Ppłk mgr inżPobieranie 0,67 Mb.
Strona4/6
Data15.02.2018
Rozmiar0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Uwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.


Bezpieczeństwo systemu operacyjnego Linux – składniki systemu zabezpieczeń

W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest: 1. przeprowadzić szkolenie w formie zamkniętej,

 2. przeprowadzić wykłady i prelekcje, uzupełnione prezentacjami multimedialnymi (25% czasu szkoleniowego),

 3. przeprowadzić zajęcia praktyczne w oparciu o laboratorium szkoleniowe wykonawcy (75% czasu szkoleniowego),

 4. umożliwić konsultacje/modyfikacje zakresu tematycznego z trenerem,

 5. zapewnić materiały szkoleniowe również w wersji elektronicznej,

 6. zapewnić przerwy regeneracyjne i catering,

 7. przedstawić fachową wiedzę z zakresu:

  • Mechanizmy umacniające:

   • SELinux

   • GRSec

   • Apparmor

   • chroot/sandbox/LXC

   • ASLR

   • PaX

  • Zaawansowane techniki kompilacji:

  • Techniki omijania zabezpieczeń

  • Metody ukrywania:

   • oparte o moduły jądra

   • nie oparte o moduły jądra

  • Honeypot'y:

   • budowa

   • wykrywanie

  • Analiza bezpieczeństwa podsystemów jądra.

Wykonanie usług zostanie udokumentowane wydanym Certyfikatem Szkolenia przez Wykonawcę dla każdego z uczestników.

W kwocie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia, materiały edukacyjne producenta, certyfikaty, poczęstunek (catering) itp.


Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Bezpieczeństwo systemu operacyjnego Linux – składniki systemu zabezpieczeń

6

3 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
………………
JW 3984 Białobrzegi

Uwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.


Linux – debugging aplikacji i systemu

W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest: 1. przeprowadzić szkolenie w formie zamkniętej,

 2. przeprowadzić wykłady i prelekcje, uzupełnione prezentacjami multimedialnymi (25% czasu szkoleniowego),

 3. przeprowadzić zajęcia praktyczne w oparciu o laboratorium szkoleniowe wykonawcy (75% czasu szkoleniowego),

 4. umożliwić konsultacje/modyfikacje zakresu tematycznego z trenerem,

 5. zapewnić materiały szkoleniowe również w wersji elektronicznej,

 6. zapewnić przerwy regeneracyjne i catering,

 7. przedstawić fachową wiedzę z zakresu:

  • Struktura plików wykonywalnych.

  • Debugowanie aplikacji:

   • gdb

   • ddd

   • Eclipse

  • Debugowanie jądra:

   • netconsole

   • kgdb

   • oprofile

   • debugowanie jądra przez JTAG

   • debugowanie modułów jądra

   • kexec

  • address-sanitizer

Wykonanie usług zostanie udokumentowane wydanym Certyfikatem Szkolenia przez Wykonawcę dla każdego z uczestników.W kwocie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia, materiały edukacyjne producenta, certyfikaty, poczęstunek (catering) itp.


Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Linux – debugging aplikacji i systemu


6

3 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
………………JW 3984 Białobrzegi

Uwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

Linux - exploitacja aplikacji i systemu
W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest:

 1. przeprowadzić szkolenie w formie zamkniętej,

 2. przeprowadzić wykłady i prelekcje, uzupełnione prezentacjami multimedialnymi (25% czasu szkoleniowego),

 3. przeprowadzić zajęcia praktyczne w oparciu o laboratorium szkoleniowe wykonawcy
  (75% czasu szkoleniowego),

 4. umożliwić konsultacje/modyfikacje zakresu tematycznego z trenerem,

 5. zapewnić materiały szkoleniowe również w wersji elektronicznej,

 6. zapewnić przerwy regeneracyjne i catering,

 7. przedstawić fachową wiedzę z zakresu:

  • Struktura plików wykonywalnych.

  • Wprowadzenie

   • cel ataku

   • dostępne środki (zdalne, lokalne)

  • Ataki wysokopoziomowe, usługi sieciowe

   • code injection (PHP, SQL)

   • path traversal

   • race condition

  • Ataki niskopoziomowe

   • format string

   • przepełnienie bufora (buffer overflow)

  • Omijanie mechanizmów zapobiegających exploitacji

   • omijanie ASLR

   • omijanie DEP

  • Analiza i ewaluacja aplikacji mających działać w systemie pod względem bezpieczeńtwa

  • Narzędzia wspomagające

   • nmap

   • nessus, openVAS

   • metasploit

Wykonanie usług zostanie udokumentowane wydanym Certyfikatem Szkolenia przez Wykonawcę dla każdego z uczestników.

W kwocie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia, materiały edukacyjne producenta, certyfikaty, poczęstunek (catering) itp.Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Linux - exploitacja aplikacji i systemu


6

5 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
…………….
JW 3984 Białobrzegi

Uwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.


Techniki obfuskacyjne, anti-debugging, anti-disassemble, cracking

W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest: 1. przeprowadzić szkolenie w formie zamkniętej,

 2. przeprowadzić wykłady i prelekcje, uzupełnione prezentacjami multimedialnymi (25% czasu szkoleniowego),

 3. przeprowadzić zajęcia praktyczne w oparciu o laboratorium szkoleniowe wykonawcy (75% czasu szkoleniowego),

 4. umożliwić konsultacje/modyfikacje zakresu tematycznego z trenerem,

 5. zapewnić materiały szkoleniowe również w wersji elektronicznej,

 6. zapewnić przerwy regeneracyjne i catering,

 7. przedstawić fachową wiedzę z zakresu:

  • Podstawy reverse-engineeringu:

   • struktura plików wykonywalnych pod np. Linuksem, Mac OS-em i Windowsem, dla Javy, itp.

   • IDA Pro

  • Asembler

  • ABI

  • Metod obfuskacji:

   • self-modifying code,

   • basic block cloning,

   • unused code,

   • never taken branches

   • itp.

  • UEFI SecureBoot

Wykonanie usług zostanie udokumentowane wydanym Certyfikatem Szkolenia przez Wykonawcę dla każdego z uczestników.

W kwocie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia, materiały edukacyjne producenta, certyfikaty, poczęstunek (catering) itp.Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Techniki obfuskacyjne, anti-debugging, anti-disassemble, cracking


6

3 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
……………..JW 3984 Białobrzegi

Uwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.


RAZEM (dla części zamówienia nr VIII)..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)Załącznik nr 2.9
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.Część IX - Szkolenia autoryzowane z analizy Malware’u
Reverse Engineering oraz analiza Malware’u
Szkolenie polega w szczególności na:

 • przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 • przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe,

 • położeniu dużego nacisku na ćwiczenia praktyczne,

 • możliwość skonsultowania/modyfikacji zakresu tematycznego z trenerem,

 • zapewnienie materiałów szkoleniowych również w wersji elektronicznej,

 • zapewnienie cateringu (przerwy kawowe).

Wykonanie usług zostanie udokumentowane wydanym Certyfikatem Szkolenia przez Wykonawcę dla każdego z uczestników.

W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić fachową wiedzę z zakresu:


1. Wstęp do reverse engineering.

2. Zapoznanie się z niezbędnymi narzędziami.

 • disassembler ( IDA Pro ),

 • debuger ( OllyDbg ),

 • hex editor,

 • resource editor,

3. Analiza assemblera i proste patchowanie.

 • odnajdywanie istotnego fragmentu w kodzie,

 • kluczowe funkcje,

 • odwołania do stringów,

 • patchowanie,

 • NOP,

 • zmiana warunku skoku,

 • wykonanie permanentnego patcha.

4. Rozpoznawanie struktur języka wysokiego poziomu.

 • typ danych,

 • operacje na tablicach,

 • pętle,

 • przekazanie przez pointer, referencje,

 • zmienne globalne,

 • miejsca modyfikacji pamięci,

 • ilość/typy przekazywanych argumentów do funkcji,

 • zmienne lokalne i argumenty funkcji,

 • typy funkcji (konwencje wywołań),

 • klasy/metody/pola klas.

5. Omówienie formatu Portable Executable (PE).

 • istotne pola w nagłówkach,

 • sekcje, importy, exporty,

 • niezbędne pojęcia,

 • ręczna modyfikacja struktury PE.

6. Pamięć procesu oraz monitorowanie jego aktywności.

 • omówienie struktury procesu,

 • monitorowanie:

– wywołań WinApi,
– ruchu sieciowego.

7. Unpacking.

 • podstawowe informacje o zasadzie działania pakerów oraz protektorów:

– wykrywanie pakerów/protektorów,

– unpacking z wykorzystaniem automatycznych narzędzi,


– unpacking pakera, który nie jest powszechnie znany,

- sposoby na znalezienie OEP,


- dump i rekonstrukcja importów.

 • mechanizmy detekcji debuger’a,

– analiza
– ukrywanie debugera

Wymogiem koniecznym jest posiadanie przez prowadzącego szkolenie odpowiednich certyfikatów potwierdzających posiadanie przez niego przedmiotowej wiedzy.W kwocie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia, materiały edukacyjne producenta, certyfikaty, poczęstunek (catering) itp.


Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Reverse Engineering oraz analiza Malware’u

4

2 dni

maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
………………
JW 3984 Białobrzegi

Uwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

Zaawansowana analiza Malware’u
Szkolenie polega w szczególności na:

 • przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 • przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe,

 • położeniu dużego nacisku na ćwiczenia praktyczne,

 • możliwość skonsultowania/modyfikacji zakresu tematycznego z trenerem,

 • zapewnienie materiałów szkoleniowych również w wersji elektronicznej,

 • zapewnienie cateringu (przerwy kawowe).

Wykonanie usług zostanie udokumentowane wydanym Certyfikatem Szkolenia przez Wykonawcę dla każdego z uczestników.
W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić fachową wiedzę z zakresu:

1. Wprowadzenia do świata malware’u.

 • ustalenie typów malware’u,

 • ustalenie najważniejszych elementów analizy,

 • narzędzia,

 • jak pozyskiwać próbki do analizy.

2. Omówienie różnych technik i metodyki analizy na podstawie odmiennych typów malawre’u

3. Trojan-Dropper.

 • badanie zasobów oraz “monitorowanie miejsca zrzutu”,

 • analiza algorytmów szyfrowania i ich zastosowania,

 • badanie entropii,

 • tworzenie deszyfrator,

 • techniki uzyskiwania odszyfrowanych danych bez potrzeby tworzenia deszyfratora,

 • wstęp do BHO.

4. Banker pisany w Delphi (Infostealer.Bancos).

 • określenie targetu na podstawie zawartości zasobów,

 • zapoznanie z narzędziami ułatwiającymi analizę malwareu pisanego w Delphi:

– pliki MAP,
– sygnatury.

 • analiza prostej techniki monitorowania odwiedzanych stron przez użytkownika,

 • przechwytywanie skradzionych danych,

5.Wykorzystanie gotowego kodu.

 • sterowanie wykonaniem instrukcji (ImmunityDebugger + immlib),

 • traktowanie binarnego pliku, jako funkcji.

6. KeyLoggers.

 • rozpoznanie technik powiązanych z keyloggerami,

 • analiza technik.

7. Banker pisany w VisualBasicu.

 • zapoznanie z narzędziami ułatwiającymi analizę malwareu pisanego w VB,

 • omówienie najistotniejszych cech reversowanego kodu VB.

8. Analiza techniki wykorzystywanych do monitorowania oraz modyfikacji odwiedzanych stron (HTML injection):

 • monitorowanie aktywności InternetExplorera:

– BHO,
– interface IWebBrowser.

 • pozostałe przeglądarki:

– inline hooking.


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna