Połów ryb prądem: bloom składa drugą skargę przeciwko HolandiiPobieranie 210,65 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar210,65 Kb.
Połów ryb prądem: BLOOM składa drugą skargę przeciwko Holandii
Paryż, 18 kwietnia 2018 r.
W poniedziałek, 16 kwietnia, organizacja BLOOM złożyła drugą skargę przeciwko Holandii, ponieważ to państwo członkowskie Unii Europejskiej nie przestrzega przepisów unijnego prawa. Pierwsza skarga BLOOM z 2 października 2017 r. do Komisji Europejskiej dotyczyła nielegalności większości licencji na połowy prądem udzielonych holenderskim jednostkom. Kilka miesięcy później BLOOM zdecydowała się ponownie zwrócić do Komisji Europejskiej w sprawie nie przestrzegania prawa unijnego przez rząd Holandii: Holandia jest jedynym europejskim krajem prowadzącym połowy na dużą skalę, który nie publikuje danych na temat środków publicznych, jakie zostały preznaczone na holenderską flotę w latach 2007 i 2014.1
--> Przeczytaj skargę BLOOM (w języku angielskim)
Wszystkie większe państwa europejskie prowadzące połowy wywiązują się (na różnym poziomie dobrej woli) z obowiązku2 publikowania danych na temat beneficjentów Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) – instrumentu finansowego udzielającego publicznego dofinansowania europejskim flotom połowowym w okresie od 2007 do 2014 roku.
Wszystkie, z wyjątkiem Holandii.
W przekonaniu BLOOM, taki brak transparentności nie jest przypadkiem. „84 licencji, k na stosowanie połowów prądem na morzu udzielono Holandii w okresie między rokiem 2007 i 2014,” mówi Claire Nouvian, prezeska BLOOM. „Jest to dokładnie okres, kiedy władze holenderskie nie przestrzegały przepisów w zakresie transparentności.”
Chodzi o miliony euro
Należy wyobrazić sobie cały kontekst”, kontynuuje Claire Nouvian.Tradycyjne trawlery poławiające włokiem były na skraju bankructwa z powodu wysokiego zużycia paliwa, kiedy nagle pojawiło się rozwiązanie wszystkich ich problemów w formie połowów prądem! Ryby porażone prądem wyskakują z głębin niczym popcorn. Dzięki temu, jednostki połowowe mogły zdecydowanie poprawić swoją efektywność połowową. Ruszyła gorączka złota. Dla operatorów połowów przemysłowych całkowicie bez znaczenia jest fakt, że wykorzystywanie prądu niszczy cały ekosystem i naraża na wyginięcie tradycyjne, przybrzeżne połowy. Nie tylko zdobyli licencje zdecydowanie powyżej regulacyjnego limitu (30% wyłączeń zamiast 5%), ale wszystko wskazuje na to, że na tym nie poprzestali. Dzięki zmianie klasyfikacji połowów prądem na „innowacyjne” zamiast „niszczycielskie”, Holendrom udało się również uzyskać miliony euro w ramach publicznej pomocy.
Ogromny skandal finansowy
Wykorzystując jedyne obecnie dostępne publicznie dane, czyli informacje o dofinansowaniu, jakie Holandia przyznała od 2015 roku3, organizacja BLOOM była w stanie wyliczyć, że holenderskie jednostki otrzymały 5,7 mln euro z publicznych środków na połowy prądem. Tylko od sierpnia 2015 r. Holandia przekazała blisko 6 mln euro swoim jednostkom prowadzącym połowy prądem, jednak większość konwersji miała miejsce w latach 2007 - 2014. Sugeruje to, że ujawniliśmy ogromny skandal finansowy, oprócz skandalu natury ekologicznej, społecznej i politycznej” stwierdza Frédéric Le Manach, Dyrektor Naukowy BLOOM.
Laetitia Bisiaux, zajmująca się w BLOOM badaniami na temat połowów prądem, mówi: Derogacje, czyli wyłączenie z obowiązku wypełniania części przepisów unijnego prawa, przyznane Holandii na połowy prądem nie mają na celu realizacji żadnego naukowo ustalonego celu, a ich jedynym zadaniem jest ratunek dla niszczycielskich i zanieczyszczających środowisko naturalne metod połowowych. Holandia musi ujawnić obywatelom Europy, ile publicznych pieniędzy wydano na jej jednostki poławiające prądem, zarówno w obszarze środków wydanych na tzw. „badania”, których nigdy nie przeprowadzono, jak i na wyposażenie jednostek w elektrody.”
Niemal otwarty współudział Unii Europejskiej w działaniach Holandii
Komisja Europejska odpowiedziała na pierwszą skargę złożona przez BLOOM w formie standardowego pisma, co pokazuje, iż Komisja stara się uchylić od ciążącej na niej politycznej odpowiedzialności. 13 kwietnia 2018 r. Komisja napisała, że skierowała skargę BLOOM do systemu "EU Pilot", który ma pozwalać na „nieformalną wymianę informacji między Komisją a danym państwem członkowskim”. W opinii Claire Nouvian, ta „procedura zastępcza” ma jedynie oszczędzać czas i pomóc w uniknięciu formalnego wdrożenia procedury naruszenia przepisów. „Po złożeniu przez nas pierwszej skargi Komisja miała 12 miesięcy na zdecydowanie, czy podejmie formalne kroki względem Holandii. Po sześciu miesiącach Komisja odpowiedziała, że nasza skarga został skierowana na >>ścieżkę nieformalną<<, której wyraźnym celem jest uniknięcie, o ile to możliwe, >>formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego<<. Jest toniemal publiczne przyznanie się do sprzyjania tym, którzy łamią prawo UE. Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów unijnych i ma być >>politycznie niezależna<<.

Jeżeli ramię wykonawcze UE nie broni interesów publicznych i demokracji, zwłaszcza w czasie drażliwych trójstronnych negocjacji politycznych prowadzących do decyzji o ewentualnym zakazie połowów prądem w Europie, to w jakim stopniu obywatele europejscy mogą mieć zaufanie do instytucji UE? pyta Nouvian.
W piśmie, jakie zostało wysłane w poniedziałek 16 kwietnia, BLOOM wzywa Komisję Europejską do bezstronnego działania oraz do ”podjęcia wszelkich niezbędnych kroków” w celu zapewnienia, aby Holandia przestrzegała prawa UE, zarówno w zakresie zabronionej liczby licencji jak i złamania wymogów przejrzystości finansowej.
Trójstronne negocjacje toczą się między unijnymi instytucjami (Parlament, Komisja i Rada), a w ich wyniku zapadnie decyzja, czy połowy prądem w Europie zostaną rzeczywiście zakazane od marca 2018 r.
16 stycznia 2018 r. Parlament Europejski przegłosował dużą większością głosów (402 na 232), całkowity zakaz połowów prądem.

KONIEC


Dalej

Wszystko na temat połowów prądem znaleźć można w dokumencie “Electric ‘Pulse’ Fishing: Why It Should Be Banned”.

Tutaj przeczytasz wszystko na temat kampanii przeciwko połowom prądem.

http://www.bloomassociation.org/en/our-actions/our-themes/electric-pulse-fishing/
Przeczytaj notatkę prasową z 8 stycznia 2018 r. na temat tego, jak Komisja Europejska przyznała prawo do stosowania prądu w połowach w UE, wbrew argumentacji naukowców.

http://www.bloomassociation.org/en/electric-fishing-new-revelations-on-a-european-scandal/
Na temat procedury składania skarg

Komisja Europejska potwierdza otrzymanie skargi BLOOM w terminie 15 dni roboczych oraz w ciągu kolejnych 12 miesięcy zobowiązana jest ją ocenić, w celu wydania ewentualnej decyzji o wdrożeniu formalnego postępowania przeciwko Holandii w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.


Historia udzielania Holandii wyłączenia spod zakazu połowów prądem

Połowy prądem zostały zakazane w Europie w 1998 r. (rozporządzenie 850/98). W 2007 r. Holandia uzyskała 22 derogacje na prowadzenie eksperymentów w południowej części Morza Północnego. W grudniu 2010 r. holenderscy rybacy otrzymali kolejne 20 licencji na cele prowadzenia badań (art. 43 rozporządzenia 850/98).

W 2014 r. Holandia prowadziła intensywny lobbing wobec Komisji Europejskiej i uzyskała 42 dodatkowe licencje na wdrożenie „projektu pilotażowego” w zakresie selektywności połowów (art. 14 rozporządzenia 1380/2013).
Subsydia przyznane od sierpnia 2015 r.

BLOOM skorzystała z wykazu beneficjentów aktualnego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w celu wyliczenia kwot otrzymanych przez holenderskie trawlery na prowadzenie tzw. „badań” i „projektów pilotażowych” od 2015 r. Blisko 5,7 mln euro skierowano w okresie 1 sierpnia 2015 r. – 30 kwietnia 2017 r. na rozwój połowów prądem w Holandii, w tym 3,8 mln euro funduszy unijnych (67% łącznej kwoty finansowania) oraz 1,9 mln w formie wkładu krajowego. Wykaz dostępny jest tutaj.


Kontakt dla mediów

Claire Nouvian, +33 (0) 6 13 40 50 43, clairenouvian@bloomassociation.org

Frédéric Le Manach, +33 (0) 6 52 52 79 14, fredericlemanach@bloomassociation.org O BLOOM

BLOOM jest organizacją typu non-profit założoną w 2005 r. działająca na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz społeczno-ekonomicznej równowagi sektora rybackiego. Prowadzimy kampanie na rzecz promowania, edukacji i podnoszenia świadomości, a także badania naukowe. Działania BLOOM skierowane są do opinii publicznej oraz do politycznych decydentów i interesariuszy w gospodarce. Więcej na http://www.bloomassociation.org/.


1


 Europejski Fundusz Rybacki (EFR) początkowo obejmował okres 2007–2013. W rzeczywistości jednak działał aż do roku 2016 i nałożył się na kolejny instrument finansowy.

2

 "[Celem zwiększenia przejrzystości w zakresie korzystania z pomocy EFR państwa członkowskie powinny corocznie publikować, w formie elektronicznej lub innej, wykaz beneficjentów, nazwy operacji oraz kwotę finansowania ze środków publicznych przyznaną dla operacji."https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0498

3


 Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) jest nowym europejskim instrumentem finansowym skierowanym do sektora rybackiego. Teoretycznie obejmuje lata 2014–2020.

B L O O M A S S O C I A T I O N

61 rue du faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, Francewww.bloomassociation.org- Tel. : 09 81 46 33 70

SIRET 501 642 326 00042 - APE 9499Z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna