Polityka finansowaPobieranie 367,31 Kb.
Strona1/5
Data24.02.2019
Rozmiar367,31 Kb.
  1   2   3   4   5

POLITYKA FINANSOWA jest to działalność państwa, polegająca na kierowaniu procesami produkcji, podziału, wymiany, spożycia i akumulacji rzeczowej za pomocą metod i instrumentów pieniężnych. W zależności od tego jakimi narzędziami posługuje się polityka finansowa, można wyróżnić jej rodzaje:

 • polityka budżetowa,

 • polityka kredytowa,

 • polityka ubezpieczeniowa.

KOMPETENCJE:
Minister Finansów

 • udziela upoważnień do wydawania w imieniu Ministra Finansów decyzji i innych aktów administracyjnych oraz podpisywania innych dokumentów w określonych w tych upoważnieniach sprawach,

 • przewodniczy na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa, skład, zasady i tryb działania Kierownictwa określają odrębne przepisy.

 • do wyłącznej decyzji Ministra Finansów należy obsada stanowisk: dyrektora i wicedyrektora izby skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora urzędu kontroli skarbowej, dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej, naczelnika urzędu celnego.

 • do wyłącznej kompetencji Ministra Finansów należy, w ramach właściwości wynikającej z przepisów ustaw, występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk i funkcji.

 • Minister Finansów desygnuje swoich przedstawicieli do: rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych z udziałem Skarbu Państwa, międzynarodowych instytucji finansowych.
Sekretarz Stanu

 • w czasie nieobecności Ministra Finansów: zastępuje Ministra, podpisuje rozporządzenia i zarządzenia wydawane przez Ministra Finansów oraz wydawane wspólnie z innymi ministrami lub w porozumieniu z Ministrem Finansów, ogłaszane w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, oraz inne akty prawne dotyczące wewnętrznych uregulowań w resorcie finansów,

 • sprawuje nadzór nad działalnością izb skarbowych i urzędów skarbowych,

 • koordynuje prace dotyczące rejestracji i identyfikacji podatników,

 • koordynuje sprawy związane z informatyzacją resortu

 • w sprawach karnych skarbowych: sprawuje nadzór nad postępowaniem mandatowym, rozstrzyga spory o właściwość między finansowymi organami dochodzenia, rozpatruje wnioski o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe,

 • nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

 • wykonuje zadania należące do właściwości Ministra Finansów, wynikające z ustawy o Inspekcji Celnej,

 • nadzoruje współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),

 • nadzoruje redagowanie i wydawanie "Biuletynu Skarbowego Ministerstwa Finansów",

 • podejmuje decyzje w sprawach przekraczających kompetencje dyrektora Departamentu Organizacji Skarbowości, nie zastrzeżonych dla Ministra Finansów,

 • sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Departament Organizacji Skarbowości.

Sekretarz Stanu jako Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej:

 • wykonuje zadania wynikające z ustawy o kontroli skarbowej, a w szczególności:

  • powołuje i odwołuje inspektorów kontroli skarbowej oraz wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej,

  • określa zadania i sprawuje kontrolę urzędów kontroli skarbowej,

  • organizuje pracę inspektorów kontroli skarbowej zatrudnionych w Ministerstwie,

  • upoważnia inspektorów kontroli skarbowej w urzędach kontroli skarbowej do przeprowadzania kontroli poza terenem ich właściwości miejscowej, a także decyduje o zmianie inspektora prowadzącego postępowanie kontrolne,

  • ustala plany kontroli,

  • sprawuje nadzór nad działalnością inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników operacyjnych,

  • organizuje szkolenia inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników operacyjnych,

  • przedstawia Ministrowi Finansów półroczne informacje na temat wszczętych w danym półroczu postępowań karnych skarbowych i kontrolnych oraz spraw, w których wystąpiono o przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową,

 • podpisuje korespondencję do ministrów i wojewodów w sprawach wynikających z ustaleń kontroli,

 • uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się kontrolą skarbową,

 • współdziała ze służbami finansowymi innych państw, zajmującymi się zwalczaniem międzynarodowej przestępczości finansowej,

 • sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez: Departament Kontroli Skarbowej, Biuro Dokumentacji Skarbowej.

Sekretarz Stanu pełni funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Sekretarz Stanu jest członkiem Komitetu Rady Ministrów.: praca-magisterska-resocjalizacja
praca-magisterska-resocjalizacja -> Spis treści Rozdział I – Narzędzia polityki handlowej
praca-magisterska-resocjalizacja -> Zaledwie dwanaście lat temu w Polsce pracowały tylko cztery banki, obecnie — ponad 80
praca-magisterska-resocjalizacja -> Finanse to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu oraz podziale zasobów pieniężnych. Ponieważ poprzez podział I gromadzenie środków pieniężnych następuje podział produktu społecznego finanse
praca-magisterska-resocjalizacja -> Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk I procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa czy instytucje
praca-magisterska-resocjalizacja -> Prawo bankowe definiuje w każdym kraju system bankowy
praca-magisterska-resocjalizacja -> Funkcjonalna definicja pieniądza
praca-magisterska-resocjalizacja -> Zagadnienia
praca-magisterska-resocjalizacja -> Podstawowe pojęcia w zarządzaniu
praca-magisterska-resocjalizacja -> Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. System produkcyjny
praca-magisterska-resocjalizacja -> Akredytywa dokumentowa należy do tradycyjnych form rozliczeń I


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna