Poziomy wymagań z matematyki dla klasy IVPobieranie 183,71 Kb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar183,71 Kb.
  1   2

Poziomy wymagań z matematyki dla klasy IV – rok szkolny 2018/2019


Stopień

(poziom)

Uczeń powinien, (powinien umieć):

Niedostateczny

(poniżej poziomu koniecznego)Uczeń nie osiąga poziomu koniecznego, nie potrafi mimo pomocy nauczyciela rozwiązywać (zgodnie z programem nauczania) zadań o niewielkim stopniu trudności.

Dopuszczający

(konieczny)
 • pisać i czytać liczby naturalne w zakresie 100 000

 • rozumieć znaczenie cyfr w zapisie liczby

 • pamięciowo wykonywać działania w zakresie 100

 • znać tabliczkę mnożenia

 • obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych (z nawiasami, z zastosowaniem kolejności wykonywania działań) zawierających do trzech operacji w zakresie 100

 • posługiwać się algorytmami pisemnego wykonywania działań na liczbach jedno-, dwu- i trzycyfrowych (w przypadku mnożenia i dzielenia)

 • obliczać kwadraty i sześciany liczb

 • porównywać liczby i posługiwać się osią liczbową

 • znać i zapisywać liczby w systemie rzymskim poniżej 50

 • zapisywać i odczytywać daty i godziny

 • porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach

 • dodawać i odejmować ułamki dziesiętne

 • dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach

 • skracać i rozszerzać ułamki zwykłe z zastosowaniem tabliczki mnożenia

 • znać jednostki długości, masy, monetarne, czasu

 • rozumieć ułamek jako część całości i jako iloraz

 • znać rodzaje kątów

 • mierzyć linijką długość odcinka, rysować kwadrat, prostokąt

 • rysować proste prostopadłe

 • rozróżniać figury o kształcie kwadratu i prostokąta

 • rozróżniać figury przestrzenne

 • rozpoznawać odcinki równoległe i prostopadłe

 • obliczać obwód i pole prostokąta

 • kreślić siatki sześcianów

Dostateczny

(podstawowy) • znajdować liczbę o ileś większą (mniejszą) i ileś razy większą (mniejszą)

 • wykonywać dzielenie z resztą

 • przedstawić oś liczbową z różną jednostką (duże liczby)

 • znać nazwy działań i tworzyć wyrażenia arytmetyczne

 • znać i zapisywać liczby w systemie rzymskim powyżej 30

 • obliczać potęgę drugą i trzecią danej liczby większej niż 10

 • stosować prawa działań do szybkiego obliczania wyrażeń arytmetycznych

 • obliczać działania z wykorzystaniem zasad dotyczących kolejności wykonywania działań

 • posługiwać się algorytmem pisemnego wykonywania działań: dodawania i odejmowania w zakresie 100; mnożenia i dzielenia liczb trzycyfrowych

 • rozpoznawać wszystkie kąty; mierzyć kątomierzem

 • kreślić koła i okręgi o danym promieniu

 • kreślić odcinki w skali

 • porównywać ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o równych licznikach

 • zaznaczać ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe na osi liczbowej

 • znać zasadę obliczania pola prostokąta i jednostki pola powierzchni

 • znać wzór na obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu

 • obliczać pola prostokątów o danych bokach (niewielkie liczby)

 • obliczać pole powierzchni prostopadłościanu o danych krawędziach

 • znać i rysować różne elementy koła o okręgu, rysować proste równoległe

 • przedstawiać wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamka dziesiętnego

Dobry

(rozszerzający) • rozwiązywać zadania z treścią na porównywanie ilorazowe i różnicowe

 • stosować skrócony sposób wykonywania działań sposobem pisemnym na liczbach z zerami wewnętrznymi

 • wykonywać obliczenia czasowe

 • rozpoznawać półproste utworzone przez kilka punktów na jednej prostej

 • znajdować i określać wszystkie własności przekątnych w kwadracie, prostokącie, prostopadłościanie, sześcianie

 • wykreślać kąt znając jego miarę

 • kreślić prostokąty i okręgi w skali

 • rozszerzać ułamki zwykłe do większych liczb niż 100

 • rysować siatkę prostopadłościanu

 • zamieniać jednostki długości, masy

 • obliczać bok prostokąta znając jego pole i drugi bok

 • kreślić siatki prostopadłościanu oraz obliczać jego pole powierzchni przy zadanych długościach krawędzi

 • stosować umiejętności rachunkowe w rozwiązywaniu zadań z treścią

Bardzo dobry

(dopełniający) • stosować zasadę kolejności wykonywania działań bez nawiasów, z nawiasami, z zastosowaniem potęg drugiego i trzeciego stopnia

 • odczytywać i zapisywać wszystkie liczby rzymskie

 • obliczać bok prostokąta znając jego obwód lub pole

 • zapisywać zadania z treścią za pomocą wyrażenia arytmetycznego, stosując nazwy działań (układać wyrażenia arytmetyczne z ułamkami dziesiętnymi i zwykłymi)

 • obliczać pole powierzchni figury jako sumę innych pól przy użyciu różnych jednostek długości

 • porównywać ułamki dziesiętne na osi liczbowej

 • zamieniać jednostki pola powierzchni

 • szacować w pamięci rozwiązanie zadania tekstowego i podawać uzasadnienie

 • interpretować zadania tekstowe i wyrażać treść w formie matematycznej

Celujący

(wykraczający) • samodzielnie rozwiązywać zadania dodatkowe, wykraczające poza realizowany program

 • stosować prawidłowy i przejrzysty sposób zapisu oraz oryginalne metody (proste) rozwiązania zadania o znacznym stopniu trudności

 • samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania

 • osiągać sukcesy w konkursach matematycznych na terenie szkoły i poza niąPoziomy wymagań z matematyki dla klasy V – rok szkolny 2018/2019


Stopień

(poziom)

Uczeń powinien, (powinien umieć):

Niedostateczny

(poniżej poziomu koniecznego)Uczeń nie osiąga poziomu koniecznego, nie potrafi mimo pomocy nauczyciela rozwiązywać (zgodnie z programem nauczania) zadań o niewielkim stopniu trudności.

Dopuszczający

(konieczny)
 • porządkować liczby naturalne

 • pamięciowo oraz pisemnie wykonywać proste działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) w zakresie 1000

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych o małym stopniu trudności (do trzech operacji)

 • rozumieć pojęcie ułamka jako części (proste przykłady: 0,7 cm - ile to mm, 1/2 h - ile to min?)

 • zaznaczać punkty na osi liczbowej

 • czytać i zapisywać ułamki dziesiętne

 • skracać i rozszerzać ułamki zwykłe

 • dodawać i odejmować ułamki - proste przykłady

 • zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe - proste przykłady

 • mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, ...

 • zamieniać liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy oraz wyłączać całość z ułamka - proste przykłady

 • rozpoznać trójkąty i czworokąty oraz podać ich nazwy

 • narysować w/w figury przy pomocy ekierki i linijki

 • obliczać jeden z kątów trójkąta, gdy dane są pozostałe

 • wskazywać figury przystające

 • obliczać pole trójkąta, prostokąta, równoległoboku przy danych długościach odpowiednich odcinków (długości te są liczbami całkowitymi)

 • rozpoznawać, czy dana liczba dzieli się przez 2, 5, 10

 • narysować wysokości trójkąta, równoległoboku i trapezu

 • rozumieć liczby ujemne w odniesieniu do temperatury, długu pieniężnego

 • rozpoznać liczby przeciwne i zaznaczać je na osi liczbowej

 • dodawać liczby ze znakami dodatnimi i ujemnymi

 • rozróżniać sześcian, prostopadłościan, graniastosłup o danej podstawie

 • wskazać ściany prostopadłe i równoległe

 • podać jednostki pola i objętości

 • obliczać pole powierzchni i objętość graniastosłupa przy danych polach jego ścian

Dostateczny

(podstawowy) • dosyć sprawnie wykonywać, pamięciowo i pisemnie, cztery działania

 • poprawnie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych (trzy i więcej operacji)

 • zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne, korzystając z rozszerzenia mianowników do 10, 100, 1000 i odwrotnie

 • zamiennie stosować zapis dziesiętny i zapis dwumianowany

 • dodawać i odejmować liczby ze znakami dodatnimi i ujemnymi

 • posługiwać się osią liczbową o różnych jednostkach

 • posługiwać się prawami o zakresie czterech działań na ułamkach

 • rozpoznawać, czy dana liczba dzieli się przez 3, 9

 • poprawnie obliczać ułamek danej liczby

 • rozwiązywać typowe zadania dotyczące porównania różnicowego i ilorazowego

 • obliczać kąty trójkąta równoramiennego, rombu, równoległoboku i trapezu

 • podać określenia i własności poznanych wielokątów

 • znajdować dzielniki i wielokrotności liczb na podstawie tabliczki mnożenia

 • rozróżniać liczby pierwsze i złożone

 • klasyfikować trójkąty ze względu na różne cechy

 • nazywać poprawnie boki trójkąta prostokątnego

 • obliczać pole i obwód poznanych wielokątów, wykorzystując poznane wzory

 • zamieniać, przeliczać jednostki pola

 • rozumieć pojęcia związane z liczbami wymiernymi

 • porządkować rosnąco i malejąco liczby całkowite

 • dodawać, odejmować, mnożyć liczby dodatnie i ujemne

 • znać i stosować w prostych przykładach zasady kolejności wykonywania działań

 • poprawnie obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych

 • opisywać graniastosłup używając terminologii matematycznej

 • rysować sprawnie i dokładnie siatki graniastosłupów

Dobry

(rozszerzający) • objaśnić algorytmy czterech działań na ułamkach zwykłych, dziesiętnych oraz liczbach ze znakami dodatnimi i ujemnymi

 • sprawnie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych o większym stopniu trudności

 • stosować cechy podzielności w zadaniach

 • rozwiązywać zadania z treścią o trudniejszym charakterze, formułując do nich pytania i odpowiedzi

 • samodzielnie dokonywać wyboru metody dogodnej do obliczeń, a wynik przedstawiać w najprostszej postaci

 • rozwiązywać zadania rachunkowe dotyczące obliczeń miar kątów wewnętrznych i zewnętrznych trójkątów i czworokątów

 • sprawnie obliczać pola i obwody czworokątów, stosując wzory zgodnie z oznaczeniami na rysunku

 • przeliczać poprawnie i dosyć sprawnie jednostki pola

 • przekształcać wzory na pola figur płaskich

 • biegle objaśniać własności liczb ujemnych

 • sprawnie porównywać i stosować algorytmy czterech działań na ułamkach

 • zaprojektować siatkę dowolnego graniastosłupa

 • sprawnie operować jednostkami pola

 • rozwiązywać zadania za pomocą równań

Bardzo dobry

(dopełniający) • sprawnie posługiwać się terminologią i symboliką matematyczną w w/w zakresie

 • rozkładać liczby na czynniki pierwsze stosując algorytm rozkładu do znajdowania wszystkich dzielników i wielokrotności liczb (NWW, NWD)

 • rozwiązywać zadania nietypowe, biegle stosując zdobytą wiedzę

 • operować skróconymi sposobami liczenia

 • sprawnie korzystać z definicji i posługiwać się terminologią matematyczną w rozwiązywanych zadaniach

 • samodzielnie rozwiązywać zadania złożone, nietypowe

 • rozwiązywać zadania tekstowe z geometrii dotyczące przekształceń na wzory pola powierzchni oraz objętości

Celujący

(wykraczający) • rozwiązywać zadania wykorzystując poznane własności liczb, cechy podzielności, rozkład na czynniki, NWD i NWW

 • rozwiązywać zadania wymagające uzasadnień i wiedzy wykraczającej poza znany materiał

 • rozwiązywać zadania o dużym stopniu trudności, np. równania z wartością bezwzględną

 • stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych (zużycie tapety, pojemność akwarium)

 • samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania

 • osiągać sukcesy w konkursach matematycznych na terenie szkoły i poza nią


Poziomy wymagań z matematyki dla klasy VI – rok szkolny 2018/2019


Stopień

(poziom)

Uczeń powinien, (powinien umieć):

Niedostateczny

(poniżej poziomu koniecznego)Uczeń nie osiąga poziomu koniecznego, nie potrafi mimo pomocy nauczyciela rozwiązywać (zgodnie z programem nauczania) zadań o niewielkim stopniu trudności.

Dopuszczający

(konieczny)
 • zaznaczać punkty na osi liczbowej

 • czytać i zapisywać ułamki dziesiętne

 • algorytmy działań na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych

 • pamięciowo i pisemnie wykonywać działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych (proste przykłady)

 • mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, ...

 • wykonywać proste działania na ułamkach zwykłych

 • obliczać kwadrat i sześcian liczby naturalnej

 • porównywać potęgi o podstawie naturalnej

 • zasadę zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny metodą rozszerzania ułamka

 • skracać i rozszerzać ułamki zwykłe

 • jednostki czasu, długości, masy i prędkości

 • odczytać dane z tabeli, wykresu, planu, mapy lub diagramu

 • zamieniać jednostki (proste przykłady)

 • rozpoznać trójkąty i czworokąty oraz podać ich nazwy

 • obliczać jeden z kątów trójkąta, gdy dane są pozostałe

 • rozróżniać koło od okręgu i wskazywać ich poszczególne elementy

 • wzory na pola i obliczać pola figur płaskich przy danych długościach odpowiednich odcinków (długości te są liczbami całkowitymi)

 • rozpoznać liczby przeciwne i zaznaczać je na osi liczbowej

 • dodawać liczby ze znakami dodatnimi i ujemnymi

 • mnożyć i dzielić liczby ze znakami dodatnimi i ujemnymi (liczby całkowite)

 • porównywać liczby wymierne

 • rozróżniać figury przestrzenne

 • wskazać ściany prostopadłe i równoległe

 • podać jednostki pola i objętości

 • obliczać pole powierzchni i objętość graniastosłupa przy danych polach jego ścian

 • pojęcie procentu liczby

 • zamieniać procent na ułamek i odwrotnie (proste przykłady)

 • obliczyć 25%, 50%, 75% i 150% danej liczby

 • pojęcia wartości wyrażenia algebraicznego oraz rozwiązywania równania

 • wskazać sumę algebraiczną i wyróżniać jej wyrazy

 • odgadywać rozwiązania prostych równań

Dostateczny

(podstawowy) • tworzyć proste wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość

 • sprawnie wykonywać, pamięciowo i pisemnie, cztery działania

 • zapisać liczbę w postaci potęgi

 • zasadę zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny metodą dzielenia licznika przez mianownik

 • porównywać ułamek zwykły z dziesiętnym

 • sposób zaokrąglania liczb

 • odpowiedzieć na pytania dotyczące znalezionych danych

 • przedstawiać dane w postaci diagramów słupkowych

 • zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne, korzystając z rozszerzenia mianowników do 10, 100, 1000 i odwrotnie

 • wykonywać proste działania na liczbach wymiernych w tym działania o małym stopniu złożoności

 • obliczać drogę, prędkość i czas w prostych przypadkach

 • poprawnie obliczać ułamek danej liczby oraz procent danej liczby

 • podać określenia i własności poznanych wielokątów

 • porządkować rosnąco i malejąco liczby całkowite

 • stosować w prostych przykładach zasady kolejności wykonywania działań

 • poprawnie obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych

 • rysować sprawnie i dokładnie siatki graniastosłupów

 • obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa trójkątnego i czworokątnego (prawidłowego)

 • zbudować proste wyrażenie algebraiczne

 • zasady prostych działań na wyrażeniach algebraicznych

 • rozwiązać proste równanie

 • wyrazić treść zadania za pomocą równania

 • wykonać proste konstrukcje, np. podział odcinka na połowę

 • odczytywać współrzędne punktów i zaznaczać punkty o danych współrzędnych

 • wykonywać proste konstrukcje geometryczne

Dobry

(rozszerzający) • objaśnić algorytmy czterech działań na ułamkach zwykłych, dziesiętnych oraz liczbach ze znakami dodatnimi i ujemnymi

 • sprawnie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych o większym stopniu trudności

 • podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego

 • zaokrąglać liczby oraz wskazywać liczby o podanym zaokrągleniu

 • rozwiązać zadania, odczytując dane z tabeli lub wykresów

 • rozwiązywać zadania dotyczące prędkości, drogi i czasu oraz wykorzystujące obliczanie procentu danej liczby

 • samodzielnie dokonywać wyboru metody dogodnej do obliczeń, a wynik przedstawiać w najprostszej postaci

 • rozwiązywać zadania rachunkowe dotyczące obliczeń miar kątów wewnętrznych i zewnętrznych trójkątów i czworokątów

 • sprawnie obliczać pola i obwody czworokątów, stosując wzory zgodnie z oznaczeniami na rysunku

 • przeliczać poprawnie i dosyć sprawnie jednostki pola i przekształcać wzory na pola figur płaskich

 • zaprojektować siatkę dowolnego graniastosłupa

 • wykonywać działania na wyrażeniach algebraicznych i rozwiązywać równania

 • rozwiązywać zadania za pomocą równań

Bardzo dobry

(dopełniający) • operować skróconymi sposobami liczenia

 • sprawnie korzystać z definicji i posługiwać się terminologią matematyczną w rozwiązywanych zadaniach

 • sprawnie rozwiązywać zadania z wykorzystaniem obliczeń procentowych

 • rozwiązywać równania wymagające przekształceń algebraicznych

 • samodzielnie rozwiązywać zadania złożone, nietypowe, w tym zadania dotyczące drogi, prędkości i czasu, biegle stosując zdobytą wiedzę

 • rozwiązywać zadania tekstowe z geometrii dotyczące przekształceń na wzory pola powierzchni oraz objętości

Celujący

(wykraczający) • rozwiązywać zadania wymagające uzasadnień i wiedzy wykraczającej poza znany materiał

 • rozwiązywać zadania o dużym stopniu trudności, np. równania z wartością bezwzględną

 • stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych

 • samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania

 • osiągać sukcesy w konkursach matematycznych na terenie szkoły i poza nią

Poziomy wymagań z matematyki dla klasy VII – rok szkolny 2018/2019


Stopień

(poziom)

Uczeń powinien, (powinien umieć):

Niedostateczny

(poniżej poziomu koniecznego)Uczeń nie osiąga poziomu koniecznego, nie potrafi mimo pomocy nauczyciela rozwiązywać (zgodnie z programem nauczania) zadań o niewielkim stopniu trudności.

Dopuszczający

(konieczny)
 • porównywać liczby wymierne

 • zaokrąglać liczby

 • wykonywać pojedyncze działania na ułamkach

 • obliczać kwadraty i sześciany liczb wymiernych

 • zamieniać ułamek na procent i odwrotnie

 • wykonywać podstawowe obliczenia procentowe

 • podstawowe pojęcia geometryczne

 • kreślić proste i odcinki prostopadłe

 • wskazywać figury przystające

 • znajdować miary kątów w trójkącie

 • zaznaczać i odczytywać punkty oraz rysować odcinki w układzie współrzędnych

 • budować i odczytywać proste wyrażenia algebraiczne

 • rozpoznawać wyrazy podobne

 • mnożyć sumę algebraiczną przez liczbę

 • zapisać zadanie w postaci równania

 • sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie

 • obliczać pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z mniejszych liczb naturalnych

 • obliczać pole powierzchni i objętość graniastosłupa

 • opisywać graniastosłup

 • wzory na pole powierzchni i objętość graniastosłupa

 • podstawowe pojęcia ze statystyki

Dostateczny

(podstawowy) • znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema innymi

 • szukać rozwinięć dziesiętnych liczb wymiernych

 • wykonywać działania na liczbach wymiernych z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania

 • zaznaczać na osi liczbowej liczby spełniające podany warunek

 • obliczać podwyżki i obniżki procentowe

 • kreślić proste i odcinki równoległe

 • cechy przystawania trójkątów

 • własności różnych wielokątów

 • znajdować miary kątów w rombie, równoległoboku i trapezie

 • obliczać pola poznanych wielokątów

 • rysować figury w układzie współrzędnych

 • obliczać wartość liczbową wyrażenia algebraicznego

 • porządkować jednomiany

 • redukować wyrazy podobne

 • mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian

 • opuszczać nawiasy w wyrażeniach algebraicznych

 • pomnożyć dwumian przez dwumian

 • zbudować równanie o podanym rozwiązaniu

 • stosować metodę równań równoważnych

 • rozwiązywać proste równania

 • analizować treść zadania (również z procentami) o prostej konstrukcji

 • przekształcać proste wzory

 • obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym

 • stosować twierdzenia o potęgach w najprostszych przykładach

 • doprowadzić wyrażenia do prostszej postaci stosując twierdzenia na potęgach

 • zapisać liczbę w notacji wykładniczej

 • wyłączyć czynnik spod pierwiastka i włączyć go pod pierwiastek

 • obliczyć wartość prostego wyrażenia zawierającego potęgi i pierwiastki

 • rysować siatki graniastosłupów

 • zamieniać jednostki pola i objętości

 • rozwiązywać proste zadania dotyczące pola powierzchni i objętości graniastosłupa

 • opracować i prezentować dane statystyczne

 • obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia

Dobry

(rozszerzający) • porządkować liczby wymierne

 • zamieniać jednostki długości i masy

 • zapisywać słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać ich wartość

 • stosować prawa działalna liczbach

 • zamieniać ułamki i procenty na promile i odwrotnie

 • tworzyć diagramy procentowe

 • rozwiązywać zadania wykorzystujące obliczenia procentowe

 • obliczać odległość punktu od prostej i odległość między dwiema prostymi

 • sprawdzać współliniowość trzech punktów

 • klasyfikować trójkąty i czworokąty

 • rozwiązywać zadania dotyczące pól figur

 • wyznaczać brakujące wierzchołki podanych wielokątów w układzie współrzędnych

 • budować i odczytywać skomplikowane wyrażenia algebraiczne

 • sprawnie działać na wyrażeniach algebraicznych

 • zapisać treść zadania w postaci równania

 • rozwiązywać bardziej skomplikowane równania

 • przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne

 • stosować twierdzenia o potęgach w działaniach

 • porównywać liczby zapisane w postaci wykładniczej

 • obliczać sumę długości krawędzi dowolnego graniastosłupa

 • obliczać wielkości statystyczne

Bardzo dobry

(dopełniający) • przedstawiać rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe w postaci ułamka zwykłego

 • rozwiązywać nietypowe zadania wykorzystujące działania na liczbach wymiernych

 • uzasadniać przystawanie trójkątów

 • rozwiązywać zadania z treścią związane z wielokątami foremnymi

 • umie stawiać nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie spełniało podany warunek

 • rozwiązywać równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych i zadania z treścią przy użyciu równania

 • wyznaczać ze wzoru dowolną wielkość

 • podać cyfrę jedności wyniku potęgowania liczby naturalnej

 • stosować notację wykładniczą w zadaniach

 • sprawnie wykonywać działania na potęgach i pierwiastkach

 • rozwiązywać bardziej skomplikowane zadania dotyczące graniastosłupów

 • prezentować dane statystyczne w korzystnej formie

Celujący

(wykraczający) • rozwiązywać zadania wymagające uzasadnień i wiedzy wykraczającej poza znany materiał

 • rozwiązywać zadania o dużym stopniu trudności, np. równania z wartością bezwzględną

 • stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych

 • samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania

 • osiągać sukcesy w konkursach matematycznych na terenie szkoły i poza nią  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna