Polityka bezpieczeństwa przetwarzaniaPobieranie 35,02 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar35,02 Kb.


Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 7/2012

Dyrektora Gimnazjum Publicznego

im. R. Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. ROMANA CZERNECKIEGO

W SŁUPI JĘDRZEJOWSKIEJ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum Publicznym

im. R. Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej, zwana dalej „Polityką bezpieczeństwa”,

określa podstawowe zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych:

1) tradycyjnych, w szczególności kartotekach, księgach, skorowidzach, aktach osobowych, wykazach, w zbiorach ewidencyjnych;

2) w systemach informatycznych, w szczególności deklaracje ZUS, ewidencje płacowe, stypendialne, informacje skarbowe, ewidencje statystyczne, plany organizacyjne.
2. Ilekroć w Polityce Bezpieczeństwa jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.);

2) administrator bezpieczeństwa informatycznego (ABI) – rozumie się dyrektora gimnazjum

3) lokalny administrator danych osobowych – rozumie się pracowników administracyjnych szkoły, pedagogów, wychowawców, bibliotekarza, nauczycieli;

4) administrator sieci – rozumie się osobę odpowiedzialną za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemów informatycznych, służących do przetwarzania danych osobowych;

5) nośniki danych osobowych – dyskietki, płyty CD lub DVD, pamięć flash, dyski twarde, taśmy magnetyczne lub inne urządzenia/ materiały służące do przechowywania plików

z danymi;6) osoba upoważniona ( użytkownik) – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez dyrektora szkoły

7) dane osobowe - w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

8) przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

9) zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów;

10) system informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

11) identyfikator użytkownika (login) - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

12) hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;

13) uwierzytelnianie — rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;

14) poufności danych — rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

§ 2.
1. Dyrektor Szkoły realizując politykę bezpieczeństwa dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia , aby dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem;

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

2. Dyrektor Szkoły dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych na terenie szkoły informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ROZDZIAŁ II

Wykaz zbiorów danych osobowych w Gimnazjum Publicznym im. R. Czerneckiego

w Słupi Jędrzejowskiej

§ 3.


1 . Dane osobowe gromadzone są w zbiorach:
Zbiór 1 – Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;

Zbiór 2Kontrola wewnętrzna- wyniki, opracowania, protokóły, notatki,

Zbiór 3 – Akta osobowe pracowników;

Zbiór 4 – Dokumentacja dotycząca polityki kadrowej –opiniowanie awansów, wyróżnień, odznaczeń, nagród, wnioski o odznaczenia, itp;

Zbiór 5 – Notatki służbowe oraz postępowanie dyscyplinarne:

Zbiór 6 – Skierowania na badania okresowe, specjalistyczne;

Zbiór 7 - Ewidencja zasobów szkoły –SIO;

Zbiór 8 - Ewidencja urlopów, karty czasu pracy;

Zbiór 9 - Kartoteki wydanej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej;

Zbiór 10 – Rejestr delegacji służbowych;

Zbiór 11 - Księga uczniów;

Zbiór 12 - Arkusze ocen;

Zbiór 13 - Karty zgłoszeń uczniów , podania o przyjęcie do szkoły;

Zbiór 14 - Dzienniki zajęć obowiązkowych i dodatkowych;

Zbiór 15 - Zaświadczenia z PPP i inne orzeczenia i opinie;

Zbiór 16 - Ewidencje decyzji administracyjnych dyrektora szkoły- skreślenia z listy;

Zbiór 17 - Deklaracje uczęszczania na religię, sprzeciw od zajęć z wychowania do życia w rodzin

Zbiór 18 - Ewidencja decyzji – zwolnienia z obowiązkowych zajęć, odroczenia obowiązku szkolnego

Zbiór 19 – Ewidencja uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych

Zbiór 20 – Protokoły rad pedagogicznych, księga uchwał;

Zbiór 21 – Dokumenty archiwalne
Zbiór 22 – Teczki awansu zawodowego:

Zbiór 23 – Arkusz organizacyjny placówki§ 4.


  1. Dane osobowe gromadzone w zbiorach Biura Obsługi Szkół:

Zbiór 24 - Księga druków ścisłego zarachowania

Zbiór 25 – Zbiory informacji o pracownikach

Zbiór 26- Ewidencja zwolnień lekarskich

Zbiór 27 – Ewidencja osób korzystających z funduszu socjalnego i dokumentacja funduszu socjalnego

Zbiór 28 – Listy płac pracowników

Zbiór 29 – Kartoteki zarobkowe pracowników, nakazy komornicze

Zbiór 30 – Deklaracje ubezpieczeniowe pracowników

Zbiór 31 – Deklaracje i kartoteki ZUS pracowników

Zbiór 32– Deklaracje podatkowe pracowników

Zbiór 33 – Rejestr zaświadczeń wydawanych pracownikom szkoły:

Zbiór 34 – Rejestr wypadków, ewidencja podejrzeń o chorobę zawodową, itp.:

Zbiór 35 – Zbiór upoważnień

Zbiór 36 – Pomoc społeczna, stypendia, wyprawki, obiady.

Zbiór 37 - Umowy zawierane z osobami fizycznymi
§ 5.


Zbiory danych osobowych wymienione w § 3 i § 4 ust.1 podlegają przetwarzaniu

w sposób tradycyjny lub informatyczny.ROZDZIAŁ III

Wykaz budynków, pomieszczeń i stref do przetwarzania danych osobowych.
§ 5.
1 . Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w budynku szkolnym, mieszczącym się

w Słupi Jędrzejowskiej 281, 28-350 Słupia Jędrzejowska oraz Biurze Obsługi Szkół w Słupi Jędrzejowskiej 257, 28- 350 Słupia Jędrzejowska


2. Obszarami do przetwarzania danych osobowych z użyciem sprzętu komputerowego oraz sposobem ręcznym są :

1) gabinet dyrektora

2) biblioteka szkolna

3) gabinet pedagoga

4) pokój nauczycielski

5) składnica – archiwum szkolne.

6) Biuro Obsługi Szkół
ROZDZIAŁ IV

Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych
§ 6.

Rodzaje zagrożeń naruszających ochronę danych osobowych:1. Zagrożenia losowe:

a) zewnętrzne np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu – ich wystąpienie może prowadzić do utraty integralności danych lub ich zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu: ciągłość zostaje naruszona , jednak nie dochodzi do naruszenia danych osobowych;


b) wewnętrzne np. niezamierzone pomyłki operatorów, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania – w wyniku ich wystąpienia może dojść do zniszczenia danych, może nastąpić zakłócenie ciągłości pracy systemu i naruszenia poufności danych.
2. Zagrożenia zamierzone (świadome i celowe naruszenia poufności danych) – w wyniku ich wystąpienia zazwyczaj nie występuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy. W ramach tej kategorii zagrożeń wystąpić mogą:

1) nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz;

2) nieuprawniony dostęp do systemu z wewnątrz;

3) nieuprawnione przekazanie danych;

4) bezpośrednie zagrożenie materialnych składników np. kradzież, zniszczenie.
3. Okoliczności zakwalifikowane, jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe to w szczególności:

1) sytuacje losowe lub nieprzewidywalne oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu np. wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, uszkodzenia wskutek prowadzonych prac remontowych;

2) niewłaściwe parametry środowiska np. nadmierna wilgotność, temperatura, wstrząsy, oddziaływania pola elektromagnetycznego, przeciążenia napięcia;

3) awarie sprzętu lub oprogramowania, które są celowym działaniem na potrzeby naruszenia ochrony danych osobowych;

4) pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od części systemu, która zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu ;

5) pogorszenie, jakości danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na zakłócenia systemu lub niepożądaną modyfikację w systemie;

6) naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie;

7) modyfikacja danych lub zmiana w strukturze danych bez odpowiedniego upoważnienia;

8) ujawnienie osobom nieuprawnionym danych osobowych lub objętych tajemnicą procedur ochrony ich przetwarzania;

9) podmienienie lub zniszczenie nośników z danymi osobowymi bez odpowiedniego upoważnienia lub skasowanie bądź skopiowanie w sposób niedozwolony danych osobowych;

10) rażące naruszenie obowiązków w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji (niewylogowywanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych w drukarce lub kserokopiarce, niewykonanie kopii zapasowych, prace na danych osobowych w celach prywatnych itp.);

11) nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych, znajdujących się na dyskach, płytach CD, kartach pamięci oraz wydrukach komputerowych

w formie niezabezpieczonej (otwarte szafy, biurka, regały, archiwum).


4. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych reguluje Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

ROZDZIAŁ V


Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności

i rozliczalności przetwarzania danych osobowych
§ 7.
1. Formy zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe:

  1. wszystkie pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe zamykane są na klucz,

w przypadku opuszczenia przez ostatnią osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych – także w godzinach pracy;

  1. dane osobowe przechowywane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej (pamięć flash, płyty CD, DVD, dyskietki) po zakończeniu pracy są przechowywane w zamykanych

na klucz meblach biurowych, a tam , gdzie jest to możliwe w sejfach

3) nieaktualne lub błędne wydruki zawierające dane osobowe niszczone są w niszczarkach;

4) budynek, w którym są przetwarzane dane jest całodobowo monitorowany.
§ 8.
1. Formy zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych:

1) podłączenie urządzenia końcowego ( komputera, drukarki) do sieci komputerowej Szkoły dokonywane jest przez administratora sieci;

2) udostępnianie użytkownikowi zasobów sieci zawierających dane osobowe przez administratora sieci następuje na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

3) identyfikacja użytkownika w systemie następuje poprzez zastosowanie uwierzytelniania;

4) przydzielenie indywidualnego identyfikatora każdemu użytkownikowi;

5) udostępnianie kluczy do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe tylko osobom upoważnionym;

6) ustawienie monitorów na stanowiskach pracy w sposób uniemożliwiający wgląd w dane osobowe;

7) wymuszenie zmiany hasła, co 30 dni.
§ 9.
1. Formy zabezpieczeń przed utratą danych osobowych w wyniku awarii:

1) odrębne zasilanie sprzętu komputerowego lub zastosowanie zasilaczy zapasowych UPS;

2) ochrona przed utratą danych poprzez cykliczne wykonywanie kopii zapasowych;

3) zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach;

4) zastosowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez umieszczenie w dostępnej odległości gaśnic;
§ 10.
1. Organizację ochrony danych osobowych realizuje się poprzez:

1) zapoznanie każdej osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przed dopuszczeniem do pracy;

2) przeszkolenie osób w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i programów związanych

z przetwarzaniem danych i programów;

3) kontrolowanie pomieszczeń budynku;

4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;Słupia, dn.30.01.2012r. ............................................................

( podpis dyrektora)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna