Ppłk mgr inżPobieranie 0,67 Mb.
Strona1/6
Data15.02.2018
Rozmiar0,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Nr sprawy: ZP/20/2014Załącznik nr 1

----------------------------------------

(pieczęć firmowa Wykonawcy)


FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego
Ofertę składam samodzielnie*:
Nazwa/Firma Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………...…..……..


…………………………………………………………………………….……………………..
Siedziba Wykonawcy:

ulica, nr domu, nr lokalu ..............................................................................................................


kod ……………..……miejscowość ............................................................................................
województwo ……………………………………………………..………………….…………
tel. ..................................................................... faks ...............................................................
REGON ........................................................... NIP ...............................................................
Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..………..……

Partnerzy:

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...……

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…..…

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….…………….…

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………………
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Część ISzkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Microsoft
Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część IISzkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Microsoft


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część III Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez
CiscoBrutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część IVSzkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Cisco


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część VAutoryzowane szkolenie informatyczne Offensive Security – Penetration Testing with Kali Linux (Online)Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”

Część VI - Autoryzowane szkolenie informatyczne: ANALIZA I PROJEKTOWANIE OBIEKTOWE ZA POMOCĄ JĘZYKA UML


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część VII - Autoryzowane szkolenie informatyczne: SQLBrutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”

Część VIII - Szkolenia akredytowane przez LPI ATP (Linux Professional Institute Approved Training Partner)


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część IX - Szkolenia autoryzowane z analizy Malware’uBrutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część X - Szkolenie autoryzowane: Computer Forensic: Analiza powłamaniowa - materiał dowodowy


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część XI - Szkolenie autoryzowane: Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część XII Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez
Red HatBrutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część XIII - Szkolenie informatyczne VV5ICM – VMWARE VSPHRE


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część XIV - Szkolenie informatyczne JĘZYK JAVA – KURS PODSTAWOWY


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część XV - Szkolenie informatyczne PODSTAWY JĘZYKA C#


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część XVI - Szkolenie informatyczne VMWARE VSPHERE Install, Configure, Manage v5.1 (H1L93S)


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część XVII - Szkolenie informatyczne OBSŁUGA PROGRAMU ADOBE CAPTIVATEBrutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”
Część XVIII - Szkolenie informatyczne: PODSTAWY XML ORAZ MODELOWANIE STRUKTUR DOKUMENTÓW XML Z  WYKORZYSTANIEM XML SCHEMA


Brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….…..)


zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym”

2. Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. Oświadczam/my, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty
i właściwego wykonania zamówienia.

7. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany


w SIWZ.

8. Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy


się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej
określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczam/my, że zamówienie zamierzamy zrealizować: sami / z udziałem


podwykonawców
* w zakresie:…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………

………………………………………………….……………………….……………..….…

10. Oświadczam/my, że zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp polegam/ nie polegam * na
cudzym doświadczeniu i wiedzy, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, co
potwierdza załączone do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego
.

11. Oświadczam/my, że oferta nie zawiera / zawiera * informacji(e) stanowiących(e)


tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach/ stronach
oferty* ……………………………………….………………………………..……………
……………………………………………….………………………….………..…………
..……………………………………………………..………...……………….……………

12. Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania


o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na
wynik prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe
i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na


poniższy adres: …….……………………………………………………….……………….

………………….……………………………………………………………………...……..

tel. ……………………………………………. faks …………………….……...………..…

14. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za:


złożenie oferty jest/ są: ………................................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks .......................................................

e-mail: …………………………………………………………………………….…..……

podpisanie umowy jest/ są: ……….................................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks ..................................................

e-mail: ………………………………………………………………………….……..……

realizację umowy jest/ są: ………...................................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks ..................................................

e-mail: ………………………………………………………………………………...……

15. Na potwierdzenie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu składamy:

1. ……………………………………………..……………………….……………………

2. …………………………………………………..………………….……………………

3. ……………………………………………………..………………….…………………

4. …………………………………………………………..……………….………………

..........................................., dnia .....................

(miejscowość)
.....................................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślićZałącznik nr 2.1
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.

Część ISzkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Microsoft:


  1. Szkolenia powinny polegać na:

  1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

  2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe.

  1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

  2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

  3. Szkolenia mogą mieć formę otwartą.

  4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta w wersji elektronicznej (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.
Lp.

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

MS 5047+5049+5050 Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007 SP1 + Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007 + Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007

2

5 dni

Maj

…………….
JW 2189 Kazuń Nowy

2.

MS 5051 Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007

3

2 dni

Czerwiec

…………..
JW 2189 Kazuń Nowy

3.

MS 50331 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

2

5 dni

Październik

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 4

……………
JW 2189 Kazuń Nowy

4.

MS Configuring Windows 8

2

5 dni

październik

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 3……………..
JW 2189 Kazuń Nowy

5.

Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, MS-10135

6

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………..

CWMSD Warszawa

6.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, MS-20412

7

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………….

CWMSD Warszawa

7.

Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013, MS-20332

4

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
…………….
CWMSD Warszawa

8.

SharePoint 2010 Overview for End Users, MS-50352

3

3 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………..CWMSD Warszawa

9.

Microsoft SharePoint Server 2010 for the Site Owner/Power User, MS-50470

3

2 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………..
CWMSD Warszawa

10.

Automating Administration with Windows PowerShell, MS-10961

1

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
………………

CWMSD Warszawa

11.

Administering Windows Server 2012, MS-20411

1

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………..

CWMSD Warszawa

12.

Designing and Implementing a Server Infrastructure, MS-20413

1

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
………………
CWMSD Warszawa

13.

Installing and Configuring Windows Server 2012, MS-20410

1

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………..CWMSD Warszawa

14.

Installing and Configuring Windows Server 2012

MS 20410


1

5 dni

maj, czerwiec, wrzesień
……………..
ORO

Białobrzegi15.

Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager

MS 55004


1

5 dni

maj, czerwiec, wrzesień
……………..ORO

Białobrzegi16.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

MS 20412


1

5 dni

maj, czerwiec, wrzesień
………………
ORO

Białobrzegi17.

Designing and Implementing a Server Infrastructure

MS 204131

5 dni

maj, czerwiec, wrzesień
……………..
ORO

Białobrzegi18.

MS-10325 Automating Administration with Windows PowerShell 2.0 (Projektowanie i realizacja skryptów systemowych Windows Serwer)

2

5 dni

maj, czerwiec

……………
CSŁiI

Zegrze


19.

MS-50331 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

(Pogłębienie wiedzy nt. systemu Windows 7 w kontekście wsparcia technicznego użytkownika)2

5 dni

17.11 – 19.12

…………….
CSŁiI

Zegrze


20.

Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers (6419)

2

5 dni

maj lub wrzesień

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 21

……………..
CSŁiI

Zegrze


21.

Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers (6419)

2

5 dni

maj lub wrzesień

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 20

………………
CSŁiI

Zegrze


22.

Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers (6419)

2

5 dni

październik listopad

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 23

………………..
CSŁiI

Zegrze


23.

Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers (6419)

1

5 dni

październik listopad

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 22

……………..
CSŁiI

Zegrze


RAZEM
Uwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna