PorozumieniePobieranie 19,99 Kb.
Data08.05.2018
Rozmiar19,99 Kb.

POROZUMIENIE WZAJEMNE NR …………..

W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

LECZENIA I REHABILITACJI STWARDNIENIA ROZSIANEGO (PLiR)


Zawarte dnia ...............................201.... r. w Poznaniu pomiędzy: Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wielkopolska z siedzibą przy Placu Kolegiackim 12A, 61-841 Poznań, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000137276, REGON nr 634404270, NIP 778-14-05-013, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”,


a Panem/Panią………………………………….…………………………………………………….………………….…

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria: ……… numer: …………………….…

zamieszkałym/ą ..………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Odbiorcą wpłat celowych”
§ 1


 1. Na podstawie tego Porozumienia, Odbiorca wpłat celowych ma prawo gromadzenia środków na rachunku bankowym o nr 12 1140 1124 0000 2706 6500 1009, wyodrębnionym z konta podstawowego Stowarzyszenia w formie subkonta.

 2. Rachunek zostaje udostępniony wyłącznie w celu gromadzenia środków z przeznaczeniem na Program Leczenia i Rehabilitacji, zgodnie z zasadami korzystania, zawartymi w dokumencie „Wskazówki dotyczące Leczenia i Rehabilitacji SM”, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.


§ 2

 1. PTSR Oddział Wielkopolska prowadzi odrębną ewidencję księgową dla każdego Odbiorcy wpłat celowych.

 2. W ramach Porozumienia Odbiorca wpłat celowych ma prawo do dokonywania zakupów, których zakres określają „Wskazówki dotyczące Leczenia i rehabilitacji SM”.

 3. Koszt zakupów nie może przekroczyć środków zaewidencjonowanych dla danego Odbiorcy wpłat celowych.

 4. Opłaty za zakupy dokonywane są wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego PTSR, o którym mowa w § 1 na rachunek wystawcy faktury /rachunku. Koszt operacji bankowej (przelewu) pokrywany jest z subkonta Odbiorcy wpłat celowych. Nie ma możliwości przekazania środków z rachunku bankowego PTSR bezpośrednio na rachunek odbiorcy wpłat celowych.

 5. Odbiorca wpłat celowych jest zobowiązany do udokumentowania dokonanych zakupów poprzez przedstawienie Stowarzyszeniu oryginałów rachunków lub faktur wystawionych na Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska z siedzibą przy Placu Kolegiackim 12A w Poznaniu, NIP 778-14-05-013.

 6. Odbiorca wpłat celowych zobowiązany jest potwierdzić na rachunku lub fakturze własnoręcznym podpisem fakt otrzymania przedmiotu zakupu.

 7. Rachunek lub faktura (oryginał), o których mowa w pkt. 5 § 2 muszą zostać dostarczone do Biura PTSR O. Wlkp. w terminie umożliwiającym dokonanie zapłaty przelewem w wyznaczonym przez wystawcę okresie.

 8. Wszelkie płatności wykonywane są bezgotówkowo.

9. Nie ma możliwości wypłaty gotówki Odbiorcy wpłat celowych przez Stowarzyszenie
§ 3

Stowarzyszenie prowadzi obsługę subkont za pośrednictwem nośników elektronicznych, co jest podyktowane względami organizacyjnymi.

Stan zaewidencjonowanych środków znajduje się w Stowarzyszeniu i jest dostępny na życzenie Odbiorcy wpłat celowych.
§ 4

Za czynności administracyjne wykonywane przez Stowarzyszenie w związku z niniejszym Porozumieniem pobierana jest kwota w wysokości 20% zgromadzonych środków, jednak nie więcej niż 300 PLN / rok.

Kwota ta stanowi zwrot kosztów ponoszonych przez Stowarzyszenie w związku z prowadzeniem subkonta.


 1. Kwota pokrywająca koszty administracyjne pobierana przez Stowarzyszenie jednorazowo po zgromadzeniu środków na subkoncie Odbiorcy wpłat celowych.

 2. Pisemne informacje o stanie środków na subkoncie Odbiorcy wpłat celowych są przekazywane jednorazowo na koniec roku rozliczeniowego ( e-maile, listy).

 3. Informacje nt. bieżących przychodów i rozchodów są dostępne w Stowarzyszeniu, po uprzednim potwierdzeniu ich przez Skarbnika.

 4. Odsetki od środków zebranych na subkoncie stanowią przychód Stowarzyszenia.


§ 5

Odbiorca wpłat celowych jest zobowiązany do wnoszenia ewentualnych opłat i podatków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.§ 6

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez drugą Stronę z zobowiązań wynikających z Porozumienia.


§ 7

 1. Bez względu na przyczyny ustania obowiązywania niniejszego Porozumienia niewykorzystane środki finansowe nie są zwracane Odbiorcy wpłat celowych lub jego rodzinie.

 2. Środki pozostałe na subkoncie po rozwiązaniu Porozumienia pozostają w gestii Stowarzyszenia i zostają wydatkowane na cele statutowe.

§ 8

 1. Odbiorca wpłat celowych zobowiązuje się na bieżąco informować Stowarzyszenie o wszystkich planowanych akcjach, apelach i zbiórkach pieniężnych dokonywanych publicznie na rzecz gromadzenia środków na subkoncie w PTSR O/Wlkp.

 2. Zapewnienie prawidłowości i zgodności z przepisami prawa prowadzenia akcji wymienionych w
  § 9 pkt.1 leży po stronie odbiorcy wpłat celowych.


§ 9

Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za jakąkolwiek szkodę, jaką Odbiorca wpłat celowych lub osoby trzecie mogą ponieść w związku z wykorzystaniem przez Odbiorcę wpłat celowych środków zgromadzonych na koncie. W szczególności Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za realizację i wykonanie zakupów dokonywanych przez odbiorcę wpłat celowych, jak też jakąkolwiek szkodę majątkową lub tez szkodę na osobie mogącą wynikać ze stosowania przez Odbiorcę wpłat celowych „Wskazówek dotyczących Leczenia i Rehabilitacji SM”, o których mowa w §1 pkt.2 niniejszego Porozumienia.§ 10

Porozumienie wchodzi w życie z chwilą złożenia podpisów natomiast uruchomienie konta księgowego następuje w momencie zaksięgowania pierwszej wpłaty na subkoncie Odbiorcy wpłat celowych.


§ 11

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron


§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego


………………………………………………… ………………………………

Za Stowarzyszenie Odbiorca wpłat celowych

(2 upoważnione osoby)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna