Pomorskie CentrumPobieranie 3,34 Mb.
Strona1/9
Data01.03.2019
Rozmiar3,34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Gdynia, dnia 14.02.2019 r.


Udzielający zamówienia:


Zarząd Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81 – 519 Gdynia

KRS 0000492201
      1. Dział Controllingu

Tel: 58 72-60-289

e-mail: konkursy_lab@szpitalepomorskie.euNumer postępowania: 1/C/2019


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE


W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ CAŁODOBOWEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ

DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

W LOKALIZACJACH:

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1, GDYNIA

UL. WÓJTA RADTKEGO 1, GDYNIA

UL. SMOLUCHOWSKIEGO 18, GDAŃSK

(CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85111810-1 Usługi analizy krwi, 85111820-4 Usługi analizy bakteriologicznej, 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)
Podstawa prawna: prowadzonego w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)

oraz odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

Użyte w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert pojęcia oznaczają:

 1. Udzielający zamówienia – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, (81-519), ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201, NIP 586-22-86-770 , REGON 190141612, o kapitale zakładowym w wysokości 164 480 000 zł, opłaconym w całości, odpowiednio w lokalizacjach: w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 i w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18.

 2. Przyjmujący zamówienie – podmiot uprawniony, któremu może być udzielone zamówienie na świadczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2245 ze zm.).

 3. SWKO Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

 4. Oferent ubiegający się o zamówienie na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
       1. I. Informacja ogólna

1. Ogłaszającym konkurs (Udzielającym zamówienia) na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej całodobowej diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą pomieszczeń Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w lokalizacjach Spółki w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 i przy ul. Wójta Radtkego 1 oraz w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18.


       1. II. Przedmiot konkursu

    1. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie kompleksowej całodobowej diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą pomieszczeń w lokalizacjach Spółki w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 i przy ul. Wójta Radtkego 1 oraz w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk (szczegółowy wykaz badań określony jest w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu) w okresie 36 miesięcy obowiązywania umowy, począwszy od dnia 01 kwietnia 2019 r. godz.00.00 do dnia 31 marca 2022 r. godz. 24.00, wraz z :

  1. dostarczaniem jednorazowego sprzętu do pobierania materiału biologicznego oraz systemów próżniowych i podłoży transportowych, służących do pobierania materiału u pacjentów w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii grup krwi oraz termosów wraz z termometrami i wkładami termicznymi, z zastrzeżeniem, że wartość tych systemów próżniowych i podłoży i termosów będzie wliczona w cenę badań, co oznacza, iż Przyjmujący zamówienie (oferent), nie będzie osobno obciążał Udzielającego zamówienia kosztami tych systemów i podłoży (CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85111810-1 Usługi analizy krwi, 85111820-4 Usługi analizy bakteriologicznej, 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne).

  2. organizacją i zapewnieniem funkcjonowania banków krwi dla Udzielającego Zamówienia (CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne);

  3. przeszkoleniem personelu Udzielającego zamówienie w zakresie pobierania materiału biologicznego przy użyciu sprzętu określonego w punkcie 1.1. (CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne);

  4. zainstalowaniem odpowiedniego sprzętu komputerowego Przyjmującego zamówienie oraz programu rejestracji badań umożliwiającego przesyłanie wyników drogą elektroniczną wraz z przeszkoleniem personelu Udzielającego zamówienie wliczonym w cenę badań (CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne);

  5. dzierżawą pomieszczeń z wyposażeniem wskazanych w załączniku nr 12 do SWKO przez okres obowiązywania umowy na świadczenia zdrowotne o:

 1. łącznej powierzchni ok. 223,8m2 zlokalizowanych w budynku położonym w Gdyni, przy ul. Huzarskiej 1 oraz

 2. łącznej powierzchni ok. 162,63 m2 zlokalizowanych w budynku położonym w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1,

 3. łącznej powierzchni ok. 12,80 m2 zlokalizowanych w budynku D położonym w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18,

na zasadach określonych poniżej oraz we wzorze umowy dzierżawy stanowiącym załącznik nr 11 do SWKO.

  1. Udzielający zamówienia wymaga utrzymania niezmienności ceny za wykonywane badania w całym okresie umowy.

  2. Ilości i rodzaje wykonywanych badań zawarte w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu są szacunkowe i będą uzależnione wyłącznie od potrzeb Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie nie może dochodzić roszczeń z tego tytułu o zapłatę należności z tytułu niewykonanych świadczeń medycznych lub roszczeń odszkodowawczych.

  3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie innych niż wymienione w załączniku nr 1 badań diagnostycznych, w tym wykonywanych w laboratoriach referencyjnych, a których nie można przewidzieć na dzień konkursu, w ramach wartości umowy.
 1. Warunki wykonywania przedmiotu zamówienia:

  1. Przyjmujący zamówienie będzie świadczył usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez 24 godziny na dobę non stop (7 dni w tygodniu).

  2. Do celów realizacji wykonywania usługi Udzielający zamówienia wydzierżawi pomieszczenia z wyposażeniem dla obu lokalizacji w Gdyni oraz lokalizacji w Gdańsku wskazane w załączniku nr 12 do SWKO (gdzie będą znajdować się między innymi punkty przekazania materiałów do badań oraz odbioru wyników) na okres obowiązywania umowy na świadczenia zdrowotne. Punkty te muszą zapewnić bezpieczeństwo próbek materiału, zarówno co do dostępu (wyłącznie dla osób upoważnionych), jak i zachowania właściwości diagnostycznych materiału oraz ochrony danych zawartych w skierowaniu i stanowiących element opisu próbek.

  3. Przyjmujący zamówienie winien zapewnić w punkcie przekazania materiałów do badań, znajdującym się w dzierżawionych pomieszczeniach, we wszystkich w/w lokalizacjach stałą obecność swojego przedstawiciela oraz sprzęt z zegarem, który potwierdzi datę i godzinę przekazania materiału do badania (od tego momentu liczony jest czas oczekiwania na wynik). Wynik z autoryzacją winien ukazać się w wyznaczonym czasie w systemie elektronicznym dla uprawionego (kodowane uprawnienia) personelu medycznego, z możliwością podglądu i wydruku.

  4. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport materiału do analiz laboratoryjnych od poszczególnych lokalizacji Udzielającego zamówienia do miejsca wykonywania analiz na terenie laboratoriów Przyjmującego zamówienia.

  5. Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej oraz normami i standardami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wymogami prawa, a także potwierdzone wydaną przez odpowiednią uprawnioną jednostkę (Polskie Centrum Akredytacji) akredytacją i certyfikacją laboratorium w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub PN-EN ISO/IEC 15189, o ile Przyjmujący zamówienie je będzie posiadał.

  6. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby, przy zapewnieniu dostępności diagnosty laboratoryjnego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Preparaty mikrobiologiczne konsultowane będą w miarę zgłaszanych potrzeb przez lekarza specjalistę mikrobiologa Przyjmującego zamówienie. Wyniki badań diagnostycznych mogą podlegać konsultacji przez lekarzy Udzielającego zamówienia, a diagności laboratoryjni i specjaliści mikrobiologii Przyjmującego zamówienie będą uczestniczyć w spotkaniach klinicznych w celach doradczych.

  7. Przyjmujący zamówienie zobowiąże się do prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów – dokumentacji medycznej, w sposób gwarantujący w szczególności nienaruszalność dokumentów oraz umożliwiający szybkie przekazanie zarchiwizowanych dokumentów w przypadku wygaśnięcia umowy lub rozwiązania jej przez każdą ze stron.

  8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych od momentu dostarczenia materiału badawczego do punktu pobrań w ramach czasowych nie przekraczających „kolumny czasu oczekiwania na wynik” wskazanego przez Udzielającego zamówienia w załączniku nr 1 do SWKO, a w przypadku stanu zagrożenia życia wykonywania badań w możliwe jak najkrótszym czasie.

  9. W razie zlecenia realizacji badań przez Udzielającego zamówienie w lokalizacji przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, z użyciem posiadanych przez Udzielającego zamówienie odczynników i wkładów, w tym otrzymanych od Krajowego Centrum ds. AIDS, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań z użyciem tych odczynników lub wkładów w cenie zgodnej ze wskazaną w ofercie. Przyjmujący zamówienie zapewni realizację badań z użyciem przekazanych odczynników i wkładów, niezależnie od ich typu i producenta.
 1. Badania parametrów krytycznych:

  1. Przyjmujący zamówienie zapewni odpowiednią aparaturę i fachowy personel w lokalizacji Udzielającego zamówienie przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk do oznaczania parametrów krytycznych: elektrolitów (Na, K, Cl), parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, glukozy, mleczanów, wapnia zjonizowanego. Przyjmujący zamówienie odpowiada za utrzymanie aparatu w sprawności (serwis, naprawy, bieżące konserwacje, materiały zużywalne, odczynniki). Oznaczenie parametrów krytycznych powinno być wykonane w jak najkrótszym czasie uwarunkowanym metodą ich oznaczania. Przyjmujący zamówienie zapewni przez 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu ich oznaczanie w/w lokalizacji.

  2. Przyjmujący zamówienie zapewni także nadzór oraz nieprzerwany dostęp do analizatora parametrów krytycznych, który zlokalizowany będzie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1 i w Laboratorium w lokalizacji ul. Huzarskiej oraz Oddziale Intensywnej Terapii (Budynek nr 5) w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz zapewni wykonywanie analiz glikemii z krwi mieszanej w trybie cito wykonywanych w Laboratorium – dopuszcza się możliwość innych lokalizacji analizatora parametrów krytycznych – po ustaleniu stron w tym zakresie.

  3. Przyjmujący zamówienie zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną dla nie mniej niż 50 glukometrów, które są w posiadaniu Udzielającego zamówienia we wszystkich lokalizacjach objętych postępowaniem konkursowym.
 1. Udzielający zamówienia zapewni Przyjmującemu zamówienie do świadczenia usług w ramach ceny oferty:

  1. nowoczesną aparaturę diagnostyczną zapewniającą wysoką jakość uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych (analiz) i posiadającą dopuszczenie do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP,

  2. odczynniki, kalibratory, surowice kontrolne oraz części zużywalne o wysokiej jakości i posiadające dopuszczenie do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP,

  3. jednorazowy sprzęt do pobierania materiału biologicznego oraz system próżniowy do poboru krwi (z uwzględnieniem igieł i probówek pediatrycznych) oraz podłoży transportowych tj. nakłuwaczy do pobierania krwi, igieł, igieł do portów, igieł typu „motylek”, sterylnych adapterów do igieł Luer, kubków, testów, pojemników, spełniających wymagania określone w przepisach szczególnych, których wartość wliczona będzie w cenę badań. Z uwagi na to, że ze sprzętu tego będą korzystać pracownicy Udzielającego zamówienia, sprzęt ten winien być bezpieczny stosownie do obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U.2013.696).

  4. termosy wraz z termometrami i wkładami termicznymi, przeznaczone do zapewnienia właściwych warunków przechowywania materiału biologicznego w czasie transportu,

  5. udział w okresowych kontrolach wewnątrz - i zewnątrzlaboratoryjnych. Koszty tych kontroli ponosi Przyjmujący zamówienie,

  6. wykwalifikowany i doświadczony personel laboratoryjny przez cały okres świadczenia usługi stanowiącej przedmiot konkursu,

  7. świadczenie usług w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (j.t. Dz.U.2016.1665 ze zm.).

  8. odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie do prawidłowego ewidencjonowania i archiwizowania świadczeń zdrowotnych z możliwością rejestracji i odbioru wyników badań w wersji elektronicznej (on-line) - z możliwością kopiowania wyników do schowka systemowego - w uwzględnionych przez strony punktach na terenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacjach objętych w SWKO (oddziały, przychodnie, izby przyjęć, SOR, Bloki Operacyjne itd).

  9. Przyjmujący zamówienie dostarcza w/w sprzęt, w tym do pobrań materiału do badania do punktów zbiorczo-odbiorczych we wszystkich w/w lokalizacjach Udzielającego zamówienia.

  10. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do opracowania i wdrożenia procedur dotyczących pobierania badań (dostarczenia w formie pisemnej wszystkim komórkom Szpitali), przeszkolenia personelu w zakresie pobierania materiału biologicznego oraz systemu próżniowego do poboru krwi, obsługi sprzętu służącego do pobierania materiału u pacjentów Udzielającego zamówienia w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, z zastrzeżeniem, że wartość tego sprzętu do pobrań i systemów próżniowych jest wliczona w cenę badań.
 1. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem:

  1. Przyjmujący zamówienie zapewni w/w funkcjonalność swojego systemu informatycznego oraz zapewni w całym okresie trwania umowy odpowiedni i sprawny sprzęt komputerowy i elektroniczny w ilości 17 stanowisk komputerowych (lokalizacja ul. Wójta Radtkego Gdynia – 16 szt., lokalizacja ul. Smoluchowskiego 18 Gdańsk – 1 szt) oraz oprogramowanie, które używane będzie ponadto na sprzęcie Udzielającego zamówienia. Sprzęt winien być dostarczony w ciągu 7 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r. do 8.00 na odpowiednie oddziały w lokalizacji przy ul. Wójta Radtkego i przy ul. Smoluchowskiego 18. Przyjmujący zamówienie dostarczy sprzęt i zainstaluje go na docelowym wskazanym przez Udzielającego zamówienie miejscu.

  2. Przyjmujący zamówienie zainstaluje program rejestracji badań i przesyłania wyników drogą elektroniczną wraz z zapewnieniem odpowiednich licencji o nieograniczonej liczbie stanowisk na rzecz Udzielającego zamówienia i w ramach ceny oferty przeszkoli pracowników Udzielającego zamówienie wszystkich w/w lokalizacji z obsługi tego oprogramowania i systemu IT. Sposób i częstotliwość szkoleń odbywać się będzie zależnie od potrzeb Udzielającego zamówienia.

  3. Program rejestracji badań i przesyłania wyników drogą elektroniczną winien posiadać możliwość odczytu godziny rejestracji badania, podglądu częściowego i końcowego wykonania badania, odczytu dokonania autoryzacji badania i możliwość wydruku. Program winien być zainstalowany i wdrożony nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r. godz. 8.00, oraz winien funkcjonować jeszcze przez 14 dni po zakończeniu obowiązywania umowy o wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym konkursem, niezależnie od sposobu rozwiązania umowy.

  4. Szczegółowe wymagania informatyczne zawiera Załącznik nr 13 do niniejszych SWKO.
 1. Wymagania związane z epidemiologią:

  1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazywania w trybie natychmiastowym wykrytych w materiale biologicznym patogenów alertowych (podlegające obowiązkowi zgłaszania służbom sanitarno-epidemiologicznym, co wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) do Działu Epidemiologii Szpitala w danej lokalizacji Udzielającego zamówienia w lokalizacji objętych w SWKO w Gdańsku i Gdyni.

  2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawiania na potrzeby Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych Udzielającego zamówienie w lokalizacjach objętych w SWKO w Gdańsku i Gdyni.:

 1. miesięcznych raportów z wykrytych patogenów alertowych z podaniem wzorów lekooporności z podziałem na jednostki organizacyjne Udzielającego zamówienie;

 2. okresowych tj. kwartalnych, półrocznych, rocznych raportów wykrytych patogenów alertowych z podziałem na jednostki organizacyjne Udzielającego zamówienie;

 3. raportów okresowych z ilości wykonanych badań (w tym badań dodatnich) z podziałem na jednostki organizacyjne Udzielającego zamówienie.

  1. Dodatni wynik badania bakteriologicznego szczepów patogenów alertowych przekazywany będzie niezwłocznie odpowiedniemu lekarzowi właściwego Oddziału szpitala i Specjaliście ds. Epidemiologii Szpitala drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną w w/w lokalizacjach.

  2. Zapewniona zostanie współpraca Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego Przyjmującego zamówienie z kierownikami działów Udzielającego zamówienia oraz pomoc w przypadkach trudności diagnostycznych.

  3. Nadzorowana będzie prawidłowość pobierania materiału diagnostycznego przez personel Przyjmującego zamówienie oraz szkolenie w powyższym zakresie, także dla personelu Udzielającego zamówienia zgodnie z obowiązującymi procedurami jakości w tym zakresie.

  4. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą całodobowo, w zakresie przyjmowania materiału do badania mikrobiologicznego i ich wykonywania przez Laboratorium - badań bakteriologicznych przez 7 dni w tygodniu (także w dni wolne od pracy i święta).

  5. Przyjmujący zamówienie będzie przekazywał Udzielającemu zamówienia analizę badań mikrobiologicznych w postaci tzw. mapy mikrobiologicznej odpowiedniego szpitala oraz analizę występowania drobnoustrojów na oddziałach szpitalnych, patogenów alarmowych i lekowrażliwości izolowanych drobnoustrojów za I półrocze i cały rok kalendarzowy oraz na zakończenie trwającej umowy.

  6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do gromadzenia i odpowiedniego przechowywania wybranych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych szczepów bakteryjnych m.in. z płynu mózgowo-rdzeniowego celem ewentualnego ich wykorzystania do badań typowania genetycznego, w tym wysyłkowych wirusologicznych oraz szczepy patogenów alarmowych do dalszej ewentualnej diagnostyki. Zgromadzone szczepy będą własnością Udzielającego zamówienia i nie będą mogły być wykorzystywane bez jego zgody. Po zakończeniu umowy zbankowane szczepy zostaną przekazane Udzielającemu zamówienia w odpowiednich warunkach umożliwiających ich dalszą ewentualną obróbkę. Szczepy przechowywane będą min. 3 lata (zgodnie z bieżącymi decyzjami Udzielającego zamówienia).

  7. Przyjmujący zamówienie będzie przekazywał Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych kopie wyników badań, w których wyizolowano czynnik alarmowy, według Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz.U. 2011r, Nr 294, poz. 1741) oraz wszystkich izolatów z oddziału noworodków, wszystkich drobnoustrojów izolowanych z ran, wszystkich drobnoustrojów izolowanych z płynu stawowego,w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną na ustalony adres e-mailowy.

  8. W przypadku patogenów jelitowych istotnych dla celów epidemiologicznych Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przekazać wynik badania telefonicznie i pisemnie na oddział oraz kopię wyniku badania do Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (Rota/Adenowirusy, Clostridium difficile toksynotwórcze, Salmonella i Shigella, Enteropatogenna E. coli – EPEC).

  9. Zapewniony zostanie udział przedstawiciela Przyjmującego zamówienie, posiadającego kwalifikację specjalisty lekarza mikrobiologa (udzielającego świadczeń zdrowotnych na terenie Trójmiasta /województwa pomorskiego) w Zespole ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych Udzielającego zamówienia - spotkania winny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu – oraz zapewniona zostanie ścisła współpraca z odpowiednim epidemiologiem i przedstawicielem ZKZSz Udzielającego zamówienia (dotyczy obu lokalizacji w Gdyni).

  10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje do przedstawiania raportów na potrzeby Specjalisty ds. Epidemiologii Szpitala lub przedstawiciela ZKZSz w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej Udzielającego zamówienia – przykładowe raporty stanowią Załącznik Nr 7 - „Zestawienie epidemiologiczne wymagane od Laboratorium Mikrobiologii do okresowej analizy sytuacji epidemiologicznej szpitala”.
 1. Banki Krwi:

  1. Przyjmujący zamówienie zorganizuje i zapewni funkcjonowanie dla Udzielającego zamówienia banku krwi zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U.2017.2051).

  2. Przyjmujący zamówienie prowadzić będzie Banki Krwi zlokalizowane w dzierżawionych pomieszczeniach Spółki /na potrzeby lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 i przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni/ oraz na terenie laboratorium Przyjmującego zamówienie /na potrzeby lokalizacji przy ul. Smoluchowskiego 18 w Gdańsku/, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Udzielającego zamówienia w formie pisemnej na okres obowiązywania umowy na świadczenia zdrowotne. Udzielający zamówienia udzieli pełnomocnictwa Przyjmującemu zamówienie również do zakupów krwi i jej składników przeznaczonych do leczenia pacjentów Udzielającego zamówienia - w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

  3. Prowadzenie Banku Krwi oraz Pracowni Serologii Transfuzjologicznej obejmuje w szczególności:

a) przyjmowanie zamówień na krew i jej składniki z oddziałów szpitalnych w w/w lokalizacjach;

b) zakup w imieniu Udzielającego Zamówienia krwi i jej składników,

c) odbieranie krwi i jej składników z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przechowywanie do momentu ich wydania do oddziałów szpitalnych,

d) przekazywanie preparatów krwi wraz z wynikami badań tych preparatów oraz składniki krwi oddziałom Udzielającego zamówienia oraz przechowywanie pozostałości po przetoczeniu krwi,

e) wykonywanie badania prób zgodności serologicznej;

f) nadzorowanie wielkości zapasów i kontrola terminów ważności krwi i jej składników zgromadzonych na potrzeby własne Udzielającego zamówienia,

g)kontrolę warunków przechowywania krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

h)prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników według miejsc ich powstawania,

i)potwierdzanie faktu otrzymania krwi lub jej składników na fakturach będących podstawą rozliczenia pomiędzy Udzielającym zamówienia, a jednostką publicznej służby krwi,

j)prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie;

k)przechowanie zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienia i udostępniania ich do wglądu na wniosek Udzielającego zamówienia,

l) prowadzenie archiwizacji wszystkich zamówień na krew i jej składniki oraz prowadzenie książki przychodów i rozchodów (zapewniającej identyfikację dawcy krwi i jej składników) zgodnie z przepisami prawa;

m) w pozostałych sprawach dotyczących realizacji zadań Banku Krwi oraz Pracowni Serologii Transfuzjologicznej mają zastosowanie obowiązujące akty prawne, których Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się ściśle przestrzegać

n) Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zapewnienia specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do przechowywania krwi i jej składników wraz z zasilaczem awaryjnym UPS podtrzymującym napięcie przez okres min. 3h przy obciążeniu ciągłym o wartości 1kW (moc znamionowa UPS 1,5 kW) oraz przenośny sprzęt chłodniczy do przewozu krwi zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, (Dz. U. 2017, poz. 2051).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna