Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w IławiePobieranie 339,24 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar339,24 Kb.
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława


Kancelaria tel. 89 644 96 01, fax. 89 649 24 25
NIP 744-14-84-344


Iława, dn. 20.03.2017 r.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, NIP 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów do zabiegów artroskopowych i obłożeń do zabiegów endoprotezo plastyki stawu biodrowego z podziałem na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-28/2017.

 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do zabiegów artroskopowych i obłożeń do zabiegów endoprotezo plastyki stawu biodrowego z podziałem na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-28/2017.

 3. Dostawa: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do Powiatowego Szpitala w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione poniżej warunki. Termin płatności: 30 dni.

4.1.Obowiązki Wykonawcy :

 1. Dostawa i transport

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

5.2. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

5.3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

6. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława do dnia 28.03.2017 r. do godziny 12:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na dostawę akcesoriów do zabiegów artroskopowych i obłożeń do zabiegów endoprotezo plastyki stawu biodrowego z podziałem na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-28/2017.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2017 r. o godzinie 12:15 w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Powiatowego Szpitala w Iławie pok. 210.

7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Oferta częściowa musi obejmować przynajmniej jedno pełne zadania.

9. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa

10. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.12.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Leszek Błaszkowski, tel. 89 6449803 email: dzp@szpital.ilawa.pl

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

Adres e-mail……………………………………
Oferujemy dostawę akcesoriów do zabiegów artroskopowych i obłożeń do zabiegów endoprotezo plastyki stawu biodrowego z podziałem na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-28/2017

ZADANIE NR 1 OSTRZA I FREZY DO ARTROSKOPII KOLANA I BARKU
za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wymagania konieczne:

1. nieodpłatne użyczenie dodatkowej rękojeści kompatybilnej z posiadaną przez szpital konsolą TPS firmy Stryker

2. wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych w ilości min. 5 sztuk3. uzupełnienie depozytu w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia


L.p.

Asortyment

Jednostka miary (j.m.)

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT stawka

Vat

Wartość brutto

Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=6+8

10

1.

Ostrze do artroskopii barku jednorazowe pakowane po 5 szt. AGRESSIVE PLUS lub równoważne

Opakowanie

52.

Ostrze do artroskopii barku jednorazowe pakowane po 5szt. TOMCAT lub równoważne

Opakowanie

53.

Ostrza do artroskopii kolana jednorazowe pakowane po 5szt AGRESSIVE PLUS lub równoważne

Opakowanie

604.

Ostrza do artroskopii kolana jednorazowe pakowane po 5szt RESECTOR lub równoważne

Opakowanie

255.

Ostrza do artroskopii kolana jednorazowe pakowane po 5szt TOMCAT lub równoważne

Opakowanie

506.

Frezy do artroskopii jednorazowe pakowane po 5szt

ROUND BURS(12 FLUTE) lub równoważneOpakowanie

157.

Frezy do artroskopii jednorazowe pakowane po 5szt

BARREL BURS(12 FLUTE) lub równoważneOpakowanie

158.

Frezy do mikrozłamań jednorazowy pakowany po 5szt

SUBCHONDRAL DRILL lub równoważneOpakowanie

15Suma netto

Suma brutto:.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnikaZADANIE NR 2 ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTEK

za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wymagania konieczne: 1. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych szwu łąkotkowego w ilości 2 typoszeregów- pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego

 2. uzupełnienie depozytu w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia


L.p.

Asortyment

Jednostka miary (j.m.)

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT stawka

Vat

Wartość brutto

Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=6+8

10

1.

Zestaw do szycia łąkotek pozwalający na szycie techniką ALL INSIDE w dowolnej konfiguracji horyzontalnie, wertykalnie, skośnie. Implant składa się z dwóch tylnych zapadek wykonanych z PEEK, mniejsza dwukrotnie kaniulowana, wieksza trzykrotnie kaniulowana oraz częściowo biowchłanialnej (55% PDS, 45% High Molekular Weight PE) nici plecionej o rozmiarze #2/0. Implant osadzony na niskoprofilowej igle dostępnej w trzech wariantach 0°, 12°, 27° kąta zgięcia. Implant wprowadzany za pomocą pistoletu jednorazowego z dwoma spustami. Elastyczny system, umożliwiający niezakłóconą pracę łąkotki, niskoprofilowy – zminimalizowany wpływ na chrząstkę stawową. Nie wymaga mierzenia, pozwala na dotarcie do każdego miejsca łąkotki bez możliwości uszkodzenia naczyń, nerwów – głębokości 10, 13, 15, 20 mm.

Szt.

152.

Wprowadzacz do szwów z pozycji 1

Szt.

15Suma netto

Suma brutto:


.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika
ZADANIE NR 3 MEMBRANY

za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.

Asortyment

Jednostka miary (j.m.)

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT stawka

Vat

Wartość brutto

Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=6+8

10

1.

Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony.Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji.

Szt.

10Suma netto

Suma brutto:.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika


ZADANIE NR 4 ELEKTRODY do diatermii SPECTRUM firmy EMED

za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.

Asortyment

Jednostka miary (j.m.)

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT stawka

Vat

Wartość brutto

Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=6+8

10

1.

Wielorazowa elektroda bipolarna artroskopowa, do waporyzacji, wypukła, zagięcie 70º, śr.kulki 2,4mm, długość 115mm, z nierozłącznym kablem o dł.min.3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi

Szt.

12.

Wielorazowa elektroda bipolarna artroskopowa, do waporyzacji, prosta, długość 115mm, z nierozłącznym kablem o dł.min.3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi

Szt.

3Suma netto

Suma brutto:


.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnikaZADANIE NR 5 OSTRZA DO PIŁY Trauma Recon System

za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.

Asortyment

Jednostka miary (j.m.)

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT stawka

Vat

Wartość brutto

Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=6+8

10

1.

Ostrze do nasadki piły oscylacyjnej Trauma Recon System firmy Synthes. Wymiary: ostrze o powierzchni roboczej 25mm, szerokość 10mm, grubość cięcia 0,60mm, wg numeru katalogowego 519.103 lub równoważne

Szt.

102.

Ostrze do nasadki piły oscylacyjnej Trauma Recon System firmy Synthes. Wymiary: ostrze o powierzchni roboczej 25mm, szerokość 14mm, grubość cięcia 0,60mm, wg numeru katalogowego 519.250 lub równoważne

Szt.

10Suma netto

Suma brutto:.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnikaZADANIE NR 6 STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW STAWU BIODROWEGO

za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wymagania 1. Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

 2. Zestaw wyposażony w minimum 2 etykiety samoprzylepne z numerem katalogowym, datą ważnosci, numerem serii służącą do archiwizacji danych.

 3. Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapka wykonana z TYVEC-u zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.

 4. Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne

 5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający walidacje procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN EN ISO 11135-1 dla wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu

 6. Do każdej pozycji dołączenie 1 próbki sterylnych, gotowych do przetestowania w warunkach sali operacyjnej.

L.p.

Asortyment

Jednostka miary (j.m.)

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT stawka

Vat

Wartość brutto

Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=6+8

10

1.

Sterylny zestaw do operacji biodra

Skład:


 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm – 1 szt.

 2. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m2 na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papier krepowy), Rozmiar : XL, (dł. 140 cm -145 cm), kolor niebieski. – 3 szt.

 3. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m2 na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw typu reglan, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk (owinięty w papierkrepowy), Rozmia L.dł. 110cm -125 cm), kolor niebieski. – 1 szt.

 4. Serweta chirurgiczna o wymiarach 240 x 260 cm z wycięciem w kształcie litery "U" w rozmiarze 20 cm x 100 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2 – 1 szt.

 5. Serweta operacyjna 240x180 cm z taśmą lepną wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2 – 1 szt.

 6. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm – 1 szt.

 7. Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt.

 8. Pokrowiec na nogę 120cmx37cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2 – 1 szt.

 9. Serweta operacyjna 210x160 cm z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 – 1 szt.

 10. Ściereczki celulozowe 50 cm x 40 cm – 4szt.

 11. Folia operacyjna poliuretanowa 45 x 55 cm – 1 szt.

 12. Taśma medyczna mocująca 50 cm x 9 cm – 2 szt.

 13. Kompresy gazowe 17N, 12W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm –3x10 szt.

 14. Serwety gazowe 17N, 4W ze znacznikiem RTG oraz taśmą, 45 cm x 45 cm – 5 szt.

Szt.

50Suma netto

Suma brutto:.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Projekt umowy Załącznik nr 3
Umowa nr ZP-28/…../DTE/2017

zawarta w dniu: ..................2017 r.

pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

Regon 510879196, NIP 744-14-84-344

reprezentowanym przez:

Iwonę Orkiszewską - Dyrektora,

przy kontrasygnacie Anny Pietruszewskiej – Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a .............................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.Postanowienia ogólne.

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro


Przedmiot umowy.

§ 2


  1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ……

  2. Specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy, który stanowi kopia Formularza cenowego oferty Wykonawcy.

  3. Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa, transport oraz wniesienie do pomieszczeń magazynowych.

Dla zadania nr 1

4. nieodpłatne użyczenie dodatkowej rękojeści kompatybilnej z posiadaną przez szpital konsolą TPS firmy Stryker

5. wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych w ilości min. 5 sztuk

6. uzupełnienie depozytu w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia

Dla zadania nr 2

 1. Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy elementów składowych szwu łąkotkowego w ilości 2 typoszeregów- pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego

 2. uzupełnienie depozytu w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia


Cena umowy.

§ 3


  1. Łączna wartość umowy wynosi … zł brutto. Wartość powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych i ilości zgodnie z ofertą.


Warunki płatności.

§ 4


1. Płatność będzie zrealizowana poleceniem przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. dla zadania 1 oraz 2 : Zapłata za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia (zamówienia cząstkowe) nastąpi po wykorzystaniu przez Zamawiającego wszystkich towarów objętych danym zamówieniem cząstkowym i zgłoszeniu tego faktu Wykonawcy, który na tej podstawie wystawi fakturę VAT.dla zadania 3,4,5 oraz 6: Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu każdej części (partii) przedmiotu umowy.

3. Jako datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego


Realizacja umowy.

§ 5


 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 2. Termin realizacji poszczególnej partii dostawy rozumie się jako datę podpisania dokumentu dostawy przez bezpośredniego odbiorcę ……… Powiatowego Szpitala w Iławie.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia cząstkowego w ciągu maksymalnie 48 godzin od złożenia zamówienia.

 4. W dniu dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi bezpośredniemu odbiorcy dokument dostawy.

 5. Osobą upoważnioną do składania zamówień jest……………………………………….

Gwarancja.

§ 6


 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary są zgodne ze złożoną ofertą, o odpowiednich parametrach jakościowych.

2. Dostarczone towary wyprodukowane zostaną z zastosowaniem właściwych dla danego asortymentu norm EN lub PN.

3. W razie stwierdzenia dostawy towaru o złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na drugi o dobrej jakości w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia reklamacji.Kary umowne i odsetki.

§ 7


 1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.

 2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

 3. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 4 ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości nieopłaconych faktur.

 4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Zmiana umowy.

§ 8


1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania,
w przypadku:

1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy,

1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie.

1.3.w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp.

1.4.zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia
- w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.

1.5.dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa,


w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian. W przypadku zmiany podatku VAT cena brutto pozostaje bez zmian zmianie ulega cena netto.

1.6.konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć


w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.


Postanowienia końcowe.

§ 9


1. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 7 dni) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca: Zamawiający:
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna