Powiązania (referencje) między obiektamiPobieranie 22,88 Kb.
Data10.02.2018
Rozmiar22,88 Kb.

 1. Powiązania (referencje) między obiektami

 • relacja wiele-do-jednego (plik *.hbm.xml)

 • nazwa_pola” column=”nazwa_kolumny” cascade=”...” />

 • parametry jak property

 • parametr cascade – opisuje operacje na powiązanych obiektach

 • all – zapisuje/update-uje/usuwa obiekt bieżący i te, na które ma referencje

 • save-update – „po referencjach” przenoszą się tylko operacje save i update

 • delete – tylko operacje usuwania

 • none – żadne operacje

 • np. dla kodu:
  Klasa k = new Klasa();
  k.referencja = new Klasa();
  session.Save(k)
  dla cascade=”none” lub „delete” zapisze tylko k (k.referencja musimy zapisać sami)
  w pozostałych przypadkach zapisane zostanie zarówno k jak i k.referencja

 • jeżeli ręcznie tworzymy bazę, należy dodać kolumnę, która będzie przechowywała identyfikator obiektu, na który trzymamy referencję

 • obserwacja leniwego ładowania (show_sql = true)

 • utworzyć obiekt A i B, powiązany z nim (A ma referencję na B)

 • w nowej sesji (np. nowe uruchomienie programu): odczytać z bazy A, wypisać zawartość pól (innych niż referencja)

 • wypisać zawartość pól obiektu, do którego mamy referencję

 • obiekt B zostanie odczytany z bazy dopiero wówczas, gdy będziemy próbowali wypisać jego pola (dopiero przed drugim wypisaniem); do tego czasu B istnieje jako proxy
 1. Kolekcje

 • pola w klasie powinny być typu „interfejsowego” ( IList, ISet, IDictionary, IDictionary<>, itp.)

 • obiekty powinny być utworzone w konstruktorze / jako wartość początkowa

 • private ISet dane = new HashedSet(); public ISet Dane { get {return dane; } set {dane = value; } }

 • public ISet Dane {get; set; } \\ public Klasa() { dane = new HashedSet(); }

 • hibernate podczas zapisywania podmienia zawartość pola na swoją implementację, więc nie będzie poprawne wywołanie: HashedSet s = klasa.Dane;

 • kolekcje poza ISet mają indeks – liczbę typu Int32 lub dowolnego typu (w przypadku słowników)

 • należy to uwzględnić ręcznie tworząc tabele

 • kolekcja przechowywana jest w osobnej tabeli, której kolumny zawierają:

 • daną

 • indeks (poza ISet)

 • identyfikator obiektu, do którego należą

 • węzły map, set, list, array, bag

 • np. dla IDictionary:
  ...
  public IDictionary Dane { get; set; }
  ...
  nazwa_tabeli”>
  kolumna_klucza” />
  klucz” type=”String” />
  dana” type=”Int32” />


 • nazwa_tabeli to nazwa tabeli, w której będą przechowywane dane kolekcji

 • kolumna_klucza to nazwa kolumny w tabeli nazwa_tabeli, przechowującej identyfikator obiektu, do którego wiersz należy

 • klucz to nazwa kolumny w tabeli nazwa_tabeli, przechowującej klucz wartości (dla węzłów innych niż map typ powinien być Int32

 • dana to nazwa kolumny w tabeli nazwa_tabeli, przechowującej daną przypisaną do klucza

 • jeżeli indeks jest obiektem, zamiast węzła index użyć węzła index-many-to-many

 • jeżeli wartość jest obiektem, zamiast węzła element należy użyć węzła many-to-many

 • wykorzystanie w HQL

 • tak opisane kolekcje możemy wykorzystywać w HQL, np. „from Klasa k where k[„klucz”] = 5” 1. Dziedziczenie

 • sposoby realizacji dziedziczenia

 • model tabela na klasę

 • cała klasa i jej potomne przechowywane są w jednej tabeli

 • klasy rozróżniane są po „discriminator-value”, króra przechowywana jest w osobnej kolumnie

 • kolumny nie mogą mieć ograniczenia not null

 • tabela powinna posiadać kolumny dla wszystkich podklas...

discriminator-value="CREDIT">

...
discriminator-value="CASH">

...
discriminator-value="CHEQUE">

... • model tabela na podklasę

 • pola, o które klasa bazowa jest rozszerzona przechowywane są w osobnej tabeli

 • tabela ta zawiera dodatkowe pole – identyfikator obiektu bazowego

 • obiekt klasy potomnej przechowywany jest częściowo w tabeli bazowej (pola klasy bazowej), a częściowo w dodatkowej tabeli; identyfikator wiąże oba wiersze

......


...


... • model tabela na konkretną klasę

 • każda klasa posiada swoją tabelę

 • każda tabela musi zawierać wszystkie swoje właściwości

 • kolumny przechowujące pola klasy bazowej muszą nazywać się tak samo we wszystkich tabelach
...


......
... 1. Zapytania w SQL

 • interfejs ISQLQuery

 • ISession::CreateSQLQuery()

 • parametrem jest zapytanie w SQL

 • wynik zapytania należy opisać (przykład 1);

 • ISQLQuery::AddScalar(nazwa, typ)

 • nazwa to alias kolumny wyniku (string)

 • typ to typ wyniku (NHibernateUtil.[String|Int32|itd.])

 • ISQLQuery::List() (nie ma enumerable):

 • IList l = query.List()

 • wynik – lista obiektów (jeżeli pojedyncza kolumna) lub lista tablic obiektów (jak przy zapytaniach HQL)

 • jeżeli chcemy otrzymać obiekty:

 • „SELECT {t.*} from tabela t”

 • tabela – nazwa tabeli, w której przechowywane są obiekty

 • {t.*} oznacza wszystkie pola klasy

 • z indywidualnymi polami jest problem – trzeba odpowiednio aliasować kolumny, tworzyć dodatkowe opisujące typ itp. – spojrzeć na rzeczywiste zapytanie (show_sql = true)

 • obiekty też należy opisać (przykład 2)

 • ISQLQuery::AddEntity(alias_kolumny, typ_obiektu)

 • przykład 3 – odczytanie klasy zawierającej kolekcję

 • trzeba „ręcznie” powiązać dane z tabeli z elementami kolekci

 • przykład 3 nie jest w pełni funkcjonalny – hibernate nie wie, że elementy słownika przeczytał już z bazy danych – przy dostępie do niego wystąpi dodatkowe zapytanie do bazy

 • aby poinformować hibernate o odczytanych danych, trzeba dodatkowo opisać połączenie

 • AddJoin(„nazwa_aliasu_tabeli_kolekcji”, „alias_tabeli_obiektu.nazwa_pola_kolekcji”) (przyład 4)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna