Położnictwo 2017/2018 Punkty ects: 15,5 (moduł) WykładyPobieranie 49,37 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar49,37 Kb.

Jednostka prowadząca zajęcia: Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM
Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne I stopnia


Położnictwo

2017/2018Punkty ECTS: 15,5 (moduł)
Wykłady: 26 godzin

Seminaria: 10 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu

 1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki położniczej nad ciężarną, rodzącą
  i położnicą.

 2. Przygotowanie do oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy.

 3. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej i profesjonalnej opieki położniczej podczas fizjologii ciąży, porodu i połogu oraz asystowania w przypadku powikłań.

 4. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą patogenezy, przebiegu, skutków i postępowania pielęgnacyjno – leczniczym w chorobach współistniejących z ciążą oraz w nieprawidłowościach w czasie ciąży, porodu i połogu.


Warunki zaliczenia:

 • obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach

 • pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych

 • zaliczenie w III semestrze

 • egzamin modułowy w IV semestrze. Egzamin teoretyczny w formie testu z Położnictwa (30 pytań jednokrotnego wyboru) oraz egzamin ustny z Opieki położniczej (omówienie studium przypadku). Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli student uzyskał z testu co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (18 punktów), oraz uzyskał 60% punktów z rozwiązania studium przypadku.


Czas realizacji: II rok III i IV semestr
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:

 • posługiwać się terminologią stosowaną w położnictwie,

 • wykorzystać wiedzę na temat, fizjologii i patologii ciąży, porodu i połogu w praktyce zawodowej,

 • charakteryzować postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w przypadku współistnienia z ciążą wybranych chorób,

 • określać problemy zdrowotne występujące u kobiet w ciąży, w porodzie i w połogu,

 • charakteryzować metody diagnostyczne i operacyjne wykorzystywane
  w położnictwie,

 • posiadać wiedzę na temat prowadzenia intensywnego nadzoru nad matką i dzieckiem,

 • prowadzić działania edukacyjne wobec kobiet w ciąży, w porodzie i w połogu,

 • opisać metody pracy z położnicą w sytuacji trudnej,

 • wykorzystywać wiedzę na temat anatomicznych i fizjologicznych uwarunkowań rozrodu, fizjologii i patologii ciąży w praktyce zawodowej.


MATERIAŁ NAUCZANIA
Semestr III
Tematy wykładów

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Układ podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowy. Cykl płciowy.

1

2.

Antykoncepcja. Płodność po porodzie i po odstawieniu antykoncepcji. Skuteczność, zalety i wady środków antykoncepcyjnych.

1

3.

Rozpoznanie ciąży. Poradnictwo genetyczne. Przyczyny niepowodzeń położniczych. Intensywny nadzór nad matką i dzieckiem.

2

4.

Stany nagłe w położnictwie: krwawienia w czasie ciąży/porodu/połogu, zagrażająca rzucawka i rzucawka. Zespół DIC. Wstrząs w położnictwie.

4

5.

Nieprawidłowy czas trwania ciąży: Poród przedwczesny. Ciąża po terminie.

4

6.

Poród zabiegowy. Cięcie cesarskie.

2

RAZEM

14


Tematy seminarium

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Badania w położnictwie: usg, ktg, amnioskopia, amniopunkcja, fetoskopia, kordocenteza.

1

2.

Powikłania wczesnej ciąży. Poronienie.

1

3.

Powikłania wczesnej ciąży. Ciąża ektopowa.

1

4.

Powikłania wczesnej ciąży. Rozrosty i nowotwory trofoblastu.

1

RAZEM

4


Semestr IV
Tematy wykładów

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Ciąża, poród i połóg u kobiet ze współistnieniem chorób: nadciśnienie indukowane ciążą, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, choroby układu moczowego, nerwowego, choroby tarczycy, choroby zatorowo-zakrzepowe, choroby nowotworowe w ciąży. Niezgodność i konflikt serologiczny.

10

2.

Choroby zakaźne w położnictwie: mechanizm zakażenia, choroby bakteryjne (listerioza, bruceloza), zakażenia pochwowe (rzeżączka), choroby pasożytnicze (kiła, toksoplazmoza), choroby wirusowe (różyczka, opryszczka, grypa, cytomegalia, ospa, półpasiec), AIDS, wirusowe zapalenie wątroby.

2

RAZEM

12


Tematy seminarium

Lp.

Treści

L. godz.

1.

Ciąża zagrożona małowodziem lub wielowodziem.

1

2.

Ciąża mnoga.

1

3.

Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu (IUGR).

1

4.

Wewnątrzmaciczna śmierć płodu.

2

5.

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa. PROM.

1

RAZEM

6


Literatura podstawowa:

 1. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 2. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 3. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.


Literatura dodatkowa:

 1. Baston H., Hall J., Henley-Einion A.: Podstawy położnictwa. Najważniejsze zagadnienia. Red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

 2. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Po porodzie. Red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

 3. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Poród. Red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

 4. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Przed porodem. Red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

 5. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

 6. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

 7. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 8. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa 2012.

 9. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 10. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.

 11. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

 12. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2009.

 13. Kruszyński Z.: Anestezjologia i intensywna terapia, Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 14. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 15. Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G.: Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 16. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Wyd. Med. Praktyczna, Kraków 2012.

 17. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2005.

 18. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-3. Via Medica, Gdańsk 2009, 2010, 2011.

 19. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

 20. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 21. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 22. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna