Prawo handlowePobieranie 0,71 Mb.
Strona1/12
Data25.06.2018
Rozmiar0,71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

PRAWO HANDLOWE cz. IIWykład z dn. 17.02.2007 r.
Kodeks cywilny:

 • umowa spółki;

 • umowa agencji;

 • umowa leasingu;

 • umowa rachunku bankowego;

 • umowa komisu;

 • umowa sprzedaży ratalnej.

Ustawa Prawo bankowe – mieć tekst

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów


Ustawa prawo własności przemysłowej

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Umowy o trwałe współdziałanie gospodarcze


Można je podzielić na:

 1. umowy o wspólne przedsięwzięcie;

 2. umowy kooperacyjne.

Cel tych umów:

Wyjaśnić go można poprzez wskazanie ich miejsca w systemie umów handlowych.

Są to umowy stanowiące podgrupę porozumień gospodarczych.

Porozumienia gospodarcze dzielą się na:

- umowy założycielskie – prowadzą do powstania podmiotu prawa (spółka cywilna nie jest podmiotem prawa);

- umowy o trwałe współdziałanie gospodarcze.


* spółka cywilna nie jest umową założycielską, ponieważ spółka ta nie jest podmiotem prawa.

Umowy o wspólne przedsięwzięcie


inaczej umowy join venture)

Są to umowy o wspólne, jedno, jedyne przedsięwzięcie gospodarcze.!!! Definicja umowy join venture

Umowa join venture zakłada stworzenie układu miedzy przedsiębiorcami, w którym to układzie występuje wspólnota celu gospodarczego realizowanego poprzez wspólne działanie (współdziałanie), które jest często wykonywane pod wspólna nazwą (firmą) i przy założeniu wspólnego ryzyka i wspólnych korzyści.

Musi to być wspólny cel gospodarczy. Stronami tej umowy muszą być przedsiębiorcy.

Spółka cywilna – nazwa wchodzi do wspólnego majątku.Typy umów:

 1. spółka cywilna; spółka jawna???Umowa spółki cywilnej


art. 860, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 872, 873, 874 k.c.

Art. 860. § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

§ 2. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Art. 864. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Art.. 865. § 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

Art. 866. W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Art. 867. § 1. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

§ 2. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

Art. 868. § 1. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki.

§ 2. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

Art. 869. § 1. Jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

§ 2. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

Art. 872. Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Art. 873. Jeżeli mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółki trwa ona nadal za zgodą wszystkich wspólników, poczytuje się ją za przedłużoną na czas nie oznaczony.

Art. 874. § 1. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.

§ 2. Spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.
Art. 860 k.c. – z tego artykułu wynika pewnego rodzaju potwierdzenie definicji umowy join venture – wspólnicy, którzy są przedsiębiorcami (podmiotami prawa) to oni jako przedsiębiorcy zobowiązują się wspólnie działać dla osiągnięcia jednego, wspólnego dla nich celu gospodarczego, określając sposób tego współdziałania. To współdziałanie może polegać na:

- wniesieniu wkładu;

- wykonywaniu pracy;

- prowadzenia spraw;

- udzieleniu gwarancji.

W wyniku zawarcia umowy spółki cywilnej dochodzi do utworzenia wspólnego majątku.Zasada wspólnej odpowiedzialności – jest to odpowiedzialność osobista; każdy ze wspólników (art. 864 k.c.) odpowiada za zobowiązania spółki, jest to odpowiedzialność solidarna (czyli każdy w pełnej wysokości).

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.
Jest równy udział wspólników w stratach.

art. 865 k.c.prowadzenie spraw spółki

Zakłada, że każdy ze wspólników ma prawo do wykonywania kompetencji prowadzenia spraw. Jest to nie tylko uprawnienie, ale i obowiązek. Wyjątkowo wspólnik może być z tego obowiązku zwolniony. System prowadzenia spraw jest uporządkowany: 1. sprawy zwykłe – sprawy normalne, powszechne w ramach prowadzenia działalności spółki; każdy wspólnik ma prawo samodzielnie podejmować decyzje, np. sprawy zamówień drobnego wyposażenia;

 2. sprawy przekraczające ten zakres spraw zwykłych – są to sprawy związane przede wszystkim z obciążeniami finansowymi (np. kredyt, zakup wartościowych maszyn); podjęcie takich czynności musi być poprzedzone zgodą wspólników, zazwyczaj jednomyślną; wspólnicy mogą jednak dopuścić do decydowania większością;

 3. szczególny rodzaj – czynność nagła – jest to czynność, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty; czynność ta może być wykonana przez każdego ze wspólników bez podjęcia uchwały.

§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

art. 866 k.c.reprezentacja

Każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentacji, w taki zakresie w jakim ma prawo do prowadzenia spraw spółki. Jeśli niektórzy wspólnicy są wyłączeni z prowadzenia spraw, to również nie są oni uprawnieni do reprezentacji spółki.W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

art. 867 k.c.kwestia zysków

§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

§ 2. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

Regułą jest, że wspólnicy mają równy udział w zyskach, jak i stratach. Przez umowę spółki można to zmienić. Jeżeli umowa milczy, to wchodzi wersja kodeksowa, czyli równy udział. Jeżeli umowa tylko zmienia zasady udziału w zyskach, a na temat udziału w stratach umowa milczy, to ustawodawca reguluje udział w stratach w sposób analogiczny, jak udział w zysku. Można ograniczyć lub wyłączyć od udziału w stratach. Nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach, ale można w umowie zastrzec, że wspólnicy – wszyscy jednocześnie – zrzekają cię na pewien okres czasu (proporcjonalnie krótki w stosunku do czasu trwania spółki) wypłat zysków.art. 868 k.c.wypłata zysku

§ 1. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki.

§ 2. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

Wyjątek dotyczy spółki zawartej na czas dłuższy – wypłata jest możliwa zasadniczo z końcem każdego roku obrachunkowego (jest to spółka zawarta na okres powyżej jednego roku).Wypowiedzenie umowy spółki:

 • umowy zawarte na czas oznaczony można wypowiedzieć jedynie z ważnej przyczyny, przez sąd.

 • umowy zawarte na czas nieoznaczony.


art. 869 k.c.ważna przyczyna

§ 1. Jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

§ 2. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

art. 874 k.c.zawsze do sądu

§ 1. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.

§ 2. Spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.

Rozwiązanie spółki – przyczyny:

 1. umowneart. 873 k.c. – jest możliwość dalszego utrzymania działalności spółki, o ile wszyscy wspólnicy wyrażą taką chęć;

Jeżeli mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółki trwa ona nadal za zgodą wszystkich wspólników, poczytuje się ją za przedłużoną na czas nie oznaczony.

 1. ustawowe:

  1. upływ czasu;

  2. wypowiedzenie;

  3. śmierć wspólnikaart. 872 k.c.;

Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

  1. upadłość wspólnikaart. 874 § 2 k.c.;

Spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.

  1. za zgodą wszystkich wspólników;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna