Postanowienia ogólne § 1 Postanowienia wstępnePobieranie 82,71 Kb.
Data05.04.2018
Rozmiar82,71 Kb.

ZAŁĄCZNIK NUMER 8 DO SIWZ– ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DLA CZĘŚCI 03 ZAMÓWIENIA –Ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej: umową).


§ 2
Rodzaje ubezpieczeń objętych umową


 1. Niniejszą umową objęte są następujące ubezpieczenia:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

 2. Ubezpieczenie auto-casco,

 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

 1. Na podstawie i na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń określonych w ust. 1.


§ 3
Okres trwania umowy


 1. Okres ubezpieczenia dla niniejszej umowy obejmuje daty od dnia od 17.05.2016 do 16.05.2018. z podziałem na 2 okresy rozliczeniowe:

  • od 17.05.2016 do 16.05.2017,

  • od 17.05.2017 do 16.05.2018.

 2. Na każdy okres rozliczeniowy oraz pojazd zostanie wystawiona odrębna polisa.

 3. Określone w Umowie limity/sumy gwarancyjne (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości w każdym okresie rozliczeniowym jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§ 4
Rozliczenia


 1. Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie aneksów i będą potwierdzane stosownymi dodatkami (polisy/certyfikaty) do Umowy wystawionymi przez Ubezpieczyciela.

 2. Składka należna od poszczególnego Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego określona w polisie ubezpieczeniowej będzie płatna w dwóch równych ratach płatnych co 6 miesięcy w każdym okresie rozliczeniowym.

 3. Na każdy okres rozliczeniowy dla każdego pojazdu zostanie wystawiona odrębna polisa.

 4. Określone w Umowie limity odpowiedzialności (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości do każdego okresu rozliczeniowego.

 5. Wysokość składki określona jest w polisach wystawionej do Umowy.

 6. Każdy nowonabyty, nowozakupiony pojazd w trakcie obowiązywania umowy generalnej zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach i zgodnie z zapisami SIWZ.

 7. Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT. Odszkodowanie płatne będzie z wraz podatkiem VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT.

 8. W przypadku jakichkolwiek płatności w trakcie okresu rozliczeniowego wynikających z doubezpieczeń, zmian sum ubezpieczenia, obejmowania ochroną ubezpieczeniową nowych składników majątku ubezpieczyciel wyznaczy termin płatności co najmniej 21 dni od dnia wystawienia dokumentu ubezpieczenia, lecz nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. Na wniosek Ubezpieczającego płatność rat zostanie rozłożona na liczbę rat w sposób proporcjonalny odpowiadającą liczbie miesięcy pozostałych do zakończenia danego okresu rozliczeniowego.


§ 5
Ogólne warunki ubezpieczenia


 1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU):

 1. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - Ustawa z dn. 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.

 2. w zakresie ubezpieczenia auto casco…………………………………………………………………………………………………………..………..;

 3. w zakresie ubezpieczenia NNW…………………………………………………………………………………………………………………………...;

 1. Postanowienia niniejszej umowy i klauzule dodatkowe wymienione w umowie, których treść zamieszczono
  w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, mają pierwszeństwo stosowania przed OWU, o których mowa
  w ust. 1., chyba że OWU przewidują rozwiązania korzystniejsze.


§ 6
Postanowienia szczególne dotyczące likwidacji szkód


 1. Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.

 2. Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin
  w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody, jeżeli jest to niezbędne w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy istnieje zagrożenie zatrzymania wykonywania usługi świadczeń medycznych lub zakłócenia pracy Szpitala, a także zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Ubezpieczający zobowiązany jest potwierdzić fakt zaistnienia szkody stosownym dokumentem wewnątrzzakładowym zawierającym co najmniej datę wystąpienia szkody, przyczynę wystąpienia szkody, wykaz uszkodzonego mienia, krótki opis zdarzenia, szacunkowa wartość szkody, a także dokumentacją fotograficzną. Ubezpieczający może przystąpić wcześniej do usunięcia szkody w każdym przypadku, o ile Ubezpieczyciel wyraził na to zgodę.

 3. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na „w terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki”.


§ 7
Postanowienia szczególne dotyczące realizacji obowiązków wynikających z umowy


 1. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) o których mowa w §5:

 1. Stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody i jej rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to postanowienia takie nie mają zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jednocześnie strony podejmą wysiłki w celu polubownego załatwienia ewentualnego sporu. Niniejsze postanowienia w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako „zapis na sąd polubowny” z art. 698 kodeksu postępowania cywilnego. Przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do ubezpieczeń komunikacyjnych.

 2. Przewidują obowiązek stosowania się do zaleceń, instrukcji i wymogów producenta, organów władzy
  i innych podobnych podmiotów ulegną doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie stosowania się do wymagań wyżej wymienionych podmiotów.
 1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

§ 8
Zmiana Umowy


 1. Strony przez istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych.

 2. Ubezpieczający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej
  w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia), w przypadku, gdy wystąpi:

 1. sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego,

 2. zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej,

 3. zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego wiążąca się z koniecznością dostosowania do niej umowy ubezpieczenia,

 4. zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego.

 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 2. W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą następujące zmiany:

 • stawki podatku od towarów i usług,

 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9
Oświadczenia

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną. Na żądanie druga strona potwierdzi fakt otrzymania zawiadomienia/oświadczenia§ 10
Klauzula poufności

Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art.19), wszelkie informacje uzyskane przez strony, w związku z udzielaniem lub wykonywaniem niniejszego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron. Niniejsze nie dotyczy reasekuratorów oraz podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania oferty oraz obsługi umowy ubezpieczenia.


DZIAŁ II
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW

§ 11
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne: zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z dnia 16 lipca 2003 r. z późn. zm.).

 2. Przedmiot Ubezpieczenia: ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy mechaniczne podlegające ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia należące do Szpitala zgodnie ze zgłoszeniem Ubezpieczającego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

 3. Okres ubezpieczenia: od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu, jako dzień rozpoczęcia ochrony przez okres 12 miesięcy.DZIAŁ III

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO
§ 12
Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.§ 13

Zakres ubezpieczenia

 1. Zakres ubezpieczenia: wariant pełny (AC+KR) obejmujący co najmniej wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem w szczególności wskutek:

 1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu, najechania na przeszkody i nierówności dróg, przewrócenie się pojazdu w związku z ruchem;

 2. uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja, włamanie),

 3. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, zalania, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz działania innych sił natury,

 4. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz,

 5. uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub transportu sanitarnego,

 6. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,

 7. uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia,

 8. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty holowania pojazdu po szkodzie lub awarii do wysokości 4 000,00 PLN na pojazd. (nie stosuje się obostrzeń: dotyczących wieku ubezpieczonego pojazdu oraz odległości pomiędzy miejscem zdarzenia a siedziba/ miejscem Zamieszkania Ubezpieczonego). Do kosztów holowania nie stosuje się jakiejkolwiek franszyzy.

 1. Zakres terytorialny: RP

§ 13

Warunki dodatkowe

 1. Składka dla ubezpieczenia AC naliczana będzie proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia metodą „pro rata za dzień”.

 2. Zwrot składki dla AC proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia metodą „pro rata za dzień”.

 3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącenia kosztów manipulacyjnych.

 4. Ubezpieczyciel obejmie ochroną wszystkie pojazdy aktualnie należące do Ubezpieczającego lub pojazdy będące w jego używaniu na podstawie odpowiedniej umowy (leasing, wynajem) oraz zakupionych w trakcie trwania umowy.

 5. Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie trwania okresu ubezpieczenia automatycznie objęty będzie ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

 6. Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia, akumulatora i układu wydechowego.

 7. Nie stosuje się udziału własnego, franszyzy redukcyjnej oraz franszyzy integralnej posiadacza pojazdu w ubezpieczeniu AC dla wszystkich szkód.

 8. Wypłata odszkodowań w kwocie odpowiadającej wysokości szkody wraz z podatkiem VAT .

 9. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia – wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia.

 10. Naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu nie będzie miało wpływu na redukcję lub odmowę wypłaty odszkodowania.

 11. Nie będą miały zastosowania postanowienia OWU ograniczające wypłaty odszkodowania dotyczące wieku kierującego pojazdem.

 12. Ubezpieczyciel uznaje istniejące w pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające do zawarcia ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania, a ubezpieczający nie ma obowiązku podawania informacji o istniejących zabezpieczeniach.

 13. Ubezpieczyciel obejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody.

 14. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również elementy oznakowania pojazdów wskazujące jego właściciela oraz świadczące o jego przeznaczeniu i uprzywilejowanym charakterze.

 15. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty pomocy assistance w wariancie podstawowym. Dotyczy to wyłącznie pojazdów objętych ubezpieczeniem AC o DMC do 3,5 tony.

 16. Ubezpieczenie „zielona karta” wydane będzie bezskładkowo dla każdego pojazdu na życzenie Ubezpieczającego z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to wyjazdu do następujących państw: Rosja, Turcja, Tunezja. Iran, Izrael, Maroko.


§ 14

Zasady wypłaty odszkodowania

 1. W przypadku wyboru wariantu serwisowego rozliczenie szkody następować będzie na podstawie rachunków w wartości brutto poniesionych kosztów naprawy. Ubezpieczyciel zaakceptuje ceny części i stawki robocizny stosowane przez ASO danej marki.

 2. Ubezpieczyciel wskaże jednostkę odpowiedzialną za nadzór oraz likwidację szkód (merytoryczna likwidacja szkód, wydawanie decyzji) w tym za rozpatrywanie skarg i odwołań.

 3. W przypadku szkody, której wartość naprawy na dzień powstania nie przekracza 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu przeprowadzania oględzin i dopuszcza możliwość natychmiastowej naprawy uszkodzeń przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pod warunkiem przedstawienia dokumentacji fotograficznej uszkodzenia oraz przedstawienia faktur za naprawę. Ubezpieczony zobowiązuje się do zgłaszania tych szkód na infolinię Wykonawcy.

 4. Ubezpieczyciel zapewni pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie w przypadku szkody całkowitej – co najmniej w zakresie pomocy w sprzedaży pozostałości.

 5. Wartości pozostałości ustalana będzie na podstawie najwyższej uzyskanej oferty zakupu pozostałości lub najbardziej prawdopodobnej do uzyskania kwoty bez żadnych potrąceń.


§ 15

Suma ubezpieczenia


 1. Sumę ubezpieczenia dla pozostałych pojazdów będzie stanowiła:

 1. dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto,

 2. dla pozostałych pojazdów - przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego -wartość pojazdu określoną w każdej z wystawionych polis ubezpieczeniowych.§ 16

Warunki likwidacji szkód

 1. Likwidacja szkód w wariancie serwisowym.

 2. Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym.

 3. Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych). Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczonego. W przypadku nie dotrzymania określonego terminu oględzin ubezpieczający może zlecić wykonanie oceny technicznej uszkodzonego pojazdu podmiotowi zawodowo trudniącemu taką działalnością. Koszt takiej oceny będzie refundowany przez ubezpieczyciela w pełnej wysokości poniesionych kosztów.


§ 17

Franszyz i udziały własne

Brak franszyz i udziałów własnych.§ 18

Stawka i składka

 1. Stawki za 12 miesięczny okres ubezpieczenia za poszczególny pojazd wynoszą:

 1. Samochody osobowe – …..%,

 2. Samochody ciężarowe– ……%,

 1. Składka ubezpieczeniowa stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu oraz obowiązującej stawki dla danego pojazdu.DZIAŁ IVUBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
§ 19
Przedmiot ubezpieczenia


 1. Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach załączonych w wykazie.

§ 20
Zakres ubezpieczenia


 1. Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy, pasażerów) powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności NNW powstałe: podczas wsiadania lub wysiadania, przebywania w pojeździe w czasie zatrzymania lub postoju, przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy, w czasie naprawy pojazdu, podczas garażowania, jak również NNW będące następstwem zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, wybuchu lub upadku pojazdu.

 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia.


§ 21

Suma ubezpieczenia NNW

5.000,00 zł na każde miejsce w pojeździe.§ 22

Składka ubezpieczeniowa NNW

 1. Składka ryczałtowa w odniesieniu do poszczególnego pojazdu wynosi:

  1. Samochody osobowe – …… zł.

  2. Samochody ciężarowe– …… zł.


§23

Franszyza redukcyjna/integralna/udział własny

Wszelkie franszyzy i udziały własne – zniesione.§24

Klauzule dodatkowe – obligatoryjne


  1. Klauzula EIB 45 /klauzula ratalna/

  2. Klauzula EIB 48 ( terminu wykonania zobowiązań),

  3. Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/

  4. Klauzula EIB 50 (warunków i taryf),

  5. Stała suma ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy.- klauzula fakultatywna


DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 i 2.

 3. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Ubezpieczającego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

 5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela.ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY GENERALNEJ NR …………………………………


WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH

KLAUZULA EIB 45
/KLAUZULA RATALNA/


Strony uzgodniły, że:

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.


KLAUZULA EIB 48
/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/


Strony uzgodniły, że:

We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych.KLAUZULA EIB 49
/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/


Strony uzgodniły, że:

Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.KLAUZULA EIB 50
/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/


Strony uzgodniły, że:

W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia.Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie pierwszego ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NR ……………………

WARUNKI LIKWIDACJI SZKÓD


  1. Ubezpieczenie Auto Casco

   1. Termin zgłoszenia szkody wynosi 7 dni roboczych od dnia, w którym ubezpieczony dowiedział się o szkodzie, za wyjątkiem szkód kradzieżowych, dla których termin zgłoszenia wynosi 3 dni robocze. W przypadku szkód kradzieżowych oraz popełnionych w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa winien powiadomić również organy ścigania.

   2. Na wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego upoważnienia do odbioru odszkodowania.

   3. Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody (nie dotyczy oględzin dodatkowych w przypadku konieczności powołania biegłego dla oszacowania przyczyny szkody oraz jej wartości). Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. W przypadku kiedy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin we wskazanym terminie, Ubezpieczający może samodzielnie zlecić wykonanie takich oględzin podmiotowi zawodowo trudniącemu się działalnością zawodową w tym zakresie, a koszty zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela.

   4. Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczającego, przy czym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w danych zakładach, jak również w Autoryzowanych Serwisach Obsługi danej marki z uwzględnieniem specyfiki pojazdów. Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń z tytułu rodzaju i cen części zamiennych użytych do naprawy zgodnie z wyborem ubezpieczającego

   5. W przypadku szkód, których wartość naprawy nie przekracza 5 000,00 zł, Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu przeprowadzania oględzin i dopuszcza możliwość natychmiastowej naprawy uszkodzeń, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji fotograficznej obrazującej uszkodzenia oraz przedstawienia faktur za naprawę lub kosztorysu.

   6. Dokumentacja, o której mowa w pkt.1.3.5 zawierać powinna również opis zdarzenia, dokumenty kierującego pojazdem (prawo jazdy), dowód rejestracyjny pojazdu, dokumentację fotograficzna obrazującą całość pojazdu (dwa zdjęcia po przekątnej) i jedno z polem numerowym VIN pozwalające na identyfikację pojazdu.

   7. Strony ustalają, że dokumentacja szkody może być przekazana w wersji elektronicznej na ustalone przez strony adres/y mailowy/e.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Strona©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna