Polityka gospodarczaPobieranie 258,59 Kb.
Strona2/4
Data23.10.2017
Rozmiar258,59 Kb.
1   2   3   4

POLITYKA PIENIĘŻNA: działalność Banku Centralnego, prowadzona w imieniu państwa, a polegająca na wyborze pieniężnych celów makroekonomicznych ich realizacji przez regulowanie podaży pieniądza i popytu na pieniądz, za pomocą wybranych instrumentów ekonomicznych i administracyjnych.


ISTOTA POLITYKI PIENIĘŻNEJ:

  • polityka pieniężna polega na użyciu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej,

  • instytucją publiczną za pośrednictwem, której prowadzi się politykę pieniężną jest Bank Centralny.


RODZAJE POLITYKI PIENIĘŻNEJ:
1. Horyzont czasowy:

a) polityka wieloletnia (strategiczna) – określa drogę dochodzenia do stabilizacji siły nabywczej pieniądza;

b) polityka średniookresowa – skoncentrowana na realizacji wzrostu gospodarczego i neutralizowaniu odchyleń od wyznaczonej ścieżki wzrostu;

c) polityka krótkookresowa – realizacja zadań bieżących, konieczność elastycznych dostosowań do zmieniających się warunków ekonomicznych kraju. W trakcie przebiegu cyklu koniunkturalnego.


2. Charakter oddziaływania na gospodarkę:

- polityka neutralna – gdy pieniądz spełnia jedynie rolę ewidencyjną, obrachunkową, pasywną pozostawiając rynkowi swobodę działania

- polityka ekspansywna – wspomagając aktywność gospodarczą, liberalizującą ograniczenia administracyjne

- polityka restrykcyjna ograniczająca, preferuje metody i środki administracyjna regulacji obiegu pieniądza.


3. Koszty pieniądza w gospodarce:

- polityka drogiego pieniądza – mając za zadanie hamowanie nadmiernego ożywienia w gospodarce

- polityka taniego pieniądza – mająca stymulować
4. Cele polityki pieniężnej:

- Jako główny cel polityki pieniężnej przyjmuje się zapewnienia stabilności cen

- ponieważ bank centralny nie może bezpośrednio kierować poziomem inflacji, wyznacza sobie odpowiednie cele pośrednie, bieżące (operacyjne)


Instrumenty

Cele operacyjne

Cele pośrednie

Cele finalne

Operacje otwartego rynku. Stopa dyskontowa.

Stopy %

Podaż pieniądza (dowolnego). Kurs walutowy.

Stabilność cen (BCI). Określany poziom PKB

Służą do osiągania celów finalnych polityki pieniężnej banku centralnego za pośrednictwem celów operacyjnych i pośrednich.

Wielkości poddające się ....

Wielkości poddające się kontroli tylko w pewnym stopniu...

Wielkości nie poddające się ...

Podaż pieniądza M3 => agresat M3Pieniądz wielkiej mocy – prawie od razu można go zamienić na towary.
5. Instrumenty polityki pieniężnej – definicja i klasyfikacja:

Instrumenty polityki pieniężnej – to narzędzia za pomocą których władze monetarne dokonują zmian w podaży pieniądza.
Podział instrumentów polityki pieniężnej ze względu na pozycję przyjmowaną przez bank centralny w stosunku do banków komercyjnych.
BANK KOMERCYJNY

Podział instrumentów polityki pieniężnej ze względu na ...

6. Stopy % NBP:

- referencyjna 4,25

- lombardowa 5,75

- depozytowa 2,75- ... weksli 4,50
7. REZERWA OBOWIĄZKOWA – określa część aktywów lub pasywów banku komercyjnego, którą bank jest zobowiązany utrzymywać na rachunku w banku centralnym lub w postaci innych, ściśle określonych aktywów, jak gotówka w kasie czy pewne rodzaje papierów wartościowych.

FUNKCJE REZERWY OBOWIĄZKOWEJ
1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna