Poradnik cargoPobieranie 87,02 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar87,02 Kb.
Praktyka wskazuje, że wiedza na temat ubezpieczenia przesyłek w transporcie jest pełna stereotypów. Jednym z nich jest mylne założenie, że jeżeli firma posiada ubezpieczenie OCS (odpowiedzialności cywilnej spedytora) lub OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) to przesyłki są odpowiednio zabezpieczone.
Dopiero ubezpieczenie cargo stanowi właściwą ochronę interesów klienta każdej firmy spedycyjnej czy przewozowej. Tylko z ubezpieczenia cargo klient dostanie właściwe odszkodowanie w przypadku np. napadu z rabunkiem na ciężarówkę w transporcie międzynarodowym, i to bez potrzeby orzekania winy- czyli w ustalonym terminie po złożeniu potrzebnych dokumentów (patrz pkt 22).
Ceny ubezpieczenia cargo oferowane za pośrednictwem DHL Global Forwarding Sp. z o.o. są konkurencyjne.

Składkę wyliczyć należy zgodnie z niżej opisanym zasadami, zadeklarowaną kwotę ubezpieczenia mnożymy przez –w transporcie krajowym to 0,99 promila,

-w transporcie międzynarodowym 1,5 promila

- w transporcie morskim elektroniki 2,4 promila.

Minimalna składka to 10 PLN.
Bardzo ważne jest zapoznanie się z poniższymi informacjami (szczególnie jeżeli chodzi o wyłączenia):

P O R A D N I K

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWY (CARGO) W TEORII I PRAKTYCE


P O R A D N I K 1

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWY (CARGO) W TEORII I PRAKTYCE 1

A 4

B 4


C 4


 1. Dlaczego należy ubezpieczać ładunki w transporcie , pomimo, że przewoźnika ponosi odpowiedzialność za szkody w przewożonych ładunkach?

Właściciel ładunku dla ochrony swojego ładunku powinien wykupić ubezpieczenie cargo z następujących powodów:

1. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika regulowana jest różnymi przepisami w zależności od rodzaju środka transportowego. Przepisy te mogą w różnym stopniu :


 • Wyłączać odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w przewożonym ładunku

 • Ograniczać odpowiedzialność przewoźnika za szkodę

 • Ograniczać czasowo możliwość dochodzenia roszczeń o naprawę przez przewoźnika szkody
 1. Jakie są ograniczenia kwotowe odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

W transporcie międzynarodowym jest to kwota , najczęściej wyrażona w SDR - jest to wirtualna waluta notowana przez Narodowy Bank Polski. • Transport morski – 2 SDR za 1 kg wagi brutto ładunku

 • Transport samochodowy międzynarodowy – 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto ładunku

 • Transport kolejowy – 17 SDR za 1 kg wagi brutto ładunku

 • Transport lotniczy – 17 SDR za 1 kg wagi brutto ładunku
 1. Co jest przedmiotem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest jego odpowiedzialność cywilna wobec właściciela ładunku za przewóz ładunku a nie ubezpieczenie ładunku
 1. Co to jest CARGO?

Jest to ubezpieczenie konkretnego ładunku w transporcie w granicach ryzyk objętych ubezpieczeniem
 1. Kto to jest ubezpieczony, czyli na czyją rzecz zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Ubezpieczony to podmiot, na rzecz którego zawierana jest umowa ubezpieczenia, posiadający interes majątkowy w tym, aby ładunek dotarł do miejsca przeznaczenia w oznaczonym miejscu i czasie w całości i bez uszkodzeń. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz klientów DHL Global Forwarding.

Mogą nimi być zleceniodawcy DHL Global Forwarding, jeśli ponoszą oni ryzyko, lub ich kontrahenci handlowi, jeśli to na nich przeszło ryzyko transportowe (ryzyko uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży ładunku w czasie transportu).


 1. Co to jest limit odpowiedzialność ubezpieczyciela i jakie są limity zgodnie z zawartą umową?

Limit odpowiedzialności określa górną kwotę, do której zgodnie z umową odpowiada ubezpieczyciel. Obowiązujące limity wynoszą 2.000.000 PLN dla transportu lądowego i powietrznego, i 5.000.000 PLN dla transportu morskiego. Powyższe kwoty oznaczają również maksymalną łączną wartość przesyłek (ładunków) przewożonych na jednym środku transportu (samochodzie, zestawie samochodu z przyczepą, składzie kolejowym, barce śródlądowej, jednym statku morskim).
 1. Czy można ubezpieczyć przesyłkę o wartości przekraczającej w/w limity?

Istnieje co do zasady możliwość ubezpieczenia przesyłki o wyższej wartości, jednakże wcześniej wymaga to zgody ubezpieczyciela.

 1. Co to jest zakres ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia określa ryzyka (niebezpieczeństwa / przyczyny szkód), które na mocy zawartej umowy ubezpieczenia są objęte ochroną.
 1. Jaki jest zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej?

Ładunki zgłoszone do ubezpieczenia ubezpieczone są w zakresie pełnym, z rozszerzeniem o szkody powstałe podczas operacji załadunkowych i wyładunkowych. W przypadku przewozów krajowych ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane w wyniku:


 • Wypadku środka transportu

 • Rabunku

 • Wandalizmu

 • Pożaru

 • Uderzenia pioruna

 • Wybuchu

 • Huraganu

 • Powodzi

 • Deszczu nawalnego

 • Gradu

 • Osunięcia się ziemi

 • Lawiny

 • Upadku statku powietrznego

 • Oraz innych przyczyn, jeśli w ich wyniku doszło do utraty, ubytku lub uszkodzenia przewożonego ładunku.

W przypadku przewozów międzynarodowych ładunki ubezpieczone w zakresie ryzyk określonych w instytutowych klauzulach ładunkowych. Instytutowe klauzule ładunkowe to zbiór klauzul opisujących m.in. ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową, mające powszechne zastosowanie w obrocie międzynarodowym. Zaletą instytutowych klauzul ładunkowych jest ich uniwersalizm i powszechność stosowania – klauzule umożliwiają zawarcie umowy ubezpieczenia na tych samych warunkach, niezależnie od tego, czy towar wysyłany jest z Polski czy też z najodleglejszego zakątka Świata. Poprzez stosowanie klauzul ładunkowych kontrahent uzyskuje pewność co do warunków, na jakich ubezpieczony został przewożony ładunek.

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest na podstawie Instytutowej Klauzuli Ładunkowej A 1.1.82.


 1. Co to są klauzule instytutowe?

Klauzule instytutowe , zwane tak od nazwy Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli są opracowanymi przez ten Instytut warunkami ubezpieczenia powszechnie znanymi na całym świecie. Klauzule te zostały opracowane w celu zunifikowania zakresu ubezpieczenia.


 1. Jaki jest zakres ochrony w poszczególnych klauzulach instytutowych?

Podstawowe klauzule to A,B,C. Tabela przedstawia zakres ochrony oraz wyłączenia ochrony.A

B
C


zakres - ALL RISK (uwzględniając ogólne WYŁĄCZENIA:

ubytki naturalne,


 - niewłaściwe opakowanie towaru,
 - wady wewnętrzne,  
 - lekkomyślne lub świadome niewłaściwe postępowanie ubezpieczonego, 
 - szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie towaru,
 - szkody skażenia radioaktywnego,
 - ryzyko wojenne,
 - ryzyko strajkowe,
 - ryzyko zamieszek i niepokojów społecznych;

zastosowanie w każdej gałęzi transportu, gdy:

warunki płatności przewidują akredytywę dokumentową,


sprzedaje się wyroby przemysłowe z dużym ryzykiem kradzieży lub niewłaściwego przechowywania

zakres ryzyka - średni,
rodzaje ryzyka - takie jak w Klauzuli C oraz dodatkowo szkody spowodowane:
 - trzęsieniem ziemi,
 - wybuchem wulkanu,
 - uderzeniem pioruna,
 - zmyciem z pokładu, 
 - wtargnięciem rzecznej, morskiej, jeziornej do wnętrza statku, jednostki pływającej, ładowni, pojazdu, kontenera, nadwozia wymiennego lub miejsca składowania (z wyjątkiem opadów atmosferycznych), 
oraz:

szkody obejmujące stratę całkowitą ładunku powstałą w czasie załadunku lub rozładunku ze statku.WYŁĄCZENIA: są analogiczne jak w Klauzuli A rozszerzone dodatkowo o:
 - rabunek, 
 - świadome działanie osób trzecich;

- rozmyślne uszkodzenia przesyłki;zastosowanie - głównie transport morski,zakres ryzyka - minimalny,
nazwane rodzaje ryzyka:
 - pożar lub eksplozja,
 - wejście statku na mieliznę,
 - zatonięcie lub wywrócenie się statku,
 - przewrócenie się lub wykolejenie środka transportu lądowego
 - kolizja środka transportu z obiektem innym niż woda, 
 - rozładunek towarów w porcie schronienia,
 - spowodowane awarią wspólną lub wyrzuceniem ładunku za burtę,

WYŁĄCZENIA:

wyłączenie rozmyślnego uszkodzenia przesyłki; inne wyłączenia są analogiczne jak w Klauzuli B

zastosowanie - każda gałąź transportu,


 1. Czy można włączyć do ochrony ryzyka wojenne i strajkowe?

Tak, wprowadzając dodatkową klauzule – ryzyk wojennych i strajkowych na bazie Instytutowych Klauzul Wojennych i Strajkowych i dopłacając dodatkową składkę .

Wysokość dodatkowej składki uzależniona jest od kierunku transportu.


 1. Co to jest awaria wspólna w transporcie morskim?

Awaria wspólna jest związana z transportem morskim i transportem wodnym śródlądowym.

Jest to poświęcenie lub nadzwyczajny wydatek, dokonany rozmyślnie i rozsądnie dla wspólnego bezpieczeństwa lub w celu ochrony przed wspólnym niebezpieczeństwem utraty lub uszkodzenia mienia zaangażowanego we wspólne przedsięwzięcie morskie – statku, ładunku i frachtu.

Umowa cargo w przypadku awarii wspólnej pokrywa wszystkie wydatki i poświęcenia przypadające na ubezpieczonego lub ubezpieczającego.


W przypadku gdy właściciel ładunku nie posiada wykupionego cargo a dojdzie do awarii wspólnej to nie tylko może utracić ładunek ale i ponieść koszty dyspaszy wystawionej przez dyspaszera w związku z rozliczeniem awarii wspólnej.


 1. Co to jest dyspaszer i jakie ma zadania?

Dyspaszer ustala:


Dyspaszer rozlicza awarię wspólną wystawiając dokument dyspaszy.
 1. Co to jest certyfikat ubezpieczeniowy? Kiedy jest stosowany i jak można uzyskać certyfikat?

Certyfikat ubezpieczeniowy jest dokumentem wystawianym przez ubezpieczyciela, będący potwierdzeniem, że przesyłka opisana w treści certyfikatu objęta jest ochroną ubezpieczeniową.

Certyfikat ubezpieczeniowy najczęściej wymagany jest przy uwarunkowanych formach płatności w handlu międzynarodowym, np. przy akredytywie dokumentowej. Jednym z dokumentów wymaganych wówczas przez bank jest właśnie certyfikat ubezpieczeniowy. Aby uzyskać certyfikat należy wystąpić z takim wnioskiem do ubezpieczyciela.

 1. Jakie są wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń? Jakich ładunków nie można ubezpieczyć?

Umowa ubezpieczenia określa kraje, do których lub z których nie można wykonywać przewozów. Są to: Afganistan, Pakistan, Republika Czeczenii, Sri Lanka, Argentyna, Irak, Iran, Kuwejt, Oman, Bahrajn, Katar, Palestyna, Kongo (dawny Zair), Zimbabwe, Sierra Leone, Wybrzeże Kości Słoniowej, Republika Jemenu.


Umowa określa również rodzaje ładunków, których nie można ubezpieczyć. Są to następujące ładunki:

 • Ładunki niebezpieczne, o ile są przewożone niezgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami o przewozie ładunków niebezpiecznych
 • Ładunki zawierające gotówkę, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie, eksponaty, antyki, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne; wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle a także określone zgodnie z prawem dokumenty reprezentujące wierzytelności pieniężne, prawa udziałowe w spółkach handlowych kapitałowych, uprawnienia do rozporządzania towarami powierzonymi pieczy wystawcy dokumentu, zapisy długu na okaziciela niezależnie od tego czy są otrzymane bezpłatnie czy nie oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców
 • Ładunki zawierające znaki legitymacyjne
 • Ładunki zawierające przesyłki listowe, listy wartościowe i inne, które na podstawie odrębnych przepisów są zastrzeżone dla p.p.u.p. Poczta Polska
 • Ładunki żywych zwierząt i/lub roślin
 • Ładunki zawierające narkotyki lub leki i środki psychotropowe i halucynogennych oraz leki wymagające specjalnych warunków przewozu • Rzeczy osobistego użytku

 • Ładunki zawierające organy, zwłoki lub szczątki ludzkie lub zwierzęce
 • Ładunki mające na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo
 • Ładunki zawierające towary przewożone na podstawie dokumentów odprawy celnej czasowej (karnet ATA)
 • Ładunki zawierające alkohol (wymagających akcyzy)
 • Dokumenty
 • Ładunki, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi przewozowej przy użyciu środków i urządzeń przewozowych i transportowych posiadanych przez przewoźników, którym Ubezpieczający zlecił wykonanie przewozu w ramach wykonywania zlecenia spedycyjnego. 1. Czy można jakoś ubezpieczyć ładunek, który jest w umowie wyłączony?

Tak, aczkolwiek na taką okoliczność obowiązuje specjalna procedura. Procedura ta znajduje ponadto zastosowanie w przypadku ładunków o wartościach, które nie przekraczają limitów ustalonych w umowie ubezpieczenia (2.000.000 PLN dla transportu drogowego lub powietrznego oraz 5.000.000 PLN dla transportu morskiego).

Ubezpieczyć można wszystko – jest to tylko kwestia ceny.


 1. Jak ustalić wartość ładunku do ubezpieczenia?

Wartością przedmiotu ubezpieczenia (ładunku), którego ma dotyczyć ubezpieczenie, jest jego wartość w miejscu i momencie rozpoczęcia przewozu. Dla rzeczy fabrycznie nowych wartość ta odpowiada:
 • Przy realizacji kontraktów importowych - wartości zakupu przedmiotu ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, określonej w fakturze zakupu powiększonej o należne opłaty i cła importowe poniesione przez Ubezpieczonego, jednak bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT). Przy realizacji kontraktów eksportowych wartości sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia przez Ubezpieczonego, określonej w fakturze sprzedaży, powiększonej o opłaty i cła poniesione przez Ubezpieczonego w kraju przeznaczenia, jednak bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku umów sprzedaży w kraju
 • Przy realizacji umów sprzedaży w kraju - wartości zakupu przedmiotu ubezpieczenia określonej w fakturze potwierdzającej tę umowę sprzedaży, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT)
 • Dla rzeczy używanych - wartości rzeczywistej, ustalonej w oparciu o ceny rynkowe rzeczy używanej tego samego rodzaju i gatunku i stopnia zużycia

Jeżeli przewóz realizowany jest w wykonaniu umowy sprzedaży, wartość przedmiotu ubezpieczenia ustalona zgodnie z ust. 1 jest zwiększona o następujące wielkości:
 • Spodziewany zysk do wysokości 10% – jeżeli ubezpieczonym jest sprzedający
 • Przewoźne – jeżeli przewóz dokonywany jest przez zawodowego przewoźnika, a ubezpieczający je opłacił lub jeśli przewoźne zawarte jest w cenie fakturowej przedmiotu ubezpieczenia.


 1. Jak zgłosić przesyłkę do ubezpieczenia?

Akces do ubezpieczenia można zgłosić gdy spedytor DHL przygotowuje dla Państwa ofertę na transport lub przy zleceniu spedycyjnym.

Wówczas koszt usługi zostanie powiększony o koszt ubezpieczenia cargo. 1. Co to jest franszyza?

Franszyza to minimalna kwota roszczenia poszkodowanego, od której odpowiada ubezpieczyciel. W przypadku umowy dla DHL Global Forwarding obowiązuje franszyza integralna w wysokości 300 zł. Oznacza ona, iż każda szkoda powyżej 300 zł jest wypłacana w pełnej wysokości przez ubezpieczyciela.

 1. Kiedy zaczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa ładunku rozpoczyna się od momentu jego załadunku z miejsca nadania wskazanego w zleceniu spedycyjnym, a kończy w momencie zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia wskazanymi w zleceniu spedycyjnym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie etapy przewozu ładunku wraz z załadunkami i wyładunkami oraz niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym, trwającym jednorazowo nie dłużej niż 14 dni, jego składowaniem w miejscu przeładunku.
 1. A jeśli nie ubezpieczę ładunku – przecież przewoźnik i tak ponosi odpowiedzialność ?

Przykład: załóżmy że ładunek o wartości 400.000,- PLN i wadze 2000 kg zostaje całkowicie zniszczony– jakie odszkodowanie Państwo otrzymają zgodnie z przepisami prawa od przewoźnika ( wyliczenia przybliżone z uwagi na różnice kursowe) • Transport drogowy międzynarodowy – około 82.000,- PLN

 • Transport lotniczy – 153.000,- PLN

 • Transport morski – 18.000,- PLN
Materiał informacyjny stanowi własność DHL Global Forwarding Sp. z o.o.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna