Prawo bankowe nie definiuje czynności bankowych lecz formułuje katalog czynności, które uznaje się za czynności bankowePobieranie 56,38 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar56,38 Kb.

W prawie bankowym jest sformułowane sześć podstawowych obowiązków wobec banków. Stanowią je :

  1. Obowiązek utrzymywania płynności płatniczej

  2. Obowiązek zachowania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych bankowi środków pieniężnych,

  3. Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej,

  4. Obowiązek przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banku dla prania pieniędzy,

  5. Obowiązek równoległego traktowania przez bank wszystkich kontrahentów,

  6. Obowiązek publicznego ogłaszania stosowanych przez stawek oprocentowania depozytów, kredytów i pożyczek pieniężnych, stawek prowizji i wysokości opłat pobieranych za usługi bankowe.

Obowiązek utrzymywania płynności płatniczej – wyraźnym zamiarem ustawodawcy jest minimalizowanie ryzyka

3-Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej należy do banków, osób w nich zatrudnionych, oraz osób pośredniczących w realizacji czynności bankowych. Przedmiotami tajemnicy bankowej są wszystkie wiadomości dotyczące zarówno wykonywania czynności bankowych , jak i osób będących stronami umowy, oraz osób nie będących stronami umowy, jeśli dokonały czynności związanych z zawarciem umowy (np. poręczycieli, dłużników)

Zachowanie tajemnicy bankowej z jednej strony jest obowiązkiem z drugiej natomiast przywilejem, gdyż służy ochronie jego własnych interesów -bank chroniąc informacje o kliencie chroni informacje o samym sobie. Ochrona tajemnicy bankowej stanowi istotny walor działalności banku, przysparzający mu klientów.

4 ”prania pieniędzy” oznacza dokonywanie wszelkiego rodzaju operacji nabywania lub przenoszenia praw w celu zalegalizowania dochodów pochodzących z przestępstw
Prawo bankowe nie definiuje czynności bankowych lecz formułuje katalog czynności, które uznaje się za czynności bankowe. Katalog ten obejmuje dwie grupy czynności:


  1. Czynności sensu stricto

  2. Czynności sensu largo

Czynności bankowe sensu stricto to takie, których wykonywanie zastrzeżono wyłącznie dla banków. Zaliczamy do nich : przyjmowanie wkładów pieniężnych (zarówno tych płatnych na każde żądanie jak i terminowych), udzielanie kredytów i gwarancji bankowych, oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych oraz emitowanie bankowych papierów wartościowych.

Czynności bankowe sensu largo tworzą te czynności, które z mocy prawa stają się czynnościami bankowymi ile są wykonywane przez banki. Oznacza to, że czynności takie mogą wykonywać również podmioty niebankowe, z tym jednak, że nie mają one wówczas charakteru czynności bankowych. Do tej grupy czynności zaliczamy między innymi: udzielanie pożyczek pieniężnych, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, operacje czekowe i wekslowe, udzielanie poręczeń.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna