Potwierdzenie pobytu dziecka na oboziePobieranie 28,63 Kb.
Data09.11.2017
Rozmiar28,63 Kb.

POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA OBOZIE
Zaświadcza się, że.........................................................................................................

przebywał/ła na MŁODZIEŻOWYM OBOZIE PROOBRONNYM, organizowanym przez Stowarzyszenie Promocji Kultury Morskiej i Oświaty „TERRA MARIQUE”, 81-301 Gdynia 1, ul. Zawiszy Czarnego 1, w terminie ............................................. r.


................................................. .......................................................(data) (podpis komendanta obozu)

UWAGA!
Uczestnik obozu zobowiązany jest posiadać:

- LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ;

- KOSTIUM KĄPIELOWY (czepek, klapki);

- UBIÓR SPORTOWY (dres, kurtka, czapka, obuwie);

- PELERYNA PRZECIWDESZCZOWA.

- LEKI PRZYJMOWANE NA STAŁE


Kartę kwalifikacyjną po wypełnieniu wraz z kserokopią dokonanej wpłaty należy przesłać na adres organizatora.

Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie wystawienia rachunku za udział dziecka w obozie:
zamawiam wystawienie rezygnuję z wystawienia
Proszę o wystawienie rachunku dla:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/ dokładna nazwa nabywcy adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu/
II. Proszę podać który raz dziecko będzie uczestnikiem Marynistycznych Obozów Proobronnych w Gdyni: ………..

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA MŁODZIEŻOWEGO OBOZU PROOBRONNEGO

GDYNIA 2010
I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

    1. Adres organizatora obozu: Stowarzyszenie Promocji Kultury Morskiej
     i Oświaty „TERRA MARIQUE”, 81-301 GDYNIA 1, ul.Zawiszy Czarnego 1, tel./fax (0-58) 626-33-29, 626-13-58, www.tm.mw.mil.pl

    2. Miejsce obozu: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia Oksywie,
     ul. Śmidowicza 69.

    3. Terminy turnusów:
     turnus I: 11.07 - 23.07.2010

turnus II: 25.07 - 06.08.2010

Rodzice lub opiekunowie zapewniają transport uczestnika obozu do ośrodka,
w którym odbywa się wypoczynek, w pierwszym dniu danego turnusu od godziny 14.00 do 18.00 oraz jego odbiór w ostatnim dniu danego turnusu
w godzinach od 10.00 do 14.00.


    1. Koszt pobytu na obozie: 900 zł. Wpłaty należy dokonać na konto:

77 2490 0005 0000 4500 8233 1428 w Alior Bank z dopiskiem „OBÓZ” podając imię i nazwisko uczestnika oraz termin turnusu.II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ
1. Imię i nazwisko dziecka: ....................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................

3. PESEL dziecka: ..................................................................................................

4. Imiona rodziców (prawnych opiekunów): ..........................................................

5. Adres zamieszkania i telefon:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Adres rodziców (prawnych opiekunów) w czasie pobytu dziecka na obozie oraz telefon:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU (np. na co dziecko jest uczulone; czy jest nieśmiałe, nadpobudliwe; czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary; jak znosi jazdę samochodem; czy przyjmuje stałe leki
i w jakich dawkach, itp.)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na obozie. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

........................................................... .....................................................miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna)
IV. ORZECZENIE LEKARSKIE

1. Szczepienia przeciw tężcowi ....................................................................................

2. Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznanie) .......................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Czy dziecko może być uczestnikiem obozu: ............................................................

4. Zalecenia na czas pobytu na obozie: ........................................................................

........................................................... .....................................................

miejscowość, data podpis i pieczęć lekarza
V. INFORMACJE WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


...................................................... .....................................................

miejscowość, data podpis wychowawcy

VI. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA KOMENDANTA OBOZU DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU

..................................................................................................................................


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

...................................................... .....................................................miejscowość, data podpis komendanta

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W OBOZIE

 1. Uczestnik obozu zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach, stosować się do regulaminu obozu oraz poleceń komendanta i wychowawców.

 2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, bieliznę, przybory toaletowe, itp.).

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt fotograficzny, komputerowy, telefony komórkowe oraz wartościowe przedmioty należące do uczestników.

 4. Uczestnik jest zobowiązany zabrać ze sobą dowód tożsamości (legitymację szkolną).

 5. W przypadku spożywania alkoholu, narkotyków, środków odurzających, niewłaściwego zachowania lub poważnego naruszania regulaminu obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców, opiekunów), bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów pobytu. Podczas obozu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 6. Uczestnik (jego rodzice, opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na obozie.

 7. Wymagany wiek uczestników 10-16 lat.

 8. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy kupna-sprzedaży.

........................................................... .....................................................miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna)
: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Xvii automatyzacja Dowodzenia
upload -> Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie wytworzenia, dostawy I montażu symulatora działań ratowniczych na morzu
upload -> Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013 Numer ogłoszenia: 528920 2013; data zamieszczenia: 19. 12. 2013
upload -> Sprawozdani e z działalności Zarządu Koła nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej rp za okres od 10. 02r. 2010 r do 10. 02. 2014 r. Szanowne Koleżanki I Koledzy – Oficerowie!
upload -> Gfkhjlghgh
upload -> Krs 0000099691 1% dla Julki Biernackiej
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> Kolejne pokolenia marynarzy przeciwlotników wzbogacały historię przeciwlotniczą wspaniałymi czynami I dokonaniami
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna