Porozumienie w przedmiocie udziału w akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami”Pobieranie 41,13 Kb.
Data06.02.2018
Rozmiar41,13 Kb.Porozumienie w przedmiocie udziału w akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami”
zawarte w dniu …................ 2017 roku w Swadzimiu pomiędzy:
Fundacją Muszkieterów z siedzibą w Swadzimiu (62-080 Tarnowo Podgórne), przy ul. Św. Mikołaja 5, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109501, której nadano NIP 782-22-40-461 oraz numer REGON634352538, reprezentowaną przez Joannę Skowrońską – Pełnomocnika Zarządu zwaną dalej w niniejszym porozumieniu Fundacją

a

…………………………………., reprezentowaną przez ………………………………., zwaną dalej w niniejszym porozumieniu Organizacją współpracującą


zwanymi dalej w niniejszym porozumieniu łącznie Stronami

o treści następującej:Preambuła

Z uwagi na okoliczność, że Fundacja w roku 2017 organizuje akcję charytatywną pod nazwą „Wakacje z Muszkieterami”, w ramach której, przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy wielkopowierzchniowe Intermarché i Bricomarché, zamierza zorganizować oraz sfinansować kolonie letnie dla – docelowo – 1000 dzieci w wieku szkolnym od 8 do 14 lat, pochodzących z rodzin potrzebujących, wymagających wsparcia finansowego lub przebywających w rodzinnych domach dziecka, natomiast Organizacja współpracująca została wytypowana do udziału w akcji przez sklep ………………..……. w ……….……………. i zaproszenie to przyjęła, Strony zawierają niniejsze porozumienie w celu określenia zasad, warunków udziału oraz obowiązków Organizacji współpracującej jako uczestnika akcji charytatywnej.§ 1. Zgłoszenie kandydatur. Kwalifikacja wstępna

 1. Organizacja współpracująca zobowiązana jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. zgłosić kandydaturę …. dzieci spełniających kryteria określone w regulaminie akcji charytatywnej i kandydatury te wraz z wypełnionymi przez właściwe osoby dokumentami przedstawić Fundacji elektronicznie poprzez wypełnienie formularza, przesłanego jej drogą elektroniczną na wskazany w niniejszym porozumieniu adres e-mail. Na etapie zgłaszania dziecka za pośrednictwem formularza Organizacja współpracująca nie przekazuje Fundacji oryginału dokumentacji związanej ze zgłaszaną kandydaturą, ale załącza ich skany (w formacie JPG lub PDF, o wadze nie więcej niż 3 MG każdy dokument). Bez szkody dla postanowienia § 2 ust. 1 niniejszego porozumienia wskazuje się, iż na każde wezwanie Fundacji Organizacja współpracująca zobowiązana będzie przekazać oryginały tych dokumentów.

 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje:

 1. opinię wychowawcy klasy na temat zachowania zgłaszanego dziecka oraz uzyskanej przez niego średniej ocen z semestru zimowego 2016/2017, a w przypadku, gdy dziecko nie podlega ocenie liczbowej, ocenę opisową wychowawcy klasy z semestru zimowego 2016/2017 – załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia,

 2. wypełniony przez przedstawiciela Organizacji współpracującej kwestionariusz Informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej kandydata – załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia (Organizacja współpracująca oświadcza, że wszelkie informacje wskazane w tym kwestionariuszu sprawdziła, zweryfikowała oraz skontrolowała i ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność oraz prawdziwość tych informacji – kluczowych dla podjęcia decyzji o udziale dziecka – zgłoszonego kandydata, w akcji charytatywnej),

 3. oświadczenie opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na wyjazd kolonijny dziecka, przetwarzanie danych osobowych oraz braku przeciwwskazań co do udziału w akcji charytatywnej – załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia.

Jeżeli powstaną jakiekolwiek wątpliwości co do rzetelności składanych oświadczeń i dokumentów, Fundacja ma prawo wezwać opiekunów prawnych zgłaszanego kandydata (dziecka) do uzupełnienia odpowiednich dokumentów źródłowych, przykładowo zaświadczenia pracodawcy o uzyskanych przez pełnoletniego członka rodziny zarobkach, zaświadczenia z Urzędu Pracy o pobieranych zasiłkach, zeznania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy. Kontakt z opiekunem prawnym zostanie nawiązany za pośrednictwem Organizacji współpracującej.

 1. W oparciu o dokumentację, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz dokonane przez Organizację współpracującą zgłoszenie, Fundacja zaopiniuje kandydata (dziecko) oraz podejmie decyzję co do jego udziału w akcji. Wszelkie decyzje w tym zakresie Fundacja będzie podejmowała zgodnie z regulaminem akcji charytatywnej i decyzje te mają charakter ostateczny.

 2. O wynikach rekrutacji Organizacja współpracująca zostanie poinformowana drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2017 r.

 3. W przypadku negatywnej opinii co do udziału danego dziecka w akcji charytatywnej, Organizacja współpracująca może w terminie kolejnych 5 dni zgłosić nowe kandydatury. Wskazanym jest, aby Organizacja współpracująca już wcześniej przygotowała listę rezerwowych kandydatów wraz z wymaganą dokumentacją tak, aby kolejne zgłoszenia zostały dokonane jak najszybciej.


§ 2. Formalności związane z wyjazdem kolonijnym

 1. W przypadku wydania przez Fundację pozytywnej opinii na temat zgłoszonej kandydatury i zakwalifikowania danego dziecka do udziału w akcji charytatywnej, Organizacja współpracująca w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2017 r. zobowiązana jest zgromadzić oraz przekazać dokumentację związaną z wyjazdem kolonijnym, a w tym:

 1. wypełnioną przez odpowiednie osoby kartę kwalifikacyjną – załącznik nr 4 do niniejszego porozumienia,

 2. oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego, na wykorzystanie jego wizerunku w celach związanych z promocją kampanii społecznej „Wakacje z Muszkieterami” oraz o zapoznaniu się z regulaminem akcji charytatywnej – załącznik nr 5 do niniejszego porozumienia,

 3. podpisaną przez osobę uprawnioną umowę darowizny – załącznik nr 6 do niniejszego porozumienia.

Dokumenty wskazane w § 2 pkt wraz z oryginałami dokumentów wskazanych w § 1 pkt. 2 powinny zostać przesłane kurierem lub pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na koszt Organizacji współpracującej do Fundacji. Na tym etapie Organizacja współpracująca zobowiązana jest również przekazać Fundacji oryginały dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia i ewentualne materiały uzupełniające te dokumenty. Postanowienie § 1 ust. 2 zdanie ostatnie niniejszego porozumienia znajduje w tym przypadku odpowiednie zastosowanie.

 1. Celem przyspieszenia obiegu dokumentów rekomendowanym jest, aby skany wszystkich formularzy i oświadczeń zostały wysłane drogą elektroniczną na wskazane w tym porozumieniu adresy e-mail.

 2. Organizacja współpracująca oświadcza, że ma świadomość tego, iż poprawne wypełnienie dokumentów podanych w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi warunek niezbędny do tego, aby dane dziecko uczestniczyło w wyjeździe kolonijnym, dlatego też dołoży wszelkich starań ku temu, aby całość dokumentacji została wypełniona i dostarczona w ustalonym terminie, a podanie w niej dane zweryfikowane.

 3. Wydanie przez Fundację decyzji pozytywnej po zapoznaniu się ze wstępnymi dokumentami, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi gwarancji udziału dziecka w wyjeździe kolonijnym. Fundacja w każdym czasie może zmienić decyzję w tym zakresie, w szczególności po zweryfikowaniu dokumentacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.


§ 3. Zobowiązania Organizacji współpracującej

 1. Organizacja współpracująca jako uczestnik akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami” zobowiązana jest aktywnie promować tę kampanię, a w tym:

 1. udostępnić oraz rozpowszechniać informacje o projekcie na swoich stronach internetowych, profilach społecznościowych i stronach innych instytucji, z którymi podejmie współdziałanie w zakresie wyboru dzieci,

 2. brać udział w eventach i spotkaniach organizowanych przez Fundację lub inne podmioty stowarzyszone w związku z promocją akcji.

 1. Organizacja współpracująca zobowiązana jest w pełnym zakresie przestrzegać regulaminu akcji charytatywnej, który jest dostępny na stronie internetowej www.wakacjezmuszkieterami.pl, a w tym przy dołożeniu najwyższej rzetelności, staranności oraz lojalności zgłosić do udziału w akcji kandydatury dzieci potrzebujących, dla których wyjazd kolonijny będzie stanowił nagrodę za ciężką pracę w rozwój indywidualny i społeczności lokalnej. Wydruk regulaminu akcji, celem zapoznania z jego treścią opiekunów prawnych zgłaszanego kandydata, Organizacja współpracująca udostępni w siedzibie swojej placówki.

 2. Organizacja współpracująca pełni rolę bezpośredniego kontaktu z opiekunami prawnymi dziecka – uczestnika wyjazdu kolonijnego, jak również:

 1. odpowiada za dodatkowe potwierdzenie uczestnictwa dziecka w kolonii na tydzień przed wyjazdem każdej grupy, a w przypadku ewentualnej nieobecności dziecka, za wytypowanie zastępstwa,

 2. odpowiada za pomoc opiekunom,

 3. odpowiada za zgromadzenie wszelkiej niezbędnej do organizacji wyjazdu kolonijnego dokumentacji, jak również za jej rzetelne wypełnienie.

 1. Organizacja współpracująca ma na uwadze to, że nadrzędnym celem Fundacji jest zorganizowanie wyjazdów kolonijnych dla tylu dzieci, ile miejsc zostało wstępnie zarezerwowanych, tj. 1000 kandydatów. Z tej też przyczyny Organizacja współpracująca zobowiązana jest na bieżąco informować Fundację o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających udział danego dziecka w kolonii, a w sytuacji, kiedy udział ten zostanie ostatecznie wykluczony, jak najszybciej zorganizować stosowne zastępstwo.


§ 4. Dane osobowe

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w dwóch zbiorach danych obejmujących dane osobowe dzieci, których kandydatura została zgłoszona do udziału w wyjeździe kolonijnym, o którym mowa w niniejszym porozumieniu i w zbiorze obejmującym dane osobowe dzieci, które zostały zakwalifikowane do udziału w tym wyjeździe (zwane dalej w tym porozumieniu łącznie Danymi osobowymi). Dane osobowe obejmują odpowiednio dane określone w oświadczeniu opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wyjazd kolonijny dziecka, przetwarzanie danych osobowych oraz braku przeciwwskazań co do udziału w akcji charytatywnej – załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia oraz dane określone w oświadczeniu opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego, na wykorzystanie jego wizerunku w celach związanych z promocją kampanii społecznej „Wakacje z Muszkieterami” oraz o zapoznaniu się z regulaminem akcji charytatywnej – załącznik nr 5 do niniejszego porozumienia

 2. Organizacja współpracująca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami, umożliwiającymi jej przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 3. Fundacja niniejszym powierza Organizacji współpracującej przetwarzanie Danych osobowych w zakresie i w celach określonych w niniejszym porozumieniu, tj. w zakresie obowiązków Organizacji współpracującej tu określonych, a związanych z udziałem w kolonijnego akcji charytatywnej. Zakres dopuszczalnego przetwarzania Danych osobowych przez Organizację współpracującą obejmuje wszelkie operacje wykonywane na Danych osobowych, w tym te, które są wykonywane w systemach informatycznych.

 4. Organizacja współpracująca odpowiada wobec Fundacji za wszelkie szkody wyrządzone Fundacji, jak i osobom trzecim, powstałe w związku z nienależytym przetwarzaniem Danych osobowych.

 5. Fundacja niniejszym upoważnia Organizację współpracującą do zawierania z osobami trzecimi, w tym mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ale na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, umów o dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych (podpowierzenie przetwarzania Danych osobowych), ale wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wykonywania przez Organizację współpracującą obowiązków określonych niniejszym porozumieniem. Takie upoważnienie może być realizowane pod warunkiem, że Organizacja współpracująca zobowiąże te osoby trzecie.

 6. Organizacja współpracująca zobowiązana jest do zabezpieczenia i ochrony Danych osobowych w co najmniej takim stopniu, jaki określa niniejsze porozumienie. Organizacja współpracująca odpowiada wobec Fundacji za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, którym powierzyła przetwarzanie Danych osobowych, tak, jak za działania oraz zaniechania własne.

 7. Organizacja współpracująca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych jej Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do:

  1. stosowania środków zabezpieczających Dane osobowe zgodnie z art. 36 oraz 37-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych zgodnego z wymogami wskazanego w tym porozumieniu rozporządzenia;

  2. umożliwiania dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom posiadającym pisemne upoważnienie, udzielone zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych;

  3. przedsięwzięcia środków koniecznych do zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

  4. zabezpieczenia Danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Organizacja współpracująca zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Fundacji o każdym przypadku otrzymania od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jakiegokolwiek pisma dotyczącego Danych osobowych, jak również o każdym przypadku kontroli prawidłowości przetwarzania Danych osobowych.

 2. Fundacji przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli sposobu zabezpieczania oraz środków zastosowanych do przetwarzania Danych osobowych, w tym w formie wizji lokalnych w obszarze przetwarzania Danych osobowych, za uprzednim powiadomieniem Organizacji współpracującej. Organizacja ta jest zobowiązana do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień Fundacji w zakresie przedmiotu kontroli.

 3. Po ustaniu celu przetwarzania Danych osobowych, tj. zakończenia wyjazdu kolonijnego, o którym mowa w niniejszym porozumieniu, Organizacja współpracująca przekaże bazę danych osobowych Fundacji, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym w formie pisemnej.


§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizacja współpracująca upoważnia Fundację do korzystania oraz używania logo i wszelkich innych znaków zastrzeżonych dla tej Organizacji w celach związanych z realizacją niniejszego porozumienia lub udziałem Organizacji współpracującej w akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami”, a w tym do używania tych znaków oraz wskazywania nazwy organizacji we wszelkiego rodzaju folderach reklamowych, broszurach informacyjnych, materiałach związanych z prowadzoną akcją, spotach, itp.

 2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego porozumienia i kontakt ze stroną przeciwną jest:

 1. w przypadku Fundacji: Joanna Skowrońska (tel.: 61 665 66 67, 519-407-145 e-mail: joanna.skowronska@muszkieterowie.com)

 2. w przypadku Organizacji współpracującej: ………………………..……… (tel.: ………………………..,
  e-mail: ………………………….……….).

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się przepisy prawa ogólnie obowiązującego, w szczególności ustawy kodeks cywilny.

 2. Spory wynikłe na tle interpretacji, zawarcia czy wykonania niniejszego porozumienia będzie rozpoznawał sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.

 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Załączniki do niniejszego porozumienia stanowią jego integralną treść.

 5. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Fundacji i Organizacji współpracującej.Fundacja Organizacja współpracująca


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna