Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku Prezes poszukuje kandydatów na stanowisko: Główna Księgowa Wymiar etatu: 1Pobieranie 21,78 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar21,78 Kb.

Ogłoszenie nr: 21

Data ukazania się ogłoszenia: 18 sierpnia 2015 r.Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku

Prezes


poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główna Księgowa
Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna

ul. Trzy Lipy 3

80-172 GdańskMiejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna, Centrala w Gdańsku


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie rachunkowości Agencji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 2. wykonywanie dyspozycji środkami;

 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 4. prowadzenie pełnej księgowości Agencji;

 5. realizacja operacji budżetowych- księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta, dekretacja dowodów księgowych, wykonywanie przelewów;

 6. uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach;

 7. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach  i na zasadach określonych w przepisach;

 8. prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej programów międzynarodowych;

 9. rozliczanie projektów międzynarodowych finansowanych ze środków pozabudżetowych;

 10. sporządzenie i weryfikacja prognoz w zakresie wykorzystania środków;

 11. sporządzanie sprawozdań statystycznych;

 12. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 13. prowadzenie rejestru VAT;

 14. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 15. dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 16. opracowanie planów finansowych;

 17. sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz;

 18. opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących  prowadzenia rachunkowości;

 19. nadzór nad  prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów;

 20. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

 21. obsługa finansowo- księgowa wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników oraz innych osób uprawnionych;

 22. wypłata wynagrodzeń, rozliczanie umów cywilno- prawnych, odprowadzanie składek zdrowotnych;

 23. rozliczanie projektów finansowanych przez Agencję;

 24. monitorowanie postępu rzeczowo- finansowego projektów;

 25. prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych Agencji;

 26. przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;

 27. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo- budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej Agencji;

 28. bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji w zakresie wykonywania zadań;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędnewykształcenie:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;

lub

 • ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


pozostałe wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa

 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań

 • znajomość pakietu MS Office i aplikacji finansowo-księgowych

 • bardzo dobra znajomość ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

 • umiejętność budowania zespołów, oceniania i inspirowania pracowników

 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego działania w warunkach stresu

wymagania dodatkowe:

 • certyfikat ACCA


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Termin składania dokumentów:

do 28 sierpnia 2015 r.Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Sekretariat Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej
Al.Ujazdowskie1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem: Główna Księgowa

Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, Al. Szucha 14 Warszawa (poniedziałek-piątek 8.15-16.15)Inne informacje:

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do KPRM).


Uwaga!

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 694-60-58.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna