Praca LicencjackaPobieranie 0,53 Mb.
Strona1/10
Data06.03.2018
Rozmiar0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Wyższa Szkoła Zarządzania

w Rzeszowie
Marzena Wilk
Źródła finansowania organizacji pozarządowych z uwzględnieniem funduszy unijnych

Nr albumu 4659/z Praca napisana

pod kierunkiem naukowym

dr Jana Rogowskiego


Rzeszów, czerwiec 2007


SPIS TREŚCI

Rozdział I

1.1 Wprowadzenie 3

1.2 Cel i zakres pracy 5

1.3 Materiały źródłowe i metody badawcze 6

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W SYSTEMIE FINANSÓW PUBLICZNYCH 8

2.1 Finanse publiczne 8

2.2 Organizacje pozarządowe 10

2.3 System finansowania organizacji pozarządowych 12

2.4 Zasady rachunkowości stosowane w organizacjach pozarządowych 14

ROZDZIAŁ III

OPIS DZIAŁAŃ PODKARPACKIEJ WSPÓLNOTY ORGANIZACJI SOCJALNYCH PoWOS 29

3.1 Charakterystyka Stowarzyszenia PoWOS 29

3.2 Źródła finansowania organizacji przed funduszami unijnymi 33

ROZDZIAŁ III

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 39

4.1 Fundusze strukturalne 39

4.2 Inicjatywy Wspólnotowe 40

4.4 Europejski Fundusz Społeczny – EFS (European Social Fund – ESF) 42

4.5 Programy operacyjne 43

4.6 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 44

4.7 NGO a Fundusze Strukturalne 54

4.7.1 RAPORT „PODSTAWOWE FAKTY O NGO 2006” 55

ROZDZIAŁ IV

PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ POWOS 57

5.1 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – Priorytet 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” 57

5.2 INICJATYWA WSPÓLNOTOWA EQUAL 64

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "ANIMATOR" 64

ZAKOŃCZENIE 79

BIBLIOGRAFIA: 80

SPIS WYKRESÓW: 84

SPIS TABEL: 84


Rozdział I

    1. Wprowadzenie


Zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami organizacje pozarządowe zajmują się rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów społeczności lokalnych. Polega to głównie na udzielaniu pomocy z zakresu prawa, prowadzeniu świetlic terapeutycznych czy też szkoleń dla osób poszukujących pracy.

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej istniały możliwości aplikowania o tzw. środki przedakcesyjne. Jednak wejście Polski do Unii pozwoliło sięgać po środki unijne nie tylko organizacjom dużym, które są blisko stolicy, ale także tym, które są oddalone od punktów decyzyjnych. Dzięki temu, że Polska została dopuszczona do programów, które już były realizowane w Europie można też wymieniać doświadczenia związane z różnymi dziedzinami życia społeczeństwa czyli przede wszystkim na polu zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy jakości życia.

Organizacje pozarządowe działają na uregulowanych zasadach dopiero od 2004 roku kiedy to weszła w życie „Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie”. III sektor umacnia się dopiero od kilku lat, co jest ciekawe z punktu badawczego. Obowiązują go zasady działania takie jak w spółkach z o.o. poprzez stosowanie „Ustawy o rachunkowości” i prowadzenie tzw. pełnej księgowości chociaż z założenia nie ma przynosić dochodów gdyż nie to jest celem jej działania. Środki finansowe każda organizacja musi zdobywać sama poprzez aplikowanie o nie w konkursach grantowych. Przynależność Polski do struktur Unii Europejskiej pozwala organizacjom pozarządowym ubiegać się o większe niż dotychczas środki finansowe przy stosunkowo niewielkim wkładzie finansowym z ich strony w porównaniu z samorządami czy też firmami prywatnymi. To wszystko sprawia, że baczniej przyglądamy się organizacjom non-profit jako społeczeństwo i zaczyna dostrzegać je także rząd jako źródło dodatkowej pomocy dla obywateli. Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik bezrobocia w Polsce trzeba też zauważyć, że organizacje poprzez swoje działania przyczyniają się do spadku bezrobocia w skali makroregionu jak np. teren Podkarpacia. Nie tylko szkolą osoby bezrobotne czy zagrożone utratą pracy ale też stają się pracodawcą. Dotyka je więc bolączka wszystkich pracodawców związana z wysokimi kosztami pracy, ale też przepisami Kodeksu Pracy nakazującymi bezwzględne wypłaty wynagrodzeń dla pracowników mimo ogromnych trudności związanych z przesyłaniem środków unijnych. Już same założenia mówiące, że zakupu sprzętu można dokonywać tylko, gdy posiada się pracowników etatowych, stwarza zagrożenie łamania prawa gdy, transze przesyłane są do 50 dni od momentu podpisania umowy z instytucją wdrażającą dany komponent. Mimo wszystko sektor ten będzie się rozwijał nie tylko dzięki finansowaniu z samej Unii Europejskiej, ale też Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu. W następnym okresie programowania bardzo wiele komponentów skierowanych jest do instytucji pozarządowych, ale też współpracujących z samorządami lokalnymi, co obydwu stronom daje duże możliwości rozwoju, gdyż organizacje działają bardziej elastycznie i nie muszą ponosić tak wysokiego wkładu własnego jak instytucje samorządowe. W związku z tym czas przyjrzeć się na jakich zasadach działa organizacja pozarządowa i co zdołała osiągnąć do chwili obecnej.

Praca ma przybliżyć specyfikę działań organizacji non-profit w wykorzystaniu funduszy unijnych. Jest to sektor, którego dynamiczny rozwój przyczynia się do wzrostu gospodarczego i PKB w kraju. Jest to szczególnie ważne przy następnym okresie programowania do, którego Polska przystępuje na równi z pozostałymi członkami Unii Europejskiej. W zeszłym roku kraje członkowskie ustaliły projekt budżetu wspólnoty na 2007-13. Polsce przypadła na ten okres pula 67 miliardów euro. W okresie programowania, który się właśnie kończy Polska przystąpiła z opóźnieniem jednak wykorzystanie środków jakie zostały nam przyznane była wg raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: „W marcu br. kwota środków z funduszy strukturalnych wypłaconych beneficjentom była zbliżona do poziomu z lutego Br. I wyniosła 851,4 mln zł. Łączna kwota płatności od początku uruchomienia programów do końca I kwartału 2007 r. wyniosła 13,02 mld zł, co stanowi ponad 38,7 % alokacji na lata 2004- 2006” 1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna