Powiatowy Program Profilaktyki I Promocji ZdrowiaPobieranie 2,86 Mb.
Strona1/5
Data02.03.2018
Rozmiar2,86 Mb.
  1   2   3   4   5

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w roku 2013
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim 2013 - dziewiąta edycja
Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim to zapoczątkowana w 2005 roku inicjatywa, integrująca i konsolidująca lokalną społeczność powiatu wokół problematyki zdrowia. Dzięki Forum możliwe stało się wypracowywanie wspólnego stanowiska w ramach promocji zdrowia i profilaktyki, nawiązywanie współpracy, inicjowanie i podejmowanie działań prozdrowotnych.

Projekt ten, zachęcając swoją otwartą formułą, bezpłatną możliwością partycypacji oraz dynamizmem na stałe wpisał się w prozdrowotną działalność Powiatu Cieszyńskiego.

Uczestniczy w nim z roku na rok coraz większa liczba współtworzących Forum partnerów, będących przedstawicielami różnych środowisk powiatu. Swoje miejsce w Forum znajduje każdy, kto w swojej działalności, zarówno zawodowej, jak i społecznej zajmuje się szeroko pojętym zdrowiem, zgodnie z zasadą, że tylko wspólnie, poprzez wielosektorową współpracę, możemy osiągnąć zamierzone cele. Wśród partnerów Forum znajdują się: samorząd powiatowy, samorządy gminne, instytucje i jednostki samorządowe, przedstawiciele służby zdrowia, sektora edukacji, liczne organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, firmy prywatne.

Zasadniczymi elementami Forum są spotkania informacyjne i integracyjne, debaty, prezentacje dobrych praktyk, ponadto aktualizowana corocznie informacyjna baza danych, dostępna na stronie internetowej powiatu: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii „Zdrowie”, w zakładce „Promocja Zdrowia”, a nade wszystko implementacje praktyczne idei Forum na terenie powiatu poprzez działania wspólne lub inicjatywy samodzielne poszczególnych partnerów.

Zmieniające się uregulowania prawne, a także zmieniające się miejsce promocji zdrowia i profilaktyki w świadomości społecznej wymusza ciągłe dostosowywanie Forum do aktualnej rzeczywistości, bez naruszania jednak jego zasadniczego kształtu.

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim na rok 2013, przyjmuje tożsamy z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007 – 2015 cel główny w następującym brzmieniu:


Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu osiągany przez:

- kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa,

- tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu,

-aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia.
W odniesieniu do założonego celu głównego, uwzględniając sytuację zdrowotną powiatu cieszyńskiego, a także lokalny potencjał, jako cele operacyjne, mające przyczynić się do realizacji celu głównego, przyjmuje się następujące cele:


 1. Poprawa sposobu żywienia ludności.

 2. Zwiększenie aktywności fizycznej lokalnej społeczności.

 3. Ochrona zdrowia psychicznego.

 4. Ograniczenie używania środków psychoaktywnych (tytoniu, alkoholu, narkotyków).

 5. Zapobieganie urazom i wypadkom oraz nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 6. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym i innym niezakaźnym.

 7. Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.

 8. Tworzenie warunków środowiskowych do zdrowego i aktywnego życia (np. obiekty sportowo- rekreacyjne, likwidacja barier architektonicznych, walka z hałasem, ograniczenie zanieczyszczeń, poprawa BHP, stanu sanitarnego i inne).

 9. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych , a także usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki przez działania zakładów opieki zdrowotnej.

 10. Aktywizacja na rzecz zdrowia jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, optymalne wykorzystanie infrastruktury oraz budowanie koalicji na rzecz zdrowia.

PARTNERZY FORUM INICJATYW PROZDROWOTNYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM NA ROK 2013
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Śląski” w Cieszynie

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Gminy Powiatu Cieszyńskiego wraz ze swoimi jednostkami:

Urząd Gminy w Brennej

Urząd Miejski w Cieszynie

Biblioteka Miejska w Cieszynie

Urząd Gminy w Chybiu

Urząd Gminy w Dębowcu

Urząd Gminy w Goleszowie

Urząd Gminy w Hażlachu

Urząd Gminy w Istebnej

Urząd Miejski w Skoczowie

Urząd Miasta w Strumieniu

Urząd Miasta w Ustroniu

Urząd Miasta w Wiśle

Urząd Gminy w ZebrzydowicachJednostki oświatowe:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie

Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu

Zespól Szkół Rolniczych w Międzyświeciu

Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

Szkoła Organizacji i Zarządzania w CieszynieZakłady opieki zdrowotnej:

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S. A. w Ustroniu

NZOZ „Przychodnia Akademicka” w Cieszynie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Boromeuszek w Cieszynie

Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej – Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek w Cieszynie

Laboratorium Analityczne Med-Lab Suchanek w Ustroniu

Laboratorium Diagnostyczne NZOZ Diaklin w Cieszynie

Organizacje pozarządowe:

Basen zdrowotny w Cieszynie

Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu

Fundacja św. Antoniego w Ustroniu

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Grupa Turystyczna „Człapoki” w Cieszynie

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego/Chrześcijańska Służba Charytatywna w Skoczowie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego o/Cieszyn

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ”

Stowarzyszenie Amazonek w Cieszynie

Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku

Stowarzyszenie „Joannici” Dzieło Pomocy

Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” w Cieszynie

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodziny Siloe In Nobis w Cieszynie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „Wrzos” w Skoczowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie

Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie

Turystyczny Klub Kolarski TTK „Ondraszek” w Cieszynie

Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w roku 2013


1.

Poprawa sposobu żywienia ludności

Temat zadania

Sposób realizacji

Grupa docelowa

Termin realizacji

Organ odpowiedzialny-realizator

Kontakt

„ Z uśmiechem i humorem promuj zdrowe i bezpieczne życie”


Konkurs teatralny na scenki rodzajowe


Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych

Zgłoszenia do 12.04, przegląd scenek - 24.04. COK

Biuro Promocji Zdrowia, COK Dom Narodowy w Cieszynie

Biuro Promocji Zdrowia

Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Pokój 216

Tel. 33 4777 216, kom. 534 967 028

e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl


Realizacja VII edycji programu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę”
Realizacja Programu edukacyjnego ,,Żywienie na wagę zdrowia”

-konkursy dla dzieci i młodzieży


- narady, szkolenia

- konkursy dla dzieci i młodzieży
-uczniowie kl. V - VI szkól podstawowych

-uczniowie kl. I-III szkół gimnazjalnych

- nauczyciele i rodzice dzieci biorących udział w programie
-personel żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odpowiedzialnych za żywienie dzieci i młodzieży
-dzieci i ich rodziców


III-XII.2013r
II-XII.2013r
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2


Tel. 033/4794080-81, 4707010,

fax.033/4797173

e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl


Popularyzowanie zasad zdrowego żywienia


- przygotowywane posiłki,

- zajęcia profilaktyczno - edukacyjne-mieszkańcy

-wychowankowieCały rok

-PDPS „Pogodna Jesień”

Tel.: 33/ 8-521-761

-PDPS w Pogórzu

Tel.: 33/ 8-533-552

-PDPS „Feniks”

Tel.: 33/ 8-533-840

-Dom Dziecka w Cieszynie

tel: 33/ 8-577-907

- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie –Dom Dziecka Międzyświeć

tel: 33/ 8-584-046Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
1. Zasady prawidłowego żywienia.


2. Opakowania do żywności.
3. Żywność modyfikowana

genetycznie - GMO.


4. Jak zdrowo się odżywiać?
5. „Wzrost spożycia produktów z pełnego ziarna oraz mięsa drobiowego i ryb”

6. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


7. Anoreksja i bulimia.
8. Propagowanie zasad zdrowego odżywiania.
9. Udział szkoły w programach:

- „Szklanka mleka”

- „Owoce w szkole”
10. Kontynuacja programu „Trzymaj formę”
11. „Właściwe odżywianie i zdrowy styl życia”
12. „Jedzmy warzywa i owoce”
13. „Problemy zdrowotne jamy ustnej”
14. „Czy napoje energetyczne szkodzą?”
15. „Nasz organizm – jak zdrowo żyć?”
16. „Poznajemy owoce, warzywa – odżywiamy się zdrowo.
17. Owoce na drugie śniadanie

18. „Jak powstaje żółty serek”


warsztaty


lekcja techniki
kółko przyrodnicze
Lekcje
Zajęcia lekcyjne (przygotowywanie posiłków na szkolnej stołówce)
- dożywianie dzieci w szkołach

- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności


Lekcje wychowawcze, lekcje biologii, techniki
Codzienne spożywanie

Konkursy, gazetki, pogadanki, prelekcje

Pogadanki, rozmowy indywidualne

Konkurs ogólnoszkolny

Prelekcja przez radiowęzeł
Lekcja wychowawcza
Konkurs

Zajęcia z dziećmi,

Zabawy,
Codzienne

podawanie owoców w przedszkolu


Film edukacyjny

klasa V
klasa VI


klasy IV-VI

klasy I-III


Klasy I-VI

uczniowie szkoły dzieci przedszolne


- uczniowie szkół
- osoby znajdujące się w trudnej sytuacji spełniające kryteria

Młodzież klas II i III


młodzież gimnazjalna
Dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-6 SP

Uczniowie SP i G

Uczniowie SP i G

Uczniowie SP i G


Uczniowie SP i G

Uczniowie klas 4-6 SP


Uczniowie klasy 4

Dzieci 3-5 lat

Dzieci 3-5 lat

Dzieci 3-5 lat


Kwiecień 2013


Marzec 2013
Marzec 2013

Październik – listopad 2013

Rok szkolny 2013

- w dni zajęć szkolnych

- cały rok

III 2012, X 2013,


cały rok wg programu
Cały rok szkolny wg harmonogramu

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wrzesień/październik


Listopad

Marzec


Kwiecień

Wrzesień

Cały rok szkolny

kwiecień

SP 2 Brenna
SP 2 Brenna
SP 2 Brenna

SP 2 Brenna


SP 1 Brenna

GOPS Brenna


GOPS Brenna

Gimnazjum Brenna

Gimnazjum Brenna
ZSP Górki Wielkie

ZSP Górki Wielkie

ZSP Górki Wielkie

ZSP Górki Wielkie


ZSP Górki Wielkie

ZSP Górki Wielkie

ZSP Górki Wielkie

Przedszkole Górki

Przedszkole Górki

Przedszkole GórkiGmina Brenna,

ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

338536260
338536260
338536260

338536260


338536278

tel. 338536459


tel. 338536459

33/8536100


33/8536100

338539278


338539278

338539278

338539278


338539278

338539278

338539278

338539276

338539276

338539276VI edycja Powiatowego Konkursu „Zadbaj o swoje zdrowie”

Propagowanie zasad zdrowego żywienia poprzez udział w programach: • „Trzymaj formę”,

 • „Wiem co jem”,

 • „Młodzi odwagi”,

 • „Zdrowo jem, więcej wiem”,

 • „Żyj smacznie i zdrowo”,

 • „Owoce w szkole”,

 • „Świetne mleko”,

„Kubusiowi przyjaciele natury”

test wielokrotnego wyboru z zakresu wiedzy o zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej, chorobach i zagrożeniach z nimi związanymi
- prelekcje, prezentacje i warsztaty nt. zdrowego odżywiania,

- zajęcia lekcyjne poświęcone tematyce zdrowego odżywiania,

- konkursy z nagrodami,

- własnoręczne przygotowywanie surówek, sałatek warzywnych i owocowych,

- zachęcanie do picia mleka,

- układanie jadłospisów wg zasad zbilansowanej diety,

- obliczanie BMI (analiza wyników),

- zaopatrzenie sklepików szkolnych w „zdrową żywność”,

- organizacja „Dnia zdrowia”,

- happeningi propagujące picie wody,

- przygotowanie gazetek szkolnych,


uczniowie gimnazjów powiatu cieszyńskiego

przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjówmarzec 2013

cały rok szkolnyGimnazjum w Mnichu

Mnich, ul. Kopernika 12


43-520 Chybie
tel./faks: 33 856 02 70
e-mail: gimnazjum_mnich@chybie.pl
placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Chybie

Gmina Chybie,

ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
Gmina Cieszyn

Zdrowe żywienie w przedszkolu
Szkolenia pracowników z zakresu HACCP

Zajęcia dydaktyczne dla dzieciPracownicy kuchni
Dzieci

Cały rok szkolny

Cały rok szkolnyDyrektor

Przedszkole Nr 18 w Cieszynie, ul. Z. Kossak – Szatkowskiej 6

Tel. 338520770

Zdrowe żywienie w przedszkolu
Szkolenia pracowników z zakresu HACCP


Kucharka , intendent

Wg harmonogramu szkoleń

Dyrektor

Przedszkole nr 19 w Cieszynie338524005, 338524031

„Kubusiowi przyjaciele natury”
Cykl zajęć

Dzieci 5,6-letnie

Rok szk. 2012/2013

Dyrektor

Przedszkole nr 9Tel.33 8520419

„Misja śniadanie- cel- turbodoładowanie”

-cykliczne zajęcia warsztatowe

Uczniowie klas 1-3

wrzesień 2012-czerwiec 2013

Szkoła Podstawowa Nr 1,

Wychowawcy/dietetyk Szpital Śląski w Cieszynie, p. Małgorzata BujokTel. 338520732

„Kształtowanie świadomości żywieniowej”

- pogadanki z wychowawcami na lekcjach wychowawczych, nauczycielami wychowania- fizycznego

- prelekcje pedagoga szkolnego i pielęgniarkiUczniowie klas 1-6

wrzesień 2012-czerwiec 2013

Szkoła Podstawowa Nr 1,

Wychowawcy/ nauczyciele wychowania fizycznegoTel. 338520732

Mleko dla uczniów kl. I- III

„Szklanka Mleka”- podawane do drugiego śniadania

Uczniowie klas 1-3

wrzesień 2012-czerwiec 2013

Szkoła Podstawowa Nr 1,

EUROMLEK


Tel. 338520732

Dożywianie uczniów


- obiady w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania’

- obiady sponsorowane przez MOPS

- obiady od sponsorów

- II śniadanie dla 20 uczniów –sponsor i Rada RodzicówUczniowie klas 1-6

wrzesień 2012-czerwiec 2013

Szkoła Podstawowa Nr 1,

MOPS w Cieszynie,SP 1: Tel. 338520732

Akcja „Świąteczna paczka”

- paczki świąteczne dla uczniów z ubogich rodzin

Uczniowie klas 1-6

Kwiecień 2013,

grudzień 2012Szkoła Podstawowa Nr 1


Tel. 338520732

Realizacja cyklu tematów z podstawy programowej „W zdrowym ciele zdrowy duch”

- nauczyciele przeprowadzają lekcje na temat zdrowego stylu życia i odżywiania.

Uczniowie klas 1-6

wrzesień 2012-czerwiec 2013

Szkoła Podstawowa Nr 1;

Wychowawcy/ nauczyciele SP1Tel. 338520732

Zasady zdrowego odżywiania

Pogadanki, zajęcia warsztatowe, gazetki szkolne

Wszyscy uczniowie

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele, wychowawcy

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Tel. 33 8521758

sp2cieszyn@wp.plProgram „Mleko w szkole”

Dostawy świeżego mleka przez zewnętrznego dostawcę

Uczniowie klas I - VI

Październik - maj

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Agencja Rynku RolnegoTel. 33 8521758

sp2cieszyn@wp.plProgram „Owoce w szkole”

Dostawy świeżych warzyw i owoców przez zewnętrznego dostawcę

Uczniowie klas I - III

10 tygodni 1 i 2 okresu roku szkolnego

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Agencja Rynku RolnegoTel. 33 8521758

sp2cieszyn@wp.pl


Promowanie zdrowego trybu życia
PRELEKCJE, POGADANKI


UCZNIOWIE

KL. I – VI

ROK SZKOLNY 2012/2013


Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi


Tel. 33 8520168, sekretariat@sp3cieszyn.pl„ Szklanka mleka dla każdego dziecka”


Dostawy świeżego mleka przez zewnętrznego dostawcę

wszyscy uczniowie klas I-VI


cały rok


Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie

Tel. 33 8580373

„ Piramida żywienia”- popularyzowanie wśród dzieci zasad zdrowego żywienia.


zajęcia lekcyjne, lekcje przyrody,


uczniowie klas I-VI, personel odpowiedzialny za żywienie dzieci


cały rok


Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie

Tel. 33 8580373

Programy profilaktyczne:- „ Cukierki”,

„ Magiczne kryształy”.zajęcia dydaktyczne, plakaty, gazetki, kąciki tematyczne


uczniowie klas I-III


cały rok


Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie

Tel. 33 8580373

Lekcje wychowawcze nt. zdrowego i racjonalnego odżywiania, wdrażanie zasad zdrowego odżywiania się.

dyskusje, burza mózgu, filmy, prelekcje

dyskusje, burza mózgu, filmy, prelekcje

cały rok


Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie

Tel. 33 8580373

Zorganizowanie „Dnia zdrowej żywności” w czasie Dnia Otwartego


Przygotowanie stoiska ze zdrową żywnością, degustacja


Uczniowie gimnazjum i goście


Styczeń 2013


Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie im. J. Kubisza 43-400 Cieszyn ul. Szymanowskiego 9


Tel. 338541280

Prowadzenie stołówki szkolnej dla gimnazjum i szkoły podstawowej, dbanie o zdrowe i smaczne posiłki


Prowadzenie stołówki szkolnej dla gimnazjum i szkoły podstawowej, dbanie o zdrowe i smaczne posiłki


Uczniowie, pracownicy


Cały rok szkolny


Dyrektor, intendent;

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie im. J. Kubisza 43-400 Cieszyn ul. Szymanowskiego 9
Tel. 338541280

Udział uczniów w konkursach promujących zdrowe odżywianie:

„Trzymaj formę” (org. Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów żywności), „Olimpiada zdrowego trybu życia PCK”, „Zadbaj o swoje zdrowie”Przeprowadzenie etapu szkolnego

UczniowieStyczeń-luty

Nauczyciele;

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie im. J. Kubisza 43-400 Cieszyn ul. Szymanowskiego 9
Tel. 338541280

Prowadzenie stołówki szkolnej


Obiady


Uczniowie gimnazjum


Cały rok szkolny


Gimnazjum nr 3 w Cieszynie

Dożywianie dzieci w ramach Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko”


Podwieczorek dla uczestników zajęć


30 uczniów


Cały rok szkolny( w czasie ferii zimowych i letnich , luty i lipiec 2013r.)

Gimnazjum nr 3 w Cieszynie

i TPD OP w Cieszynie
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Cieszynie, tel. 338521792


Zdrowe odżywianie - tematyka poruszana na lekcjach wychowawczych, biologii, zmiana nawyków żywieniowych


Pogadanki,

przygotowywanie posiłków wspólnie z uczniami
Uczniowie


Cały rok szkolny


Gimnazjum nr 3 w Cieszynie


Tel. 338521792

„Różnorodność - nasz najcenniejszy skarb” - projekt realizowany z Hiszpanią , Francją, Włochami i Portugalią w ramach programu Socrates Comenius / żywienie, wspólne gotowanie/


Przygotowanie potraw regionalnych, opracowywanie przepisów

Wybrani uczniowie Gimnazjum nr 3 + uczniowie z wymienionych krajów

Czerwiec 2013r.

Gimnazjum nr 3 w Cieszynie


Tel. 338521792

Pomoc żywnościowa w formie paczek
200 osób o niskim statusie materialnym, w wieku emerytalnym2013Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Cieszyn, ul. Stary Targ 9Tel.: 33 8525435


Wieczór wigilijny osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne z terenu Cieszyna


Grudzień 2013


Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Cieszyn, ul. Głęboka 11

Tel.: 338581256

Gimnazjum w Goleszowie :

„Zdrowa Żywność” – w sklepiku szkolnym,
Propagowanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania w ramach projektu „ Trzymaj formę „
Szkoła Podstawowa w Puńcowie:
Owoce w szkole

Szklanka Mleka

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie:
1.Szklanka Mleka

2.Owoce w szkole


3.Zdrowe odżywianie
4.12 wskazówek zdrowego odżywiania

Szkoła Podstawowa w Goleszowie:


Propagowanie zasad zdrowego odżywiania

Akcja mleko i warzywa


Szkoła Podstawowa w Bażanowicach :

Wdrażanie uczniów do racjonalnego odżywiania, wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych


Szkoła Podstawowa w Cisownicy:

1.Udział w Ogólnopolskim programie „Owoce i warzywa”

2.Mleko z klasą

3.Ogród pełen barw i smaków


konkursy prozdrowotne, pogadanki na lekcjach

dostawy do szkoły,

pogadanki


Picie mleka na przerwie śniadaniowej

Spożywanie warzyw i owoców na przerwach


Prelekcja połączona z dyskusją
Gazetka tematyczna

Zajęcia zintegrowane , pogadanki, konkursy, Dzień Zdrowia

Udział w programach :”Owoce w szkole „ i ”Mleko w szkole”
Zajęcia praktyczne –wykonanie surówek

Młodzież


uczniowie
Uczniowie

Kl. I – III

Kl. I – VI

Uczniowie

Uczniowie SP

Uczniowie SP

Kl. I-III
Kl.I-VI

Cały rok
Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Marzec 2013

I semestr roku szkolnego

Cały rok szkolny

Cały rok

Listopad –czerwiec


Wrzesień - czerwiec

Opiekun sklepiku szkolnego

Nauczyciel biologii, wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego

szkoła
ARR, SP

Nauczyciele , GOPS
Higienistka szkolna

Sekretariat SP

Wszyscy nauczyciele

Szkoła


Dyrektor SP
Wychowawcy klas

Urząd Gminy w Goleszowie

ul.1 Maja 5,

43-440 Goleszów
33/4790525
33/8529292

33/8529710

33/4790524
33/8528349

33/8528233


1. Zdrowe II śniadanie

2. „Śniadanie daje moc” ,realizacja programu „Trzymaj formę”, akcja „Owocowy piątek”

3. „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”,

„Zdrowe śniadanie”
4. zagospodarowanie ogródka szkolnego-zastąpienie soli ziołami Zdrowo się odżywiam

5. Zdrowe środy


6.zajęcia edukacja zdrowotnaSzkolny sklepik ze zdrową żywnością
Lekcje i wspólne śniadania , pogadanki na lekcjach, wykonywanie zdrowych posiłków, wykonanie plakatów promujących zdrowe żywienie
3 x w tygodniu

2 x w tygodniu

Pogadanki
Działanie na terenie ogrodu, przygotowanie zdrowych posiłków, gazetki, pogadanki
Uczniowie przygotowują zdrową żywność
lekcje


Klasy I-VI

Klasy I-VI


Klasy I-VI

Klasy I-III

Klasy I-VI


Oddział przedszkolny, klasy I-III

Klasy I-III


Klasy I-IIICały rok szkolny

Cały rok szkolny


M-c X-V 2012/2013

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny


Wg harmonogramuSP. Pogwizdów 338568336

SP. Kończyce Wielkie 338569388

SP. Zamarski 338567500

SP. Hażlach 338569428


Gimnazjum Kończyce Wielkie 338569809
Gimnazjum Pogwizdów 338568903


Urząd Gminy w Hażlachu,

ul. Główna 58, 43-419 Hażlach
Kursy zdrowego gotowania,

Zajęcia kulinarne w ramach oddziaływań świetlic środowiskowych w placówkach szkolnych

Prelekcje, warsztaty, wykłady

Dzieci i młodzież, osoby dorosłe z gminy Skoczów

Cały rok 2013

Dyrektorzy placówek szkolnych,

Kościół


Adwentystów Dnia Siódmego

Wydział Polityki Społecznej UM Skoczów

Skoczów,

ul. Krzywa 4

Tel. 33 853-39-74


Skoczów,

ul. Osiedlowa 26

Tel. 33 853-36-98


Propagowanie zdrowego stylu życia

Dożywianie


Zasiłki


Gminny konkurs „Zdrowo żyjemy”
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
„Przedszkolak pełen zdrowia”

Udział w programach współfinansowanych przez UE, których celem jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się wśród dzieci w wieku szkolnym: „Mleko dla szkół” , „Owoce w szkole”
Dożywianie najuboższych w stołówkach szkolnych

Zasiłki celowe na zakup żywności i posiłków


Konkurs wiedzy
Konkurs plastyczny
Przegląd grup przedszkolnych: teatrzyki, piosenki, konkurs plastyczny

Dzieci w wieku szkolnym

Dzieci z najuboższych rodzin w wieku szkolnym

Mieszkańcy gminy Strumień

10 osobowe grupy z przedszkoli gminy Strumień

Przedszkolaki i uczniowie I kl. Gminy Strumień oraz Przedszkole Czerwionka – Leszczyny i Chybie

25 osobowe grupy reprezentujące przedszkola z terenu gminyRok szkolny

Rok szkolny


Cały rok


Kwiecień
Czerwiec
Kwiecień

Szkoły podstawowe gminy Strumień

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
Przedszkole w Strumieniu

Przedszkole im. M. Konopnickiej w Zbytkowie

Przedszkole w Pruchnej


Urząd Miejski w Strumieniu

Ul. Rynek 4

43-246 Strumień

33 8571 462


33 8571 462

33 8570 213

33 8570 266

33 8573 529


Urząd Miejski w Wiśle, 43 – 460 Wisła Plac Hoffa 3

33 857 88 47Realizacja Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”

Dożywianie najuboższych

Zasiłki celowe na zakup żywności i posiłków

Udział w programach współfinansowanych przez UE, których celem jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się wśród dzieci w wieku szkolnym:

„Mleko dla szkół”

„Owoce w szkole”Zakup posiłku, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych
Dostarczenie dzieciom mleka i owoców oraz warzyw

Dzieci do ukończenia szkół ponadgimnazjalnych, członkowie rodzin spełniających przesłanki

Dzieci szkolneRok kalendarzowy

Rok szkolnyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Zespół Szkół w Zebrzydowicach

Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 55 tel. 32 4693481,

Zespół Szkół w Kaczycach

Kaczyce ul. Harcerska 13 tel. 32 4694222

Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56 tel. 32 4693465,

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

Marklowice Górne ul. Szkolna 25 tel. 32 4693204


Gmina Zebrzydowice,

43-410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6 tel. 32 4755119

„Zdrowe żywienie” kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, wdrożony HACCP

Dzień Zielony, Dzień PomarańczowyZajęcia z dziećmi

Gazetki informacyjne

Jadłospis

Obchody DniDzieci

rodzice


Cyklicznie w ciągu roku
Wiosna, jesień

Dyrektor i nauczyciele,

Intendentka,

Kucharka przedszkola


Przedszkole nr 4

im. M. Konopnickiej w Cieszynie, ul. K. Miarki 15

33 852 19 75


 1. Zapobieganie fizycznemu i chemicznemu skażeniu żywności

 2. Utrwalenie wiadomości odnośnie dokumentacji związanej z monitoringiem, zgodnie z wymogami HACCP

 3. Zdrowe odżywianie , zabiegi higieniczne

Szkolenie

Szkolenie


Zajęcia z dziećmiPracownicy bloku żywieniowego
Pracownicy bloku żywieniowego

3-6-latkiPaździernik 2013

Marzec 2013


Cały rok


Dyrektor

Dyrektor

nauczyciele


Przedszkole nr 7 w Cieszynie

ul. Hallera 163

33 8522326


Prawidłowe żywienie dzieci


Szkolenie wewnętrzne


Pracownicy przedszkolaStyczeń 2013r.

Dyrektor przedszkola i intendent

Przedszkole nr 8 w Cieszynie

ul. Chrobrego 1

33 85204 30


„Kubusiowi przyjaciele natury”Cykl zajęć

Dzieci 5,6-letnie

Rok szk. 2012/2013
Przedszkole nr 9 w Cieszynie,

ul. Bucewicza 25

338520419


Prawidłowe żywienie dzieciSzkolenie wewnętrzne

pracownicy

Luty 2013

Dyrektor,

intendentkaPrzedszkole nr 20 w Cieszynie

33/8524424PROGRAM „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole”


Kampania promocyjna oraz dostarczanie produktów, żywności.

Uczniowie szkoły podstawowej

Styczeń – maj 2013

Szkoła Podstawowa nr 6, we współpracy z Agencją Rynku Rolnego

Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie

Ul. Katowicka 68

33 8521373


1.Akcja „Zdrowe środy”
2.Gazetki tematyczne, broszury
3.Udział w programie ogólnopolskim „Trzymaj formę”
4.Możliwość dofinansowania obiadów dla najuboższych dzieci z MOPS-u lub dofinansowanie w ramach współpracy ze Szkolnym Kołem TPD
5. Udział w konkursie dot. zdrowego stylu życia

kiermasze ze zdrową żywnością przygotowane przez uczniów i rodziców

konkurs


cała szkoła, nauczyciele, rodzice

wszyscy uczniowie

Wg potrzeb

Chętni uczniowie-17 osóbprzez cały rok szkolny wg ustalonego harmonogramu
cały rok szkolny

cały rok szkolny


Styczeń 2013

Nauczyciele:

mgr B. Kalińska

mgr M. Pilch

dyrektor


zespół ds. profilaktyki

pedagog szkolny

Org. Główny Inspektorat Sanitarny,

Mgr B. Kalińska
Gimnazjum nr 1 Cieszyn

ul. Michejdy 1,

43-400 Cieszyn


Zdrowe i racjonalne odżywianie. Profilaktyka zaburzeń łaknienia.

Lekcje wychowawcze oraz prelekcja lekarza nt. zaburzeń łaknienia.

Uczniowie klas II

wiosna 2013 - do uzgodnienia

Pedagog szkolny

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego

Plac Słowackiego 2, 43-400 Cieszyn

Tel. 33 8522100,

Tel/ fax. 33 8521139Kształtowanie umiejętności prozdrowotnych


Indywidualne rozmowy pielęgniarki szkolnej na temat zdrowego odżywiania.

Badani uczniowie

Cały rok szkolny

Pielęgniarka szkolna

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, Pl. Wolności 7b, Tel.338521132
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2

43-400 Cieszyn

33/ 8525184Żywienie młodzieży w szkoleurozmaicone jadłospisy, dostosowane do wieku uczniów

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Cały rok

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora GrodzieckiegoPogadanki z młodzieżą nt. zdrowego żywienia

Pogadanki z młodzieżą połączone z prezentacją filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych dotyczących zdrowego odżywiania i problemu nadwagi, np. Super size me, piramida żywienia

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Wg potrzeb i harmonogramu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego
Zdrowe śniadanie

Młodzież może kupić na terenie szkoły „zdrową”, pełnowartościową bułkę na śniadanie

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Cały rok

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego
Organizowanie przerw słodkich i owocowych

Klasy lub samorząd szkolny organizują słodkie lub owocowe przerwy, dochód przeznaczany jest na cele charytatywne lub klasową pomoc koleżeńską

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Cały rok

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora GrodzieckiegoLiceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

- lekcje biologii
-lekcje wf
-spotkanie z pielęgniarką szkolną

-zgodnie z podstawą programową

-zgodnie z podstawą programową

-indywidualne spotkania


-uczniowie
-uczniowie
-uczniowie

-cały rok szkolny
-cały rok szkolny
-cały rok szkolny

-nauczyciel biologii

-nauczyciel wf-u

-pielęgniarka


Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie, Pl. Dominikański 1

,,Jedz zdrowo” propagowanie wśród uczniów zdrowego odżywiania

Realizacja programu ,,Żywienie na wagę zdrowia”


Lekcje tematyczne w ramach WDŻ, GDDW( otyłość jako choroba cywilizacyjna, bulimia, anoreksja, higiena odżywiania)-zajęcia prowadzone przez pedagoga lub wychowawcę

W ramach zajęć specjalistycznych-gastronomicznych:


 1. Sporządzanie potraw dietetycznych

 2. Sporządzanie codziennych jadłospisów wg ustalonych diet

 3. Żywienie w różnego rodzaju chorobach

 4. Sporządzanie potraw wg zasad zdrowego odżywiania

-Prelekcje realizowane przez młodzież klas pierwszych przy użyciu prezentacji multimedialnej ,,Żyj zdrowo”

-Konkurs wiedzy o racjonalnym żywieniu”

Uczniowie klas I-III

Uczniowie klas od I- IV o kierunku gastronomicznym

Młodzież klas I, II, III


Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Luty 2013

Marzec/ kwiecień 2013

Pedagodzy , wychowawcy,


Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych

Pedagodzy

Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych


Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie,

Plac Londzina 3


033 8581872 wew. 135

1. Koło miłośników zdrowego żywienia.
2.Udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu

Prelekcje, pogadanki, prezentacje, zajęcia warsztatowe
w kuchence internackiej (przygotowywanie zdrowych potraw)
przygotowywanie wybranych uczniów do olimpiady, udział w kolejnych etapach

wychowankowie

wybrani uczniowie Technikum2x/miesiąc

cały rok 2013Internat przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle
Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Tel. 338552816

43 – 460 Wisła, ul. Reymonta 3
tel. 338552474

zsgh@wisla.pl

43 – 460 Wisła, ul. Reymonta 2AKCJA PROFILAKTYCZNA z okazji

Światowego DNIA ZDROWIA


Badania profilaktyczne np. pomiar tkanki tłuszczowej, cukru, ciśnienia dla chętnych uczniów w ramach szkolnych kampanii profilaktycznych
Pogadanki na temat zasad zdrowego żywienia (lekcje wychowawcze, lekcje biologii)

Badania z wykorzystaniem spirometru, przyrządu do mierzenia tkanki tłuszczowej, aparatu do mierzenia ciśnienia,

Prelekcja
Miniwykład, projekcja filmów, dyskusja

Młodzież LO – badanie osób chętnych wg list

dla uczniów klas I i II

Uczniowie kl. I- III LO


Kwiecień 2013 (po przerwie świątecznej)


Na bieżąco

Pedagog szkolny, realizator: pedagog, przedst.. Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, pielęgniarka szkolna

Wychowawcy klas, biolog


Zespół Szkół Ogólnokształcących,

43-430 Skoczów, ul. Bielska 34

Tel. 33/ 479-22-55

wew. 22


fax. 853 27 12

e-mail:


zso- skoczow@home.pl

Zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia – szkolna kampania

Lekcje wychowawcze i lekcje biologii nt. zdrowego i racjonalnego odżywiania i zapobiegania zaburzeń łaknieniaMłodzież szkolna

Czerwiec 2013

Cały rok szkolny


ZSO im. P. Stalmacha w Wiśle

Pl. B. Hoffa 5; 43-460 Wisła

Tel/fax 033 855 20 44

e-mail: lowisla@op.pl


Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i ich bliskich, zdrowego odżywiania (walka z otyłością, anoreksją i bulimią – omówienie problematyki.)Prelekcja, wykład,

pokaz filmów, slajdów gazetka ścienna. Ustalenie środy dniem bez słodyczy i fast foodów

Młodzież całej szkoły


Cały rok 2013


Szkoła – pedagog szkolnyZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15, tel. (33)854-35-43

zsp.ustron@interia.plPielęgnacja ciał i urody. Dbałość o utrzymanie odpowiedniej masy ciała, sylwetki, dobrej sprawności i wydolności fizycznej. Rozumienie związku pomiędzy stylem życia a zdrowiem i chorobą.

Spotkanie młodzieży ze specjalistami – pogadanki na temat bulimii i anoreksji.
Na zajęciach z pedagogiem, gdw

Klasy I, II, III

Na bieżąco
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Istebnej

Istebna 30

43-470

tel.: 0338556156e-mail: zspistebna@o2.pl

1. Edukacja młodzieży w ramach zajęć przedmiotowych

2. Propagowanie osiągnięć wiedzy w dziedzinie żywienia

Zajęcia lekcyjne, zajęcia praktyczne

Organizacja konkursu wiedzy gastronomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Udział w projekcie DNI RYBACTWA

Udział w konkursach gastronomicznych organizowanych przez inne szkoły, stowarzyszenia, itp.

Udział w Targach Gastronomicznych w Ostrawie, Bytomiu

Prelekcje w gimnazjach „Zdrowa żywność i zdrowe nawyki żywieniowe”Młodzież klas technicznych i zawodowych

Młodzież szkół gastronomicznych powiatu

Młodzież klas technicznych

Młodzież szkoły

Młodzież szkoły

Uczniowie gimnazjów powiatu (wg zainteresowania ofertą)
Cały rok

II półrocze

II półrocze
Wg ofert

II półrocze

I półrocze


ZSR Międzyświeć

ZSR Międzyświeć

PAN Gołysz, ODR Bielsko-B.
Organizatorzy konkursów

ZSR Międzyświeć


ZSR Międzyświeć

Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów, tel./fax 33 8533766, e-mail: szkolarol@poczta.onet.pl www.miedzyswiec.xon.plRealizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych nawyków żywieniowych
Anoreksja i bulimia
Zasady zdrowego odżywiania
Zdrowa żywność w sklepiku szkolnym

Współpraca z MOPS, GOPS,

Pogadanki dla uczniów, udział w programach profilaktycznych, gazetki profilaktyczne, filmy ulotki

lekcje biologii

Współpraca z ajentami prowadzącymi sklepikUczniowie, rodzice

Wg planu

Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, MOPS, GOPS

Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w CieszynieZespół Szkół im. W. Szybińskiego

w Cieszynie

338520184AKCJA PROFILAKTYCZNA z okazji

Światowego DNIA ZDROWIA.


Zdrowe żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Zasady racjonalnego odżywiania z w różnych okresach życia.Obliczanie BMI, warzenie, mierzenie ciśnienia,

Prelekcja, przygotowanie zdrowych posiłków i napojów.


Prelekcja, dyskusja

Indywidualne poradyUczniowie szkoły

Uczniowie szkoły

Uczniowie szkoły


Marzec/kwiecień 2013 i wg potrzeb

Wg harmonogramu Cały rokPedagog, nauczyciel biologii, pielęgniarka szkolna

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Iwona Deperas
Pielęgniarka szkolna


Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

Ul. Frysztacka 48

43-400 Cieszyn

Tel/fax 33 479 8644/33 479 86 45
Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności .

Prelekcje dla młodzieży, filmy, sprzedaż zdrowej żywności w sklepiku szkolnym

Młodzież

Wg potrzeb

Szkoła

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Górecka 65, 43-430 Skoczów


33 479-22-25

Skutki niewłaściwego odżywiania (anoreksja, bulimia)


Przeprowadzenie warsztatów dot. skutków niewłaściwego odżywiania (anoreksja, bulimia)

Listopad

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Cieszyn, 43-400, ul. Wojska Polskiego 3

Tel. 33 8520744Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej oraz porady związane z występowaniem otyłości.


Wykłady pt: „ Zasady zdrowego żywienia” Kursy zdrowego gotowania z degustacją potraw.

Spotkania w „klubach zdrowia”,

programach ulicznych, w szkołach.


Starsi i młodzież.

Cały rok 2013.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Chrześcijańska Służba Charytatywna.Chrześcijańska Służba Charytatywna

Skoczów, ul. Osiedlowa 26

Iwona Deperas.

668-236-755.

Leszek Wierzbicki.

502-258-738

Andrzej Cichy

606-449-927.

Włodzimierz Pilch

600-402-917.Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia oraz poprawa sposobu żywienia osób starszych i niepełnosprawnych

Zajęcia wykładowo-warsztatowe

Prowadzone przez m.in. technika żywienia/dietetyka

„niezbędne składniki diety do prawidłowego funkcjonowania organizmu” –zdrowa dieta

-część teoretyczna – prezentacja produktów zawierających istotne składniki pokarmu połączone z degustacją

-przygotowanie wspólnego posiłku i konsumpcja


osoby niepełnosprawne

osoby starsze

kobiety


01.03.2013 do 31.05.2013

Wykładów i warsztatów


Natomiast udział w warsztatach kulinarnych cały rok w ramach zadania: Prowadzenie Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu

Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta w Ustroniu

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu, ul. Polańska 87a
Katarzyna Gluza

600 171 624Stałe i systematyczne dożywianie w postaci posiłków; śniadania i posiłki gorące, a także paczki żywnościowe świąteczne


Stołówka Fundacji

Ludzie ubodzy, niewydolni życiowo

2013 rok (pon-piątek)

Wielkanoc, Boże NarodzenieFundacja Św. Antoniego w Ustroniu

Fundacja Świętego Antoniego w Ustroniu, ul. Kościelna 21, 43-450 Ustroń

33 8541772Kompleksowy program wsparcia kobiet samotnie wychowujących dzieci i spodziewających się dziecka, w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”


- zajęcia z dietetykiem


- kobiety samotnie wychowujące dzieci


styczeń-grudzień 2013


Dom Matki i Dziecka „SłonecznikStowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”/Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” w Cieszynie

33 858 02 82Akademia Aktywnego Życia


Raz w miesiącu wykłady o tematyce prozdrowotnej.

Grupa docelowa

Osoby niepełnosprawnePrzez cały rok – raz w miesiącu

SRKFTiION Cieszyn

Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. Głęboka 11a (wejście od ul. Trzech Braci 4)

Tel. 33 858 12 56,

665 724 590

e-mail srkftion @neostradawp.pl


Organizowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym w placówkach TPD oraz całoroczna pomoc w dożywianiu dzieci w szkołach (atrakcyjność, estetyka posiłków)

Wydawanie podwieczorków w placówkach, dożywianie w czasie wakacji letnich i zimowych, dożywianie w szkołach

Wychowankowie TPD

Cały rok szkolny + miesiące wakacyjne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy, 43- 400 Cieszyn, Plac Wolności 3

tel.502530326Rodzaje diet w wybranych jednostkach chorobowych


Poradnictwo czynne

Pacjenci wizytowani przez ZRM oraz pacjenci Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Ambulatoriach w Skoczowie i Wiśle

Stale w czasie wizyt i w czasie udzielania porad

Personel medyczny Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego (lekarze, ratownicy, pielęgniarki)

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe,

Cieszyn,

ul. Bielska 22

tel.33 858 19 90Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie

występowania otyłościEdukacja pacjentów na oddziałach podczas hospitalizacji.

W ramach cyklu wykładów „Zdrowie seniora” – w ramach Pro salute - planowane są tematy dot. prawidłowego odżywianiaPacjenci, ich rodziny.
Otwarte wykłady dla pacjentów, ich rodzin, pracowników zakładu i mieszkańców regionu

Na bieżąco
01.03.2013r.

oraz wykład w II półroczu 2013r.Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, pielęgniarki oddziałowe

ZZOZ w Cieszynie, Biuro promocji zdrowia i marketinguZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4, tel. 33/ 852 05 11,
e-mail: sekretariat@szpital.netus.pl

fax.: 33 852 12 24


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Dział Marketingu ul. Bielska 4, Tel. 33/8520511 wew.217

e-mail:


marketing@szpita.netus.pl


Prozdrowotny sposób żywienia ludności

Porady i rozmowy dotyczące diety prozdrowotnej, Propagowanie suplementacji kwasem foliowym u kobiet w wieku rozrodczym

Wszyscy pacjenci objęci opieką naszej Przychodni

Wg potrzeb

NZOZ „ Przychodnia Akademicka”


NZOZ „ Przychodnia Akademicka”

43-400 Cieszyn ul. Bielska 66

tel. 0338514707


Optymalizacja diety i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości.

Edukacja prozdrowotna.

Zdrowe żywienie, wdrażanie opracowanych diet w czasie pobytów pacjentów, cykliczne wykłady

dla pacjentów stacjonarnych oraz pacjentów poradni diabetologicznej

Cały rok

realizator – lekarze, pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci

P.U. „Ustroń” S.A., ul. Sanatoryjna 1, 43 – 450 Ustroń, tel. 33 856 56 50, fax. 33 854 38 25, e-mail: sekretariat@uzdrowisko-ustron.pl

Wykład i konsultacje dietetyka, temat do uzgodnienia.Konsultacje dietetyka trakcie trwania akcji Tydzień Zdrowia

Mieszkańcy Ustronia i okolic

Lipiec 2013

Katarzyna Suchanek –Pilch

Tel: 602 435 372MED-LAB-SUCHANEK NZOZ Laboratorium Analityczne

ul. Stawowa 2a, 43-450 Ustroń,

Tel. 33 854 35 66


Festyn „Na ludowo”

Porady dietetyka
24.06.2013
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Boromeuszek, ul. Górny Rynek 6,Cieszyn

(0-33) 8521210, 85203212.

Zwiększenie aktywności fizycznej lokalnej społeczności

Temat zadania

Sposób realizacji

Grupa docelowa

Termin realizacji

Organ odpowiedzialny-realizator

Kontakt

„Akademia Ruchu”


Cotygodniowe zajęcia typu:

a)Pilates - na sali gimnastycznej ZSEG przy ul. Kochanowskiego w Cieszynie

b)Aqua-aerobic - na basenie przy Szkole Podstawowej nr 4 przy Pl. Wolności w Cieszynie

c)Aerobic – na Sali gimnastycznej przy basenie SP4 przy Pl. Wolności w CieszynieKobiety młode oraz w średnim wieku


23.03-14.06

20.09-29.11

Piątki godz. 16.30

19.03– 4.06

24.09-26.11

Wtorki godz. 20.00
19.03-4.06

24.09-26.11

Wtorki 18.30


Biuro Promocji Zdrowia

Biuro Promocji Zdrowia

Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Pokój 216

Tel. 33 4777 216, kom. 534 967 028

e-mail: pz@powiat.cieszyn.pl

Realizacja VII edycji programu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę”- rozstrzygnięcie konkursu o puchar przechodni PPIS pt. ”Nasza szkoła 3-ma formę”-uczniowie kl. V - VI szkól podstawowych

-uczniowie kl. I-III szkół gimnazjalnych

- nauczyciele i rodzice dzieci biorących udział w programie

III-VI.2013r


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2


Tel. 033/4794080-81, 4707010,

fax.033/4797173

e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl


-Zachęcanie mieszkańców, uwzględniając ich stan zdrowia, do aktywnego spędzania czasu.

-Popularyzacja zajęć sportowo -rekreacyjnych wśród wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
-aktywna rehabilitacja,

-zajęcia sportowo- rekreacyjne,

-udział w imprezach sportowo- rekreacyjnych


-mieszkańcy

-wychowankowiecały rok

-PDPS „Pogodna Jesień”

tel: 33/ 8-521-761

-PDPS w Pogórzu

tel: 33/ 8-533-552

-PDPS „Feniks”

tel: 33/ 8-533-840

-Dom Dziecka w Cieszynie

tel: 33/ 8-577-907

- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie –Dom Dziecka Międzyświeć

tel: 33/ 8-584-046Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn1. Akcja „Polska biega”

2. Impreza sportowa - Nordic Walking


3. Amatorska Liga Piłki Halowej
4. Impreza sportowa „Rowerowa Brenna”
5. Zimowa Spartakiada dla dzieci
6. Liga „Orlika”
7. Zawody w narciarstwie alpejskim o „Puchar Beskidzkich Groni”
8. Gimnastyka korekcyjna dla pań
9. Zajęcia sekcji JUDO
10. Zajęcia lekkoatletyczne
11. XV Zimowe Igrzyska Abstynentów
12. Zajęcia na Lodowisku
13. Olimpiada sportowa dla przedszkolaków
14. Liga Amatorska piłki nożnej.
15. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku

16. „Dekalog zdrowego stylu życia”


17. Kontynuacja programu „Trzymaj formę”

Organizacja corocznego biegu
zawody

Rozgrywki piłkarskie

Zawody Downhill, Xcuntry, Enduro- Trophy

Zawody na śniegu


mecze
Zawody sportowe

Treningi
Treningi


Treningi
Impreza
Imprezy, zawody
Olimpiada

Rozgrywki sportowe.


Udział w zawodach, wyjazdy na lodowisko,

na basen, rajdy


Lekcje w-f
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko, trasy narciarstwa klasycznego,

Dzień sportu w szkole.Wszyscy mieszkańcy

Wszyscy mieszkańcy


Wszyscy mieszkańcy

Wszyscy mieszkańcy


Uczniowie szkół
mieszkańcy
mieszkańcy

mieszkańcy


uczniowie szkół
uczniowie szkół
mieszkańcy
mieszkańcy
przedszkolaki

Młodzież i dorośli

Młodzież gimnazjalna.

Klasy I
Uczniowie SP i GMaj 2013

Maj 2013


I-IV, X-XII 2013
Sierpień 2013

Luty – marzec 2013


IV-IX.2013
I – III.2013

Cały rok 2013


Cały rok szkolny 2013

Styczeń – czerwiec 2013

24.02.2013
Styczeń marzec 2013

Kwiecień 2013

Wiosna, lato

Cały rok szkolny 2013

Wg programu
Cały rok szkolny 2013


OPKiS Brenna

OPKiS Brenna

OPKiS Brenna
OPKiS Brenna

OPKiS Brenna


OPKiS Brenna
OPKiS Brenna

OPKIS Brenna


UG Brenna
UG Brenna
UG Brenna
OPKIS Brenna
SP 2 Brenna

Gimnazjum Brenna


Gimnazjum Brenna

Gimnazjum Brenna

ZSP Górki Wielkie


Gmina Brenna,

ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna


338536550

338536550

338536550
338536550

338536550


338536550
338536550

338536550


338536222
338536222
338536222

338536100

338536100
338536100
338539278


Organizacja XVII edycji imprezy rekreacyjnej „Rodzinny Rajd Rowerowy”

Rajd rowerowy „Szlakiem Miejsc Cennych Przyrodniczo”

Sprzyjanie rozwojowi sportu przez dotowanie działalności sportowej

Organizacja amatorskich turniejów piłki siatkowej i piłki nożnej

Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w zakresie aktywności fizycznej

Zapobieganie wadom postawyrajd rowerowy, konkursy

rajd rowerowy

prowadzenie sekcji:
– tenisa stołowego,
– piłki nożnej,
– gimnastyki sportowej.

turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

- udział w zawodach sportowych w ramach Szkolnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

- udział w szkolnych zawodach sportowych (Liga Siatkówki, Liga Piłki Nożnej),

- wyjazdy na basen i lodowisko,

- propagowanie Nordic Walking,

- działalność Koła Turystycznego,

- organizowanie wycieczek klasowych

- organizacja Dnia Sportu Szkolnego

realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej


mieszkańcy gminy

mieszkańcy gminy

mieszkańcy gminy

uczniowie gimnazjów

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowychmaj 2013

sierpień / wrzesień 2013

od lutego do grudnia 2013

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolnyZespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu
Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu

Stowarzyszenie „EKO-Życie” w Chybiu

Gmina Chybie
Urząd Gminy w Chybiu
Robotniczy Klub Sportowy „Cukrownik” Chybie

gimnazja, dla których organem prowadzącym jest gmina Chybie

placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Chybie

placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina ChybieGmina Chybie

ul. Bielska 78,


43-520 Chybie
tel.: 33 856 10 96,
faks: 33 852 26 36
sekretariat@chybie.pl

Gmina Cieszyn

Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 33 4794272

Zabawy ruchowe, spacery, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu

Zajęcia, zabawy z całą grupą, spacery

Dzieci w wieku przedszkolnym

Cały rok szkolny

Dyrektor;

Przedszkole Nr 18 w Cieszynie, ul. Z. Kossak – Szatkowskiej 6

Tel. 338520770

Spacery, ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

systematycznie

Dzieci w wieku przedszkolnym

Cały rok szkolny

Dyrektor

Nauczyciel;

Przedszkole nr 19 w Cieszynie


Tel. 338524005, 338524031

Zwiększenie aktywności fizyczne uczniów

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia na basenie

Zajęcia na lodowisku

Zajęcia SKS

Udział w rajdzie młodzieży na powitanie wiosny i jesieni

Organizacja wycieczek szkolnych- teren Beskidu Śląskiego

Zorganizowanie dnia aktywności fizycznej„Olimpiada wiosenna”

Organizacja wyjazdów na zielone szkoły (Porąbka, Bochnia)
Uczniowie klas 1-4
Uczniowie klas 3

Uczniowie klas 1-6

Uczniowie klas 4-6

Uczniowie klas 1-6

Uczniowie klas 1-6

Uczniowie klas 1-6


Uczniowie klas 3
wrzesień 2012-czerwiec 2013

wrzesień 2012-czerwiec 2013

Listopad 2012-luty2013

wrzesień 2012-czerwiec 2013

marzec 2013, wrzesień 2013

wrzesień 2012-czerwiec 2013


marzec 2013

maj- czerwiec 2013
Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

Tel. 33/8520732

Popularyzacja biegania


Zorganizowanie grupy uczniów uczestniczących w biegach oraz organizacja biegów

Uczniowie, rodzice

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wychowania fizycznego;

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Tel. 33 8521758

sp2cieszyn@wp.plZwiększenie aktywności fizycznej uczniów

Zajęcia pozalekcyjne, SKS, wyjścia na lodowisko, nauka pływania , zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia na wielofunkcyjnym boisku sportowym, udział w rajdach górskich

uczniowie klas I-VI


W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy; Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi


Tel. 33 8521758

sp2cieszyn@wp.pl


ZDROWIE POPRZEZ SPORTSKS-y

uczniowie klas I-VI

ROK SZKOLNY 2012/2013


Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie


Tel. 338520-168„ W zdrowym ciele zdrowy duch”


cotygodniowe zajęcia SKS-u oraz gry i zabawy dla dzieci młodszych


uczniowie klas I-VI


W ciągu roku szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie

Tel. 33858033

„ Trzymaj formę”- realizacja programu edukacyjnego


zajęcia sportowo-rekreacyjne


uczniowie klas I-VI


cyklicznie


Sanepid, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie

Tel. 33858033Organizowanie szkolnych zawodów sportowych, festynu szkolnego, Dni Otwartych Szkoły. Dzień Dziecka na sportowo. Dzień fair play.


spartakiada, współzawodnictwo międzyklasowe , gry i zabawy


uczniowie klas I-VI


Wg harmonogramu imprez szkolnych

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie

Tel. 33858033

Udział w zawodach i biegach przełajowych
uczniowie klas I-VI


Wg harmonogramu imprez sportowych

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie

Tel. 33858033

Aktywny wypoczynek – lodowisko

Aktywne ferie zimowe i letnie


Dzień Sportu SzkolnegoWyjścia na lodowisko w czasie lekcji wych. fiz.
Zorganizowanie w czasie ferii zajęć sportowo-rekreacyjnych finansowanych przez MOSiR i ZOJO
Impreza szkolnaUczniowie gimnazjum

młodzież
młodzieżOkres jesienno-zimowy

Luty, czerwiec/lipiec


czerwiec

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie im. J. Kubisza 43-400 Cieszyn ul. Szymanowskiego 9


Tel. 338514280

Zajęcia sportowo- rekreacyjne na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”

Udział w rajdach górskich


Tydzień Profilaktyki - Dzień Sportu

Turniej piłkarski o puchar Dyrektora G 3


Zajęcia popołudniowe i w czasie wolnym – soboty, niedziele
Rajd górski na powitanie wiosny, pożegnanie lata
Rozgrywki sportowo - rekreacyjne dla gimnazjalistów
Rozgrywki piłkarskie dla uczniów G 3

Mieszkańcy Cieszyna

Uczniowie i nauczyciele G 3

Uczniowie gimnazjum

Uczniowie gimnazjumCały rok

Maj/ wrzesień 2013


Czerwiec 2013


Maj/ czerwiec 2013

Gimnazjum nr 3 w Cieszynie

Tel. 338521792

Akademia Aktywnego Życia

Cykl wykładów i zajęć rehabilitacyjnych

Osoby niepełnosprawne z terenu gminy Cieszyn

Cały rok

Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych, Cieszyn, ul. Głęboka 11

Tel.: 338581256

Gimnazjum w Goleszowie:

Promowanie aktywności ruchowej
Szkoła Podstawowa w Goleszowie:
Propagowanie aktywności ruchowej
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie:
1.Rajd na powitanie wiosny

2.Rajd na pożegnanie lata

3.Cross bike
Szkoła Podstawowa w Bażanowicach :

Propagowanie zdrowego stylu życia


Szkoła Podstawowa w Cisownicy:

1.Działalność Szkolnego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego

2.Piknik Sportowy

3.Gimnastyka korekcyjna – basen

4.Kółko taneczne-rytmika

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, kółko taneczne, rajdy turystyczne, wycieczki


Zajęcia zintegrowane, lekcje wf, zajęcia SKS, wycieczki

Wycieczka

Wycieczka


Rajd rowerowy
Zajęcia ”Turystyka kwalifikowana” Gimnastyka korekcyjna, SKS,
Wycieczki piesze i rowerowe

Gry zespołowe, zabawy

Ćwiczenia w wodzie, ruch, koordynacja ciała

Młodzież
Uczniowie

Uczniowie

Uczniowie


Uczniowie SP, lokalna społecznośćoraz chętni uczestnicy

uczniowie

Kl.IV-VI

Kl.I-VI

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Maj/czerwiec

Październik

Wrzesień
Cały rok

Cały rok szkolny


Nauczyciele w-f, wychowawcy

Wszyscy nauczyciele

Szkoła, PTTK


Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa we współpracy ze szkołą


nauczyciele

Nauczyciele, wychowawcyGmina Goleszów, ul.1 Maja 5, 43-440 Goleszów

33/4790525


33/4790524
33/8529710

33/8528349

33/8528233


1.Turnieje sportowe

2.Udział w międzyszkolnych zawodach sportowych

3. Rajd górski „Trzy Kopce Wiślańskie”, biegi przełajowe

4. Ruch to zdrowie


Imprezy profilaktyczno-sportowe na kompleksie sportowym ORLIK 2012

5. Prowadzenie zajęć jujitsu


Zajęcia sportowe, imprezy integracyjneRozgrywki drużyn

Zgodnie z harmonogramem rozgrywek


Szkolna wycieczka krajoznawcza
Zajęcia praktyczne

Zawody rekreacyjne

Treningi

SKS, olimpiadaMieszkańcy Pogwizdowa, Brzezówki
Klasy I-VI

Klasy I-VI


Klasa I
Dzieci, młodzież dorośli gminy Hażlach


Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum
Uczniowie, rodzice

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny


Listopad 2012 rok


Cały rok
IV-X 2013 rok


Cały rok

Cały rokSP. Pogwizdów

338568336

SP. Kończyce Wielkie 338569388

SP. Zamarski 338567500

SP. Hażlach 338569428

Gimnazjum Pogwizdów 338568903Urząd Gminy w Hażlachu, ul. Główna 58, 43-419 Hażlach


38. Bieg o Istebniański Bruclik

Promocja i popularyzacja sportu przy obiektach sportowych gminy
Zróżnicowany dystans tras biegowych
Organizacja imprez sportowych, zawodów, biegi przełajowe. Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Mieszkańcy Trójwsi

10 luty 2013 r.

2013 r.


Urząd Gminy Istebna

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnejkarina.istebna@gmail.com


Urząd Gminy Istebna

Tel: 33 8556500

e-mail:

urzad@ug.istebna.pl


Zajęcia sportowo-rekreacyjne,

Akcja zima 2013, Akcja lato 2013

Upowszechnianie zajęć sportowych


Turnieje, zawody, zajęcia na basenie

Zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka) realizowane w ramach świetlicy środowiskowej

Dzieci i młodzież, osoby dorosłe z gminy Skoczów

Młodzież szkoły

Cały rok 2013

Dyrektorzy placówek szkolnych,

SOSiR Skoczów

UM Skoczów (Centrum Profilaktyki Społecznej


Wydział Polityki Społecznej UM Skoczów

ul. Krzywa 4

Tel. 33 853-39-74
Skoczów,

ul. Górecka 2a

tel. 33 853-18-20
Urząd Miasta Skoczów

ul. Krzywa 4, tel. 33 8533974Organizacja zawodów sportowych

Dotowanie zadań z zakresu sportu realizowanych przez kluby sportowe

Edukacja ruchowa

Piknik Rodzinny


Rajd Rowerowy

III Amatorska Halowa Ligii Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia
IV Amatorski Turniej Badmintona w Miksach
VI Amatorski Turniej Badmintona Mężczyzn
XV Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Strumienia
Europejski Turniej Miast w ramach XIX Sportowego Turnieju Miast
Turnieje Piłki Nożnej i zawody lekkoatletyczne na boisku Gimnazjum w Strumieniu
Amatorski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar „Żabiego Kraju”
V Gminny Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego w Miksach
VI Gminny Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego w deblu, kobiet i mężczyzn
IV Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Strumienia
Mikołaj dla Miasta
Mikołaj dla szkół
V Amatorski Turniej Badmintona kobiet w grach deblowych
XVII Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn
Zadania z zakresu wspierania rozwojowi sportu oraz pożytku publicznego i wolontariatu

Dodatkowe zajęcia SKS i gimnastyki korekcyjnej w szkołach

Piknik w Parku Miejskim w Strumieniu

Rodzinny Rajd Rowerowy w DrogomyśluMieszkańcy gminy Strumień (dorośli)

Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)

Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)

Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)


Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)


Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli, młodzież)


Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)

Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)

Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)


Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)


Dzieci przedszkolne


Dzieci szkolne
Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)

Mieszkańcy gminy Strumień (dorośli)


Mieszkańcy gminy Strumień (dzieci, młodzież, dorośli)

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym


Mieszkańcy gminy Strumień
Ogólnodostępny


06.01-24.03.2013

19.01.2013


6.04.2013


4.05.2013

28.05 -01.06.2013

06-07.2013


06/2013

07/2013

08/2013

11-13/201306.12.2013
07.12.2013
07.12.2013

14.12.2013

Luty-listopad 2013

Rok szkolny


maj

Lipiec


Gminny koordynator sportu i promocji zdrowia

Urząd Miejski w Strumieniu


Szkoły podstawowe i gimnazja gminy Strumień
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Strumieniu MGOK Strumień

Klub Ekologiczny „EKO” w DrogomyśluGmina Strumień
Hala Sportowa w Strumieniu 33 857 17 07
33 8520-627

33 8520 627


33 8571 590


33 8572 222


Urząd Miejski w Wiśle, 43 – 460 Wisła Plac Hoffa 3

33 855 34 47Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowego stylu życia

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

Organizowanie rajdu rowerowego dla mieszkańców Gminy

Udostępnianie pojedynczym użytkownikom oraz grupom zorganizowanym sal gimnastycznych i hal sportowych, basenu oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią i Orlika, kortu tenisowego;

Udział w akcji „Cała Polska biega”Uczniowie, młodzież szkolna, dorośli, mieszkańcy gminy

Cały rok

Zespół Szkół w Zebrzydowicach

Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 55 tel. 32 4693481

Zespół Szkół w Kaczycach

Kaczyce ul. Harcerska 13 tel. 32 4694222

Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56 tel. 32 4693465,

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

Marklowice Górne ul. Szkolna 25 tel. 32 4693204Gmina Zebrzydowice

43-410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6 tel. 32 4755119

„Ruch to zdrowie” kształtowanie prawidłowej postawy ciała zdrowego stylu życia

Zajęcia z dziećmi, zabawy i gry ruchowe w sali i terenie, wycieczki, spacery

dzieci

W ciągu całego roku

Nauczyciele i

Dyrektor przedszkolaPrzedszkole nr 4 im. M. Konopnickiej w Cieszynie, ul. K. Miarki 15

 1. Zajęcia ruchowe w sali , ogrodzie, spacery , wycieczki

 2. Spartakiada międzyprzedszkolna

 3. Piknik rodzinny

Zajęcia
Zawody sportowe
Zabawy ruchowe w ogrodzie

3-6-latki
5-6-latki
Dzieci i ich rodzice

Cały rok
Listopad 2013
Czerwiec 2013

Nauczyciele
Dyrektor
dyrektor

Przedszkole nr 7

w Cieszynie

ul. Hallera 163

33 8522326Liga piłkarska na „Orliku”
Turnieje piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej

Rozgrywki w formie ligi
Turnieje

Młodzież i dorośli
Dzieci i młodzież szkolna

Maj – październik 2013

Animatorzy sportu na obiekcie „Orlik” Cieszyn, ul. Katowicka 68

Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie, ul. Katowicka 68

33 85213731.Zajęcia sportowo-rekreacyjne

pozalekcyjne


2.Zajęcia na basenie

kąpielowym UŚ w ramach lekcji WF


3.Korzystanie z lodowiska miejskiego w ramach zajęć wych.-fiz.
3.Udział szkoły w rajdach górskich PTTK

4. Zajęcia sportowe realizowane podczas ferii zimowych lub wakacji letnich
SKS 6 godz./tyg.

1 godz./co 2 tyg.

Wg ustalonego harmonogramu

2 rajdy w roku szkolnym


rozgrywki dla chętnych osób

zainteresowani uczniowie
uczniowie klas pierwszych
j.w.

j.w.

j.w.


przez cały rok szkolny

poniedziałek przez cały rok szkolny


grudzień-luty

lato – wiosna

ferie zimowe, wakacje


nauczyciele wych. fiz

dyrektor
j.w.

j.w.

j.w.j.w.

Gimnazjum nr 1 Cieszyn
ul. Michejdy 1, 43-400 Cieszyn

Zachęcanie młodzieży do aktywnego stylu życia oraz wypoczynku.

Organizowanie sportowych rozgrywek międzyklasowych.
Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego.
Udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym lub powiatowym.

Wybrani uczniowie

Wszyscy uczniowie


Wybrani uczniowieCały rok szkolny

Cały rok szkolny


Na bieżącoNauczyciele WF

Nauczyciele WF


Nauczyciele WF, organizatorzy konkursówI Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego

Plac Słowackiego 2, 43-400 Cieszyn

Tel/ fax. 33 8521139


Propagowanie idei czynnego wypoczynku

Dodatkowe zajęcia z siatkówki dziewcząt i chłopców, koszykówki chłopców i dziewcząt, zajęcia z lekkiej atletyki- narciarstwo biegowe, biegi na orientację

Dziewczęta i chłopcy

Wrzesień 2012-

czerwiec 2013Nauczyciele WF

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, Pl. Wolności 7b, Tel.338521132
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego
Plac Dominikański 2

43-400 Cieszyn33/ 8525184

Rajdy międzyszkolne Powitanie lata i Pożegnanie lata

Wspólne wyjście młodzieży w góry, aktywne uczestniczenie w rajdzie

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Wg ustalonego harmonogramu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego
Obóz integracyjny dla klas I połączony z rekolekcjami

Zabawy integracyjne i gry dydaktyczne, modlitwa połączona z kontemplacją przyrody

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Wg ustalonego harmonogramu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego
Rajd Szkół Katolickich

Wspólne wyjście młodzieży w góry, wspólne spędzanie wolnego czasu

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Wg ustalonego harmonogramu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego
SKS

zajęcia na hali (SKS, aerobik) i aquae aerobik basen

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Wg ustalonego harmonogramu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego
Zajęcia na lodowisku

Zajęcia w ramach w-f

Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym

Wg ustalonego harmonogramu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna