Postanowienia ogólnePobieranie 96,9 Kb.
Data17.11.2017
Rozmiar96,9 Kb.

 1. Postanowienia ogólne
Regulamin kart debetowych business Banku Spółdzielczego w Białopolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania kart debetowych business wydawanych przez Bank oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu tych kart.Używane w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

  1. autoryzacja – wyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej przez Posiadacza rachunku lub osoby przez niego upoważnione do dysponowania środkami na rachunku bankowym;

  2. Bank – Bank Spółdzielczy w Białopolu;

  3. bankomat – urządzenie umożliwiające wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty;

  4. blokada karty/zastrzeżenie karty - unieważnienie karty przez Bank lub Posiadacza rachunku/Użytkownika karty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem;

  5. czasowa blokada karty – czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika karty polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych;

  6. CVV2/CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do dokonywania transakcji na odległość, np. poprzez Internet, telefon;

  7. duplikat karty – kolejny egzemplarz karty z takim samym numerem i kodem PIN, jak w karcie dotychczas użytkowanej oraz nową datą ważności. Nowa data ważności umieszczana jest na duplikatach kart wydawanych od dnia 18 września 2017 r.;

  8. dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

  9. Hasło 3D Secure – przesyłane – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych
   z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure;

  10. Infolinia Banku – obsługa klienta świadczona przez Bank drogą telefoniczną, faksową lub pocztą elektroniczną
   (e-mail);

  11. karta debetowa/karta – międzynarodowa karta debetowa Visa, wydawana przez Bank;

  12. kod PIN (Personal Identification Number) - 4-cyfrowy poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty;

  13. kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. Kurs walutowy może ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego;

  14. limit transakcyjny – kwota, do wysokości której Użytkownik karty może dokonywać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest indywidulanie dla każdej z wydanych kart oraz wymienionych transakcji;

  15. organizacja płatnicza – międzynarodowa organizacja zajmująca się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart wydanych w ramach danej organizacji; Bank wydaje karty w ramach organizacji Visa;

  16. placówka Banku – oddział lub inna placówka Banku;

  17. portal kartowywww.kartosfera.pl, system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;

  18. Posiadacz rachunku – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Bankiem Umowę; w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku rozumie się każdego ze Współposiadaczy rachunku;

  19. rachunek bankowy/rachunek – rachunek bieżący lub pomocniczy, prowadzony przez Bank w złotych polskich;

  20. Regulamin - „Regulamin kart debetowych business” Banku Spółdzielczego w Białopolu;

  21. strona internetowa Banku – www.bsbialopole.pl, strona na której dostępne są m.in. aktualne wersje Regulaminu;

  22. system bankowości elektronicznej – system bankowości internetowej i mobilnej umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej lub za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym w sieci bezprzewodowej oraz system obsługi telefonicznej;

  23. Taryfa opłat i prowizji – obowiązująca w BankuTaryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczym w Białopolu”;

  24. terminal POS (Point of Sale) – urządzenie elektroniczne umożliwiające Użytkownikowi karty dokonywanie operacji zapłaty przy użyciu karty;

  25. transakcja płatnicza – zainicjowana przez Zleceniodawcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym:

 1. transakcja bezgotówkowa (stykowa) – płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówce handlowo-usługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu lub telefonu;

 2. transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie;

 3. transakcja internetowa – transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość w Internecie;

 1. Umowa – Umowa o kartę debetową business, regulująca wzajemnie zasady i warunki współpracy w zakresie w niej wskazanym, której stronami są Posiadacz rachunku i Bank;

 2. usługa cash back – usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski;

 3. Użytkownik karty – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji płatniczej kartą oraz zarządzania dziennymi limitami transakcyjnymi w odniesieniu do swojej karty, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i, która złożyła podpis na rewersie karty lub sam Posiadacz rachunku;

 4. wniosek - wniosek o wydanie karty;

 5. zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

 6. Zleceniodawca – podmiot zlecający dokonanie transakcji płatniczej.  1. Karta jest własnością Banku.

  2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą Banku, dostępną
   w Taryfie opłat i prowizji, placówkach Banku.

  3. Karta debetowa umożliwia dostęp do środków na rachunkach bankowych poprzez dokonywanie transakcji płatniczych.

  4. Karta wydawana jest Użytkownikowi karty do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych.

  5. Posiadacz rachunku wnioskując o wydanie karty dla Użytkownika karty, daje mu upoważnienie do dysponowania przy użyciu karty, środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym oraz zarządzania dziennymi limitami transakcyjnymi w odniesieniu do swojej karty.

  6. Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart, przy czym jednemu Użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty. 1. Wydawanie karty
  1. Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku w Banku oraz podpisanie przez strony Umowy.

  2. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza rachunku, który jest złożony poprzez jeden z niżej wymienionych sposób:

   1. osobiście w placówce Banku prowadzącej rachunek
    i podpisany w obecności pracownika Banku zgodnie
    z kartą wzorów podpisów. Na wniosku o kartę dla Użytkownika karty podpis składa również przyszły Użytkownik karty, który stanowi wzór podpisu obowiązujący w Banku;

   2. elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W przypadku, gdy wniosek składany jest o kartę dla Użytkownika karty, Użytkownik karty zobowiązany jest osobiście złożyć podpis w placówce Banku, który stanowi wzór podpisu obowiązujący
    w Banku. 1. Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku na wskazany we wniosku adres korespondencyjny przesyłane są pocztą kod PIN oraz karta. Kod PIN oraz karta przesyłane są w odrębnej korespondencji.

 1. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik karty:

 1. nie otrzyma koperty z kodem PIN lub kartą,

 2. stwierdzi uszkodzenie koperty umożliwiające odczytanie kodu PIN bądź danych zamieszczonych na karcie przez inne osoby, lub

 3. stwierdzi, że kod PIN jest nieczytelny bądź dane zamieszczone na karcie są błędne

powinien niezwłocznie zawiadomić placówkę Banku prowadzącą rachunek, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty lub zleci wyprodukowanie nowej karty bądź samodzielnie ustanowić kod PIN w portalu kartowym.

 1. Użytkownik karty jest zobowiązany do podpisania karty.

 2. Wysłana karta jest nieaktywna. Kartę można aktywować:

   1. za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem + 48 86 215 50 00;

   2. za pośrednictwem portalu kartowego;

   3. w placówce Banku.

 1. Okres ważności karty wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego miesiąca.

 2. Wznowioną kartę Użytkownik karty otrzymuje na adres korespondencyjny.

 3. Po wznowieniu karty numer karty i kod PIN nie ulegają zmianie.

 4. Po otrzymaniu wznowionej karty Użytkownik karty jest zobowiązany do:

 1. podpisania karty;

 2. zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego
  i mikroprocesora.

 1. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty należy wybrać jedną z metod opisanych w ust. 3 lub dokonać transakcji lub innej operacji w bankomacie
  z użyciem poprawnego kodu PIN. 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz rachunku może zwrócić się do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty.

 2. Duplikat karty przesyłany jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.

 3. Zmiana danych Użytkownika karty lub nazwy Posiadacza rachunku zawartych na karcie powoduje automatyczne wydanie duplikatu karty lub nowej karty.

 4. Poinformowanie Banku o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane.

 5. Duplikat karty jest nieaktywny. W celu aktywacji karty należy wybrać jedną z metod opisanych w § 5 ust. 4 lub dokonać transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego numeru PIN. 1. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Posiadacz rachunku powinien zgłosić to pisemnie w placówce Banku, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku niezgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.

 2. W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku, wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy tylko karty objętej rezygnacją.

 3. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty powinien poinformować o tym fakcie Posiadacza rachunku, który następnie powinien poinformować o tym pisemnie placówkę Banku, zgodnie
  z ust. 1.

 4. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji z używania karty wydanej dla siebie lub dla Użytkownika karty
  w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.
 1. Użytkowanie karty
 1. Karty może używać wyłącznie osoba, której Bank wydał kartę oraz której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty.

 2. Użytkownik karty jest zobowiązany do:

  1. przechowywania karty i ochrony kodu PIN
   z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani
   w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym;

  2. nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim;

  3. używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione;

  4. korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem. 1. Do każdej nowej karty generowany jest nowy kod PIN.

 2. Kod PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty.

 3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę transakcji i czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego samego dnia kontaktując się z Infolinią Banku lub następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN.

 4. Użytkownik karty może zmienić kod PIN w portalu kartowym. 1. Karty debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi
  w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

 2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

 3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonym logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

 4. płatności dokonywanych na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, telefon;

 5. awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą (tylko karty Visa).

 1. Karta umożliwia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wypłatę gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę.

 2. Karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę. 1. Użytkownik karty może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, w ramach limitu, jeżeli taki został przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty wskazany, w ramach maksymalnych limitów:

 1. dziennego limitu wypłat gotówki dla rachunku bankowego wynoszącego 30 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN;

 2. dziennego limitu transakcji bezgotówkowych wynoszącego 50 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN, w tym również dla transakcji internetowych;

 3. limitu jednorazowej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back wynoszącego 300 PLN (karta Visa); warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

 1. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może zdefiniować dla karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w ust. 1 pkt 1 i 2 i może je w każdej chwili zmienić poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa.

 2. Zmiana limitu realizowana jest w terminie maksymalnie 2 dni roboczych.

 3. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą debetową wydaną:

 1. Posiadaczowi rachunku odpowiada on sam;

 2. osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku.

 1. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem,
  w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi. 1. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty będą autoryzowane przez Użytkownika karty poprzez:

 1. złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji płatniczej w niektórych punktach handlowo-usługowych i placówkach banków;

 2. wprowadzenie kodu PIN – w przypadku transakcji płatniczych dokonywanych w punktach handlowo-usługowych, w bankomatach oraz w placówkach banków;

 3. podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, telefon oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure;

 1. Hasło 3D Secure jest unikalne dla każdej transakcji internetowej, dla której zostaje wygenerowane. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia.

 2. Urządzenia, na które Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Użytkownikowi karty.

 3. Podczas realizacji transakcji płatniczych przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji płatniczej.

 4. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

 5. Jednorazowa transakcja w usłudze cash back nie może przekroczyć określonego przez organizacje płatnicze limitu
  i może ulec zmianie. 1. Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku:

 1. upływu okresu ważności karty;

 2. zniszczenia lub uszkodzenia karty;

 3. zastrzeżenia karty;

 4. czasowej blokady karty;

 5. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub śmierci Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, lub utraty bytu prawnego Posiadacza rachunku;

 6. czasowej blokady/blokady karty;

 7. zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny;

 8. rezygnacji z karty lub rozwiązania Umowy przez jedną ze stron.

 1. Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności
  z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu przez Użytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych
  z używaniem karty. 1. Bank ma prawo do blokady karty:

 1. z uzasadnionych przyczyn związanych
  z bezpieczeństwem karty, wymienionych w ust. 2-4;

 2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

 1. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie.

 2. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 3. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie w związku z użyciem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju.

 5. Bank informuje telefonicznie Użytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

 6. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek Posiadacza rachunku/Użytkownika karty lub osoby trzeciej.

 7. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana
  w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku poprzez podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku lub w innych dokumentach związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego.

 8. W przypadku gdy, wniosek o czasową blokadę karty składany jest przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty lub osobę trzecią, odblokowanie karty może nastąpić poprzez portal kartowy lub złożenie pisemnej dyspozycji osobiście w placówce Banku w wyznaczonym w ust. 10 terminie.

 9. Jeżeli w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty
  o czasowe zablokowanie karty, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w stan blokady stałej, czyli zastrzeżenie karty.


 1. W miejsce karty utraconej i zablokowanej Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.

 2. Karta, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta.

 3. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta (tylko karty Visa). 1. Rozliczanie transakcji
 1. Transakcje płatnicze dokonywane przy użyciu karty w Polsce realizowane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju.

 2. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa, wydanymi do rachunków prowadzonych w PLN, w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego
  w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji
  i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa.

 3. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji
  o rozliczeniu danej transakcji płatniczej.

 4. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji płatniczych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy opłat
  i prowizji.

 5. W przypadku dokonania transakcji płatniczych powodujących przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku bankowym, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w Umowie.

 6. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji:

 1. której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub wartość limitu transakcyjnego;

 2. przy użyciu karty zastrzeżonej lub czasowo zablokowanej;

 3. kartą, do której utracono prawo użytkowania. 1. Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych, nienależycie wykonanych, nieprawidłowo zaksięgowanych transakcji na rachunku transakcji, albo innych nieprawidłowości związanych z użytkowaniem karty, Posiadacz rachunku lub Użytkownik karty w zakresie swojej karty, może zgłosić reklamację.

 2. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może zgłosić reklamację:

   1. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku: ul. Chełmska 1A, 22-135 Białopole;

   2. telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);

   3. w placówce Banku w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli zawiadomienie składane jest w formie pisemnej, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty otrzymuje kopię złożonego zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną przyjęcia.

 1. W miarę możliwości do reklamacji powinny być dołączone kopie dowodów dokonania transakcji.

 2. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji poinformować osobę składającą reklamację o wyniku jej rozpatrzenia lub o przekazaniu reklamacji do organizacji rozliczających transakcje Visa. Odpowiedź wysłana Użytkownikowi karty zostanie przesłana do wiadomości Posiadacza rachunku.

 3. W przypadku reklamacji wymagającej zwrócenia się do instytucji zewnętrznej/współpracującej lub o przekazaniu reklamacji do organizacji rozliczających transakcje Visa, Bank dopuszcza możliwość warunkowego uznania rachunku, do którego została wydana karta, kwotą reklamowanej transakcji do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji nie powinien być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Bank reklamacji.

 4. Jeśli reklamacja, o której mowa w ust. 4 zostanie uznana za niezasadną, Bank obciąży Posiadacza rachunku kwotą reklamowanej transakcji wraz z ewentualną prowizją dotyczącą reklamowanej transakcji.

 5. W przypadku reklamowania transakcji dokonanych kartą skradzioną, wskazane jest złożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty doniesienia o popełnieniu przestępstwa na Policję oraz załączenie do reklamacji oświadczenia o okolicznościach kradzieży karty i dokumentu z Policji. 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
 1. Spory powstałe pomiędzy Posiadaczem rachunku
  a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru Posiadacza rachunku:

 1. w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 630);

 2. za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.

 1. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.

 2. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenia postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

 3. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku opisanej w Rozdziale 8, Posiadacz rachunku ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie
  z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 630). 1. Ochrona karty
 1. Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia karty, jak również nieuprawnionego dostępu do karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

  1. telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50;

  2. osobiście w placówce Banku;

  3. za pośrednictwem portalu kartowego;

  4. za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

 1. W celu zarejestrowania powyższego zawiadomienia, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty.

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. 1. Opłaty i prowizje
 1. Za czynności związane z realizacją Umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfa opłat
  i prowizji.

 2. Obowiązująca Posiadacza Rachunku Taryfa opłat i prowizji może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyższeniu opłat lub prowizji, a także na wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji.

 3. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej lub kilku następujących przesłanek:

 1. wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS,

 2. zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Prezesa GUS;

 3. wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi;

 4. zmiany wysokości stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski;

 5. zmiany poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania;

 6. zmiany stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowy WIBOR oraz WIBID dla okresów 3-miesięcznych;

 7. zmiany wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 8. konieczności dostosowania poziomu opłat i prowizji do ofert konkurencyjnych.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Bank może podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji maksymalnie o skumulowaną wartość wzrostu cen towarów i usług.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, Bank może podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji proporcjonalnie do wzrostu cen.

 3. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych, jak również wynikająca z wprowadzenia nowych produktów lub usług świadczonych przez Bank, możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3.

 4. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku
  z Umową, Bank informuje, w sposób ustalony w Umowie, Posiadacza rachunku o zakresie wprowadzanych zmian.

 5. Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w placówkach Banku. 1. Postanowienia końcowe
 1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej jednej
  z wymienionych niżej przyczyn:

    1. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosowanych w sektorze bankowym,
     w szczególności zasad prowadzenia rachunkowości lub przepisów regulujących prawo podatkowe;

    2. zmian w zakresie oferty Banku, w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług lub produktów, rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów dostępnych w jego ofercie i/lub zmiany formy realizacji określonych czynności i produktów;

    3. konieczności dostosowania do najlepszych praktyk na rynku bankowym.

 1. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu w czasie trwania UR Bank zobowiązany jest powiadomić Posiadacza rachunku o wprowadzonych zmianach do Regulaminu lub dostarczyć Regulamin uwzględniający wprowadzone zmiany.

 2. Bank może powiadomić o zmianach Regulaminu,
  w następujący sposób:

 1. poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku bieżącego doręczanym Posiadaczowi rachunku lub

 2. poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail Posiadacza rachunku – w przypadku uprzedniej jego zgody na przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez niego adresu e-mail do komunikacji z Bankiem; lub

 3. poprzez dostarczenie wiadomości w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej – w przypadku aktywowania przez Posiadacza rachunku dostępu do tego systemu; lub

 4. listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji.

 1. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia UR, uznaje się że zmiany zostały przyjęte
  i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu.

 2. W przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku nowego Regulaminu lub zmian Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia oświadczenia
  o wypowiedzeniu UR, która ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia.W przypadku reklamacji oraz zestawienia transakcji Bank postępuje zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: ustawa Prawo bankowe, ustawa Prawo dewizowe, ustawa o usługach płatniczych, Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin obowiązuje od 01-08-2017 r.


Elipsa 17


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna