie nadzoru i dokonywanie odbioru prac, na które wydane zostały pozwolenia.

 3. Prowadzenie inspekcji i lustracji konserwatorskich pod kątem oceny stanu zachowania oraz sposobu użytkowania obiektów zabytkowych oraz obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, lecz posiadających wartości kulturowe oraz podejmowanie w związku z dokonywanymi ustaleniami działań wynikających z zasad ochrony zabytków.

 4. Wydawanie zaświadczeń dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 5. Wydawanie opinii dotyczących obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru, lecz ujętych w ewidencji Miasta.

 6. Przygotowanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków na komisję konserwatorską opiniującą wnioski o wpis do rejestru zabytków obiektów wytypowanych z terenu Miasta.

 7. Prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i aktualizowaniem dokumentacji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków, inicjowanie badań nad zabytkami i upowszechnienie wiedzy o zabytkach w szerszym spektrum społecznym.

 8. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów i planów ochrony zabytków Miasta, współpraca w tym zakresie i przygotowywanie stosownych projektów uchwał dla Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego a po ich uchwaleniu realizowanie zawartych w nich zadań.

 9. Realizacja konkursu „W granicach stylu”.

 10. Przyjmowanie zawiadomień o ujawnianiu przedmiotu, który posiada cechy zabytku, o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i zawiadamianiu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymaniu wiadomości.

 11. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace budowlano-konserwatorskie prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

14) w § 16 punkt XXXI otrzymuje brzmienie:
XXXI. Do zadań Plastyka Miejskiego należy:

  1. Opiniowanie oraz nadzór przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta.

  2. Wydawanie opinii oraz zatwierdzenie pod względem plastycznym projektów małej architektury, pomników i innych dzieł plastycznych, kolorystyki elewacji budynków, iluminacji świątecznej oraz urządzeń umieszczanych w miejscach publicznych. Monitorowanie ich prawidłowej realizacji.

  3. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości rozwiązań plastycznych i systemów informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej.

  4. Koordynowanie działań wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, celem zapewnienia spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej Miasta.

  5. Opiniowanie usytuowania, wyglądu i form tymczasowych punktów sprzedaży, promocji i ekspozycji. Monitorowanie ich prawidłowej realizacji.

  6. Opiniowanie projektów plastycznych tablic i urządzeń reklamowych oraz monitoring wydanych decyzji w tym zakresie.

  7. Opracowanie zasad umieszczania i komponowania reklam w przestrzeni miejskiej.

  8. Rozróżnienie i zdefiniowanie rodzajów nośników reklam w przestrzeni publicznej.

  9. Opracowanie i uzupełnienie katalogu instalacji miejskich.

  10. Wydawanie opinii wymaganych przy realizacji zadań prowadzonych przez wydziały Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne.

  11. Współpraca z projektantami i twórcami reklam w celu poprawy wizerunku i estetyki Miasta.

  12. Współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych ze środowiskiem plastyków.

  13. Organizowanie konkursów mających na celu poprawę estetyki przestrzeni miejskiej.

  14. Nadzór nad działaniami Wydziału Administracji Przestrzennej realizowanymi dla Plastyka Miejskiego.

15. Nadzór i opiniowanie wszystkich projektów graficznych Urzędu.
15) w § 16 punkt XXXII otrzymuje brzmienie:
XXXII. Do zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych należy:

    1. Doradztwo i merytoryczna pomoc przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz uaktualnianie na stronie internetowej Urzędu wzorów druków (wniosków, kalkulacji, sprawozdań).

    2. Współdziałanie w toku wykonywania zadań z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, kierownikami miejskich służb, jednostek i instytucji.

    3. Organizowanie, na polecenie Prezydenta Miasta, spotkań z przedstawicielami ostrowskich organizacji pozarządowych oraz uczestnictwo w organizowanych przez organizacje spotkaniach.

    4. Organizowanie szkoleń w zakresie realizacji założeń Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przeznaczonych dla członków tych organizacji.

    5. Przedstawianie Prezydentowi Miasta analiz, ocen i wniosków związanych z zakresem swego działania oraz przygotowanie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz projektu rocznego sprawozdania z realizacji Programu Współpracy.

    6. Udział w pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

    7. Udział w pracach Gminnej Rady Seniorów.

    8. Zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Gminnej Rady Seniorów.

16) w § 16 dopisuje się punkt XXXV w brzmieniu:


XXXV. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Biuletynu Informacji Publicznej należy:

 1. Organizacja i koordynacja zadań redakcyjnych związanych prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 2. Organizacja i nadzór zadań związanych z obsługą techniczną BIP.

 3. Monitoring zawartości strony BIP Urzędu oraz jednostek organizacyjnych pod kątem kompletności informacji BIP.

 4. Organizacja, koordynacja oraz prowadzenie spraw związanych ze składanymi w Urzędzie petycjami.

 5. Nadzór i koordynacja zadań związanych z prowadzeniem rejestru umów przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne.

 6. Szkolenie pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych w zakresie zadań redakcyjnych związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.

 7. Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o petycjach.

§ 2. Treść załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiej „Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego” zostaje zastąpiona treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Treść załącznika nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiej „Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego” zostaje zastąpiona treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść załącznika nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiej „Wykaz symboli literowych jednostek wchodzących w skład Urzędu Miejskiego” zostaje zastąpiona treścią załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 6 lipca 2016 r.

Prezydent Miasta

/ - /


Beata Klimek

zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1131/VII/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

załącznik nr 4

do Regulaminu organizacyjnego Urzędu


Tryb wykonywania kontroli


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna