Popyt zagregowany – (inaczej globalny) to zależność między całkowitą ilością dóbr, usług (czyli wielkością realnego pnb), jakąPobieranie 171,47 Kb.
Data23.02.2018
Rozmiar171,47 Kb.

Popyt zagregowany – (inaczej globalny) to zależność między całkowitą ilością dóbr, usług (czyli wielkością realnego PNB), jaką gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd chcą nabyć, a poziomem cen mierzonym deflatorem PNB w określonym czasie.
Podaż zagregowana – (inaczej globalna) pokazuje zależność całkowitą między ilością produktów (czyli wielkością realnego PNB), jaką wszyscy producenci w gospodarce chcą zaoferować na sprzedaż a poziomem cen mierzonym deflatorem PNB w danym okresie.
Przegrzanie koniunktury

Jest rozpoznawane przez szybki rozwój gospodarczy, niskie bezrobocie, wysoki poziom inwestycji gospodarczych.


Deflator- Deflaotor produktu narodowego brutto (PNB) to procentowy wskaźnik wyrażany stosunkiem nominalnego PNB –to jest wyrażonego w cenach bieżących do realnego PNB – to jest wyrażonego w cenach stałych.

PNB = n PNB / r PNB * 100


n PNB – nominalny produkt narodowy brutto

r PNB - realny produkt narodowy brutto


Między innymi na podstawie miernika jakim jest deflator można określić wymierne skutki procesów inflacyjnych.
Środki zaradcze stosowane w ramach polityki fiskalnej

Oddziaływanie państwa na gospodarkę za pomocą budżetu oraz systemu podatkowego


Na czym polega polityka fiskalna

Polega na regulowaniu popytu poprzez dochody i wydatki budżetowe.


Narzędzia polityki fiskalnej

Wydatki publiczne – za pomocą których państwo wyznacza relatywna wielkość sektora publicznego i prywatnego oraz określa jaką część PNB ma być przedmiotem konsumpcji publicznej.


Narzędzia polityki fiskalnej :

Cel polityki fiskalnej

Realizacja wydatków i przychodów państwa , zapewniająca osiągnięcie założonych celów społeczno – gospodarczych.
Środki zaradcze stosowane w ramach polityki pieniężnej


 • regulowanie podaży pieniądza

 • operowanie zmianami stopy procentowej

 • oddziaływanie na kurs walutowy (stabilizacja).

Cel polityki pieniężnej

Wspieranie rozwoju gospodarczego oraz stabilizacji poziomu produkcji, cen i zatrudnienia.
Narzędzia polityki pieniężnej


 • bezpośrednia kontrola kredytów

 • bankowych - (racjonowanie kredytów)

Narzędzia polityki pieniężnej : • stopa rezerw obowiązkowych

 • operacje otwartego rynku

 • stopy procentowe banku centralnego

 • kurs walutowy


System podatkowy

Oddziaływanie na dochody indywidualne, jak i oddziaływanie na poziom potencjalnego produktu.


Rezerwy dewizowe- to zasób walut obcych przechowywanych przez krajowy bank centralny.
Wymień czynniki mające wpływ na popyt na dewizy :

 • Import popyt na zakup obcych dóbr

 • Rezerwy

 • Środki przekazywania wartości


ZAD

Ile wynosiła wartość mnożnika inwestycyjnego a ile krańcowej skłonności do oszczędzania, jeśli w wyniku dodatkowych inwestycji równych 4 jednostek produktu wzrósł o 20 jednostek?


=20/4 = 5 wartość mnożnika


s= delta S/delta Y a że małe s = delta I to delta s =delta I /delta Y= 4/20=0,2
I – inwestycje

Y- dochód

Delta s krańcowa stopa oszczędności

M mnożnik inwestycyjny
Do czego służą rezerwy dewizowe?

Są to międzynarodowe środki płatnicze, które są wykorzystywane przez bank centralny danego kraju w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego oraz do stabilizacji wahań kursu walutowego. Dewizy umożliwiają regulowanie należności bez konieczności transferu złota i walut. Transakcje dewizowe dokonywane są przez banki między sobą lub bezpośrednio z klientami.


Dług publiczny

Dług publiczny, dług państwowy, suma nie spłaconych przez rząd lub in. związki publicznoprawne zobowiązań zarówno wobec wierzycieli krajowych, jak i zagranicznych. Zobowiązania te mogą mieć charakter krótko- (do 1 roku), średnio- (do 10-15 lat) lub długoterminowy (powyżej 15 lat).


Przyczyna powstawania długu publicznego.

Główną przyczyną powstawania długu publicznego jest kumulowanie się występujących w kolejnych latach deficytów budżetowych na sfinansowanie których wymienione instytucje emitują papiery wartościowe (np. obligacje, bony, weksle) lub zaciągają kredyty i pożyczki.


Podaj trzy podstawowe sposoby finansowania deficytu budżetowego:

 • emisja i sprzedaż obligacji skarbu państwa

 • zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych, kredyt udzielany przez bank centralny, kredyt zagraniczny

 • dodatkowa emisja pieniądza (drukowanie pieniędzy bez pokrycia)

 • dlug publiczny  1. Deficyt budżetowy


Jest to taki stan równowagi budżetu państwa, który wyraża się nadwyżką wydatków nad dochodami
Przyczyny powstawania inflacji:

 • nadmierny popyt

 • nadmierne koszty

Wymień negatywne skutki inflacji • zakłóca procesy gospodarcze

 • powoduje spadek płac realnych.

 • obniża poziom życia w społeczeństwie

 • spadek siły nabywczej pieniądza

 • wzrost stopy procentowej kredytów i oszczędności

Podaj podstawowe sposoby zwalczania inflacji:

Ograniczenie inflacji lub przeciwdziałanie jej wystąpieniu wymaga odpowiedniej polityki państwa w zakresie kształtowania dochodów społeczeństwa, ograniczania deficytu budżetowego (polityka fiskalna) kontroli emisji pieniądza przez bank centralny i kreacji pieniądza kredytowego przez banki komercyjne (polityka monetarna)

  1. Inflacja


to stały wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych na dobra i usługi inwestycyjne i konsumpcyjne. Tempo inflacji mierzymy stopą inflacji.
Czy inflacja może być korzystna?

Może wpływać korzystnie jeśli nie jest zbyt wysoka. • korzystnie wpływa na wzrost gospodarczy,

 • następuje obniżka realnych stóp procentowych w bankach co wywołuje optymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców z powodu poprawy rentowności produkcji

 • rośnie działalność inwestycyjna

Podstawowe rodzaje bezrobocia : • cykliczne

 • strukturalne

 • frykcyjne

Każde z rodzajów bezrobocia wymaga odmiennych rozwiązań.

Podchodząc do sprawy ogólnie,

o interesy pracowników musi zadbać państwo czyli rząd:Działania rządu:
- upusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracy
- uznanie całości lub części obowiązkowej składki na ZUS jako

podatku od wartości dodanej pracy (zrównanie pracy z innymi towarami)
- stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia
- ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm
- wspieranie drobnych i średnich

przedsiębiorstw

- polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia

- zwolnienia z płatności VAT przy exporcie

- skracanie czasu pracy


 • Działania bezrobotnych:
  - muszą być bardziej elastyczni, chętniej korzystać z kursów kwalifikacyjnych, uczyć się nowego zawodu, dzisiaj nie ma już pracy dla osób niewykwalifikowanych

Sposoby rzeczywistego zwalczania bezrobocia :  • Wydłużania czasu nauki

  • Roboty publiczne

  • Finansowanie szkoleń

Postęp techniczny może powodować  • Bezrobocie strukturalne

Wymień funkcje banku centralnego: • jest bankiem emisyjnym, tzn. jedynym bankiem uprawnionym do emisji pieniądza.

 • jest bankiem banków.

 • jest bankiem państwa. Bank centralny gromadzi dochody i realizuje wydatki budżetu państwa, polityka pieniężna

 • jest bankiem gospodarki narodowej

Wybierz środki, które mogą przeciwdziałać gwałtownego wzmocnienia kursu waluty krajowej :
Mnożnik kreacji pieniądza to:

 • a stosunek ilości pieniądza w obiegu do bazy monetarnej


Baza monetarna to :

Banknoty i bilon w obiegu


Negatywne skutki:

Zbyt wysokiego kursu waluty krajowej: • spadek konkurencyjności gospodarki krajowej na rynku narodowym

 • towary są droższe

 • spada eksportZbyt niskiego kursu waluty krajowej:

 • wzrost konkurencyjności gospodarki na rynku narodowym

 • towary są tańsze więc

 • wzrasta eksport tworów krajowych

W jaki sposób bank centralny reguluje podaż pieniądza w krótkim okresie ?

Bank centralny reguluje podaż pieniądza za pomocą narzędzi polityki pieniężnej
Wymień sposoby regulacji podaży pieniądza.

Operacje otwartego rynku, działania banku centralnego, polegające na kupowaniu lub sprzedawaniu rządowych papierów wartościowych, głównie weksli skarbowych, w celu regulowania podaży pieniądza kredytowego w gospodarce, poprzez ograniczanie lub rozszerzanie zdolności kredytowej banków komercyjnych

Stopa procentowa kredytu refinansowego,

tj. kredytu zaciąganego przez banki komercyjne w banku centralnym. Jej podwyższenie powoduje wzrost stóp oprocentowania kredytów w bankach komercyjnych, ograniczenie wartości udzielanych przez nie kredytów i zmniejszenie podaży pieniądza, Obniżenie stopy kredytu refinansowego powoduje skutki odwrotne.
Stabilizacja kursu walutowego

to równowaga pomiędzy podażą a popytem. Na rynku walutowym

stabilny kurs walutowy to więk

sze bezpieczeństwo dochodów,stabilna inflacja, większe inwestycje zgraniczne. Stabilny kurs walutowy warunkuje stabilny wzrost dochodów.
Stopa rezerw obowiązkowych określa najmniejszy dopuszczalny stosunek rezerw do depozytów.
Środki które mogą przeciwdziałać gwałtownemu spadkowi waluty krajowej:

 • Podwyższenie stóp procentowych

 • Sprzedaż walut na rynku

 • Zwężenie przedziału dopuszczalnych wahań kursu walutowego

Funkcje pieniądza : • Środek płatniczy

 • Środek wymiany

 • Środek gromadzenia oszczędności

 • Środek wymiany międzynarodowej

 • Miernik wartości towarów

Gdy tempo wzrostu gospodarczego jest zbyt szybkie należy : • podnieść stopy procentowe

 • ograniczyć inwestycje

Gdy tempo wzrostu gospodarczego jest zbyt wolne należy : • obniżyć stopy procentowe

 • zwiększyć wydatki budżetu

 • obniżyć kurs waluty krajowej

 • stymulować konsumpcję


Gospodarkę światową cechuje:

 • Rosnące tempo wzrostu

 • Rosnące różnice między państwami najbogatszymi a najbiedniejszymi

 • Koncentracja produkcji w wielu istotnych dziedzinach

 • Szybki dostęp techniczny

 • Prywatyzacja  1. Wzrost gospodarczy


proces powiększania się z okresu na okres podstawowych wielkości ekonomicznych, przede wszystkim zdolności produkcyjnych i produkcji w gospodarce narodowej.
Rozwój gospodarczy

jest pojęciem szerszym. Uwzględnia nie tylko aspekty ilościowe procesu reprodukcji.


Reprodukcja

proces ciągłego odtwarzania produkcji dóbr materialnych i usług, siły roboczej, a także stosunków ekonomicznych towarzyszących temu procesowi.


Podaj główne argumenty na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą:

  • szeroki wpływ na tempo i kierunki rozwoju gospodarczego

  • Decyduje o pozycji ekonomicznej i politycznej poszczególnych krajów

  • Zapewnia równowagę w bilansie handlowym

  • Możliwość zaciągania i udzielania pożyczek za granicą

Co to jest deficyt handlu zagranicznego?

Deficyt handlu zagranicznego oznacza :


 • brak równowagi w zewnętrznej wymianie towarów i usług

 • zbyt powolny rozwój eksportu w stosunku do importu

 • ujemny bilans handlu zagranicznego którego przyczyną jest niewystarczająca konkurencyjność międzynarodowa polskich towarów i usług jak i pogorszenia ekonomicznych warunków eksportu.

Omów czynniki krótkookresowego wzrostu gospodarczego

Podstawowym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy w krótkim okresie jest popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, krajowy i zagraniczny .
Omów czynniki długookresowego wzrostu gospodarczego na przykładzie Polski

Mimo wzrostu wartości produkcji krajowej w Polsce, rosnący popyt wewnętrzny był w dużej części zaspokajany przez rosnący import prowadząc do powstania ujemnego bilansu handlu zagranicznego.

Omów czynniki długookresowego wzrostu gospodarczego

Podstawowym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy w długim okresie czasu jest dostateczna podaż i efektywność czynników wytwórczychPodażowe czynniki wzrostu gospodarczego:

Ekstensywne

  • wzrost zasobów (lub nakładów) czynników produkcji, np. wzrost zatrudnienia,

  • przyrost majątku produkcyjnego (inwestycje)

Intensywne

  • wzrost intensywności ich wykorzystania, np. wzrost wydajności pracy

  • wzrost produkcyjności kapitału

  • wzrost efektywności inwestycji

  • postęp techniczny

Podaj trzy korzyści i trzy niedogodności wynikające z otwarcia gospodarki na świat?


Korzyści

  • Korzyści z eksportu

  • Korzyści dla konsumentów


Niedogodności

 • Wzrost wrażliwości na wahania koniunktury na świecie np. możliwy wzrost bezrobocia

Większa konkurencja
Narysuj cykl inwestycyjny, zaznacz i opisz jego fazy
Wahania koniunkturalne wzrostu gospodarczego


A - ożywienie

B - rozkwit ( boom )

C - recesja

D - depresja (dno kryzysu )


Faza ożywienia charakteryzuje się optymistycznymi nastrojami wśród inwestorów i przedsiębiorców, rosnącymi nakładami inwestycyjnymi, rosnącą produkcją, rosnącym zatrudnieniem, rosnącymi płacami, rosnącą konsumpcją. Popyt globalny rośnie szybciej niż podaż produkcji, towarzyszy temu wzrost cen oraz wzrost popytu na kredyt.
Faza depresji - maleją wydatki inwestycyjne, maleje produkcja i zatrudnienie, rośnie bezrobocie, spada

popyt konsumpcyjny. Popyt globalny maleje szybciej niż podaż, występuje nadprodukcja, obserwuje się spadek cen.


Zasada działania mnożnika inwestycyjnego

Zasadą działania mnożnika inwestycyjnego jest o ile wzrośnie dochód narodowy w wyniku wzrostu inwestycji. Wzrost inwestycji powoduje zwielokrotniony przyrost dochodu narodowego.

Definicja mnożnika inwestycyjnego?

Mnożnik inwestycyjny jest ilościowym ujęciem zjawiska pobudzania (bądź ograniczania) wydatków konsumpcyjnych za pomocą zmian poziomu wydatków inwestycyjnych.


Produkt krajowy brutto PKB to :

Wartość globalna produkcji wraz z podatkiemPKB – suma produkcji, suma wartości dodanej, suma wydatków

Produkt narodowy brutto PNB to :

Całkowite dochody osiągane przez obywateli danego kraju niezależnie od miejsca(kraju)świadczenia usług czyli PNB = PKB + dochody netto z tytułu własności netto za granicą.


Prawo Okuna opisuje zależność, jaka występuje w cyklu koniunkturalnym między zmianami produkcji i bezrobocia. Spadkowym tendencjom w produkcji towarzyszy wzrost bezrobocia, natomiast wzrostowi produkcji - spadekbezrobocia, przy czym względne (procentowe) zmiany produkcji są silniejsze.
Według teorii kosztów komparatywnych:

 • Korzyści wymiany mogą odnosić tylko państwa produkujące efektywniej


Krzywa philipsa obrazuje:

\\MIEJSCE NA WYKRES
Funkcja konsumpcji

wyraża zależność wielkości konsumpcji od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności


C = a + c Y
C - planowane wydatki na konsumpcję

a - autonomiczny poziom konsumpcji, niezależny od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności

Y - dyspozycyjne dochody ludności

c - krańcowa skłonność do konsumpcjiInterpretacja współczynnika krańcowej skłonności do konsumpcji c:o ile konsument jest skłonny zwiększyć konsumpcję w wyniku wzrostu swoich dochodów dyspozycyjnych o jednostkę

Funkcja oszczędności


jest sformułowana analogicznie jak funkcja konsumpcji i wyraża zależność wielkości oszczędności od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności. S
krańcowa skłonność do oszczędzania

s = 1 - c

Interpretacja współczynnika krańcowej skłonności do oszczędzania s:

o ile konsument jest skłonny zwiększyć oszczędności w wyniku wzrostu swoich dochodów dyspozycyjnych o jednostkę
ZAD

W ciągu roku produkcja wzrośnie z 80 na 120 jednostek, ceny wzrosną o 25 %, a prędkość obiegu pieniądza nie ulegnie zmianie. Ile powinna wynosić ilość pieniądza jeśli w chwili początkowej jest równa 80 jednostek ?


Delta M/M=delta P/P+delta Y/Y-delta V/V

Delta Y/Y= wartość PKB 120-80 =40

Delta P/P= 0,25
M - ilość pieniądza w obiegu

V - szybkość obiegu pieniądza (oznacza ile razy przeciętnie jednostka pieniężna jest wydawana w ciągu roku)

P - przeciętny poziom cen dóbr i usług wchodzących w skład PKB

Y - wolumen produkcji (PKB w ujęciu realnym)


ZAD

Dochód narodowy w 1980 wyniósł w cenach bieżących 2000 jednostek a w 1990 4000 jednostek pieniężnych? O ile procent wzrosły ceny, jeśli dochód narodowy wzrósł realnie o 3000 jednostek ?

Y= 4000-2000=2000

Deflator 2000/3000 *100%= obliczyć
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna