Poprawki skanówPobieranie 33,95 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar33,95 Kb.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców


o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu, a także
o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

WYPOSAŻENIE UCZNIA NA ZAJĘCIA:

Podręczniki: Kl. IV ,,Technika na co dzień" (cz. 1) - Podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej. E. Bubak, WSiP

„Bądź bezpieczny na drodze”- Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej. B. Bogacka- Osińska, D. Łazuchiewicz, WSiP

Kl. V ,,Technika na co dzień" (cz. 2) –E. Królicka, M. Duda, WSiP

Zeszyt przedmiotowy 80 kart. w kratkę na 3 lata.

Zestaw przyborów (ołówki, gumka, linijka, cyrkiel)Zestaw materiałów i narzędzi stosownie do realizowanego tematu (nauczyciel podaje do zeszytu przedmiotowego z niezbędnym wyprzedzeniem).

OBSZARY OCENIANIA UCZNIÓW:

 1. Wytwory praktycznej działalności (dokładność, estetyka, nowatorstwo, samodzielność);

 2. Umiejętności – (sporządzanie dokumentacji, korzystanie z dokumentacji technicznej, zastosowanie zdobytej wiedzy podczas wykonywania prac praktycznych);

 3. Dokumentacja techniczna – (prowadzenie zeszytu przedmiotowego, ćwiczenia rysunkowe);

 4. Wiadomości (odpowiedzi ustne, kartkówki 15 minutowe, sprawdziany, testy), uczniowie nie otrzymują prac pisemnych do domu, a rodzice mogą zapoznać się
  z pracami pisemnymi swoich dzieci podczas dni otwartych;

 5. BHP i organizacja pracy (wymagane przygotowanie do lekcji stosownie do przewidzianych tematów – samodzielność, poprawność, praca w grupie;

 6. Aktywność na każdej lekcji (trzy plusy są równoznaczne z oceną bardzo dobrą);

 7. Udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych.

ZASADY ZGŁASZANIA NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI:

  • W semestrze uczeń może dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją, co odnotowane zostaje w dzienniku za pomocą kropki. Trzeci raz oznacza ocenę cząstkową niedostateczną.

  • Brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się indywidualnie.

UWAGI DODATKOWE:

 • Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) w szkole w trakcie realizacji zadania praktycznego jest zwolniony z jego realizacji.

 • Uczeń, który nie wykonał pracy praktycznej z powodu swojego nieprzygotowania, lub nieusprawiedliwionej nieobecności jest zobowiązany zaliczyć zadanie w formie ustalonej z nauczycielem w wyznaczonym terminie (w ciągu 2 najbliższych tygodni).

Na ocenę semestralną i roczną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki.
Przy wystawianiu oceny końcowej największe znaczenie ma wysiłek włożony w wywiązanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.
Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kryteria oceniania są dostosowane do ich poziomu umiejętności i możliwości.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Ocena celująca – uczeń wykazuje biegłość w posługiwaniu się zakresem wiadomości przewidzianych dla danej klasy, wprowadza własne rozwiązania racjonalizatorskie, osiąga sukcesy w konkursach lub wystawach prac wytwórczych, rozpoznaje sytuacje techniczne, potrafi rozwiązywać zadania techniczne, właściwie wykonuje czynności związane z użytkowaniem wytworów techniki, opanował umiejętności i wiadomości wykraczające poza te, które są przewidziane dla danej klasy, właściwie organizuje stanowisko pracy. Potrafi rozpoznawać, zapobiegać i likwidować negatywne skutki działalności człowieka w środowisku.

Ocena bardzo dobra – uczeń opanował w pełni treści programowe dla danej klasy, samodzielnie wyjaśnia zjawiska, procesy i zależności techniczne. Wykorzystuje wiedzę przy wykonywaniu zadań wytwórczych. Poprawnie, systematycznie i estetycznie wykonuje dokumentację techniczną (zeszyt i rysunki). Właściwie organizuje stanowisko pracy. Sprawnie posługuje się narzędziami pracy. Oszczędnie gospodaruje materiałami. Poprawnie wykorzystuje do pracy dokumentację techniczną oraz poznane operacje technologiczne. Rozpoznaje, ocenia
i stosuje w pracach wytwórczych poznane materiały. Prace wytwórcze wykonuje starannie, zgodnie z rysunkami. Rozpoznaje, zapobiega i likwiduje negatywne skutki działania człowieka w środowisku.

Ocena dobra – uczeń nie opanował w pełni treści przedmiotowych oraz nie wykorzystuje ich podczas rozwiązywania zadań wytwórczych. Dokumentację techniczną prowadzi systematycznie, starannie, ale czasem z błędami. Stosuje zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy. W stopniu zadawalającym poznał
i opanował umiejętności technologiczne związane z poznaną technologią. Korzysta z dokumentacji technicznej, ale zdarzają się drobne uchybienia
w estetyce wykonania prac praktycznych.

Ocena dostateczna – uczeń opanował w części umiejętności i wiadomości z zakresu treści przedmiotowych. Stara się wykonywać zadania wytwórcze zgodnie ze swoimi możliwościami. Dokumentację prowadzi niesystematycznie. Ma trudności
z czytaniem dokumentacji technicznej. Pracuje mało efektywnie. Niedokładnie i mało estetycznie wykonuje zadania wytwórcze. Poznał i opanował najprostsze operacje technologiczne związane z poznawaną technologią. Wykazuje chęć poprawiania swoich błędów.

Ocena dopuszczająca – uczeń ma wyraźne braki w wiedzy i umiejętnościach, ale stara się wykonywać prace wytwórcze niezależnie od uzyskiwanych efektów. Dokumentację techniczną prowadzi niesystematycznie i mało czytelnie. Wykazuje brak samodzielności. Przy pomocy nauczyciela potrafi realizować bardzo proste zadania wytwórcze, posługując się przy tym bardzo prostymi narzędziami. Nie rozumie bardzo prostej dokumentacji technicznej.

Ocena niedostateczna – uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zrealizować prostych zadań wytwórczych. Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego oraz dokumentacji technicznej. Nie potrafi posługiwać się najprostszymi narzędziami. Nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach.

OCENA POSTAW I ZACHOWAŃ:

Ocena celująca: uczeń jest kreatywny, często dzieli się swoimi pomysłami; inspiruje innych do aktywności; proponuje nowe rozwiązania rozpatrywanych problemów ( konstrukcji itp.).

Ocena bardzo dobra: czynnie uczestniczy w lekcji, zgłasza się do odpowiedzi; zadania powierzone przez nauczyciela wykonuje samodzielnie; zawsze przed rozpoczęciem pracy planuje ją; potrafi zaprojektować miejsce pracy, zawsze utrzymuje na nim porządek; posługuje się narzędziami i urządzeniami w sposób bezpieczny, zgodnie z ich przeznaczeniem; napotykając trudności, podejmuje próby ich przezwyciężenia, tylko w ostateczności prosi o pomoc; gdy dysponuje czasem pomaga słabszym uczniom w pracy; potrafi kierować pracą innych ( w grupie).

Ocena dobra: czynnie uczestniczy w lekcji, zgłasza się do odpowiedzi; zadania powierzone przez nauczyciela wykonuje samodzielnie; potrafi wyjaśnić, dlaczego planowanie pracy ma duże znaczenie dla właściwego jej przebiegu; potrafi zaprojektować miejsce pracy, nie zawsze utrzymuje na nim porządek, posługuje się narzędziami i urządzeniami, w sposób bezpieczny, zgodnie z ich przeznaczeniem; napotykając trudności, prosi o pomoc; potrafi współpracować z innymi; zdarzają mu się pojedyncze przypadki, że jest nieprzygotowany.

Ocena dostateczna: jest bierny, nie zabiera głosu; wykonuje polecenia nauczyciela; potrafi wymienić, na czym polega planowanie pracy, ale na ogół jej nie planuje; napotykając trudności, szybko się zniechęca do dalszej pracy, trzeba go ponownie do niej motywować; na miejscu pracy często jest bałagan; narzędzi nie zawsze używa zgodnie z ich przeznaczeniem; sporadycznie jest nieprzygotowany do zajęć.

Ocena dopuszczająca: nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; na polecenie nauczyciela wykonuje proste czynności związane z przedmiotem; pracę rozpoczyna bez wcześniejszego jej przemyślenia; często jest nieprzygotowany do lekcji.

Ocena niedostateczna: lekceważy swoje obowiązki, nie przygotowuje się do lekcji, nie przynosi wymaganych przyborów i materiałów, nie pracuje w czasie lekcji, przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
OCENA PRACY WYTWÓRCZEJ UCZNIA:
Ocena celująca: własne rozwiązania projektowe lub zgodność z podanym przez nauczyciela projektem, zastosowanie ciekawych materiałów, pomysłowe rozwiązania konstrukcyjne, samodzielność, staranność wykonania.

Ocena bardzo dobra: zgodność z projektem, funkcjonalność, samodzielność, estetyczne wykonanie.

Ocena dobra: zgodność z projektem lub drobne odstępstwa, funkcjonalność, uchybienia
w estetyce, samodzielność.

Ocena dostateczna: znaczne odstępstwa od projektu, niedokładność w wykonaniu, małą estetykę pracy, samodzielność.

Ocena dopuszczająca: niezgodność z projektem, niestaranność w wykonaniu samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.

Ocena niedostateczna: niewykonanie żadnej pracy, brak zainteresowania wykonaniem pracy.

OCENA ĆWICZEŃ RYSUNKOWYCH (PROJEKTOWYCH):
Ocena celująca: ciekawe rozwiązania, zgodność z poleceniem do ćwiczenia, poprawność, estetyka, samodzielność, terminowość.

Ocena bardzo dobra: kompletność ćwiczenia, poprawność, estetyka, samodzielność, terminowość.

Ocena dobra: systematyczność, poprawność (dopuszczalne drobne uchybienia), samodzielność.

Ocena dostateczna: uchybienia w poprawności i estetyce, systematyczność, wymaga wsparcia nauczyciela.

Ocena dopuszczająca: mała czytelność, błędy w poprawności, niesystematyczność, brak estetyki, brak samodzielności.

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek dokumentacji, przyborów, ćwiczeń, projektów.

OCENA PRACY GRUPOWEJ UCZNIÓW:
Ocena celująca: chętnie i bezkonfliktowo przystępują do wykonania zadania, pracują samodzielnie, wspierają się wzajemnie; wprowadzają nowe rozwiązania.

Ocena bardzo dobra: podejmują rolę zgodnie z osobistymi predyspozycjami, pracują bezkonfliktowo; rozumieją się, wyciągają wnioski, dochodzą do konsensusu; pracują samodzielnie, konsultują się z liderem grupy; prezentację wzbogacają o reklamę pracy swojej grupy.

Ocena dobra: samodzielnie rozdzielają role, starają się wywiązywać z powierzonych funkcji; argumentują swoje stanowiska, dbają o jedność grupy, starają się sami rozwiązywać konflikty; równomiernie rozdzielają zadania, pracują samodzielnie; samodzielną prezentację popierają argumentami;

Ocena dostateczna: role przydziela nauczyciel, uczniowie identyfikują się z przydzielonymi rolami; stosują aluzje i dygresje, wymagają ingerencji nauczyciela; przydzielają zadania samodzielnie, ale proszą o akceptację nauczyciela; wyniki swojej pracy prezentują po konsultacji z nauczycielem.

Ocena dopuszczająca: brak akceptacji powierzonych ról w grupie, podział został narzucony przez nauczyciela; wywiązują się konflikty, które łagodzi nauczyciel; nie potrafią samodzielnie rozdzielić pracy wśród członków grupy; przygotowują prezentację pod kierunkiem nauczyciela.

Ocena niedostateczna: brak porozumienia w grupie, niechęć do pracy, lekceważenie poleceń nauczyciela, nie wykonanie zadania.

PRZY OCENIE PRAC PISEMNYCH DECYDUJE SUMA PUNKTÓW:
0 - 29% ocena niedostateczna

30 – 49% ocena dopuszczająca

50 – 69% ocena dostateczna

70 – 89% ocena dobra

90 – 100% ocena bardzo dobra

96 – 100% plus zadanie dodatkowe ocena celująca
ZASADY POPRAWY OCEN CZĄSTKOWYCH:

- uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także prawo jednokrotnej poprawy, oceny niesatysfakcjonującej ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem

- uczeń może raz poprawić niesatysfakcjonującą go ocenę otrzymaną z wykonanej pracy wytwórczej i rysunku czy ćwiczenia.

ZASADY POPRAWY OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH:

- Ocenę niedostateczną semestralną lub roczną uczeń może poprawić poprzez wykonanie


i oddanie do oceny określonych wytworów techniki w formie ustalonej z nauczycielem
w wyznaczonym terminie (w ciągu najbliższych dwóch tygodni lub stosownie do indywidualnych sytuacji losowych) oraz zaliczenie wiadomości przewidzianych w semestrze.

- Uczeń może uzyskać o jedną ocenę wyższą (według skali ocen zawartej w § 11.2) niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli przystąpi do sprawdzianu pisemnego obejmującego treści z całego roku szkolnego z danej dziedziny edukacyjnej i otrzyma ze sprawdzianu ocenę równą lub wyższą ocenie, o którą się ubiega. Przeprowadzony sprawdzian ma przede wszystkim charakter sprawdzianu praktycznego wykonanego pod nadzorem nauczyciela.- W sytuacji, gdy ocena, o którą uczeń się ubiega jest równa lub niższa od oceny, którą uzyskał w klasyfikacji śródrocznej z danej dziedziny edukacyjnej, sprawdzian obejmuje treści z zakresu drugiego semestru.
Opracowała: Bogusława Danuta Świderska
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna