PorozumieniePobieranie 76,58 Kb.
Data10.12.2017
Rozmiar76,58 Kb.

Załącznik nr 2 do SIWZ


Myśl Planuj Działaj”Grójecki Program Integracji Społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL Priorytet 7

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego szkoleń i kursów dla uczestników projektu ,,Myśl, Planuj, Działaj’’ Grójecki Program Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z programami zawartymi w punktach 6-25 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia i kursy na terenie miasta Grójec oraz w razie potrzeby w innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu.

 3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie następujących kursów i szkoleń dla wskazanej poniżej liczby uczestników:

1) Kurs podstawy obsługi komputera /dla 5 uczestników/

 1. Kurs księgowość komputerowa /dla 5 uczestników/

 2. Kurs specjalista ds. kadr i płac /dla 4 uczestników/

 3. Kurs sprzedawcy-magazyniera z obsługą komputera i kasy fiskalnej /dla 2 uczestników/

 4. Kurs kucharza /dla 4 uczestników/

 5. Kurs cukiernika/ dla 1 uczestnika/

 6. Kurs kelnera-barmana /dla 1 uczestnika/

 7. Kurs kosmetyczki z elementami wizażu /dla 2 uczestników/

 8. Kurs stylizacji paznokci – MANICURE/TIPSY /dla 4 uczestników/

 9. Kurs artystyczne układanie roślin- bukieciarz/ florysta /dla 4 uczestników/

 10. Kurs spawania metodą MAG 135 /dla 1 uczestnika/

 11. Kurs operatora wózka jezdniowego /dla 4 uczestników

 12. Kurs prawa jazdy kat. B / dla 7 uczestników/

 13. Kurs nowoczesnych technik wykańczania wnętrz /dla 2 uczestników/

 14. Aktywne formy poszukiwania pracy– zajęcia indywidualne/dla 14 uczestników po 2 godziny dla 1 osoby/

 15. Aktywne formy poszukiwania pracy – zajęcia grupowe /dla 14 uczestników czas trwania 6 godzin/

 16. Warsztaty „Autoprezentacja z kosmetyczką- zajęcia indywidualne” /dla 14 uczestników po 2 godziny dla 1 osoby/

 17. Warsztaty autoprezentacji z fryzjerem- zajęcia indywidualne ” /dla 14 uczestników po 2 godziny dla 1 osoby/

 18. Spotkanie z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom /dla 14 uczestników- czas trwania 7 godzin/

 19. Spotkanie z psychologiem – zajęcia indywidualne /dla 14 uczestników po 4 godziny dla 1 osoby/

 1. Wymienione w pkt. 3 ilości uczestników poszczególnych szkoleń i kursów mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia szkolenia lub kursu dla mniejszej ilości uczestników niż podane ilości szacunkowe. Zamawiający będzie wyznaczał terminy poszczególnych szkoleń i kursów sukcesywnie, rozliczając się po cenach jednostkowych z formularza cenowego. Zaoferowana cena powinna zawierać koszty związane z wynajęciem sali, a w szkoleniach powyżej 4 godzin - koszt cateringu, koszt ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze na szkolenia i z powrotem, koszty dojazdów beneficjentów w przypadku szkoleń poza terenem Grójca. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia uczestnika szkolenia z jednego szkolenia na inne w ramach rodzajów wyżej wymienionych szkoleń wymienionych do wartości złożonej przez Wykonawcę oferty.

Zamawiający przyjmuje, że godzina szkolenia ma trwać 60 minut.

Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników skierowanych przez siebie do grup odbywających już takie szkolenie. 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia badań lekarskich w odniesieniu do kursów i szkoleń, przy których wymagane jest zaświadczenie lekarskie oraz pracowniczą książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych Wykonawca najpóźniej na 4 dni od planowanego dnia rozpoczęcia konkretnego kursu lub szkolenia, zawiadomi drogą faksową lub mailową Zamawiającego o terminie przeprowadzenia danego kursu lub szkolenia ze wskazaniem ostatecznej liczby uczestników szkolenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników danego kursu lub szkolenia najpóźniej na 4 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

 2. Kurs podstawy obsługi komputera

Liczba godzin: 60 ( w tym 10 godzin teoretycznych, 50 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem

 • System operacyjny Microsoft Windows

 • Praca z programami Microsoft Office: WORD, EXCEL, POWER-POINT: zasady pracy z edytorem tekstu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, obsługa bazy danych, tworzenie prezentacji

 • Obsługa internetu

 • Ochrona antywirusowa komputera

 1. Kurs księgowość komputerowa

Liczba godzin: 120 ( w tym 40 godzin teoretycznych, 80 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Przepisy prawne

 • Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości i księgowości

 • Formy i techniki księgowania

 • Rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT

 • Ewidencja operacji gotówkowych i bezgotówkowych

 • Rozrachunki z ZUS i US

 • Obsługa programów komputerowych, w tym obsługa programu PŁATNIK

 1. Kurs specjalista ds. kadr i płac

Liczba godzin: 120 ( w tym 40 godzin teoretycznych, 80 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Przepisy Prawa Pracy

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej

 • Rozliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy

 • Obsługa programów komputerowych kadrowo-płacowych

 • Obsługa programu komputerowego PŁATNIK 1. Kurs sprzedawcy-magazyniera z obsługą komputera i kasy fiskalnej

Liczba godzin: 120 ( w tym 40 godzin teoretycznych, 80 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Gospodarka magazynowa

 • Podstawy podatku VAT i fakturowanie

 • Profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje handlowe

 • Dokumentowanie sprzedaży

 • Profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje handlowe

 • Obsługa kas fiskalnych

 • Obsługa komputera i programów magazynowych 1. Kurs kucharza

Liczba godzin: 120 ( w tym 40 godzin teoretycznych, 80 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Wizerunek kucharza

 • Higiena zawodowa i wymogi higieniczno – sanitarne dla placówek gastronomicznych – HACCP w placówkach żywienia zbiorowego

 • Zasady racjonalnego żywienia

 • Planowanie posiłków i układanie menu

 • Przygotowywanie i sporządzanie potraw: podstawowych, deserów, dietetycznych, okolicznościowych.

 1. Kurs cukiernika

Liczba godzin: 120 ( w tym 40 godzin teoretycznych, 80 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Higiena zawodowa i wymogi higieniczno – sanitarne

 • Poznanie surowców do sporządzania ciast, deserów

 • Sposoby sporządzania ciasta, deserów / na zimno i na ciepło/

 • Sporządzanie  mas, kremów,  polew do wyrobów cukierniczych

 1. Kurs kelnera-barman

Liczba godzin: 100 ( w tym 40 godzin teoretycznych, 60 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • BHP i minimum sanitarne

 • Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych

 • Praca kelnera- barmana/ obsługa kasy fiskalnej

 • Przygotowanie sali do obsługi klienta

 • Technika noszenia naczyń i tac

 • Technika podawania potraw i napojów

 • Bufet i jego rola w zakładzie gastronomicznym

 • Bar - urządzenia, sprzęt, szkło barmańskie

 • Miksologia, techniki sporządzania napojów

 • Etyka zawodowa 1. Kurs kosmetyczki z elementami wizażu

Liczba godzin: 160 ( w tym 60 godzin teoretycznych, 100 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Podstawowe zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka

 • Podstawowe zagadnienia z dermatologii i kosmetologii

 • Przepisy BHP

 • Higiena zawodowa i wymogi sanitarne dla salonów kosmetycznych

Technika przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających- makijaż, pielęgnacja różnych części ciała

 1. Kurs stylizacji paznokci- Manicure/Tipsy

Liczba godzin: 60 ( w tym 15 godzin teoretycznych, 45 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Sposoby pielęgnacji paznokci

 • Dobór odpowiednich środków i materiałów kosmetycznych do wykonywania manicure

 • Przedłużanie paznokci różnymi technikami

 • Modelowanie i zdobnictwo paznokci 1. Kurs artystyczne układanie roślin – bukieciarz/ florysta

Liczba godzin:100 ( w tym 35 godzin teoretycznych, 65 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Pielęgnacja i utrwalanie roślin:

 • Organizacja kwiaciarni

 • Przygotowywanie i wykonywanie wyrobów i kompozycji okazjonalnych : m.in.: świąteczne, ślubne, pogrzebowe

 • Układanie kwiatów w ręku i naczyniach

 • Dekoracja pomieszczeń 1. Kurs spawania metodą MAG 135

Liczba godzin:145 ( w tym 25 godzin teoretycznych, 120 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. 1. Kurs operatora wózków jezdniowych

Liczba godzin: 67( w tym 48 godzin teoretycznych, 19 godzin praktycznych)

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Budowa, typy i zasady działania wózków jezdniowych

 • Czynności operatora przy obsłudze wózków

 • Bezpieczna wymiana butli

 • Wiadomości z zakresu BHP i wybrane przepisy ruchu drogowego 1. Kurs prawo jazdy kat. „B”

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ze zm.).

 1. Kurs nowoczesnych technik wykańczania wnętrz

Liczba godzin: 160 ( w tym 40 godzin teoretycznych, 120 godzin praktycznych)Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej:

 • Szkolenie BHP

 • Podstawy glazurnictwa

 • Podstawy posadzkarstwa

 • Podstawy murarstwa i tynkarstwa

 • Technologia szpachlowania i malowania pomieszczeń

 • Technologia montażu sufitów podwieszanych lekkich, ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, paneli i wykładzin

 • Układanie glazury i posadzki ITP.

 • Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian,

 • Montaż ścianek działowych i sufitów podwieszanych, okien i drzwi

 • Montaż paneli podłogowych i wykładzin 1. Aktywne formy poszukiwania pracy- zajęcia indywidualne

Liczba godzin: 2 godziny dla 1 osoby

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Umiejętności interpersonalne

 • Autoprezentacja jako sposób przedstawienia swojej osoby na rozmowie kwalifikacyjnej

 • Sposoby reagowania w trudnych sytuacjach

 • Przygotowanie i napisanie własnego CV, listu motywacyjnego

 • Sposoby poszukiwania ofert pracy 1. Aktywne formy poszukiwania pracy- zajęcia grupowe

Liczba godzin: 6 godzin

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Umiejętności interpersonalne

 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Symulacje przykładowych rozmów kwalifikacyjnych

 • Radzenie sobie ze stresem przed rozmową kwalifikacyjną

 • Techniki i metody poszukiwania pracy 1. Warsztaty „Autoprezentacji z kosmetyczką- zajęcia indywidualne”

Liczba godzin: 2 godziny dla 1 osoby

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Doradztwo co do właściwej pielęgnacji ciała i doboru kosmetyków

 • Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego na twarz i dekolt (dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestnika)

 • Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego na dłonie (parafina)

 • Wykonanie manicure

 • Wykonanie makijażu

 • Regulacja łuku brwiowego- henna 1. Warsztaty „Autoprezentacji z fryzjerem- zajęcia indywidualne”

Liczba godzin: 2 godziny dla 1 osoby

Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej: • Doradztwo co do właściwej pielęgnacji skóry głowy i włosów

 • Dobór i wykonanie indywidualnie dostosowanej fryzury (umycie głowy, strzyżenie, uczesanie)

 • Wykonanie usługi farbowania lub baleyage włosów 1. Spotkanie z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom

Liczba godzin: 7 godzin. Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej:

 • Zasady higieny dorosłych i dzieci

 • Zagadnienia z profilaktyki ginekologicznej, stomatologicznej

 • Zapobieganie chorobom i propagowanie zdrowego stylu życia

 • Choroby dziecięce

 • Choroby cywilizacyjne (cukrzyca, alergia, astma, choroby układu sercowo-naczyniowego, depresja)

 1. Spotkanie z psychologiem- zajęcia indywidualne

Liczba godzin: 4 (2 sesje po 2 godziny dla 1 uczestnika). Szkolenie musi być przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawcę i obejmować co najmniej:

 • Poznanie oczekiwań i potrzeb uczestnika projektu

 • Określenie poziomu samooceny beneficjenta

 • Przełamywanie negatywnych schematów myślowych

 • Generowanie i podtrzymywanie motywacji do działania w trudnych sytuacjach.

 • Sposoby kształtowania adekwatnej samooceny oraz wzmacnianie pewności siebie

 • Określenie indywidualnych sposobów reagowania w sytuacjach stresowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna