Politechnika warszawskaPobieranie 387,57 Kb.
Strona1/5
Data13.11.2017
Rozmiar387,57 Kb.
  1   2   3   4   5


Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora nr: 48/2008,

12/2009,

13/2009,

15/2009,

16/2009

27/2009

29/2009

38/2009

41/2009

8/2010

32/2010
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 12 /2008

Rektora Politechniki Warszawskiej

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Na podstawie § 121 ust. 2 Statutu PW, w związku z § 2 zarządzenia nr 6/2008 Rektora PW z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, zarządza się, co następuje:
§ 1


 1. Zarządzenie określa jednostki organizacyjne administracji centralnej Politechniki Warszawskiej, ustala zakresy i sposób ich działania, podległość organizacyjną oraz nadzór merytoryczny i stanowi podstawę prawną ich istnienia i funkcjonowania.
 1. Nazwy jednostek organizacyjnych administracji centralnej PW i ich literowe oznaczenia, które powinny być stosowane przy numerowaniu korespondencji wychodzącej z jednostki organizacyjnej, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 1. W odniesieniu do każdej jednostki organizacyjnej administracji centralnej, zakres i sposób jej działania oraz podległość organizacyjną i nadzór merytoryczny są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2


 1. Dział Socjalny w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia przekaże do Biura Spraw Studenckich wszystkie sprawy organizacyjne związane z działalnością Schroniska Studenckiego „Koliba” wraz z odpowiednią dokumentacją.
 1. Pracownicy Schroniska Studenckiego „Koliba” po upływie terminu określonego w ust. 1 stają się pracownikami Biura Spraw Studenckich, chyba że w trybie przewidzianym przez prawo pracy nie wyrażą na to zgody.

§ 3


Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia:


  1. dotychczasowe Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodowego otrzymuje nazwę Biuro Spraw Osobowych;

  2. dotychczasowy Dział Planowania Inwestycji i Remontów otrzymuje nazwę Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów;

  3. dotychczasowy Dział Rachuby otrzymuje nazwę Dział Płac.

§ 4


Tracą moc wszelkie dotychczasowe przepisy dotyczące spraw uregulowanych w niniejszym zarządzeniu, a w szczególności tracą moc:


 1. zarządzenie nr 17 Rektora PW z dnia 10 lipca 1993 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Warszawskiej;

 2. zarządzenie nr 40 Rektora PW z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych (z późn. zm.);

 3. zarządzenie nr 14 Rektora PW z dnia 4 września 1984 r. w sprawie Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

 4. zarządzenie nr 20 Rektora PW z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie zmian organizacyjnych;

 5. zarządzenie nr 36 Rektora PW z dnia 27 października 1994 r. w sprawie przekształcenia Uczelnianego Laboratorium Ochrony Pracy w Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych;

 6. zarządzenie nr 35 Rektora PW z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie zakładowych obiektów socjalnych oraz zasad ich finansowania;

 7. zarządzenie nr 20 Rektora PW z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie zadań Biura Rektora oraz utworzenia i zakresu zadań Sekretariatu Dyrektora Administracyjnego;

 8. zarządzenie nr 31 Rektora PW z dnia 12 września 1998 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Działowi Administracyjno-Gospodarczemu;

 9. zarządzenie nr 30 Rektora PW z dnia 24 września 1998 r. w z sprawie zniesienia Inspektoratu Ochrony Mienia i utworzenia Straży Akademickiej;

 10. zarządzenie nr 8 Rektora PW z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie ustalenia zakresów zadań niektórych jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej( z późn. zm );

 11. zarządzenie nr 6 Rektora PW z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej;

 12. zarządzenie nr 4 Rektora PW z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad działania Uczelnianego Laboratorium Badań Środowiskowych ( z późń zm. );

 13. zarządzenie nr 26 Rektora PW z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie przekształcenia Hotelu Pracowniczego oraz Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „ Sezam”;

 14. zarządzenie nr 25 Rektora PW z dnia 26 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (późn. zm );

 15. zarządzenie nr 8 Rektora PW z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Działu Ochrony Informacji Niejawnych;

 16. zarządzenie nr 4 Rektora PW z dnia 20 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej;

 17. zarządzenie nr 37 Rektora PW z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia w Politechnice Warszawskiej Zespołu Audytu Wewnętrznego (z późn. zm.);

 18. zarządzenie nr 28 Rektora PW z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej;

 19. zarządzenie nr 12 Rektora PW z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej;

 20. zarządzenie nr 6 Rektora PW z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych administracji centralnej;

 21. zarządzenie nr 38 Rektora PW z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej;

 22. zarządzenie nr 31 Rektora PW z dnia 26 września 2003 r. w sprawie organizacji i zasad działania domów studenckich Politechniki Warszawskiej;

 23. zarządzenie nr 19 Rektora PW z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych;

 24. zarządzenie nr 13 Rektora PW z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej (z późn. zm.) ;

 25. zarządzenie nr 33 Rektora PW z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej;

 26. zarządzenie nr 30 Rektora PW w z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Administracji Budynków Mieszkalnych Politechniki Warszawskiej;

 27. zarządzenie nr 4 Rektora PW z dnia 30 stycznia 2005 r. w sprawie przekształcenia Domu Akademickiego Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzańskiej 7a;

 28. zarządzenie nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zakresu zadań Biura Karier;

 29. zarządzenie nr 22 Rektora PW z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej;

 30. zarządzenie nr 14 Rektora PW z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej;

 31. zarządzenie nr 12 Rektora PW z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej;

 32. zarządzenie nr 8 Rektora PW z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej;

 33. zarządzenie nr 34 Rektora PW z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej;

 34. zarządzenie nr 9/2008 Rektora PW z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia w administracji centralnej Działu ds. Szkoleń

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że § 4 pkt 1 z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2008 r.


R e k t o r
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

PWR- /08

Wykaz jednostek organizacyjnych administracji centralnej PW i ich oznaczenia literowe


Lp.

Jednostka organizacyjna

OznaczenieAdministracja Budynków Mieszkalnych

ABM

1 a

uchylony


Biuro ds. Funduszy Strukturalnych

BFSBiuro ds. Nauki

BNNBiuro ds. Promocji i Informacji

BPIBiuro ds. Przyjęć na Studia

BPSBiuro Karier

BRKBiuro Organizacyjno Prawne

BOPBiuro Rektora

BRBiuro Spraw Osobowych

BSOBiuro Spraw Studenckich

BSS

10a.

uchylony
10b.

Biuro ds. Rozwoju

BRW

10c.

Biuro ds. Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

BPRChór Akademicki Politechniki Warszawskiej

CHÓR( uchylony)


Domy studenckie: Dom Studencki „Akademik”

Dom Studencki „Babilon”

Dom Studencki „Bratniak-Muszelka”

Dom Studencki „Mikrus”

Dom Studencki „Pineska-Tulipan”

Dom Studencki „Riviera”

Dom Studencki „Sezam”

Dom Studencki „Tatrzańska”

Dom Studencki „Ustronie”

Dom Studencki „Żaczek”DS „Akademik”

DS „Babilon”

DS „Bratniak-Muszelka”

DS „Mikrus”

DS „Pineska-Tulipan”

DS „Riviera”

DS „Sezam”

DS „Tatrzańska”

DS „Ustronie”

DS „Żaczek”

Dział Administracyjno Gospodarczy

DAGDział ds. Studiów

DSSDział ds. Szkoleń

DSKDział Ekonomiczny

DEDział Ewidencji Majątku

DEMDział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły

DESDział Finansowy

DFDział Inwentaryzacji

DZIDział Kosztów i Dekretu

DKDDział Nadzoru Inwestorskiego

DNIDział Płac

DPŁDział Przygotowania Inwestycji i Remontów

DPIDział Socjalny

DSocDział Spraw Obronnych

DSODział Telekomunikacji

DTKDział Zamówień Publicznych

DZPInspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

BHPInspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

IOPPKancelaria Tajna

KTJOrkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej

ORKPełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych

PON

34a

Samodzielne Stanowisko ds. Finansowych

SDFStraż Akademicka

STA

35a

Teatr Politechniki Warszawskiej

TPWUczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

ULBŚZakład Konserwacyjno Remontowy

ZKR( uchylony)


Zespół Audytu Wewnętrznego

ZAW

39a

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej

ZBIPWZespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji

ZSZJAZespół Kontroli Wewnętrznej

ZKWZespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

ZPiT


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI CENTRALNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

§ 1
Administracja Budynków Mieszkalnych

 1. Administracja Budynków Mieszkalnych – ABM – jest jednostką organizacyjną właściwą do administrowania budynkami mieszkalnymi będącymi w posiadaniu Politechniki Warszawskiej, samofinansującą i prowadzącą wyodrębnioną wewnętrznie w ramach PW księgowość.
 1. Zakres działania Administracji Budynków Mieszkalnych obejmuje:

 1. zarządzanie mieniem oraz środkami finansowymi będącymi w dyspozycji ABM;

 2. obsługę eksploatacyjną budynków mieszkalnych będących w administrowaniu jednostki ;

 3. obsługę finansową najemców lokali mieszkalnych i użytkowych;

 4. współpracę ze służbami technicznymi Uczelni.
 1. W skład Administracji Budynków Mieszkalnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Sekcja Finansowo Ekonomiczna, wykonująca następujące zadania:

   1. prowadzenie gospodarki finansowej ABM,

   2. sporządzanie dokumentacji płacowej, rozdzielnika płac oraz rozliczanie osobowego i bezosobowego funduszu płac pracowników ABM,

   3. prowadzenie ewidencji czasu pracy kartotek wynagrodzeń pracowników ABM,

   4. sporządzanie dokumentacji w programie „Płatnik” w odniesieniu do pracowników jednostki,

   5. przygotowywanie rocznych i miesięcznych planów finansowo-rzeczowych oraz kontrola realizacji ich wykonania,

   6. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,

   7. przygotowywanie umów najmu i aneksów czynszowych na lokale mieszkalne i użytkowe oraz prowadzenie obsługi finansowej lokali użytkowych,

   8. prowadzenie korespondencji z kontrahentami,

   9. prowadzenie pełnej, wyodrębnionej wewnętrznie w ramach Politechniki Warszawskiej księgowości syntetycznej i analitycznej z działalności ABM,

   10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem i rozliczaniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych ABM,

   11. prowadzenie kartotek BHP pracowników ABM,

   12. ustalanie danych i kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie,

   13. przygotowywanie i sporządzanie miesięcznych oraz rocznych sprawozdań na potrzeby jednostek administracji centralnej,

   14. prowadzenie teczek kopii akt pracowników jednostki.  1. Sekcja Konserwacyjno Naprawcza, wykonująca następujące zadania:

   1. utrzymywanie w należytym stanie technicznym podległych budynków mieszkalnych ,

   2. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii instalacji i urządzeń;

   3. usuwanie i naprawa drobnych usterek oraz bieżąca konserwacja urządzeń i wyposażenia budynków w branżach :

 • elektrycznej,

 • hydraulicznej,

 • ślusarskiej,

 • stolarsko szklarskiej,

   1. rozliczanie materiałów narzędzi i czasu pracy w kartach pracy konserwatorów;
  1. Sekcja Dozorców, wykonująca następujące zadania:

   1. utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym posesji i terenów przynależnych,

   2. zgłaszanie do administracji konieczności wykonania na terenie posesji dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji ,

   3. przyjmowanie zgłoszeń od najemców lokali o zaistniałych awariach i powiadamianie o zaistniałych faktach pracowników administracji i służb technicznych,

   4. wywieszanie flag państwowych w terminach ogłoszonych,

   5. dostarczanie najemcom lokali wszelkiej korespondencji przekazywanej przez pracowników Uczelni.
 1. Administracja Budynków Mieszkalnych podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.

§ 1a


uchylony

§ 2
Biuro ds. Funduszy Strukturalnych
 1. Biuro ds. Funduszy Strukturalnych BFS jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie wyszukiwania, gromadzenia, aktualizacji i analizy informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków z funduszy Unii Europejskiej i spoza Unii dla Uczelni.
 1. Zakres działania Biura ds. Funduszy Strukturalnych obejmuje w szczególności:

 1. zdobywanie i analizowanie informacji dotyczących pozyskiwania oraz rozliczania środków z funduszy europejskich dla Uczelni i przekazywanie Rektorowi oraz kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych PW właściwych informacji;
 1. udzielanie porad pracownikom w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy europejskich;
 1. przekazywanie informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego Uczelni w zakresie realizacji zadań Biura;
 1. w zakresie składania wniosków przez Uczelnię:

 1. przygotowywanie części formalnej składanych wniosków wraz z załącznikami we współpracy z jednostkami administracji centralnej,

 2. koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki administracji centralnej,

 3. koordynacja prac związanych z przygotowaniem pełnomocnictw dla kierowników projektów,

 4. prowadzenie rejestru wniosków złożonych przez Politechnikę Warszawską,

 5. przechowywanie kopii składanych wniosków,

 6. przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej propozycji szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń projektów dofinansowywanych ze środków poszczególnych funduszy strukturalnych;
 1. w zakresie spraw związanych z realizacją przez jednostki organizacyjne Politechniki projektów dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych:

   1. prowadzenie rejestru realizowanych przez Uczelnię projektów,

   2. przechowywanie kopii dokumentacji realizowanych w Uczelni projektów,

   3. organizacja i prowadzenie spotkań z osobami zaangażowanymi w projekty,

   4. kontrola realizacji obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na kierownika projektu;
 1. w zakresie spraw związanych z realizacją przez jednostki organizacyjne administracji centralnej projektów dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych:

 1. prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów,

 2. sprawdzanie, przed realizacją płatności, zgodności dokumentów finansowych otrzymywanych od kierowników projektów z postanowieniami podpisanych umów oraz wymaganiami instytucji wdrażających,

 3. rozliczanie i sprawozdawczość projektów,

 4. kontrolę terminowego składania przez kierownika projektu wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji projektów i sprawozdań finansowych;

 1. w zakresie sprawozdawczości i monitorowania postępu prac:

 1. informowanie kierownika jednostki wnioskującej, kierownika projektu i kanclerza o aktualnym statusie wniosku,

 2. przygotowywanie okresowych sprawozdań o przygotowaniach wniosków, przyznanych środkach i postępie realizowanych projektów,

 3. niezwłoczne informowanie kanclerza o zagrożeniach w przygotowaniu w wniosków realizacji i rozliczaniu projektów;
 1. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji zarządzających i wdrażających fundusze strukturalne w Polsce.
 1. Biuro ds. Funduszy Strukturalnych podlega zastępcy kanclerza ds. rozwoju.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna