Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w luboniuPobieranie 124,38 Kb.
Data10.04.2018
Rozmiar124,38 Kb.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2-2015/2016 Rady Pedagogicznej PPP w Luboniu

z dnia 11 kwietnia 2016 r.


STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LUBONIU

(w brzmieniu obowiązującym od dnia 12 kwietnia 2016 r.)


Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156 ze zm.) oraz §2 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869 ze zm.), a także Rozporządzenia MEN z dnia 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz. 199), Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.


 1. Nazwa Poradni brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu.

 2. Siedziba Poradni znajduje się w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 40.

 3. Poradnia składa się z poradni macierzystej oraz czterech filii.

 4. Poradnia używa nazwy:

1) w przypadku placówki macierzystej:

„Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu”

z siedzibą w Luboniu; 62-030 Luboń, ul. Żabikowska 40

2) w przypadku filii:

„Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Buku”

z siedzibą w Buku, 64-320 Buk, ul. Szarych Szeregów 8

„Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Stęszewie”

z siedzibą w Stęszewie, 62-060 Stęszew, ul. Janusza Korczaka 2

„Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Suchym Lesie”

z siedzibą w Suchym Lesie, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 15

„Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Tarnowie Podgórnym”

z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1.

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§2.


 1. Terenem działania Poradni jest: miasto Luboń, miasto i gmina Buk, miasto i gmina Stęszew, gmina Dopiewo, gmina Rokietnica, gmina Suchy Las, gmina Tarnowo Podgórne.

 2. W Poradni mogą być tworzone inne komórki organizacyjne.

 3. Filie mogą być dotowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Porozumieniami zawartymi pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego, a zarządami stosownych miast i gmin oraz gmin.

§3.

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, a także dzieciom i młodzieży oraz rodzicom dzieci nieuczęszczających do placówek oświatowych, a zamieszkałych w rejonie działania Poradni.

 2. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, placówka może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby oraz niezamieszkałych na terenie działania Poradni, również dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczającym do przedszkola, szkoły lub placówki.

 3. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością wzroku pomocy udziela poradnia wskazana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za zgodą organu prowadzącego.

 4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.


ROZDZIAŁ II.

CELE I ZADANIA

§4.


1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia ich indywi-dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

4. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) wydanie opinii,

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.6. Pomoc, o której mowa w ust. 5 jest udzielana w szczególności w formie:

 1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

 2. terapii rodziny,

 3. grup wsparcia,

 4. prowadzenia mediacji,

 5. interwencji kryzysowej,

 6. warsztatów,

 7. porad i konsultacji,

 8. wykładów i prelekcji,

 9. działalności informacyjno-szkoleniowej.

7. Realizowanie zadań, o których mowa w ust.2.3) polega w szczególności na:

 1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej,

 2. planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 3. rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 1. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

 2. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

 3. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

 4. podejmowaniu działań zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

 5. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 6. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

8. Zadania, o których mowa w ust. 7.1) realizowane są w szczególności w formie:

 1. porad i konsultacji,

 2. udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistów,

 3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych,

 4. warsztatów,

 5. grup wsparcia,

 6. wykładów i prelekcji,

 7. prowadzenia mediacji,

 8. interwencji kryzysowej,

 9. działalności informacyjno-szkoleniowej,

 10. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

9. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt. 4 polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust.6 ustawy ze zmianami, o których mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia 10.05.2013 r.

3) realizacji podstaw programowych,

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy,

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt. 5,

7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

10. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

3) zaplanowania form wspomagania i ich realizację,

4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

11. Pracownicy Poradni realizują zadania statutowe także poza placówką: w środowisku rodzinnym dziecka, przedszkolu, szkole. W przypadku działań dotyczących poszczególnych dzieci wymagana jest zgoda ich rodziców. 1. Praca poza Poradnią obejmuje:

 1. diagnozę dziecka,

 2. obserwację dziecka,

 3. konsultacje z nauczycielami,

 4. udział w radach pedagogicznych,

 5. doradztwo dla rodziców i nauczycieli,

 6. udział w spotkaniach z nauczycielami i rodzicami,

 7. interwencje w środowisku.

2) Realizacja zadań Poradni na terenie rejonowych placówek odbywa się w oparciu o aktualne Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych i Konwencji Praw Dziecka.

12. Szczegółowy zakres zadań pracowników wraz z formami ich realizacji określony jest w Ramowym Planie Pracy PPP i indywidualnych zakresach czynności.

13. Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:


 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w Poradni,

 2. przestrzega Konwencji Praw Dziecka.

14. Poradnia współpracuje z instytucjami i organizacjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. W tym zakresie:

1) Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami, takimi jak: przedszkola, szkoły, organy nadzoru pedagogicznego i administracyjnego, placówki służby zdrowia, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, sądy, policja, centra pomocy rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami lub innymi stosownymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

2) Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami poprzez:


 1. konsultacje,

 2. wymianę doświadczeń i informacji,

 3. współdziałanie przy organizowaniu działalności informacyjno-szkoleniowej,

 4. współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,

 5. wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych, z zakresu interwencji kryzysowej, prowadzenia mediacji, prowadzenia grup wsparcia) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego,

 6. uczestniczenie w spotkaniach zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki na terenie działania Poradni.

15. Poradnia dostosowuje świadczone usługi do potrzeb osób korzystających z jej pomocy.

§5.


W Poradni udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku młodzieży pełnoletniej na  ich własną prośbę. W przypadku nauczycieli – na ich prośbę.

§6.


1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

2. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia. w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

3. Opinia poradni zawiera:


 1. oznaczenie poradni wydającej opinię,

 2. numer opinii,

 3. datę wydania opinii,

 4. podstawę prawną wydania opinii,

 5. imię i nazwisko osoby, dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupie wychowawczej w placówce, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza,

 6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,

 7. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

 8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,

 9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

 10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

11) podpis dyrektora Poradni/kierownika filii.

4. Osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

5. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

6. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w terminie określonym w ust. 2, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

7. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 4 informując o tym osobę składającą wniosek.

8. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń, dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza.

9. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

10. Wnioski, o których mowa w ust. 2, ust. 8 i ust. 9 oraz w par 4 ust. 7 składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

11. Poradnia posiada Księgę wzorów opinii i orzeczeń aktualizowaną według potrzeb.
§7.

1. W Poradni działa Zespół Orzekający, zwany dalej „Zespołem”, który powoływany jest każdorazowo przez dyrektora stosownym Zarządzeniem.

2. Zespół wydaje:


 1. orzeczenia o potrzebie/braku potrzeby kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 2. orzeczenia o potrzebie/braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim,

 3. orzeczenia o potrzebie/braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

 4. orzeczenia o potrzebie/braku potrzeby indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnospraw-ności do podjęcia nauki w szkole.

 6. orzeczenia o potrzebie/braku potrzeby kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących.

 7. orzeczenia o potrzebie/braku potrzeby kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Asperega.

 8. orzeczenia o potrzebie/braku potrzeby kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących.

3. Regulamin działania Zespołu Orzekającego stanowi Załącznik do niniejszego Statutu (Załącznik nr 1: Regulamin Funkcjonowania Zespołu Orzekającego PPP w Luboniu).

4. Rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka przysługuje prawo odwołania się od orzeczeń wydanych przez Poradnię w terminie 14 dni od daty ich otrzymania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie.

5. W Poradni może być powoływany Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
ROZDZIAŁ III.

ORGANY PORADNI
§8.


 1. Organami Poradni są:

1) dyrektor Poradni, będący jednocześnie przewodniczącym RP, a pod jego nieobecność inny wyznaczony pracownik,

2) Rada Pedagogiczna (RP) składająca się z wszystkich pracowników pedagogicznych.

2. Kompetencje dyrektora Poradni są następujące:

1) kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

5) jest pracodawcą dla zatrudnionych w placówce pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych i decyduje w sprawach: 1. zatrudniania i zwalniania pracowników,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

 3. występowania z wnioskami – po zasięgnięciu opinii RP w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

6) powołuje i odwołuje z pełnionej funkcji kierowników filii,

7) zawiesza niezgodne z prawem uchwały Rady i przekazuje je do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący Poradnię,

8) opracowuje na dany rok szkolny projekt organizacji Poradni oraz zatwierdza Ramowy Plan Pracy, zgodny z aktualnie przyjętym Programem Rozwoju Poradni,

9) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego pracowników pedagogicznych zgodnie z Kartą Nauczyciela, a wobec pracowników administracyjnych – zgodnie z KP i przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych oraz Regulaminu Rady Pedagogicznej (Załącznik nr 2: Regulamin działalności Rady Pedagogicznej PPP w Luboniu wraz z Filiami).

11) W przypadku nieobecności Dyrektora Poradni zastępuje go wicedyrektor Poradni, a jeżeli nie utworzono takiego stanowiska – inny nauczyciel Poradni, wyznaczony przez Dyrektora placówki.

3. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1) w zakresie kompetencji stanowiących: 1. uchwala regulamin swojej działalności,

 2. podejmuje uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 3. zatwierdza plan pracy placówki,

 4. ustala organizację doskonalenia zawodowego pracowników;

2) ponadto:

 1. przygotowuje i uchwala Statut PPP oraz jego nowelizacje,

 2. wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni,

 3. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego Poradni.

3) w zakresie kompetencji opiniodawczych:

 1. opiniuje organizację pracy placówki,

 2. opiniuje projekt planu finansowego placówki,

 3. opiniuje wniosek dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników PPP,

 4. opiniuje propozycje dyrektora PPP w sprawach przyznania pracownikom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć,

 5. opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni,

 6. opiniuje decyzję dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora, kierownika Filii.

4) RP zapoznaje się z:

 1. planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym (do dnia 15 września danego roku szkolnego), w którym znajduje się informacja dotycząca:

- celów, przedmiotu ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogramu,

- tematyki i terminów przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,

- tematyki szkoleń i narad dla nauczycieli,


 1. wynikami i wnioskami ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (do 31 sierpnia każdego roku),

 2. w przypadku ewaluacji zewnętrznej zespół lub osoba wyznaczeni przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do jej przeprowadzenia przestawiają:

- zakres i harmonogram ewaluacji (przed jej rozpoczęciem)

- zebrane wyniki i wstępne wnioski ( przed sporządzeniem raportu).

4. W Poradni działa Zespół Kierowniczy (ZK), w skład którego wchodzą: dyrektor Poradni, kierownicy filii oraz pełnomocnik ds. zarządzania jakością.

5. Dyrektor PPP i Rada Pedagogiczna PPP współdziałają w zakresie realizacji zadań: 1. wynikających z przyjętej Polityki Jakości oraz wymagań Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), zgodnie z opracowaną dokumentacją zawartą w Księdze Jakości,

 2. określonych w obowiązującym Programie Rozwoju Poradni,

 3. zawartych w aktualnym Planie Pracy,

 4. wynikających z aktualnego Planu Doskonalenia Zawodowego (PDZ).

6. Organy Poradni zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą oraz do rozwiązywania sporów wg ustalonej procedury (Załącznik Nr 3: Procedura rozwiązywania sporów między organami i pracownikami Poradni).

7. Współdziałanie organów Poradni odbywa się poprzez:

1) indywidualne spotkania członka Rady Pedagogicznej z dyrektorem,

2) posiedzenia Rady Pedagogicznej,

3) realizację zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego,

4) konsultacje, spotkania robocze w ramach istniejących lub tworzonych w miarę potrzeb zespołów (Zespołu Kierowniczego – ZK, zespołów merytorycznych – ZM i zespołów zadaniowych – ZZ, Zespołu ds. Podnoszenia Jakości Pracy).ROZDZIAŁ IV.

PRACOWNICY PORADNI

§9.


Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.

1. Pracownikami pedagogicznymi PPP w Luboniu mogą być: 1. psycholodzy,

 2. pedagodzy,

 3. logopedzi,

 4. doradcy zawodowi,

 5. inni specjaliści, w szczególności lekarze, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

2. Pracownikami administracyjno-obsługowymi PPP w Luboniu mogą być:

 1. pracownicy obsługi administracyjnej,

 2. pracownicy obsługi księgowej, finansowej, kadrowej,

 3. sprzątaczki.

3. Osobami współpracującymi z Poradnią (na podstawie umów cywilno-prawnych, porozumień) mogą być:

 1. lekarz, rehabilitant, informatyk, konserwator,

 2. wolontariusz - zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym oraz Ustawą z dnia 24.IV.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) oraz Kodeksem cywilnym (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Do zadań pracowników Poradni należy:

 1. zadania psychologa:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów,

 2. objęcie opieką dzieci, młodzież i ich rodziny w związku z trudnościami wychowawczymi, problemami natury emocjonalnej oraz dysfunkcjonalnością w zakresie wychowania,

 3. podejmowanie działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkół i placówek oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym,

 5. pomoc i wsparcie nauczycieli w działaniach związanych z organizacją różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół i placówek oświatowych,

 6. opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie rozwoju własnego dzieci i młodzieży,

 7. udzielanie porad dla rodziców i nauczycieli po badaniach diagnostycznych,

 8. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 9. kształcenie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

 10. sprawowanie opieki nad przebiegiem dalszego rozwoju dzieci i młodzieży badanych w Poradni,

 11. popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 12. współdziałanie z innymi placówkami i instytucjami pozaoświatowymi w sprawach dzieci i młodzieży,

 13. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz rodzinnym,

 14. czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Orzekającego,

 15. prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć oraz niezbędnej dokumentacji terapeutycznej związanej z czynnościami wynikającymi z planu pracy na dany rok szkolny,

 16. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Poradni, wynikających ze Statutu i Regulaminu Pracy, a niezbędnych dla funkcjonowania Poradni;
 1. zadania pedagoga:

 1. przeprowadzanie indywidualnych i grupowych badań pedagogicznych dzieci i młodzieży oraz prowadzenie związanej z nimi dokumentacji,

 2. określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb,

 3. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkół i placówek oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym;

 4. pomoc i wsparcie nauczycieli w działaniach związanych z organizacją różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół i placówek oświatowych,

 5. prowadzenie na terenie Poradni lub innych placówek oświatowo-wychowawczych zajęć terapeutycznych zgodnie z planem pracy,

 6. objęcie opieką dzieci, młodzież i ich rodziny w związku z trudnościami wychowawczymi, problemami natury emocjonalnej oraz dysfunkcjonalnością w zakresie wychowania,

 7. podejmowanie działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów rodziców i nauczycieli,

 8. opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie rozwoju własnego dzieci i młodzieży,

 9. udzielanie porad dla rodziców i nauczycieli po badaniach diagnostycznych,

 10. sprawowanie opieki nad przebiegiem dalszego rozwoju dzieci i młodzieży badanych w Poradni,

 11. popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 12. współdziałanie z innymi placówkami i instytucjami pozaoświatowymi w sprawach dzieci i młodzieży,

 13. czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Orzekającego,

 14. prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć oraz niezbędnej dokumentacji terapeutycznej związanej z czynnościami wynikającymi z planu pracy na dany rok szkolny,

 15. wykonywanie innych prac zaleconych przez dyrektora Poradni, wynikających ze Statutu i Regulaminu Pracy, a niezbędnych dla funkcjonowania Poradni;
 1. zadania doradcy zawodowego:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

 3. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

  • rynku pracy,

  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

  • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełno -sprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

  • alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

  • programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

 1. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

 3. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkoły,

 4. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,

 5. współpraca z radami pedagogicznymi w szkołach w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki,

 6. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;
 1. zadania logopedy:

 1. przeprowadzanie badań logopedycznych dzieci i młodzieży oraz prowadzenie związanej z nimi dokumentacji,

 2. prowadzanie zajęć terapii logopedycznej i związanej z tym dokumentacji,

 3. udzielanie porad dla rodziców i nauczycieli na podstawie przeprowadzonych badań odnośnie dalszego postępowania z dzieckiem,

 4. sprawowanie opieki nad przebiegiem dalszego rozwoju dzieci objętych terapią logopedyczną,

 5. współdziałanie z psychologiem i pedagogiem w celu wspólnego opracowania najefektywniejszych sposobów terapii,

 6. udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej nauczycielom – logopedom pracującym w szkołach i placówkach oświatowych z rejonu działania poradni,

 7. inicjowanie i podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu różnych zaburzeń komunikacji językowej u dzieci,

 8. popularyzowanie wiedzy logopedycznej, szczególnie wśród nauczycieli przedszkoli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,

 9. prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć oraz niezbędnej dokumentacji związanej z czynnościami wynikającymi z planu pracy Poradni na dany rok szkolny,

 10. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Orzekającego Poradni,

 11. wykonywanie innych prac zaleconych przez dyrektora wynikających ze Statutu i Regulaminu Pracy, a niezbędnych dla funkcjonowania Poradni;

5) zadania lekarza: 1. uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Orzekającego,

 2. ocena stanu zdrowia uczniów pod kątem kwalifikowania ich do różnych form kształcenia,

 3. opracowywanie diagnozy lekarskiej w stosunku do dzieci, których sprawy są rozpatrywane na posiedzeniach Zespołu,

 4. udzielanie konsultacji pracownikom pedagogicznym Poradni w sprawie wyników badań dzieci i młodzieży przeprowadzonych przez innych lekarzy specjalistów;

6) zadania głównej księgowej: 1. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości gospodarki finansowej jednostki,

 2. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

 3. kontrola dokonywania operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania,

 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, wydawanych przez dyrektora,

 5. prowadzenie spraw kadrowych, płacowych pracowników Porad

 6. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,

 7. wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem na polecenie dyrektora Poradni;

7) zadania pracownika administracyjnego:  1. prowadzenie kancelarii Poradni,

  2. obsługa interesantów,

  3. prowadzenie Księgi Inwentarzowej,

  4. prowadzenie kasy

  5. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Poradni;

8) zadania sprzątaczki: 1. utrzymywanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń i znajdującego się w nich sprzętu,

 2. kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego wszystkich znajdujących się w pomieszczeniach urządzeń, natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi w przypadku zauważenia zagrożeń, zniszczeń, braków itp.,

 3. przygotowanie pomieszczeń do remontów oraz sprzątanie po remoncie,

 4. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Poradni.

§10.

1. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne oraz przestrzega zasad, o których mowa w ust. 2.

2. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i zobowiązuje go do:

1) nieujawniania informacji i zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,

2) przestrzegania ustalonych w Poradni zasad i obowiązków.

3. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

2) czas trwania porozumienia z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron,

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami, o których mowa w §9 ust. 1.

4. Wolontariusz wykonuje zadania w porozumieniu we współpracy ze specjalistami, o których mowa w §9 oraz pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby, w formach określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy o systemie oświaty.

§11.

Szczegółowe zadania wszystkich pracowników i osób współpracujących określa dyrektor Poradni w imiennych zakresach czynności.1. Pracownicy Poradni zatrudnieni na danym stanowisku posiadają odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, prawem pracy, przepisami ustawy o pracownikach samorządowych (Załącznik Nr 4: Wykaz stanowisk pracy w PPP w Luboniu wraz z kwalifikacjami).

2. Podczas wykonywania obowiązków służbowych pracownikom pedagogicznym Poradni przysługuje status funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z art. 63 KN i Kodeksem Karnym.

3. Liczbę pracowników Poradni, w zależności od zadań i terenu działania, ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący.

4. O zatrudnianiu pracowników oraz zakresie ich obowiązków decyduje dyrektor Poradni w zależności od potrzeb i zadań placówki.ROZDZIAŁ V.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§12.


1. Pracownik ma prawo do:

1) współdecydowania o celach i zadaniach Poradni,

2) decydowania w sprawach doboru metod realizowanych przez siebie zadań,

3) rozwoju zawodowego,

4) urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym zgodnie z KN lub KP, z którego większość wskazana jest do wykorzystania w okresie uzgodnionym z organem prowadzącym.

2. Pracownik obowiązany jest:   1. przestrzegać postanowień Regulaminu Pracy oraz prawa pracy,

   2. przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,

   3. dbać o autorytet i dobro placówki,

   4. chronić jej mienie oraz przestrzegać zachowania tajemnicy służbowej i państwowej,

   5. dbać o pełne bezpieczeństwo dzieci,

6) przestrzegać zasad współżycia społecznego i ponosić służbową odpowiedzialność za całość powierzonych zadań oraz materialną odpowiedzialność określoną przepisami prawa pracy i prawa cywilnego,

7) realizować przyjętą Politykę Jakości oraz SZJ, zgodnie z opracowaną dokumentacją zawartą w Księdze Jakości.ROZDZIAŁ VI.

ORGANIZACJA PRACY PORADNI
§13.

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego może być ustalana przerwa wakacyjna, ze wskazaniem innej, zastępującej Poradni na terenie Powiatu Poznańskiego.

2. Poradnia jest czynna przez 5 dni w tygodniu. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor za zgodą organu prowadzącego.

3. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem obowiązującego Programu Rozwoju Poradni, aktualnego Planu Pracy oraz planu finansowego placówki.

4. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący, w ustalonym terminie.

5. Arkusz organizacji Poradni zawiera dane dotyczące w szczególności: terenu działania placówki, liczby dzieci i młodzieży oraz pracowników Poradni, ich kwalifikacji zawodowych i wymiaru czasu pracy.

6. Szczegółowe dane dotyczące godzin pracy osób zatrudnionych zawiera tygodniowy rozkład godzin pracy ustalany na każdy rok szkolny.

7. Liczbę pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora w zależności od ilości zadań wykonywanych przez Poradnię oraz realnych możliwości wywiązywania się z nich, ilości osób objętych opieką Poradni i rozległością terenu.


§14.

1. W Poradni, za zgodą organu prowadzącego, mogą być utworzone stanowiska: wicedyrektora i kierownika filii.

2. Funkcja wicedyrektora może być powierzona pracownikowi przez dyrektora, w ramach posiadanych środków finansowych.

3. Stanowisko kierownika filii powierzone jest pracownikowi przez dyrektora Poradni na czas określony.

§15.

PPP w Luboniu jest jednostką budżetową i prowadzi obsługę finansową swojej placówki, zgodnie z odrębnymi przepisami.


RODZIAŁ VII.

DOKUMENTACJA PORADNI
§16.

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację: 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer ewidencji na dany rok szkolny, nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania,

 2. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania,

 3. Karty Indywidualne badanych dzieci i młodzieży (wraz z dokumentacją badań),

 4. Ramowy Plan Pracy PPP,

 5. bazę danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

 6. Protokólarz Rad Pedagogicznych,

 7. Ewidencje przyjęć i form udzielonej pomocy,

 8. Dzienniki Zajęć pracowników pedagogicznych,

 9. protokoły posiedzeń zespołów orzekających,

 10. Zeszyt kontroli zewnętrznej,

 11. dokumentację finansową, księgową, kadrową i płacową,

 12. dokumentację wynikającą z SZJ,

 13. inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnętrznymi ustaleniami.

§17.

1. Dokumentację, o której mowa w §16 pkt 1 i 2 Poradnia prowadzi w postaci papierowej lub elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Dokumentacja, o której mowa w §16 pkt 1 i 2, za zgodą organu prowadzącego, może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.
ROZDZIAŁ VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.


 1. Poradnia ma prawo do używania następujących pieczęci:

 1. pieczęci urzędowej okrągłej z godłem Państwa i napisem w otoku „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu”,

 2. pieczęci nagłówkowej w 5-ciu wariantach (dla Lubonia i czterech Filii), zawierających jej pełną nazwę i nazwy poszczególnych filii.

2. Ustalone nazwy używane są w pełnym brzmieniu.

§19.


 1. Zmian Statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 2. Po wprowadzeniu zmian w Statucie PPP w Luboniu (zgodnie z podjętą Uchwałą RP) każdorazowo następuje ujednolicenie treści (dotyczy Statutu i załączników).

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych.

 4. Traci moc Uchwała Nr 1 - 2013/2014 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia tekstu znowelizowanego Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu.

 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 r.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna