Praca magisterskaPobieranie 0,63 Mb.
Strona1/10
Data22.11.2017
Rozmiar0,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10POLITECHNIKA RZESZOWSKA

im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Zarządzania i Marketingu

Rozwój produktu bankowego

na przykładzie EUROKONTA

w Banku Polska Kasa Opieki S.A.Teresa Piłat

PRACA MAGISTERSKA

Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem:

Dr Paulina Filip
Rzeszów 2004
Spis treści:
Wstęp 4

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka Banku Polska Kasa Opieki S.A 6

1.1. Historia działalności banku 6

1.2. Przedmiot i działalność Banku Pekao S.A 10

1.3. Strategia i prognozy rozwoju banku 12Rozdział 2. Pojęcie i cechy produktu bankowego 16

2.1. Produkt jako usługa bankowa 16

2.2. Klasyfikacja produktów bankowych 22

2.3. Istota i funkcjonowanie rachunków bankowych 24

2.4. Otwieranie i zamykanie rachunku bankowego 26

2.5. Rodzaje rachunków osób fizycznych 27

2.6. Formy bankowych rozliczeń pieniężnych................................................................. 30

Rozdział 3. Oferty Banku Pekao S.A. skierowane do podmiotów niefinansowych 38

3.1. Charakterystyka Eurokonta jako rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 38

3.1.1. Rodzaje Eurokonta 38

3.1.1.1. Pakiet pomocniczy do Eurokonta 45

3.1.2. Karty wydawane do Eurokonta 48

3.1.3. Dysponowanie Eurokontem 64

3.1.4. Eurolokaty 66

3.1.5. Pożyczka w Eurokoncie 66

3.2. Elektroniczne kanały dystrybucji produktu 70

3.3. Porównanie Eurokonta z ofertą banków konkurencyjnych 73Rozdział 4. Analiza wielkości i struktury operacji przeprowadzanych w Eurokoncie w latach 1999 – 2003 77

4.1. Analiza wielkości i dynamiki obrotów na Eurokontach w Banku Pekao S.A. w okresie 1999 - 2003 77

4.2. Struktura korzystania z Eurokonta w Banku Pekao S.A. 80

Zakończenie 83

Spis schematów 85

Spis rysunków 86

Spis tabel 87

Spis wykresów 88

Literatura 89

Streszczenie 92

WSTĘP

Sektor usług finansowych należy do najszybciej rozwijających się w polskiej gospodarce. Wielokrotna zmiana zasad jego funkcjonowania, która miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych stała się narzędziem gruntownej przebudowy całego sektora bankowego. W wyniku transformacji sektora finansowego wzrosła liczba banków, zmieniły się również zakres i forma ich działania. Rezultatem był wzrost podaży usług finansowych i nasilająca się walka o klienta między bankami. Zabieganie o klienta wyrażało się rozszerzeniem zakresu ofert poszczególnych banków, a w dalszym etapie - jakością świadczonych usług.

W warunkach nasilającej się konkurencji wielu uczestników rynku finansowego wprowadziło nowe strategie ukierunkowane na modyfikacje oferty produktowej, polegające na rozwoju usług pakietowych oraz na pogłębionej segmentacji klientów w celu dostosowania produktów do zindywidualizowanych potrzeb. W ofercie banków zaczęły pojawiać się nowoczesne produkty, które cieszyły się coraz większym zainteresowaniem.

Swoisty wyścig pomysłów na produkt i promocję doprowadził do nadmiernej podaży usług oferowanych przez banki. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nasycenie rynku produktami bankowymi było tak duże, że klienci zaczęli dokładniej analizować oferowane korzyści i podejmować coraz bardziej świadome decyzje dotyczące lokowania własnych pieniędzy i uzyskiwania kredytów. Jakość i organizacja dystrybucji produktów stały się nieodłącznym atrybutem usług bankowych.

Rozwój pieniądza bezgotówkowego oraz regulacje prawne dotyczące obrotu bezgotówkowego zadecydowały o popularności rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, uruchamianych zarówno przez podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Obsługa rachunków i szeroka oferta związana z ich prowadzeniem, zrodziły potrzebę uruchomienia w bankach stanowisk doradców klienta, których zadaniem jest marketingowe podejście do odbiorców usług związanych ze specyficznym produktem, jakim jest rachunek bankowy.

Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem i zakończenia.

W rozdziale pierwszym przedstawiono powstanie i rozwój Banku Polska Kasa Opieki S.A., przedmiot i zakres działalności, strategie rozwoju oraz prognozy rozwojowe Banku Pekao S.A..

Rozdział drugi jest poświęcony pojęciu, zasadom funkcjonowania rachunku bankowego, który jest podstawowym instrumentem rozliczeń bezgotówkowych i gotówkowych. W rozdziale tym przedstawiono zasady otwierania i zamykania rachunków.

Rozdział trzeci prezentuje Eurokonto jako przykład najnowocześniejszego produktu bankowego oferowanego przez Bank Pekao S.A. Przedstawiono rodzaje Eurokont oraz jego porównanie z ofertami innych banków.

W rozdziale czwartym dokonano analizy wielkości i struktury obrotów na Eurokontach w Banku Pekao S.A.

W pracy korzystano z publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości, bankowości i prawa oraz materiałów udostępnionych w Banku Pekao S.A..

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka Banku Polska Kasa Opieki S.A.

1.1. Historia działalności banku


Decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki S.A. podjęło Ministerstwo Skarbu dnia 17 marca 1929 roku. Założycielami Banku byli: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny. Pierwszym Prezesem Rady Nadzorczej Banku był pomysłodawca powołania Banku, Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności – Henryk Gruber.

W dniu 29 października 1929 roku Bank został wpisany do rejestru handlowego, pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki S.A. Kapitał akcyjny Banku wynosił 2,5 mln złotych

i podzielony był na 500 akcji o nominalnej wartości 5 tys. złotych każda.1

Bank został powołany do życia przede wszystkim w celu finansowej obsługi Polonii, której liczebność w okresie międzywojennym określano na około 8 milionów osób. Chodziło przede wszystkim o gromadzenie oszczędności polskich emigrantów oraz o pośredniczenie w przekazywaniu pieniędzy do ich rodzin w kraju.

Pierwszy oddział Banku powstał w Paryżu i rozpoczął swoją działalność 3 lutego 1930 roku, zdobywając w krótkim czasie dużą popularność i zaufanie środowisk emigracyjnych.

W ciągu pierwszych 10 lat istnienia Bank zorganizował placówki w czterech krajach, które łącznie dysponowały 25 oddziałami i agencjami. Tworzenie i funkcjonowanie oddziałów zagranicznych miało zasadnicze znaczenie dla wykonywania zadań Banku, gdyż tylko one mogły zapewnić obsługę emigrantów. Stanowiły też warunek konieczny włączenia Banku do obsługi obrotów polskiego handlu zagranicznego.

W 1930 roku Rada Banku podjęła decyzję o utworzeniu oddziału w Argentynie. Kolejny oddział został otwarty w 1933 roku w Izraelu (Tel-Awiw), a w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork).

Bank stał się dla polskich emigrantów ogniwem łączności z krajem. Gromadził ich oszczędności, stanowił ważny kanał przekazu środków pieniężnych do rodzin w kraju, pośredniczył w organizowaniu podróży. Odegrał też pewną rolę w obsłudze polskiego handlu zagranicznego, zwłaszcza w obrotach z Argentyną i Palestyną.

Wybuch II Wojny Światowej spowodował ustanie działalności centrali Banku

w Warszawie i zerwanie kontaktów z oddziałami. Pod koniec września 1939 roku utworzono wojenną centrale Banku w Paryżu, której głównym zadaniem było zabezpieczenie środków Banku znajdujących się w zagranicznych instytucjach finansowych. Po klęsce Francji centrala została przeniesiona do Londynu. Głównym efektem działalności tej placówki było przejęcie przez nią wszystkich zagranicznych rachunków Banku. Równolegle z Centralą działającą na emigracji istniała również centrala warszawska. Jej działalność ograniczała się jednak do konserwacji i administracji pozostałego w kraju mienia Banku.2

W wyniku reformy systemu bankowego, która została wprowadzona w życie dekretem z 25 października 1948 roku, obsługę obrotów z krajami kapitalistycznymi powierzono Bankowi Handlowemu w Warszawie, w związku, z czym sfera działalności Banku Pekao S.A. uległa ograniczeniu do pośredniczenia w przekazywaniu pieniędzy od emigrantów dla ich rodzin w kraju oraz organizacji przesyłek z darami dla mieszkańców Polski.

W 1948 roku za pomocą emisji nowych akcji o łącznej wartości 45 mln złotych, które w całości zostały przejęte przez Pocztową Kasę Oszczędności, kapitał akcyjny Banku został podwyższony do kwoty 50 mln. W 1950 roku prawną następczynią Pocztowej Kasy Oszczędności stała się Powszechna Kasa Oszczędności. Po zmianie systemu pieniężnego w 1950 roku kapitał akcyjny wynosił 1,5 mln złotych.

Na początku lat 70-tych rozwój eksportu wewnętrznego, rozbudowa sieci sklepów

i rozszerzenie asortymentu oferowanych klientom towarów powodowały, że operacje bankowe były w coraz większej mierze zdominowane przez operacje handlowe. Bank oprócz instytucji finansowej o zróżnicowanym zakresie działalności, stał się wielkim przedsiębiorstwem handlowym. W związku z tym w latach 1972-73 przeprowadzono reorganizację działalności Banku, w wyniku, której wydzielono z Banku operacje handlowe i powierzono je wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.

W 1980 roku kapitał akcyjny podwyższono do kwoty 2 mld zł poprzez wyemitowanie 50.000 sztuk akcji nowej emisji, w całości przejętych przez Skarb Państwa, który od tego momentu posiadał 98.650 sztuk akcji.

W związku z wyodrębnieniem ze struktur Narodowego Banku Polskiego, Powszechnej Kasy Oszczędności i przekształcenie jej w Powszechną Kasę Oszczędności Bank Państwowy, NBP przekazał PKO BP, w dwóch transzach posiadane akcje Banku Pekao S.A.

W latach 80-tych Bank znacznie rozszerzył zakres swych zadań, a także ilość operacji. Rosła liczba obsługiwanych podmiotów gospodarczych, głównie tak zwanych przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego i firm polonijnych, zwiększyły się sumy udzielanych im kredytów, rozwijały rozliczenia transakcji handlu zagranicznego. Rozpoczęto dokonywanie operacji na rynkach pieniężno – walutowych na własny rachunek.

W okres dynamicznych przemian politycznych i gospodarczych, Bank Pekao S.A. wkroczył z dużym doświadczeniem, zarówno w operacjach krajowych, jak i zagranicznych oraz z zamiarem przekształcenia się w bank uniwersalny, to jest pełniący funkcję banku oszczędnościowego, komercyjnego i inwestycyjnego.

W 1990 roku Bank opracował i przyjął nową strategię rozwoju. Wprowadzono marketingową koncepcję kierowania zorientowaną na potrzeby klienta. W wyniku przemodelowania struktury organizacyjnej Banku powstały trzy piony: obsługi klienta indywidualnego, obsługi podmiotów gospodarczych oraz pion inwestycyjny.

Bank zaangażował się również między innymi w obsługę i finansowanie dużych przedsiębiorstw, finansowanie handlu zagranicznego, obsługę kart płatniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz bankowość hipoteczną, świadczenie usług powierniczych.

W dniu 16 września 1996 roku została zawarta umowa o zawiązaniu Grupy Pekao S.A. i wszystkie akcje banków zależnych (banki zależne zostały utworzone 1 lutego 1989 roku poprzez wyłonienie banków państwowych ze struktur Narodowego Banku Polskiego i przekształcenie w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa) zostały wniesione do Banku Pekao S.A. 3

W dniu 25 listopada 1996 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału akcyjnego Banku o kwotę 97.650 tys. PLN. Wszystkie akcje wyemitowane na podwyższenie kapitału akcyjnego zostały objęte przez Skarb Państwa i opłacone wkładem niepieniężnym w postaci akcji Banku Depozytowo – Kredytowego S.A. w Lublinie, Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie oraz Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi.

W I kwartale 1998 roku Zarząd Banku dokonał przeglądu struktur organizacyjnych i strategii Grupy Pekao S.A., po czym przyjął plan jej głębokiej reorganizacji i nową strategię rozwoju. Filarami tej strategii była pełna prywatyzacja Banku Pekao S.A. oraz szybkie połączenie banków Grupy.

W ramach realizacji nowej strategii w dniu 24 kwietnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia połączenia banków Grupy Pekao S.A. w jeden, największy w Polsce, bank uniwersalny.

Zgodnie z wymogami polskiego prawa rozpoczęto również procedurę przekazania 15 % akcji pracownikom Grupy Pekao S.A.

W dniu 19 czerwca 1998 roku podniesiono kapitał akcyjny Banku poprzez emisję 7.690.000 nowych akcji i w dniu 29 czerwca podpisano umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w ramach, której EBOiR zobowiązał się kupić wszystkie wyemitowane akcje.

W październiku 1998 roku w Banku uruchomiono pierwszy w Europie Środkowej Oddział Elektroniczny.

W dniu 1 stycznia 1999 roku rozpoczął działalność nowy Bank Pekao S.A. powstały z połączenia czterech banków Grupy Pekao S.A.

W dniu 23 czerwca 1999 roku w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa została zawarta umowa sprzedaży pakietu 75.707.500 akcji Banku Pekao S.A. na rzecz konsorcjum UniCredito Italiano S.A. i Allianz Aktiengesellschaft. Akcje będące przedmiotem umowy, stanowią 52,09% kapitału akcyjnego Banku Pekao S.A. 4

W listopadzie 2002 roku Bank rozpoczął program emisji obligacji, którego celem jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Banku. Pozyskane środki posłużą sfinansowaniu rozwoju akcji kredytowej oraz zakupowi aktywów finansowych.

W listopadzie 2002 podpisano również umowę z firmą Euronet Worldwide, dzięki czemu klientom Banku umożliwiono bezprowizyjne korzystanie z ponad 400 bankomatów Euronetu. W sumie klienci mogą już korzystać nie płacąc prowizji z 1500 bankomatów w Polsce rozlokowanych w najkorzystniejszych punktach kraju.

W 2002 Bank rozpoczął wdrażanie w oddziałach nowego systemu informacyjnego, w ramach którego poszerzony został dostęp do rachunku za pomocą różnych kanałów dystrybucyjnych. W listopadzie 2002 r. pilotażowo udostępniono usługę w V Oddziale Banku w Warszawie. Systematycznie do nowego systemu operacyjnego podłączane są nowe oddziały Banku.

Ostatnie dziesięciolecie działalności Banku Pekao S. A. to lata przełomowe pod względem zmian w warunkach tworzenia produktów bankowych, jak i wynikające z konkurencji na rynku. Były to również lata transformacji całego systemu bankowego i dostosowania go do rosnących wymagań gospodarki. Bank Pekao S.A. jako pierwszy podjął strategiczną decyzję o przebudowie swojej struktury.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna