Pomorska akademia medycznaPobieranie 83,74 Kb.
Data29.11.2017
Rozmiar83,74 Kb.

Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Pielęgniarstwo I rok studia niestacjonarne I stopnia GRUPA CPielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Praktyki zawodowe w oddziale położniczo-noworodkowym
i ginekologii


2014/2015Praktyki zawodowe: 40 godzin
Cel i zadania dydaktyczno-wychowawcze zajęć:

  1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu realizowania przez pielęgniarkę funkcji opiekuńczej, wychowawczej, promowania zdrowia, profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, których kształtowanie rozpoczęto w warunkach pracowni pielęgniarstwa.

  2. Kształtowanie umiejętności z zakresu w/w funkcji, które mogą być tylko
   realizowane w warunkach naturalnych pobytu pacjenta.

  3. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.

  4. Poznanie specyfiki pracy pielęgniarki z indywidualnym pacjentem według kategorii opieki I, II, III, IV.

  5. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej.Miejsce praktyk


Oddziały położniczo-ginekologiczne I, II lub III stopnia referencyjności.


Czas realizacji


I rok II semestr grupa C

Proponowane metody nauczania


 • instruktaż

 • pogadanka

 • metoda sytuacyjna

 • metoda przypadków

 • metoda algorytmiczna

 • uczestnictwo w pracy

 • ćwiczenia

 • pokaz

W trakcie zajęć praktycznych realizowane będą następujące funkcje pielęgniarskie w zakresie zgodnym z założeniami programowymi: • opiekuńcza

 • wychowawcza

 • promowania zdrowia

 • profilaktyczna

 • terapeutyczna

 • rehabilitacyjnaW trakcie zajęć praktycznych kształtowane będą następujące uniwersalne umiejętności pielęgniarskie w zakresie nie przekraczającym założenia programowe:


 • komunikowanie się

 • opiekowanie się

 • diagnozowanie

 • prowadzenie procesu pielęgnowania

 • współpracowanie

 • wykonywanie zabiegów leczniczych

 • wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych

 • organizowanie pracy

 • prowadzenie dokumentacji.

Ewaluacja zajęć


 • obserwacja

 • pytania kontrolne

 • praca pisemna „Proces pielęgnowania”Po zakończeniu zajęć student powinien:


 • przygotować pacjentkę do zabiegu ginekologicznego,

 • pielęgnować pacjentkę do operacji ginekologicznej,

 • obserwować pacjentkę po zabiegu i operacji ginekologicznej,

 • zapobiegać powikłaniom wynikającym z faktu zabiegu ginekologicznego i jednostki chorobowej,

 • zapewnić pacjentce wygodę, komfort i zmianę ułożenia,

 • uruchomić chorą,

 • wykonać toaletę chorej w łóżku,

 • podmyć chorą,

 • zdejmować opatrunek z rany pooperacyjnej,

 • pobrać krew do badań rutynowych,

 • podać leki różnymi drogami zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 • prowadzić edukację zdrowotną,

 • obserwować położnicę po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim,

 • ocenić stan położniczy pacjentki,

 • zapobiegać powikłaniom połogowym,

 • uczestniczyć w badaniu położnicy,

 • prowadzić szkołę matek,

 • przystawić noworodka do piersi,

 • zapobiegać problemom związanym z karmieniem naturalnym,

 • kąpać noworodka,

 • przewijać i ubierać noworodka,

 • karmić noworodka zakraplaczem łyżeczką,

 • obserwować stan noworodka,

 • obserwować objawy stanów adaptacyjnych noworodka,

 • wykonać badanie fizykalne noworodka,

 • mierzyć temperaturę u noworodka,

 • podać leki u noworodka doustnie, na błony śluzowe i skórę,

 • asystować podczas szczepienia noworodka

 • pobrać badania u noworodka (mocz, krew).Literatura podstawowa:

 1. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

 2. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 3. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010.


Literatura dodatkowa:

 1. Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. IMiDz, Warszawa 2002.

 2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

 3. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

 4. Chazan B., Leibschang J.: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

 5. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 6. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002. Wydanie IV.

 7. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2009.

 8. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

 9. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2005.

 10. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów. KUKP, Warszawa 2002.

 11. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-4. Via Medica, Gdańsk 2009, 2010, 2011.

 12. Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

 13. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

 14. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 15. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.


Lp.


Materiał nauczania do realizacji

Wymagania programowe


Czas realizacji

Uwagi

Podstawowe


Ponadpodstawowe

Liczba godzin

Liczba dni

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - NOWORODKOWY

1.

Zasady opieki nad położnicą w oddziale położniczym. Specyfika oddziału położniczo – noworodkowego.

Student:

 • Scharakteryzuje organizację
  oddziału położniczo - noworodkowego

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno – epidemiologiczne i p-poż.

 • Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety
  w fizjologii i patologii połogu

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/4
2.

Przyjęcie położnicy i noworodka na oddział.


Student:

 • Omówi zasady przyjęcia pacjenta na oddział i przyjmie pacjentkę

 • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację

 • Omówi i założy i uzupełni dokumentację noworodkowi

 • Samodzielnie przyjmie pacjentkę i noworodka

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/4
3.

Problemy pielęgnacyjne położnicy w fizjologicznym przebiegu połogu. Edukacja zdrowotna.


Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki po porodzie fizjologicznym

 • Scharakteryzuje zasady diety w czasie połogu

 • Przedstawi zasady higieny ogólnej, pracy, wypoczynku kobiety w połogu fizjologicznym

 • Pielęgnuje położnicę po porodzie fizjologicznym

 • Prowadzi edukację zdrowotną

 • Prowadzi proces pielęgnowania pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur
  u położnicy:

 • uruchamia położnicę,

 • pobiera krew do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • pomaga przystawić noworodka do piersi

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej4

1/2

Praca pisemna „Proces pielęgnowania wybranego pacjenta”.

4.

Problemy pielęgnacyjne położnicy w nieprawidłowym przebiegu połogu. Edukacja zdrowotna.


Student:

 • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki po cięciu cesarskim lub w przypadku powikłań połogu

 • Scharakteryzuje zasady higieny w okresie połogowym po cięciu cesarskim

 • Opisze sposoby zapobiegania powikłaniom wynikającym z cięcia cesarskiego lub połogu nieprawidłowego

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym ze stanu zdrowia położnicy i z faktu hospitalizacji

 • Pielęgnuje położnicę po cięciu cesarskim

 • Prowadzi edukację zdrowotną

 • Prowadzi proces pielęgnowania pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur
  u położnicy:

 • uruchamia położnicę,

 • pobiera materiał do badań,

 • podaje leki różnymi drogami zgodnie z zasadami,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • usuwa cewnik Folley’a,

 • pomaga przystawić noworodka do piersi

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej4

1/2

Praca pisemna „Proces pielęgnowania wybranego pacjenta”.

5.

Obserwacja i pielęgnowanie noworodka donoszonego.

Student:

 • Scharakteryzuje cechy noworodka donoszonego

 • Oceni stan noworodka po porodzie

 • Asystuje podczas badania fizykalnego noworodka

 • Scharakteryzuje stany przejściowe noworodka

 • Prowadzi proces pielęgnowania noworodka

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej4

1/2

Praca pisemna „Proces pielęgnowania wybranego pacjenta”.

6.

Pielęgnacja noworodka donoszonego. Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u noworodka.


Student:

 • Scharakteryzuje elementy codziennej pielęgnacji noworodka

 • Wykąpie noworodka samodzielnie

 • Przewinie i ubierze noworodka

 • Przystawi noworodka do piersi

 • Nakarmi noworodka za pomocą zakraplacza, łyżeczki

 • Pobierze krew na testy przesiewowe

 • Asystuje podczas szczepienia i zabiegów diagnostyczno – leczniczych u noworodka

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej4

1/2
7.

Udział pielęgniarki w promowaniu karmienia naturalnego.


Student:

 • Omówi zalety karmienia naturalnego

 • Scharakteryzuje technikę, pozycje i zasady karmienia naturalnego

 • Przystawi noworodka do piersi

 • Oceni prawidłowość karmienia naturalnego

 • Scharakteryzuje bariery i trudności związane z karmieniem naturalnym

 • Bierze udział w rozwiązywaniu problemów związanych z karmieniem naturalnym

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej4

1/2

Ankieta do oceny prawidłowości karmienia naturalnego

ODDZIAŁ GINEKOLOGII

8.

Specyfika oddziału ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje organizację
  oddziału ginekologicznego

 • Wyjaśni i zastosuje przepisy sanitarno – epidemiologiczne i p-poż.

 • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/4
9.

Przyjęcie pacjentki na oddział ginekologii operacyjnej.

Student:

 • Omówi zasady przyjęcia pacjenta na oddział i przyjmie pacjentkę

 • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację

 • Samodzielnie przyjmie pacjentkę

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej2

1/4
10.

Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno – leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje rolę pielęgniarki w przygotowaniu pacjentki do zabiegów diagnostycznych i leczniczych

 • Potrafi nawiązać kontakt z pacjentką i przygotować ją psychicznie do zabiegu

 • Prowadzi przygotowanie dalsze i bliższe do zabiegu

 • Asystuje podczas zabiegu

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej4

1/211.

Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno – leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej.


Student:

 • Scharakteryzuje postępowanie we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym ze stanu kobiety
  i z faktu hospitalizacji

 • Przeprowadzi ćwiczenia czynne i oddechowe w okresie pooperacyjnym; uruchomi pacjentkę

 • Pielęgnuje pacjentkę po operacji

 • Skonstruuje proces pielęgnowania dla pacjentki

 • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur
  u kobiety:

 • pobiera krew do badań rutynowych,

 • wykonuje zlecenia lekarskie,

 • asystuje podczas badań lekarskich,

 • podaje leki różnymi drogami zgodnie z obowiązującymi zasadami

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej4

1/2

Praca pisemna „Proces pielęgnowania wybranego pacjenta”.

12.

Problemy pielęgnacyjne kobiet ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka. Edukacja pacjentki.

Student:

 • Wyjaśni zasady postępowania z kobietą ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka

 • Wyjaśni zasady diety u pacjentki w przypadku radioterapii, chemioterapii i w okresie pooperacyjnym

 • Zapobiega powikłaniom wynikającym z chemioterapii
  lub radioterapii

 • Przeprowadzi pogadankę z pacjentką

 • Przeprowadzi wywiad z pacjentką.

 • Skonstruuje proces pielęgnowania dla pacjentki

Student:

Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej4

1/2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna