Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess FederationPobieranie 102,44 Kb.
Data17.11.2017
Rozmiar102,44 Kb.

Polski Związek SzachowyFédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation

Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a

Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Konto: BPH S.A. O/Warszawa Nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

e-mail: biuro@pzszach.org.pl http://www.pzszach.org.pl

********************************************************************************************

L. dz. 40/2011 Warszawa, 11.01.2011REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI KOBIET
I. CELE

1.1. Wyłonienie Indywidualnej Mistrzyni Polski.

1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantek Polski na zawody międzynarodowe.

1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród kobiet w Polsce.

1.4. Umożliwienie zawodniczkom zdobywania wyższych tytułów.

II. ORGANIZATOR

2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może rozpisać konkurs ofert.III. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Termin i miejsce: (załącznik nr 1).


IV. UCZESTNICTWO

4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.

4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:

4.2.1. Zawodniczki, które zajęły miejsca 1-4 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w roku poprzednim,

4.2.2. Zawodniczka do 20 lat o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),

4.2.3. 2 zawodniczki (z pominięciem już uprawnionych), które uzyskały w polskich openach (co najmniej 9-rundowych) rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody najwyższy wynik rankingowy FIDE (Rp), przy założeniu nieopuszczenia żadnej z rund oraz rozegrania wszystkich partii z przeciwnikami posiadającymi ranking FIDE, których średni ranking wynosił co najmniej 2100; partie wygrane walkowerem są pomijane,

4.2.4. 2 zawodniczki o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),

4.2.5. Zawodniczka nominowana przez organizatora z rankingiem FIDE minimum 2200 (zawodniczka do 20 lat - minimum 2150) na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.

4.3. Zawodniczkami rezerwowymi są kolejne zawodniczki z najwyższymi rankingami FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.

4.4. Kryteria rankingowe, o jakich mowa w punktach: 4.2. i 4.3., dotyczą także zawodniczek nieaktywnych.

4.5. W przypadku równości rankingów, pierwszeństwo ma zawodniczka o wyższym tytule FIDE (GM, IM, WGM, WIM, FM, CM, WFM, WCM), a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, zawodniczka o wyższym rankingu na poprzedniej liście rankingowej (operacja powtarzana aż do skutku).

4.6. Lista zawodniczek uprawnionych do startu oraz rezerwowych zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach i stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.


V. ZGŁOSZENIA

5.1. Zawodniczki uprawnione dokonują zgłoszenia udziału, a zawodniczki rezerwowe potwierdzają gotowość udziału na adres elektroniczny: organizatora, wiceprezesa ds. sportowych PZSzach i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni przed dniem pierwszej rundy (załącznik nr 1).5.2. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej, organizacyjnej i klasyfikacyjno-rankingowej (załącznik nr 1).

5.3. Zawodniczki rezerwowe, które potwierdziły gotowość udziału i nabyły uprawnienia na skutek rezygnacji zawodniczek uprawnionych, dokonują opłat wymienionych w punkcie 5.2. w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed dniem pierwszej rundy.5.4. W przypadku rozgrywania zawodów w styczniu, terminy zgłoszeń podane w punktach: 5.1. i 5.3. zostaną skorygowane i zamieszczone w załączniku nr 1.

5.5. W przypadku wycofania się z zawodów po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesione już opłaty, wymienione w punkcie 5.2., przepadają.

5.6. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej.

5.7. Zawodniczki nieobecne na Odprawie Technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczone do zawodów.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY

6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym.

6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.

6.4. Zawodniczki, które bez pozwolenia sędziego zgodzą się na remis przed wykonaniem 30 posunięć, przegrywają partię.

VII. OCENA WYNIKÓW

7.1. Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:

7.1.1. Suma zdobytych punktów,

7.1.2. System Sonneborna-Bergera,

7.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej),

7.1.4. Wyniki bezpośrednich partii,

7.1.5. Liczba zwycięstw,

7.1.6. Losowanie.

7.2. W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez więcej niż jedną zawodniczkę, zarządza się dogrywkę (załącznik nr 3).

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

8.1. Zwyciężczyni otrzymuje tytuł Indywidualnej Mistrzyni Polski.

8.2. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymują medale Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet.

8.3. Najlepsze zawodniczki uzyskują uprawnienia opisane w „Regulaminie Kadry Narodowej”.

8.4. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

IX. FINANSOWANIE

9.1. Koszty organizacji ponosi organizator.

9.2. Uczestniczki biorą udział w zawodach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny.

9.3. Opłaty:

9.3.1. startową,

9.3.2. organizacyjną,

9.3.2. klasyfikacyjno-rankingową,

w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminie określonym w punkcie 5.1. lub 5.3., należy wpłacić na konto PZSzach (załącznik nr 1).X. SĘDZIOWANIE

10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA.

10.2. Sędziego głównego wyznacza organizator.

10.3. Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

10.4. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.

10.5. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.

10.6. Od decyzji sędziego asystenta zawodniczka ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

10.7. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.

11.2. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.

11.3. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.

11.4. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportowych PZSzach, a w czasie zawodów do sędziego głównego.

wiceprezes ds. sportowych

/-/ Włodzimierz Schmidt

przewodniczący Rady Zawodników przewodniczący Komisji Regulaminowej

/-/ Bartłomiej Macieja /-/ Witalis Sapis

Załącznik nr 1

Termin i miejsce: 12 – 20.02.2011, Warszawa.

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 21 stycznia 2011 na:

Adres elektroniczny organizatora d.rzepecka@pzszach.org.pl

Adres elektroniczny wiceprezesa ds. sportowych PZSzach wlodzimierz.schmidt@gmail.com

Adres elektroniczny biura PZSzach biuro@pzszach.org.pl

Opłata startowa wynosi 200 złotych.

Opłata organizacyjna wynosi 50 złotych.

Opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi 20 złotych.

Nazwa banku i numer konta PZSzach:

BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Załącznik nr 2

Lista zawodniczek uprawnionych do startu

w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet 2011Lp.

Imię i nazwisko

Podstawa awansu

Tytuł

Ranking 01.01.2011

1.

Monika Soćko

p.4.2.1.

GM

2489

2.

Iweta Rajlich

p.4.2.1.

IM

2446

3.

Jolanta Zawadzka

p.4.2.1.

WGM

2371

4.

Joanna Majdan-Gajewska

p.4.2.1.

WGM

2359

5.

Klaudia Kulon

p.4.2.2.

WFM

2220

6.

Karina Szczepkowska-Horowska

p.4.2.3.

WGM

2254

7.

Katarzyna Toma

p.4.2.3.

WIM

2238

8.

Agnieszka Brustman

p.4.2.4.

WGM

2344

9.

Joanna Dworakowska

p.4.2.4.

IM

2334

10.

Aleksandra Lach

p.4.2.5.

WFM

2172

Lista zawodniczek rezerwowych (p.4.3.)
Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł

Ranking 01.01.2011

1.

Beata Kądziołka

WGM

2278

2.

Barbara Jaracz

WGM

2274

3.

Joanna Worek

WIM

2274

4.

Agnieszka Matras-Clement

WIM

2272

5.

Dorota Bayer

WIM

2259

6.

Marta Przeździecka

WGM

2254

7.

Hanna Ereńska-Barlo

WGM

2236

8.

Dorota Czarnota

WIM

2229

9.

Monika Krupa

WGM

2226

10.

Anna Fojudzka

WIM

2221

Załącznik nr 3
System dogrywki

1. W dogrywce uczestniczą zawodniczki z najwyższej grupy punktowej.

2. Dogrywka rozgrywana jest systemem dwukołowym.

3. Numery startowe przydzielane są zgodnie z klasyfikacją po 9 rundach turnieju zasadniczego.

4. W przypadku zdobycia przez zawodniczki takiej samej liczby punktów w dogrywce, o kolejności końcowej decyduje klasyfikacja po 9 rundach turnieju zasadniczego.

5. Tempo gry uzależnione jest od liczby zawodniczek uczestniczących w dogrywce:

5.1. przy 2 zawodniczkach - 25 minut na partię z dodawaniem 10 sekund na posunięcie,

5.2. przy 3-4 zawodniczkach - 10 minut na partię z dodawaniem 5 sekund na posunięcie,

5.3. przy 5-6 zawodniczkach - 5 minut na partię z dodawaniem 3 sekund na posunięcie,

5.4. przy większej liczbie zawodniczek, tempo gry ustala sędzia główny, tak aby czas trwania dogrywek wynosił około 3 godzin.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna