Poświadczenie I deklaracja wydatków oraz wniosek o płatnośĆ okresowąPobieranie 81,83 Kb.
Data03.12.2017
Rozmiar81,83 Kb.

Załącznik nr 4a do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ
POŚWIADCZENIE I DEKLARACJA WYDATKÓW
ORAZ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OKRESOWĄ


OD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
(PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013)

nr ........................za okres od .......................... r. do .......................... r.

Nazwa Funduszu(y):…………………………………………………………………..

Numer(y) i nazwa(y) priorytetu (ów):……………………………………………………


Decyzja Komisji nr C/2007/6321 z dnia 7 grudnia 2007r.
Numer referencyjny Komisji (CCI): 2007PL161PO002
Krajowy numer referencyjny (jeżeli istnieje) n/d

Poświadczenie

Ja, niżej podpisany, ........................................................................ (imię, nazwisko, funkcja), działający w imieniu Instytucji Pośredniczącej …………………(nazwa Departamentu/Instytucji) poświadczam, że wszystkie wydatki, zawarte w załączonej deklaracji spełniają kryteria odnoszące się do kwalifikowalności ustanowione w art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i zostały poniesione przez beneficjentów w procesie realizacji operacji wybranych w ramach ………………..(nazwa programu operacyjnego i numery priorytetów) zgodnie z warunkami przyznawania wkładu publicznego zawartymi w art. 78 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006
po 1:

01

01

2007

i wynoszą2
PLN

Załączona deklaracja wydatków w podziale na osie priorytetowe została sporządzona na podstawie kwot zaksięgowanych do dnia:20____

i stanowi integralną część niniejszego poświadczenia.


Poświadczam również, iż realizacja operacji postępuje zgodnie z celami ustanowionymi w decyzji oraz zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 1083/2006, nr 1080/2006, nr 1084/2006 i z rozporządzeniem Komisji (WE) 1828/2006, a w szczególności, że:
(1) współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności:

  • zasadami odnoszącymi się do pomocy publicznej;

  • zasadami odnoszącymi się do zamówień publicznych;

  • zasadami odnoszącymi się do innych polityk wspólnotowych (w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska i zachowania równych szans);

  • zasadami dotyczącymi uzasadnienia zaliczek, w ramach pomocy publicznej na mocy art. 87 Traktatu, za pomocą wydatków poniesionych przez beneficjenta w okresie trzech lat;

  • zasadą, zgodnie z którą nie można składać deklaracji wydatków dotyczących dużych projektów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Komisję;

(2) deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest poparta dającymi się zweryfikować dowodami;

(3) transakcje będące podstawą wydatków są zgodne z prawem i przepisami, a procedury były przestrzegane w zadowalającym stopniu;

(4) deklaracja wydatków i wniosek o płatność uwzględniają, w stosownych przypadkach, wszystkie odzyskane kwoty, otrzymane odsetki i dochody pochodzące z operacji finansowanych w ramach programu operacyjnego;

(5) wydatki w ramach projektów są rejestrowane w plikach komputerowych i udostępniane na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub właściwych departamentów Komisji;

(6) Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej niezbędne informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracji wydatków;

(7) procedury zarządzania i kontroli w stosunku do projektów realizowanych w ramach danych osi priorytetowych, zostały wdrożone w instytucjach biorących udział w ich realizacji oraz zatwierdzone w formie instrukcji wykonawczych przez odpowiednie instytucje.

Zgodnie z art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, dokumenty uzupełniające są i będą dostępne co najmniej przez okres trzech lat od zamknięcia programu operacyjnego przez Komisję (bez uszczerbku dla specjalnych warunków ustanowionych w art. 100 ust. 1 tego rozporządzenia).


Data:20____


Imię i nazwisko drukowanymi literami, pieczęć, stanowisko i podpis osoby upoważnionej


Tabela nr 1. Deklaracja kumulatywnych wydatków w podziale na osie priorytetowe: płatność okresowa

Numer CCI programu: 2007PL161PO002

Nazwa programu i numery osi priorytetowych: PO Infrastruktura i Środowisko,

Zaksięgowane do dnia:

Poświadczone i poniesione wydatki kwalifikowalne ogółem w PLN:

Priorytet


2007-2015


Ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów

Odpowiadający

wkład publicznyW tym wkład UE

Priorytet 1Priorytet 1: OgółemPriorytet 1: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)Priorytet 1: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)Priorytet 2Priorytet 2: OgółemPriorytet 2: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)Priorytet 2: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)Priorytet 3Priorytet 3: OgółemPriorytet 3: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)Priorytet 3: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem ogółem3Suma całkowitaUwaga: Jeżeli priorytety są finansowane z różnych funduszy, priorytet wskazuje odpowiedni(-e) fundusz(e)

Tabela nr 2. Roczny podział poświadczonych wydatków kwalifikowalnych dla osi priorytetowych nr: ogółem4

Kwota wydatków (w PLN)


Suma całkowita 2007-2015

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ: Płatność okresowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nr CCI: 2007PL161PO002

Numery i nazwy priorytetów Fundusz(e):

Ja, niżej podpisany …………………………(imię i nazwisko drukowanymi literami, stanowisko osoby uprawnionej), działający w imieniu Instytucji Pośredniczącej .................(nazwa) niniejszym poświadczam, iż w okresie …………….(okres, którego dotyczy wniosek) została poświadczona przez Instytucję Pośredniczącą kwota ………..…….PLN wypłacona przez beneficjentów i odpowiadająca wkładowi wspólnotowemu, która została odpowiednio pomniejszona o kwoty odzyskane i wycofane w części odpowiadającej środkom UE. Wnioskuję o wystąpienie do Komisji Europejskiej o refundację w EUR równowartości wydatkowanej kwoty w PLN:


Tabela nr 3

w PLN

Cel

Konwergencja
EFRR
Fundusz

Spójności


Niniejszy wniosek jest dopuszczalny ponieważ:


Tabela nr 4
Niepotrzebne skreślić

a) w całym okresie dla każdej osi priorytetowej Komisja nie wypłaciła kwoty wyższej niż maksymalna kwota pomocy funduszy, określona w decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego.
b) instytucja pośrednicząca przesłała instytucji zarządzającej najbardziej aktualne sprawozdanie roczne z realizacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ

- zostało przesłana przez instytucję zarządzającą w ustalonym terminie

- jest załączone

- nie jest wymagane

c) nie została wydana uzasadniona opinia Komisji na mocy art. 226 Traktatu w sprawie naruszenia odnoszącego się do jednego lub kilku

projektów, dla których zadeklarowano wydatki we wniosku o płatność.
Imię i nazwisko drukowanymi literami, pieczęć, stanowisko i podpis osoby upoważnionej


Tabela nr 5. Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w tabeli nr 1 poświadczone przez Instytucję Pośredniczącą w okresie od ……….… do………….. w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w podziale na poszczególne osie priorytetowe, w PLN


Numer referencyjny programu operacyjnego (nr CCI): 2007PL161PO002

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Poświadczone i poniesione wydatki kwalifikowalne ogółem:

Priorytet
Ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów

Odpowiadający

wkład publicznyW tym wkład UE

Priorytet 1: Ogółem

w tym:Priorytet 1: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)


Priorytet 1: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)


Priorytet 2: Ogółem

w tym:Priorytet 2: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)


Priorytet 2: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)


Priorytet 3: Ogółem

w tym:Priorytet 3: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)Priorytet 3: Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)Wydatki odnoszące się do operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem ogółem5Suma całkowita


Uwaga: Jeżeli priorytety są finansowane z różnych funduszy, priorytet wskazuje odpowiedni(-e) fundusz(e)Data:20____
Imię i nazwisko drukowanymi literami, pieczęć, stanowisko i podpis osoby upoważnionej


Oświadczenie o kwotach wycofanych i odzyskanych oraz kwotach poddanych procedurze odzyskiwania
Tabela nr 6. Kwoty odzyskane w danym okresie potrącone z niniejszej deklaracji wydatków oraz pozostałe do odzyskania wg stanu na koniec okresu od beneficjentów programu operacyjnego ……………..za okres od............do........ w PLN

Tabela nr 7. Kwoty wycofane po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji w ramach programu operacyjnego.................,
o które pomniejszona została deklaracja wydatków za okres od.........do......... w PLN

1 Data odniesienia zgodnie z decyzją Komisji.

2 Ogólna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3 Częściowe zamknięcie dotyczy operacji zakończonych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok częściowego zamknięcia. Wykaz operacji, które zostały objęte

częściowym zamknięciem jest udostępniany Komisji na żądanie.
4 W podziale na lata: podział wskazany w tej tabeli odpowiada płatnościom dokonanym przez beneficjentów w danym roku. Jeżeli dokładne ustalenie podziału nie jest

możliwe, należy podać najdokładniejszą wartość szacunkową.
5 Częściowe zamknięcie dotyczy operacji zakończonych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok częściowego zamknięcia. Wykaz operacji, które zostały objęte częściowym zamknięciem jest udostępniany Komisji na żądanie.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna