Polityka gospodarczaPobieranie 258,59 Kb.
Strona1/4
Data23.10.2017
Rozmiar258,59 Kb.
  1   2   3   4

POLITYKA GOSPODARCZA

prof. dr hab. Barbara Kutkowska

p. 433
Wykład 1 4.10.2012
Temat: GOSPODARKA NARODOWA. Przedstawienie oddziaływania polityki gospodarczej.
Przedmiotem oddziaływań polityki ekonomicznej jest gospodarka narodowa, zwana też gospodarką krajową.
Wnioski za:

„Gospodarka krajowa – region gospodarki, oddzielony od innych regionów granicą państwową, na której suwerenny rząd może, jeżeli uzna to za potrzebne, kontrolować ruch ludzi i rzeczy.”


GN (gospodarkę narodową) można badać i opisywać stosując różne ujęcia:
1. Zasady czyn, prod. społ i jej wzrost
Analiza stanu dynamiki zasobów struktury alokacji zmierzając do określenia potencjalnych możliwości GN (P’)
(P’) = f (N, M, L)
gdzie:

M – zasady naturalne będące do dyspozycji narodu w danym czasie

N – zasady majątkowe do dyspozycji

L – potencjalne zasady pracy
2. Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium kraju:
Wyniki tej działalności wyrażamy za pomocą strumieni dóbr i usług. Można je agregować w układzie działów, gałęzi w zależności od tego co te jednostki wytwarzają, a także w układzie regionalnym.

Gospodarka narodowa jest w tym ujęciu agregatem, składającym się z n gałęzi (i=1, 2, ..., n) oraz m regionów (j=1, 2, ..., m). Gałęzie i regiony są też agregatami i składającym się z indywidualnych i zespołowych gospodarstw zarobkowych P i konsumpcyjnych C.


GN w układzie gałęziowo – regionalnym można zapisać:

i=n i=m


Pij + Cij = Pij + Cij

i=1 i=j
BOGACTWO NARODOWE – stanowią zasoby naturalne i zasoby majątkowe. Obejmują one ziemię, wodę, zasoby kopalin i obiekty materialne będące własnością indywidualną, współwłasnością członków społeczeństwa, własnością zespołową organizacji i grup społecznych oraz własnością Skarbu Państwa.


ZASOBY NATURALNE – ziemia, lasy, wody powierzchne i podziemne, złoża surowcowe, powietrze atmosferyczne.

Zasoby (bogactwo) naturalne muszą być przedmiotem, zainteresować politykę ekonomiczną, zarówno w aspekcie racjonalności ich gospodarczego pozyskiwania i wykorzystywania, jak i w aspekcie konserwacji ochrony i rekultywacji oraz utrzymania równowagi .......


a) Bogactwa mineralne:

- węgiel kamienny (Zagłębie Dolnośląskie, region lubelski)

- węgiel brunatny (region Konina, Turowa)

- ropa naftowa

- gaz ziemny

- rudy żelaza

- siarka (Tarnobrzeski Okręg Siarkowy)

- sól kuchenna (Wieliczka)

- zasoby surowcowe dla przemysłu budowlanego: wapień, granit, piaskowce, bazalt, gips, glina (Góry Świętokrzyskie, Sudety)
b) Ziemia i gleby:

Terytorium kraju: 332 577 km2


Wyszczególnienie

2011

na 1 mieszkańca

tys. ha

ha

Powierzchnia ogólna w tym

31268

0,82

użytki rolne

18870

0,49

grunty leśne i z

9570

0,25

grunty pod wodami

645

0,02

grunty zabudowane i zurbanizowane

1572

0,04


Użytki rolne (2011)


Wyszczególnienie

tys. ha

%

Użytki rolne w tym

18 870,00

100,00

grunty orne

15 189,00

75,00

łąki i pastwiska

3 283,00

17,00

sady i plantacje wieloletnie

398,00

2,00


c) Lasy:

Powierzchnia 2011 – 9089 tys ha
W Polsce ok. 30% powierzchni kraju

- Europa 29,8%

- Świat 30,1%
Rozmieszczenie jest nierównomierne.
d) Wody:

Zasilanie terytorium Polski w wody wynosi około 192,4 km3 rocznie, z czego 97% przypada na opady, a 3% na dopływ wód z zagranicy. W rozchodzie wód 70% stanowi parowanie, transpiracja, a 30% - odpływ rzekami. Zasoby wodne w Polsce są ubogie, ...mniejsze niż np. w Niemczech, czy we Francji. Wody ... kraju rozmieszczone są nierównomiernie i są znacznie .....


POLITYKA EKONOMICZNA POWINNA:
1. zapobiegać degradacji zasobów przez stosowanie skutecznych instrumentów prawnych i ekonomicznych ochrony wód, powietrza, gleby itp.
2. dążyć do odnowienia zasobów eksploatacyjnych przez realizację odpowiednich przedsięwzięć (np. odnowienie lasów, zarybianie wód)
3. oszczędnie i efektywnie użytkować zasoby wyczerpywane
ZASOBY MAJĄTKOWE: obejmują kapitał rzeczowy taki jak budynki, budowle i wyposażenie gospodarstw zarobkowych w narzędzia pracy, przedmioty pracy oraz trwałe dobra konsumpcyjne. Szczególne znaczenie ma kapitał trwały nadający się do wielokrotnego użycia:
- wartość brutto środków trwałych

- wartość netto środków trwałych

- wartość użycia

- stopień zużycia


Tab Wartość środków trwałych i stopień zużycia

Tab Wartość środków trwałych wg grup


 • Majątek trwały sfery produkcyjnej (fabryki, gospodarstwa rolne)

 • Majątek trwały strefy infrastrukturalnej

Przez infrastrukturę rozumie się urządzenia i instytucje służące do obsługi strefy produkcyjnej i ludności za pośrednictwem równego rodzaju świadczeń.


RODZAJE INFRASTRUKTURY:

- techniczna (drogi)

- ekonomiczna

- społeczna


Majątek trwały znajdujący się we władaniu gospodarstw domowych służy ich potrzebom konsumpcyjnym. Zasoby majątkowe gospodarstw domowych są wyrazem zamożności społeczeństwa, wpływają na poziom życia, a także na efektywność gospodarki, umożliwiając zwiększenie mobilność ludności i zasobów pracy oraz oszczędności czasu.
LUDNOŚĆ KRAJU I ZASOBY CZYNNIKA PRACY:

Społeczeństwo (ludność) stanowi podmiot procesu gospodarczego. Ludność jest również: • nośnikiem zasobów czynnika pracy,

 • wyznacznikiem liczby konsumentów na obszarze kraju.

Struktura ludności wg wieku, miejsca zamieszkania, przynależności do różnych grup dochodowych i społeczno – zawodowych. Ludność kraju zorganizowana jest w gospodarstwach konsumpcyjnych: gospodarstwach domowych, zbiorowych. Ludność i struktura ludności zmieniają się w wyniku przyrostu naturalnego i ruchów migracyjnych.


Ogólna liczba w 2010............................................................................................38,167 tys. os

- miasta....................................................................................................................23,278 tys. os

- wieś.......................................................................................................................14,889 tys. os
na 100 mężczyzn przypada 107,1 kobiet

122 osoby / km2


- wiek produkcyjny 24,615 tys os

- wiek przedprodukcyjny 7,140 tys os

- wiek poprodukcyjny 6,444 tys os
LUDNOŚĆ JAKO NOŚNIK ZASOBÓW PRACY:


 • podaż pracy na danym obszarze w danym czasie.

 • potencjalne zasoby pracy – ludność w wieku produkcyjnym

Rozpoznawanie potencjalnych i rzeczywistych zasobów pracy jest podstawy planowania polityki zatrudnienia.
Wykład 2 11.10.2012
Temat: SYSTEM GOSPODARCZY. Ekonomiczne funkcje państwa.
1. System funkcjonowania gospodarki określa:

- w jaki sposób wytwarzanie uzupełniających się produktów, ma być bilansowane i koordynowane pod kątem zaspokojenia różnych potrzeb społecznych;


- w jaki sposób ma być dokonywany podział globalnego produktu społecznego między członków społecznych.

SYSTEM FUNKCJONOWANIA GOSPODARCZEGO:

Władza państwa oddziałuje na społeczny proces ekonomiczny, w którym uczestniczą różnorodne jednostki organizacyjne:


- przedsiębiorstwo

- gospodarstwo rolne

- banki


- zakłady ubezpieczeniowe

- organizacje gospodarcze

- gospodarstwa domowe
2. Procesy gospodarcze w społeczeństwie to:

a) procesy realne: obejmujące produkcję, transport, magazynowanie, obrót towarami;

b) procesy regulacyjne: obejmujące czynności polegające na zbieraniu i przetwarzaniu informacji i podejmowaniu decyzji, kontrolowaniu ich wykonywania itp.
* W przedsiębiorstwie przemysłowym, handlowym, gospodarstwach rolnych, gospodarstwach domowych występują zarówno czynności zaliczane do strefy procesów realnych, jak i procesów regulacyjnych.
* Funkcje banków, zakładów ubezpieczeniowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa, a także organizacji rządowych i samorządowych, wkraczają w strefę gospodarczą, polegającą głównie na czynnościach regulacyjnych.
Działania w zakresie polityki gospodarczej należą do strefy regulacji i wiążą się z przepływem informacji dotyczące:

- przepływu pieniądza

- informacji cenowych

- informacji niecelowych ( J. Kornai)


Strefa realna pozostaje także w zasięgu zainteresowań polityków gospodarczych (informacja dotyczy efektów zastosowanych regulacji – funkcji regulacji)
Rodzaje decyzji podejmowanych w systemie gospodarczym należy do funkcji regulacji. Wyróżniamy:

- decyzje standardowe: powtarzają się okresowo, wymagają wielu informacji, przynoszą w efekcie niewiele zmiany w zakresie procesów...

- decyzje podstawowe: wymagają obfitej informacji dłuższego okresu przygotowawczego, przynoszą skutki w postaci nowych technologii, nowych przedsiębiorstw, nowych produktów itp.


 • Jeżeli w dłuższym czasie przeważają w systemie decyzje standardowe, to system ten funkcjonuje wegetatywnie. Przeważają w nich informacje niecenne i występuje zjawisko przetwarzania procesów z przeszłości.

 • Jeżeli występuje przewaga decyzji podstawowych, to system funkcjonuje dynamicznie.


DWA PODSTAWOWE RODZAJE SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH:

 • System gospodarczy, w którym próbuje się pokonać brak (niedobór) zasobów w ujęciu realnym lub

 • System, w którym próbuje się zmniejszyć barierę popytu.

W obu przykładach występuje nierówność makroekonomiczna: popyt nie równa się podaży, w skali makro nie istnieje.


RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA:

W systemie gospodarczym występowałaby wówczas gdyby aspiracje ogółu sprzedających były równe aspiracjom kupujących, tzn. gdyby na wszystkich poszczególnych rynkach cząstkowych sprzedających chcieli sprzedać taką samą ilość tych samych produktów i po tej samej cenie co nabywcy zmierzają kupić.


Jeżeli występuje przewaga aspiracji kupujących, to sprzedający są zmuszeni do podejmowania wielu decyzji podstawowych. Stosunek aspiracji sprzedających do aspiracji kupujących wyrażamy za pomocą wskaźnika relatywnej mocy sił rynkowych Ω. Jeżeli jest on większy od 1, przewaga decyzji podstawowej sprawia, że system funkcjonuje w sposób dynamiczny (przewaga ciśnienie).
j(S)

 =  1

j(B)

- aspiracjeS – sell

B – buy

j – dany okres

j < 1 ssanie”Jak pokonać barierę popytu?

Jeżeli w systemie przeważają aspiracje kupujących, zmuszonych na skutek ograniczeń ze strony niedoborów zasobów, czyli powszechny brak towarów, do ich stałych poszukiwań, wyczekiwania w kolejkach, kredytowania sprzedających, modyfikacji struktury zakupów (wymuszonej substytucji zakupów) itp. czyli jeśli wskaźnik relatywnej mocy sił rynkowych jest mniejszy od 1 to system zdominowany jest przez ssanie.


j(S)

= < 1

j(B)
Tab. „Rezultaty ciśnienia i ssania”
FUNKCJONOWANIE POLITYKI GOSPODARCZEJ:

Dwie podstawowe płaszczyzny analizy przedmiotu polityki gospodarczej. • problemy oddziaływania sektora publicznego (tzn. państwa, władz regionalnych i samorządów lokalnych) na tworzenie takiego ładu rynkowego, który gwarantował będzie stabilny rozwój gospodarki, umożliwiający długookresowy wzrost dochodów zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym

 • zagadnienia związane z udziałem sektora publicznego w podziale tych dochodów, które na mocy prawa traktowane są jako wspólne i przeznaczone na finansowanie takich powinności tego sektora jak np. zapewnienie obrony narodowej, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, oświata, zapobieganie przestępczości


FUNKCJA STABILIZACYJNA:

 • Istotą funkcji stabilizacyjnej polityki gospodarczej jest zapewnienie takiego ładu ekonomicznego, który będzie........


PODSTAWOWE OCZEKIWANIA Z ZAKRESU FUNKCJI STABILIZACYJNEJ:

 • stopa bezrobocia nie przekracza 4%

 • zerowa stopa wzrostu cen (czyli inflacja) w skali roku

 • przynajmniej 3% stopa wzrostu PKB rocznie

 • stabilność kursów walutowych

 • względna równowaga bilansu płatniczego i budżetu państwa, przy jednocześnie pomyślnych rezultatach związanych z realizacją funkcji redystrybucyjnych i alokowanych (wysoki poziom usług publicznych, ochrona środowiska itp.)


PODSTAWOWE OCZEKIWANIAW ZAKRESIE FUNKCJI STABILIZACYJNEJ:

Funkcja stabilizacyjna ma pierwotne i zasadnicze znaczenie w polityce gospodarczej, bowiem: • warunkuje pozytywne efekty w zakresie pozostałych funkcji

 • jest związana z pojęciem polityki gospodarczej sensu stricte

 • jej istotne znaczenie zostało potwierdzone kryteriami spójności z Maastricht + (odpowiedni poziom stopy inflacji, deficytu budżetowego, długu publicznego, stóp procentowych i wahań kursowych)


FUNKCJA REDYSTRYBUKCYJNA I ALOKACYJNA. DWIE PODSTAWOWE PŁASZCZYZNY REALIZACJI:

*

*


Wykład 3 19.10.2012
Temat: Makroekonomiczna i polityka mikroekonomiczna w polityce gospodarczej.
POLITYKA MAKROEKONOMICZNA:

Dla efektywnego funkcjonowania systemu gospodarki najważniejsze znaczenie ma polityka makroekonomiczna. W jej skład wchodzi: • polityka monetarna (pieniężna) – regulowanie stopy wzrostu podaży pieniądza

 • polityka kursu walutowego

 • polityka fiskalna – wysokość i rodzaj obciążeń nakładanych na dochody obywateli, przedsiębiorstwa i konsumentów

 • polityka budżetowa – reguły dystrybucji i przeznaczenie publicznych środków finansowych


POLITYKA MIKROEKONOMICZNA:

 • państwowa lub komunalna własność przedsiębiorstw

 • regulacja struktury gospodarki

 • ingerencja władz państwowych w ceny

 • wspomaganie finansowe wybranych gałęzi gospodarstw lub regionów

 • finansowanie publicznych zamówień na opracowania naukowe lub innowacyjne

 • inne rodzaje finansowego wspierania pojedynczych wytworów lub innych grup
Polityka mikroekonomiczna (jej zakres, głębokość, narzędzia) budzi kontrowersje – elementy polityki mikroekonomicznej nie powinny być sprzeczne z celami i zasadami polityki makroekonomicznej!!!!!


UWARUNKOWANIA, DZIEDZINY I CELE OGÓLNE POLITYKI GODPODARCZEJ:

 • Tab. „Główne uwarunkowania polityki ekonomicznej”


GŁÓWNE DZIEDZINY (PODSYSTEMY) POLITYKI GOSPODARCZEJ:

Podsystemy polityki gospodarczej można wyodrębnić kierując się:

- kryterium przedmiotowe

- kryterium instrumentacji


WEDŁUG KRYTERIUM PRZEDMIOTOWEGO WYODRĘBNIA SIĘ:

 • polityka sektorowa:

- p. przemysłową

- p. rolną (agrarną)

- p. żywnościową

- p. handlową (politykę handlu zagranicznego....)

- p. przemysłową


 • polityka społeczna:

- p. oświatowa

- p. ochrony zdrowia

- p. mieszkaniowa

- p. demograficzna
 • sterowanie rozwojem infrastruktury


WEDŁUG KRYTERIUM INSTRUMENTACJI WYODRĘBNIA SIĘ:

 • politykę pieniężną (monetarną) – obejmuje m.in. politykę emisyjną i kredytową

 • politykę budżetową (skarbową, fiskalną) – obejmuje m.in. politykę podatkową i cenową

 • politykę inwestycyjną – związaną z polityką lokalizacyjną

 • politykę zatrudnienia

 • politykę cenowo – dochodową

 • politykę ubezpieczeń

 • politykę naukową i innowacyjną

Kombinacja polityk instrumentalnych i polityk sektorowych procesu gospodarczego w skali długookresowej oraz łagodzeniu przebiegu cyklu koniunkturalnego.


POLITYKA WZROSTU - polega na dynamizowaniu społeczeństwa procesem gospodarczym w skali długookresowej oraz łagodzeniu przebiegu cyklu koniunkturalnego.
POLITYKA STRUKTURALNA – polega na przekształceniu układu relacji i proporcji występujących między poszczególnymi sektorami, działami i gałęziami gospodarki oraz rodzajami produkcji społecznej, a jej całością przez preferowanie rozwoju wybranych sektorów i gałęzi.
POLITYKA REGIONALNA – oddziaływanie państwa oraz występowanie w jego imieniu władz centralnych i regionalnych na proces rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego regionu.
POITYKA EKOLOGICZNA – wzrost znaczenia ze względu na narastające zagrożenia i zniszczenia środowiska (bariery rozwoju).
Polityka regionalna i ekologiczna są ze sobą integrowane i stanowią części składowe ogólnej polityki rozwoju społecznego gospodarki.

.


Wykład 4 8.11.2012
Temat: Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego.

KEYNESIZM A NEOKLASYCYZM – PODSTAWOWE RÓŻNICE


KEYNESIZM

NEOKLASYCYZM

podejście popytowe

podażowe

za interwencjonizmem państwa w rynek

za liberalizmem i wolnym rynkiem

„ślepa ręka rynku”

„państwo psuje rynek”PODSTAWY TEORII KEYNESA:

 • lata 30-te – „rewolucja Keynesowska”

 • w 1936r J.M. Keynes wydaje pracę pt.: „Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza”

 • teoria Keynesa powstała jako reakcja na wielki kryzys ekonomiczny lat 1929 – 1933

 • w tym czasie większość państw..........

 • podważą prawo wyników Saya i odrzuca pogląd, że gospodarka sama zmierza do stanu równowagi i że równowaga między globalnym popytem i globalną podażą oznacza pełne wykorzystanie czynników wytwórczych

 • równowaga może ustalić się przy niepełnym wykorzystaniu czynników wytwórczych, a bezrobociem ma charakter przemysłowy

Globalny popyt pociąga za sobą globalną podaż.....

Jeżeli równowaga jest na niskim poziomie to czynności są wykorzystane.....


 • w stanie równowagi oszczędności i inwestycje muszą być sobie równe, tzn. oszczędności są w całości inwestowane:


C + S = C + I
C – konsumpcja

S – oszczędności

I – inwestycje
Warunkiem równowagi jest więc: I = S
W warunkach równowagi dochód globalny (Y) jest równy planowanym inwestycjom I plus planowanej konsumpcji:
Y = I + C czyli I = Y – C
Oszczędności S są częścią dochodu Y, która nie jest przeznaczona na konsumpcję C, czyli
S = Y – C a więc I = S
Poziom dochodu i produkcji zapewniający równowagę to taki, przy którym gospodarstwa domowe planują zaoszczędzić tyle ile przedsiębiorstwa zamierzają zainwestować.


 • Jeżeli I > S to efektywny popyt jest większy od podaży i w gospodarstwie powstaje stan ożywienia koniunkturalnego.

 • Jeżeli I < S to w gospodarstwie zarysowują się objawy depresji.

 • W gospodarstwie nie ma czynników automatycznie prowadzących do ustalania się stanu równowagi.

 • Siły decydujące o rozmiarze oszczędności są całkowicie rozbieżne z siłami decydującymi o rozmiarze inwestycji.

 • Stały wzrost dochodu na jednego mieszkańca wywołuje zmniejszenie się psychicznej skłonności do konsumpcji.

 • W rezultacie następuje stan stałej przewagi oszczędności nad inwestycjami, który prowadzi do długotrwałej depresji bezrobocia, stając się przyczyną tendencji stagnacyjnych.
 • Jeżeli mechanizmy autoregulacji zawodzą, a działanie ich prowadzi do:

- wahań cyklicznych

- wzrostu bezrobocia

- nierównowagi w bilansach płatniczych

to jedynym lekarstwem na ten stan rzeczy jest interwencja państwa w gospodarce. • Interwencja państwa w życie gospodarki jest w stanie przeciwdziałać wahaniom koniunkturalnym i zapewnić równowagę gospodarki.


KONSEKWENCJE TEORII KEYNESA DLA POLITYKI GOSPODARKI:

 • Ingerencja państwa powinna obejmować:

- ustalenie wielkości stop procentowych

- kursów walutowych

- wykorzystywanie polityki budżetowej, zwłaszcza wydatków państwa, do pobudzenia popytu i przeciwdziałaniu tendencjom recesyjnych


Jak pobudzić popyt?

Zadziałać na grupy społeczne, które mają wysoką skłonność do konsumpcji (są to grupy społeczne o niższych dochodach), np. zasiłki, uruchamia robót publicznych. • Tezy Keynesa były z powodzeniem stosunków w praktyce gospodarczej.......STEROWANIE POPYTEM:

 • szkoła Keynesa położyła nacisk na analizę agregatowo ujemnego popytu globalnego

 • zwiększanie popytu jest śr. przyspieszającym....

 • aby zapewnić stały rozwój gospodarki należy poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki gospodarczej – pobudzić wzrost wydatków globalnych

 • sterowanie przez państw glob popytu odbywa się głównie za pomocą śr Polit.

a) fiskalno – budżetowej

b) pieniężnej (wszystkie inst.. wpływają na wysokość stopy procentowej)


POLITYKA FISKALNO – BUDŻETOWA JAKO NARZĘDZIE REGULACJI POPYTU:

 • polityka fiskalno – budżetowa wpływa bezpośrednio na wielkość łącznego popytu

 • proponowane przez Keynesa działania w ramach polityki fiskalno – budżetowej:

a) zwiększenie progresji opodatkowania

b) preferencje dla działalności inwestycyjnej:

- polega na obniżeniu stopy podatkowe, od zysków przeznaczonych na inwestycje

- stwarza to bezpośrednie zachęty do wzrostu inwestycji

c) manipulowanie wielkością globalnych wydatków rządowych:

- bezpośrednie zasilanie finansowe niektórych grup społecznych – zwiększenie wydatków w okresie recesji przyczynia się do zwiększenia globalnego rynku

- inwestycje publiczne – znajdują zastosowanie gdy inne śr Polit gosp nie przynoszą oczekiwanych rezultatów:

> powinien polegać na rozbudowaniu infrastruktury

> inwestycje te nie powinny mieć charakteru produkcyjnego, gdyż zwiększyłaby podaż

> .....Popyt konsumpcyjny pociąga za sobą popyt inwestycyjny


MNOŻNIK INWESTYCYJNY POLITYKI FINANSOWO – BUDŻETOWEJ JAKO NARZĘDZIE REGULACJI POPYTU:

 • efekt pierwotny, pobudzenia popytu, potęgowany zostanie dzięki mechanizmom mnożnikowym

 • dzięki mnożnikowi dochodzi narodowy wzrośnie o pewną.......

# nie wiem do jakiego to tematu i którego wykładu ;/
 • Monetaryści odrzucają wykorzystywanie manipulacji stopą procentową w celu regulowania podaży i popytu na pieniądz.

 • Wolny rynek powinien ustalać wszystkie ceny także cenę na pieniądz, którą jest stopa procentowa.

Monetaryści postulowali skorelowanie podaży ze wzrostem dochodu narodowego, pozostawiając gospodarkę pod wpływem wolnej gry rynkowej.


Nadmierne rozmiary sytuacji publicznych destabilizuje gospodarkę, wskazane jest obniżenie podatków w celu zapewnienia takiej sumy wpływów, która pozwoli na zapewnianie klasycznych, społeczno-ustrojowych funkcji państwa.
POLITYKA PIENIĘŻNA:

Miejsce polityki pieniężnej w polityce finansowej państwa:


POLITYKA GOSPODARCZA PAŃSTWA

POLITYKA FINANSOWA PAŃSTWA

Polityka monetarna Polityka fiskalno budżetowa

(polityka pieniężna oraz polityka kursu walutowego)


DEFINICJA, ISTOTA I RODZAJE POLITYKI PIENIĘŻNEJ:

  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna